ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 7. Політичні партії та виборчі системиПЛАН

1. Історія виникнення та сучасні концепції політичних партій.

2. Типологія політичних партій.

3. Партійні системи та їх типологія

4. Політичні партії та партійна система в сучасній Україні.

5. Виборчі системи та їх типи.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Базовкін Є., Кремень В. Партії та громадські об’єднання України. – К., 1994.

2. Білоус А. Політичні об’єднання України. – К., 2003.

3. Політичні партії України / Укладачі та редактори Андрущак Г., Марченко Ю. та ін. – К., 1998.

4. Політологічний енциклопедичний словник / Упорядник В.П. Горбатенко, за ред. Ю.С. Шемчушенка, В.Д. Бабкіна, В.П. Горбатенка. – К., 2001.

5. Політологія. Підручник / За загальною редакцією Кременя В.Г., Горлача М.І. – Харків, 2001.

6. Політологія: посібник для студентів вищих навчальних закладі / За ред. Бабкіної О.В., Горбатенка В.П. – К ., 2004

ДАЙТЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТАКИХ ПОНЯТЬ:

Політична партія, громадська організація ,суспільний рух, партійна система, виборча система

ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ:

1. Порівняйте партійні системи Китаю, США та України. Яка з них є найефективнішою?

2. Порівняйте американську, французьку та українську виборчі системи. Яка з них є найефективнішою?

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ :

1.Вибори та їх роль у політичному житті.

2.Профспілки та політичні партії: проблеми взаємодії.

3.Виборча система України.

4.Економічні основи багатопартійності.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1.Які критерії класифікації сучасних політичних партій в Україні?

2.Назвіть причини кризи традиційних політичних партій.

3.Який тип партійної системи, на Вашу думку, формується в сучасній Україні?

4.Переважно які функції, на Вашу думку, виконують сучасні політичні партії?

5.Взаємозв’язок партійних і виборчих систем.

 

Тема 8. Політична еліта і лідерство

ПЛАН

1.Поняття і особливості політичних еліт як суб»єктів політики. Національна еліта та теоретичні обґрунтування елутизму.

2.Функції і типологія політичних еліт.

3.Сутність зміст, функції політичного лідерства та його типологія.

4.Проблеми становлення політичної еліти та інституту політичного лідерства в Україні.

ЛІТЕРАТУРА

1.Головатий М.Ф. Мистецтво політичної діяльності. Навч. посібн.- К.: МАУП, 2002. - с.44-66.

2.Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти і політичне лідерство. - Львів, 1995.

3.Кухта Б. Політичний лідер. - Львів, 2000.

4.Рудич Ф.М. Політологія: Підручник.-К.:Либідь, 2004. - с.165-171.

5.Журавський В., Кучеренко О., Михальченко М. Політична еліта України: теорія і практика трансформації. - К., 1999.

6.Політологія. Підручник / За науковою редакцією Антоніни Колодій. - К., Ельга -Н, Ніка-Центр, 2000.

7.Політична еліта України: Чи здатна вона виконати свою суспільну місію на сучасному етапі? // Дзеркало тижня, №44 (469), 15 листопада 2003р. – С. 8-15.

ДАЙТЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТАКИХ ПОНЯТЬ:

еліта, національна еліта, політична еліта, контреліта, псевдоеліта, політичне лідерство, політичний лідер.

ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ :

1.Які фактории спричиняють елітарність суспільства?

2.Обгрунтуйте думку, що історія політичної еліти будь-якої нації є історією національної державності .

3.Проаналізуйте роль політичного лідера в перехідні періоди історії.

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1.В.Липинський і Дмитро Донцов про роль і місце еліти в українському державотворнні.

2.Еліти в історії України.

3.Інститут політичного лідерства в сучасній Україні: основні проблеми становлення.

4.Політичні пріоритети сучасних українських лідерів.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1.Які фактории обумовлюють виникнення політичних еліт?

2.Проаналізуйте розвиток ідеї елітаризму в політичній думці.

3.Порівняйте концепції еліт В. Липинського та Д.Донцова.

4.Чи можна вважати нинішніх політиків і державних діячів України елітою?

5.Назвіть і розкрийте зміст основних концепцій політичного лідерства.

6.Кого можна назвати реальним політичним лідером в історії України?

7.Який лідер потрібен сучасній Україні?

Тема 9. Світові політико-ідеологічні доктрини

ПЛАН

1.Політичні ідеології і політичні доктрини: причини виникнення, сутність, структура, форми вияву, функції та типологія.

2.Лібералізм та неолібералізм. Ліберальні ідеї в Україні.

3.Консерватизм і неоконсерватизм. Історія та сучасний стан консерватизму в Україні.

4.Соціалізм, соціал-демократизм,комунізм:спільне та відмінне, ідейно-теоретичні засади, політична практика. Соціалістичні ідеї в Україні: поширення і функціонування.

5.Фашизм, анархізм, націоналізм як політичні доктрини.

ЛІТЕРАТУРА:

1.Короткий оксфордський політичний словник / За редакцією І. Макліна, А. Макмілана – К.: Основи, 2005.

2.Мигул І. Політичні ідеології: порівняльний аналіз. – К.: Українська перспектива, 1997.

3.Політологія. Підручник / За науковою редакцією А. Колодій – К.: Ельга-Н, Ніка-Центр, 2000.

4.Політологія у запитаннях і відповідях: Навчальний посібник. / І. Г. Оніщенко, Д.Т. Дзюбко, І.І. Дуднікова та ін.; / За загальною редакцією К.Н. Лемківського. – К.: Вища школа, 2003.

5.Холод В.В. Лекції з політології: Навч. посібник – Суми: Університетська книга, 2001.

6.Політологічний енциклопедичний словник.-К.,2004.С.271;307-308;405; 617-618

ДАЙТЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТАКИХ ПОНЯТЬ:

Політична ідеологія, політична доктрина, лібералізм, неолібералізм, консерватизм, неоконсерватизм, соціалізм, комунізм, націонал-комунізм, фашизм, анархізм, націоналізм, релігійний фундаменталізм.

ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ :

1.Чи можна стверджевати, що еволюція лібералізму і консерватизму зближує ці політичні ідеології?

2.Що спільного в класичному лібералізмі та неоконсерватизмі?

3.Який вплив здійснила соціал-демократія та соціальні і політичні процеси в сучасному світі?

4.Прослідкуйте еволюцію соціалістичної (комуністичної) ідеології в політичній свідомості українського народу. В яких формах існує уя ідеологія в сучасних умовах?

5. Визначте, які політичні ідеології переважають в різних регіонах України.

6. Яку роль відіграв націоналізм в політичній історії України?

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1.Історія і сучасний стан українського лібералізму?

2.Теоретичні засади українського консерватизму.

3.Порівняльний аналіз українського націонал-комунізму та сучасного комуністичного руху в Україні.

4.Роль ідеології націоналізму в утворенні незалежної України.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1.Які основні причини виникнення політичних ідеологій та яка їх відмінність від науки?

2.Яке співвідношення ідеології з політикою?

3.Яка відмінність у функціонуванні політичної ідеології у тоталітарному та демократичному суспільстві?

4.Які ідеї і цінності ліберілізму не приваблюють, а які ні?

5.Чому виникає консерватизм та які його основні цінності?

6.Які основні елементи теоретичної і політичної програми соціал-демократії?

7. Яка із ідеологій на вашу думку найбільше потрібна сучасній Україні?

 

Тема 10. Демократія у політичному житті суспільства

ПЛАН

1.Поняття демократії та її сучасні концепції.

2.Критерії та принципи демократичної організації суспільства.

3.Сучасні форми демократичного врядування.

4.Проблеми розвитку демократії в Україні.

ЛІТЕРАТУРА:

1.Основи демократії.Посібник / За заг. ред. А. Колодій.-К.,2001.-С.19-129; 349-366.

2.Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник.-Київ.,2004.-С.300-315; 495-539.

3.Політологія / За ред. А. Колодій.-К.,2003.-С.395-430.

4.Рудакевич О.М. Політологія. Лекції, семінари, самостійна робота.-Тернопіль,2006.-С.94-105.

5.Шляхтун П.П. Політологія ( Теорія та історія політичної науки).-К.,2002.-С.395-408.

ДАЙТЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТАКИХ ПОНЯТЬ:

Демократія;безпосередня демократія; представницька демократія; суверенітет народу; конституціоналізм; ліберальна демократія; парламентаризм; правова держава; демократизація.

ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ :

1.Проаналізуйте історичні форми демократії.

2.Проведіть порівняльний аналіз сучасних концепцій демократії.

3.Визначте проблеми становлення демократії в Україні.

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1.Історичні форми демократії.

2.Парламентаризм і демократія.

3.Плебісцетарна теорія демократії Макса Вебера.

4.Конституція України як демократична модель суспільного розвитку.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1.Використовуючи словники розкрийте зміст таких категорій: демократія; лібералізм; плюралізм; конституціоналізм; права людини; безпосередня і представницька демократія.

2.Назвіть основні демократичні принципи.

3.Приведіть приклади історичних форм демократії.

4.Дайте характеристику парламентаризму.

5.Назвіть основні етапи поширення демократії у світі.

6.Проаналізуйте шляхи переходу народів від тоталітаризму до демократії

7.Визначте основні принципи демократії які закладені в Конституції України.

Тема 11. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

ПЛАН

1. Поняття, структура та функції політичної культури.

2. Політична соціалізація: суб’єкти, фази, форми.

3. Політична культура українського народу: традиції, сучасний стан, тенденції розвитку.

ЛІТЕРАТУРА

1.Карнаух А. Формування політичної культури молоді на сучасному етапі // Людина і політика. – 2004. – №5. – СІ34-139.

2. Лісовий В. Культура-ідеологія-політика. – К., 1997.– С.116-136.

3. Політологічний енциклопедичний словник. – К.,2004. – С.507-508; 618-619.

4. Політологія. Підручник / За ред. О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка. – К., 2001. – С.308-318.

5. Шляхтун П. П. Політологія (Теорія та історія політичної науки). – К., 2002. – С.410-429; 477-500.

ДАЙТЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТАКИХ ПОНЯТЬ:

політична культура, громадянська культура, політична субкультура, політична цінність, політична орієнтація, політичний міф, полі­тичний стереотип, політична традиція, полі­тичний символ, політична соціалізація.

ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ:

1.Назвіть характерні риси української політичної культури, які сприяють, чи навпаки, заважають сучасному національному та державницькому відродженню України.

2. Окресліть причини аполітичності та політичної пасивності значної чатини громадян країни. Які чинники можуть сприяти зростанню інтересу співвітчизників до політики?

3. Які суспільні інститути та життєві фактори у найбільшій мірі впливають на політичну соціалізацію сучасної української молоді і чому?

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.01 с.)