ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3. Політична діяльність і політичні відносини 

ПЛАН

1.Поняття політичної діяльності,її суть та зміст.

2.Типологія політичної діяльності.

3.Поняття політичних відносин, їх форми та типологія.

ЛІТЕРАТУРА

1.А.Колодій. Політологія. - 2-е вид., перероб. та доп. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. - С.9-40

2.Політологія. Навчально-методичний комплекс: підручник.-К.,2004.-с.37-72

3.Політологічний енциклопедичний словник.- К.,2004.-С.497-502;522-523

4.Рудакевич О.М. Політологія. Лекції, семінари, самостійна робота. - Тернопіль,2006.-С.7-17

5.Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник.-К: Либідь,2002.-

С.8-32

ДАЙТЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТАКИХ ПОНЯТЬ:

політична діяльність; політичний інтерес; політичне рішення; політична участь;політичне функціонування; політичний менеджмент; політичний маркетинг; політична взаємодія; політичні відносини; політичний процес.

ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ:

1.З’ясуйте, чим політична діяльність відрізняється від інших видів суспільної діяльності.

2.Проаналізуйте зміст основних видів політичної взаємодії.

3.Розкрийте зміст політичного менеджменту та політичного маркетингу.

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1.Лобізм у політиці.

2.Українське студентство як суб’єкт політичної діяльності.

3.Політичні відносини в Україні: характерні риси та ознаки.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1.Назвіть структурні компоненти політичної діяльності.

2.Визначте суб'єктів політичної діяльності, проведіть їх типологію.

3.Розкрийте зміст таких форм політичної участі: мітинг, демонстрація, пікетування, страйк,політичне голодування, масова громадянська непокора.

4.Вкажіть етапи підготовки та прийняття політичних рішень.

5.Проведіть приклади лобізму, екстремізму та конформізму у політичній діяльності.

6.Проаналізуйте політичні відносини в Україні.

Тема 4. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА

ПЛАН

1. Поняття політичної системи суспільства, її структура та функції.

2. Теоретичні засади взаємодії політичної системи із соціальним середовищем.

3. Типологія політичних систем. Особли­вості політичної системи сучасної України.

ЛІТЕРАТУРА

1.Конституція України. – К., 2006. – Р. 1

2..Політологія. Підручник / За ред. О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка. – К., 2001.

– С.220-240.

3.Політологічнийчний енциклопедичний словник. – К., 2004. – С.511-512; 561-562; 569-570.

4.Рудакевич О.М. Політологія. Лекції, семінари, самостійна робота. – Тернопіль, 2007. – С.36-49

5.Рудич Ф.М. Політична система сучасної України. – К., 2002.

6.Шляхтун П.П. Політологія (Теорія та історія політичної науки). – К., 2002. – С.220-244.

 

ДАЙТЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТАКИХ ПОНЯТЬ:

політична система суспільства, політичний інститут, політична організація суспільства, політична реформа, політична революція.

ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ

1. Опираючись на теорію взаємодії політичної системи із соціальним середовищем американського політолога Д.Істона, охарактеризуйте взаємини політичної системи з вітчизняною економічною системою.

2. В Україні існує необхідність продовження радикальної політичної реформи. Які компоненти політичної системи вимагають, на Ваш погляд, докорінної зміни і чому?

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1. Вклад американських політологів у розробку теорії політичних систем.

2. Політичні інститути: види, взаємодія та роль у політичній системі.

3. Політична реформа та революція як способи трансформації політичних систем.

4. Актуальні проблеми політичної реформи в Україні.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Дайте визначення поняття «політична система суспільства».

2. Яким є вклад у теорію політичних систем американських учених?

3. Що таке політична організація суспільства?

4. Які політичні інститути належать до власнеполітичних?

5. Які функції політичної системи суспільства?

6. Проаналізуйте особливості інноваційних та адаптаційних реформ.

7. На основі яких критеріїв можлива типологія політичних систем?

8. Назвіть типологічні ознаки української політичної системи.

 

ТЕМА 5: ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ

ПЛАН

1. Поняття, сутність і типологія політичних режимів.

2. Демократичні політичні режими: ознаки, різновиди.

3. Авторитарні політичні режими: ознаки, різновиди.

4.Тоталітаризм як політичний феномен : сутність, характерні риси.

5.Особливості політичного режиму сучасної України.

ЛІТЕРАТУРА:

1.Афонін Е., Маринов А. Історична місія сучасного авторитаризму .// Політичний менеджмент, №6, 2006, с. 33-62

2.Політичні режими сучасності та перехід до демократії ( колективна монографія) /(А.Ф.Колодій, Ю.А.Кужелюк, В.У.Харченко). Львів,1999.-168с.

3.Погорілий Д.Є. Політологія: кредитно-модульний курс. Навчальний посібник.-К., Центр учбової літератури. 2008.-с.99-124.

4.Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник.-Київ: Центр навчальної літератури, 2004.-с.282-300.

5.Катаєв С.Л. Сучасне українське суспільство: Навчальний посібник.-К.: Центр навчальної літератури, 2006.-200с.

6. Політологія: Навчальни посібник.-За ред. М.В. Примуша/.-К.: ВД»Професіонал», 2004.-с.191-206.

ДАЙТЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТАКИХ ПОНЯТЬ:

Автократія, політичний режим, демократичний політичний режим, авторитаризм, тоталітаризм.

ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ:

1.Визначте загальні та особливі риси у функціонуванні тоталітарного й авторитарного режиму.

2.У країні проводяться вибори, існує парламент, виходить багато періодичних видань, існує багатопартійність. Чи можна на основі цих рис стверджувати що в країні функціонує демократичний політичний режим?

3.Чому тоталітаризм називають феноменом ХХ ст? Обгрунтуйте причини виникнення і краху тоталітарних режимів?

4. Визначте домінуючі риси політичного режиму в Україні.

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1.Основні різновиди авторитарних режимів в сучасному світі.

2.Тоталітаризм як політичний та соціальний феномен: витоки, функціонування, причини краху.

3.Тоталітаризм в Україні: умови виникнення, особливості функціонування, наслідки.

4.Проблеми переходу від тоталітаризму до демократії.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1.Чи можна ототожнювати поняття « політичний режим» і « державний режим».

2. Назвіть основні ознаки демократичного режиму. Які з них Ви вважаєте визначальними?

3.назвіть ознаки авторитарного режиму, розкрийте його відмінність від демократичного.

4.В чому проявлґються позитивні аспекти ( якщо вони є) авторитаризму.

5. назвіть основні ознаки тоталітаризму.

6. Чому деспотичні режими давнини не є ( чи є) різновидами тоталітаризму?

7. Чи є куль особи або харизматичність лідера, який концентрує в своїх руках виогу, необхідною рисою тоталітарних режимів?

8.Чим характеризується політичний режим сучасної України?

Тема 6. Держава в політичній системі суспільства

ПЛАН

1.Поняття держави, та її наукові концепції.

2.Роль держави в політичний системі суспільства. Структура та функції

держави.

3. Правова та соціальна держава. Типологія держави.

4.Форми державного правління та державного устрою.

ЛІТЕРАТУРА:

1.А.Колодій. Політологія. - 2-е вид., перероб. та доп. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. - С.9-40

2.Політологія. Навчально-методичний комплекс: підручник.-К.,2004.-с.37-72

3.Політологічний енциклопедичний словник.- К.,2004.-С.497-502;522-523

4.Рудакевич О.М. Політологія. Лекції, семінари, самостійна робота. - Тернопіль,2006.-С.7-17

5.Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник.-К: Либідь,2002.-

С.8-32

 

ДАЙТЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТАКИХ ПОНЯТЬ:

держава; етатизм; форма державного правління, форма державного устрою; монархія, республіка, унітарна держава; федерація; конфедерація, президент; парламент; уряд; правова держава, соціальна держава.

ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ:

1.Визначте фактори,які привели до виникнення держави.

2.З’ясуйте, чим обумовлений різні форми державного правління та державного устрою.

3.Проаналізуйте сучасні тенденції у розвитку держави як політичного інституту.

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ :

1.Основні етапи української державності.

2.Особливості форми державного правління і державного устрою України.

3. Інститут президентства в сучасному світі.

4.Тенденції розвитку державності в сучасному світі.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1.Дайте характеристику ознак держави.

2.З’ясуйте, в чому полягає проблема етатизації та деетатизації суспільного життя.

3.Назвіть ознаки парламентської,президентської та змішаної форми державного правління.

4.Приведіть приклади федеративних, унітарних держав, конфедерацій.

5.Визначте ознаки та риси правової та соціальної держави.

6.Виділіть ключові проблеми сучасного державотворчого процесу в Україні.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.008 с.)