ІV. Обов’язки та права першого заступника начальника територіального органу Міністерства внутрішніх справ України - начальника слідчого відділуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІV. Обов’язки та права першого заступника начальника територіального органу Міністерства внутрішніх справ України - начальника слідчого відділу4.1. Перший заступник начальника територіального органу Міністерства внутрішніх справ України - начальник слідчого відділу, крім повноважень, передбачених КПК:

4.1.1. Здійснює керівництво територіальним органом Міністерства внутрішніх справ України у межах делегованих йому начальником територіального органу Міністерства внутрішніх справ України повноважень.

4.1.2. Керує діяльністю слідчого відділу та є відповідальним за виконання покладених на слідчий відділ завдань, дотримання слідчими вимог законодавства України, стан службової та трудової дисципліни в слідчому відділі.

4.1.3. Представляє слідчий відділ, а за дорученням начальника територіального органу Міністерства внутрішніх справ України – територіальний орган Міністерства внутрішніх справ України в органах державної влади, місцевого самоврядування, в інших установах і організаціях.

4.1.4. Визначає першочергові завдання за напрямами діяльності територіального органу Міністерства внутрішніх справ України та слідчого відділу, приймає відповідні рішення стосовно якісного та своєчасного їх виконання.

4.1.5. Бере участь у підготовці планів роботи територіального органу Міністерства внутрішніх справ України, затверджує плани роботи слідчого відділу, безпосередньо здійснює контроль за виконанням запланованих заходів.

4.1.6. Організовує та забезпечує постійний моніторинг стану оперативної обстановки на території обслуговування й реагування на її зміни, оперативне інформування начальника територіального органу Міністерства внутрішніх справ України про стан правопорядку та боротьби зі злочинністю, наявні проблеми і пропозиції щодо їх розв’язання.

4.1.7. Координує діяльність слідчого відділу та оперативних підрозділів (карного розшуку, боротьби з економічною злочинністю, боротьби з незаконним обігом наркотиків, кримінальної міліції у справах дітей) територіального органу Міністерства внутрішніх справ України щодо досудового розслідування кримінальних правопорушень з моменту внесення до ЄРДР відомостей про їх учинення. Забезпечує ефективне використання слідчими оперативної інформації при досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень, розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду.

4.1.8. Організовує та забезпечує взаємодію слідчих з оперативними підрозділами при здійсненні ними слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а також з органами, що здійснюють експертну діяльність, органами прокуратури і суду.

4.1.9. Заслуховує на оперативних нарадах звіти керівників оперативних підрозділів територіального органу Міністерства внутрішніх справ України, працівників слідчого відділу та інших органів і підрозділів органу внутрішніх справ з питань виявлення та розслідування кримінальних правопорушень, у тому числі з питань взаємодії при досудовому розслідуванні, виконання доручень слідчих щодо здійснення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, уживає заходів щодо усунення недоліків на цьому напрямі діяльності.

4.1.10. У встановленому порядку вносить пропозиції першому заступнику начальника ГУМВС, УМВС – начальнику слідчого управління (відділу) щодо прийому кандидатів на службу до органів внутрішніх справ, а також призначення на посади, звільнення з посад та/або органів внутрішніх справ своїх заступників та підпорядкованих слідчих, а також присвоєння їм спеціальних звань.

4.1.11. Визначає і затверджує функціональні обов’язки особового складу слідчого відділу та установлює спеціалізацію слідчих в розслідуванні окремих категорій кримінальних правопорушень.

4.1.12. Розглядає заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення, що надходять до органу внутрішніх справ, а також інші матеріали про кримінальні правопорушення, виявлені органом внутрішніх справ, і забезпечує невідкладне, але не пізніше 24 годин після надходження, внесення слідчими відповідних відомостей до ЄРДР.

4.1.13. Забезпечує своєчасний виїзд слідчих на місця подій за заявами і повідомленнями про кримінальні правопорушення, які належать до підслідності органів внутрішніх справ.

Особисто виїжджає на місця вчинення вмисних убивств, інших особливо тяжких злочинів, а також кримінальних правопорушень, які викликають значний суспільний резонанс.

4.1.14. Вивчає кримінальні провадження про тяжкі та особливо тяжкі злочини, в яких у 10-денний строк після внесення слідчим відомостей до ЄРДР не складено письмове повідомлення про підозру. За результатами надає слідчому письмові вказівки, контролює їх виконання.

4.1.15. Щомісяця формує перспективний план розслідування кримінальних правопорушень, який подає до слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС не пізніше 30 числа поточного місяця. Забезпечує його дотримання.

4.1.16. Забезпечує щомісячне складання планів розслідування кримінальних правопорушень минулих років. Копії планів надсилає до слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС для здійснення контролю.

4.1.17. Здійснює контроль за:

своєчасністю та повнотою внесення відомостей до ЄРДР, відповідністю даних про попередню правову кваліфікацію кримінальних правопорушень матеріалам кримінального провадження;

станом розслідування кримінальних правопорушень в розумні строки;

достовірністю даних про розслідування кримінальних правопорушень, їх рух та об’єктивністю відображення відомостей в ЄРДР і звітах;

своєчасністю здачі до архіву підрозділів інформаційно-аналітичного забезпечення закритих кримінальних проваджень.

4.1.18. Заслуховує слідчих, інших службових осіб, уповноважених на проведення досудового розслідування,з питань розслідування кримінальних правопорушень.

4.1.19. Запобігає фактам утручання в процесуальну діяльність слідчих осіб, що не мають на те законних повноважень. Про їх виявлення негайно доповідає першому заступнику начальника ГУМВС, УМВС – начальнику слідчого управління (відділу) та прокурору, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні.

4.1.20. Аналізує оперативну обстановку, стан роботи з розслідування кримінальних правопорушень.

4.1.21. Веде облік роботи слідчого відділу та кожного слідчого окремо, за якими визначає результати їх діяльності.

4.1.22. Перевіряє якість і своєчасність виконання письмових доручень слідчих про проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій працівниками відповідних оперативних підрозділів, узагальнює результати цієї роботи. У разі неналежного виконання доручення слідчого вносить пропозиції начальнику територіального органу Міністерства внутрішніх справ України щодо вжиття заходів впливу до винних у цьому службових осіб.

4.1.23. Щомісяця організовує перевірки зберігання вилучених з місць подій речових доказів і документів та забезпечує контроль за їх повним й ефективним використанням при встановленні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

4.1.24. Щороку до 5 січня подає до слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС списки слідчих, які спеціалізуються на розслідуванні кримінальних правопорушень, скоєних проти життя та здоров’я особи; у сфері господарської та службової діяльності; дорожньо-транспортних пригод; скоєних неповнолітніми або за їх участю. Забезпечує дотримання спеціалізації при розслідуванні кримінальних правопорушень. У разі необхідності дострокового внесення змін до наказів, якими визначено зазначену спеціалізацію, завчасно направляє до слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС пропозиції щодо кандидатур для визначення слідчих, які спеціально уповноважені на здійснення досудових розслідувань окремих категорій кримінальних правопорушень.

4.1.25. Надає письмові вказівки слідчим в кримінальних провадженнях, які не можуть суперечити рішенням та вказівкам прокурора.

4.1.26. Щомісяця разом зі звітом про результати роботи слідчого відділу подає (за необхідності) до слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС подання про заохочення слідчих та накладення на них дисциплінарних стягнень.

4.1.27. Щомісяця складає в установленому порядку звіт про роботу органу досудового розслідування. Забезпечує відображення в ньому об’єктивних даних про облік кримінальних правопорушень, осіб, які їх учинили, рух кримінальних проваджень та інших зазначених відомостей.

4.1.28. Забезпечує впровадження в практичну діяльність слідчих передового досвіду і нових методів розслідування.

4.1.29. Аналізує стан матеріально-технічного забезпечення слідчих та щокварталу інформує про наявні недоліки з цих питань першого заступника начальника ГУМВС, УМВС - начальника слідчого управління (відділу).

4.1.30. Особисто проводить зі слідчими заняття в системі службової підготовки, забезпечує своєчасне внесення змін та доповнень до контрольних примірників Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України і вивчення кожним працівником змін до чинного законодавства з питань діяльності органів досудового розслідування та наявної судової практики.

Забезпечує функціонування в підрозділі необхідної бібліотеки юридичних видань та постійне її оновлення. Забезпечує доступ слідчих до сайта ГСУ МВС України комп’ютерної мережі МВС України.

4.1.31. Розглядає подання прокурора, рішення слідчого судді, суду про порушення норм кримінального процесуального законодавства. За результатами вживає заходів щодо усунення недоліків у роботі конкретних слідчих та слідчого відділу в цілому.

4.1.32. У межах компетенції представляє слідчий відділ в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, інших установах, підприємствах і організаціях.

4.1.33. Бере безпосередню участь у вирішенні питань соціального забезпечення та побутового влаштування слідчих.

4.1.34. Організовує діяльність службових осіб, відповідальних за перебування затриманих, а також підрозділу територіального органу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує виконання ухвали слідчого судді, суду в частині електронного контролю за місцезнаходженням підозрюваного, обвинуваченого.

4.2. Начальник слідчого відділу може мати заступника (заступників).

4.3. На період тимчасової відсутності першого заступника начальника територіального органу Міністерства внутрішніх справ України - начальника слідчого відділу обов’язки начальника слідчого відділу виконує його заступник або інший працівник слідчого відділу згідно з функціональними обов’язками.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

Серпня 2012 року № 686

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2012 року за № № 1770/22082

ІНСТРУКЦІЯПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.13.53 (0.011 с.)