Прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушенняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення(або таке, що готується)

 

Місто (сел.)________________ «___»________20 ___ року

«___» год. «___» хв.

 

________________________________________________________________________________

(слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, найменування органу, прізвище, ініціали)

 

у присутності осіб:

________________________________________________________________________________

(їх прізвище, ім'я, по батькові, дата народження та місце проживання)

_______________________________________________________________________________,

яким заздалегідь повідомлено про застосування технічних засобів фіксації, умови та порядок їх використання: _______________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються ______________________________________________________________________________

при проведенні процесуальної дії, підписи осіб)

_______________________________________________________________________________

з дотриманням вимог статей 60, 104, 214 КПК України прийняв усну заяву від: _______________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, посада,

________________________________________________________________________________

місце роботи і проживання заявника, контактний телефон,

________________________________________________________________________________

документ, що посвідчує особу)

про ____________________________________________________________________________

(кримінальне правопорушення)

 

Гр. _______________________________ попереджений про кримінальну (прізвище, ініціали заявника)

відповідальність згідно зі ст. 383 КК України за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.

__________________

(підпис заявника)

Гр.______________________________ роз’яснено права заявника відповідно до ст. 60 КПК України:

 

 


Продовження додатка 3 до п. 2.5.

Інструкції про єдиний облік

 

1) отримати від органу, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію;

2) подавати на підтвердження своєї заяви речі і документи;

3) отримати інформацію про закінчення досудового розслідування.

__________________

(підпис заявника)

 

Гр. __________________________________ заявив:

(прізвище, ініціали)

ЗМІСТ ЗАЯВИ:

1. Обставини події (дата, час, місце):__________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Яку матеріальну шкоду завдано протиправними діями, на яку суму, яким способом злочинці заволоділи майном (проникнення в житло чи інше приміщення, напад, вимагання, обман чи зловживання довірою); якщо проникнення, то яким шляхом (злам запірних пристроїв, підбір ключа, виставлення вікна, через кватирку, іншим способом); яке майно викрадено, де воно знаходилося, наявність документів, які підтверджують право власності на втрачене (пошкоджене) майно, та визначають його вартість, його прикмети, коли і де придбано: ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. Чи застосовувалося фізичне насильство або погроза його застосування, у чому це конкретно виявилось, які предмети (ніж, пістолет, газовий балончик, палиця тощо) використовувалися під час нападу? Якщо було вимагання майна чи права на нього або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою застосування насильства, заподіяння тілесних ушкоджень, пошкодження майна тощо, то в чому конкретно виявилися ці дії? __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

Продовження додатка 3 до п. 2.5.

Інструкції про єдиний облік

 

4. Чи заподіяні кому-небудь тілесні ушкодження, до якого медичного закладу звертався, де він розташований, чи перебував на стаціонарному або амбулаторному лікуванні?______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

5. Чи бачив особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, чи може її впізнати, за якими прикметами?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

6. Чи підозрюється хто-небудь у вчиненні кримінального правопорушення? Якщо так, то вказати з якої причини, а також відомості про цю особу:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

7. Чи були очевидці вчинення кримінального правопорушення, що відомо про них? ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Заявником зазначено: ________________________________________________________

(власноручно написати про ознайомлення та правильність викладених даних)

 

_________________ ___________________

(підпис) (ініціали, прізвище, заявника)

Заяву прийняв:

____________________________________________________________________

(слідчий, інша службова особа органу внутрішніх справ, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, посада, підпис, прізвище, ініціали)

«___» ________ 20 __ року

 

 


Додаток 4

до п. 3.11. Інструкції про єдиний облік

 

 

ЗРАЗОК ШТАМПА

Який проставляється в журналі єдиного обліку заяви і повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події

 

  З А Р Е Є С Т Р О В А Н О в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події   (назва органу внутрішніх справ)   “_____” _______________20 _ р. №_____________     Оперативний черговий   (підпис, прізвище)  

 


 

ТАЛОН-КОРІНЕЦЬ

 

№_________

 

Заяву прийнято від

 

 

 

 

(прізвище, ініціали заявника, найменування підприємства організації, установи, адреса, телефон)

 

Короткий зміст заяви

 

 

 

реєстр. № _____за ЄО

 

Посада, звання, прізвище та підпис особи, яка прийняла заяву

 

 

 

“_______”______________20 ___ р.

 

Підпис заявника про отримання талона-повідомлення _____________________


Додаток 5

до пунктів 3.6.,3.8. Інструкції про єдиний облік

 

 

ТАЛОН-ПОВІДОМЛЕННЯ

 

№_________

 

Заяву прийнято

 

 

 

 

(прізвище, ініціали, посада, звання особи, яка прийняла заяву)

 

реєстр №___________ за ЄО (якщо заяву прийнято в черговій частині ОВС)

 

 

 

(найменування органу внутрішніх справ,

службовий телефон)

 

“_______”_______________20___ р.

 

Підпис оперативного чергового або працівника, зазначеного в п. 3.6 Інструкції про єдиний облік

 

 

(прізвище, ініціали

 Продовження додатка 5 до п.п. 3.6, 3.8 Інструкції про єдиний облік

 

Правила оформлення, видачі та обліку талону-повідомлення

(Друкується на звороті титульного аркуша журналу талонів)

1. Талон складається з двох частин: талон-корінець і талон повідомлення. Обидві частини талона мають однаковий реєстраційний номер.

У талоні-корінці вказуються дані про заявника, короткий зміст заяви, реєстраційний номер за ЄО, посада, звання, прізвище та підпис особи, яка прийняла заяву про вчинене кримінальне правопорушення, дата її прийняття, підпис заявника про отримання талона-повідомлення, дата та час реєстрації заяви.

У талоні-повідомленні вказуються відомості про особу, яка прийняла заяву про вчинене кримінальне правопорушення, реєстраційний номер за ЄО, найменування органу внутрішніх справ, адреса і службовий телефон, дата прийняття заяви та підпис, ініціали і прізвище оперативного чергового або працівниками, зазначеними в п. 3.6 Інструкції. При видачі талона-повідомлення за межами дислокаціїоргану внутрішніх справ реєстраційний номер за ЄО заявнику повідомляється додатково.

2. Заявник розписується за отримання талона-повідомлення на талоні-корінці, проставляє дату і час його отримання. Талон-корінець залишається в черговій частині органу внутрішніх справ.

3. У кожному міськрайліноргані здійснюється єдина загальна нумерація талонів–повідомлень (типографським способом), облік та видача проводиться черговими працівниками. Талони повинні бути зброшуровані в журнал і пронумеровані. Журнали талонів реєструються в підрозділах документального забезпечення і зберігаються в черговій частині органу внутрішніх справ. Талони-корінці використовуються при звірках повноти реєстрації заяв про вчинені кримінальні правопорушення, а також при розгляді скарг громадян на дії посадових осіб органів внутрішніх справ.

4. Працівникам, зазначеним у частині другій п. 3.6 Інструкції, талони видаються оперативним черговим під підпис. Після отримання оперативним черговим талонів-корінців разом із заявою про вчинені кримінальні правопорушення (для реєстрації в ЄО) зазначені талони-корінці підшиваються в окрему папку, про що робиться відповідна відмітка в журналі талонів.


ЗАТВЕРДЖЕНОНаказом МВС України від 19.11. 2012 № 1050

ПОЛОЖЕННЯ

Про комісію головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – ГУМВС, УМВС) з контролю за станом обліково-реєстраційної дисципліни в структурних підрозділах та міськрайлінорганах внутрішніх справ України

Загальні положення

1.1. Положення про комісію ГУМВС, УМВС з контролю за станом обліково-реєстраційної дисципліни в структурних підрозділах та міськрайлінорганах внутрішніх справ України (далі – Положення про комісію).

1.2. Комісія ГУМВС, УМВС з контролю за станом обліково-реєстраційної дисципліни в структурних підрозділах та міськрайлінорганах внутрішніх справ України (далі - комісія) створюється з метою координації дій структурних підрозділів та міськрайлінорганів внутрішніх справ з питань контролю за станом обліково-реєстраційної дисципліни ведення єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, а також для піднесення ролі та відповідальності керівників усіх рівнів у здійсненні контролю за додержанням законності в цій роботі.

1.3. Склад комісії затверджується наказами начальників ГУМВС, УМВС.

1.4. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України та нормативно-правовими актами МВС України.

1.5. До складу комісії входять керівники структурних підрозділів ГУМВС, УМВС, на яких покладаються обов'язки з контролю за станом ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

1.6. Головою комісії призначається перший заступник начальника ГУМВС, УМВС – начальник слідчого управління (відділу).

1.7. Заступниками голови комісії призначаються начальник штабу та начальник карного розшуку ГУМВС, УМВС, а її секретарем – працівник підрозділу, який здійснює контроль за станом обліково-реєстраційної дисципліни.

 

Організація роботи

2.1. Комісія працює згідно з планом, який затверджується виключно головою комісії один раз на півріччя.

2.2. Засідання комісії відбуваються не рідше одного разу на квартал. Рішення комісії набуває чинності за умови наявності на засіданні більше двох третин її членів.

2.3. Рішення, висновки та рекомендації комісії оформляються протоколом, який затверджується її головою, а у випадках відсутності – його заступником, і підписується секретарем.

2.4. У разі потреби витяг з протоколу засідання комісії можна надсилати виконавцям, а також зацікавленим структурним підрозділам.

2.5. Підготовка матеріалів на засідання комісії ведеться відділеннями (сектором, групою) з контролю за станом обліково-реєстраційної дисципліни штабу ГУМВС, УМВС на підставі проведених інспекторських, контрольних і цільових перевірок підрозділів та міськрайлінорганів. На засіданні розглядаються також подання прокурорів та ухвали судів з питань додержання законності при прийнятті та реєстрації заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

2.6. Рішення, висновки та рекомендації, прийняті на засіданні комісії, обов'язкові для виконання структурними підрозділами ГУМВС, УМВС та міськрайлінорганами внутрішніх справ. Прийняті комісією рішення можуть бути оскаржені протягом місяця рапортом на ім'я начальника ГУМВС, УМВС.

Права комісії

3.1. Комісія в належних до її компетенції питаннях має право:

3.1.1. Заслуховувати на своїх засіданнях звіти керівників структурних підрозділів ГУМВС, УМВС, начальників міськрайлінорганів і голів відповідних комісій міськрайлінорганів.

3.1.2. Приймати рішення, робити висновки, давати рекомендації та роз'яснення, а також вносити пропозиції щодо вжиття заходів реагування на виявлені недоліки і притягнення до відповідальності винних посадових осіб органів внутрішніх справ.

3.1.3. У необхідних випадках вимагати від керівників структурних підрозділів ГУМВС, УМВС, начальників міськрайлінорганів і голів відповідних комісій міськрайлінорганів документи з розглянутих питань, письмові пояснення про причини недоліків та вжиті заходи щодо їх усунення.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.253.106 (0.011 с.)