ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1.Політика як суспільне явище. Політологія як наука.Плани семінарських занять

Тема 1.Політика як суспільне явище. Політологія як наука.

ПЛАН

1.Сутність політики як суспільного явища. Основні трактування політики..

2.Політологічні концепції політики.

3.Об’єкт та предмет дослідження політології. Основні категорії, функції та методи дослідження.

4.Політологія та її зв”язок з іншими суспільними науками.

ЛІТЕРАТУРА:

1.А.Колодій. Політологія. - 2-е вид., перероб. та доп. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. - С.9-40

2.Політологія. Навчально-методичний комплекс: підручник.- К.,2004.-С.37-72

3.Політологічний енциклопедичний словник.- К.,2004.-С.497-502;522-523

4.Рудакевич О.М. Політологія. Лекції, семінари, самостійна робота. - Тернопіль,2006.-С.7-17

5.Шляхтун П.П. Політологія ( теорія та історія політичної науки): Підручник.-К: Либідь,2002.-С.8-32

 

ДАЙТЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТАКИХ ПОНЯТЬ:

Політика. політична сфера, об’єкт політології, предмет політології, функції політології, методи політології, політологія, система політичних наук

ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ :

1.Проведіть класифікацію категорій політології.

2.З’ясуйте, які закони політології є загальними, особливими та одиничними.

3.Визначте, які функції політології є актуальними для сучасного українського суспільства.

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1.Етапи розвитку політичних знань.

2. Місце та роль політології у системі суспільних наук.

3. Розвиток політології в Україні.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1.Використовуючи політологічні словники та енциклопедії перевірте свої знання основних категорій та понять: політика, політична сфера; політичне життя; політична наука; політологія; об’єкт, предмет, закони; категорії, функції політології.

2.Проаналізуйте різні визначення політики.

3.Визначте, які функції політології є актуальними для сучасного українського суспільства.

4.Виділіть головні ідеї, які підготували теоретичний грунт для появи політології як самостійної науки.

Тема 2. Політична влада

ПЛАН

1.Влада як суспільний феномен.

2.Сутність та наукові концепції політичної влади.

3.Структура політичної влади: суб’єкти, об’єкти, джерела, засоби, ресурси та методи реалізації.

4.Типологія політичної влади.

5.Політична влада в Україні: риси та особливості.

ЛІТЕРАТУРА:

1.А.Колодій. Політологія. - 2-е вид., перероб. та доп. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. - С.9-40

2.Політологія. Навчально-методичний комплекс: підручник.-К.,2004.-с.37-72

3.Політологічний енциклопедичний словник.- К.,2004.-С.497-502;522-523

4.Рудакевич О.М. Політологія. Лекції, семінари, самостійна робота. - Тернопіль,2006.-С.7-17

5.Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник.-К: Либідь,2002.-

С.8-32

ДАЙТЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТАКИХ ПОНЯТЬ:

Політична влада, державна влада, легітимна влада, суб’єкт влади; ресурс влади; засіб влади; узурпація влади

ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ:

1.Проаналізуйте основні концепції походження та сутності політичної влади.

2.Поясніть, чому владні відносини існують у суспільстві.

3.З’ясуйте, чим обумовлена в сучасних умовах тенденція демократизації відносин між владними структурами та суспільством.

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1.М. Вебер про політичне панування та легітимність влади.

2.Політична та державна влада: тотожності та відмінності.

3.Політична влада в Україні: риси та ознаки.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1.Дайте визначення понять „ влада”, „ політична влада”, „ легітимна влада”.

2. Виділіть основні ознаки політичної влади.

3.З’ясуйте структурні елементи політичної влади.

4. Назвіть основні джерела та ресурси політичної влади.

5.Визначте критерії типології політичної влади.

6.Розкрийте сучасні тенденції у розвитку політичної влади.

 

Тема 3. Політична діяльність і політичні відносини

 

ПЛАН

1.Поняття політичної діяльності,її суть та зміст.

2.Типологія політичної діяльності.

3.Поняття політичних відносин, їх форми та типологія.

ЛІТЕРАТУРА

1.А.Колодій. Політологія. - 2-е вид., перероб. та доп. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. - С.9-40

2.Політологія. Навчально-методичний комплекс: підручник.-К.,2004.-с.37-72

3.Політологічний енциклопедичний словник.- К.,2004.-С.497-502;522-523

4.Рудакевич О.М. Політологія. Лекції, семінари, самостійна робота. - Тернопіль,2006.-С.7-17

5.Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник.-К: Либідь,2002.-

С.8-32

ДАЙТЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТАКИХ ПОНЯТЬ:

політична діяльність; політичний інтерес; політичне рішення; політична участь;політичне функціонування; політичний менеджмент; політичний маркетинг; політична взаємодія; політичні відносини; політичний процес.

ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ:

1.З’ясуйте, чим політична діяльність відрізняється від інших видів суспільної діяльності.

2.Проаналізуйте зміст основних видів політичної взаємодії.

3.Розкрийте зміст політичного менеджменту та політичного маркетингу.

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1.Лобізм у політиці.

2.Українське студентство як суб’єкт політичної діяльності.

3.Політичні відносини в Україні: характерні риси та ознаки.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1.Назвіть структурні компоненти політичної діяльності.

2.Визначте суб'єктів політичної діяльності, проведіть їх типологію.

3.Розкрийте зміст таких форм політичної участі: мітинг, демонстрація, пікетування, страйк,політичне голодування, масова громадянська непокора.

4.Вкажіть етапи підготовки та прийняття політичних рішень.

5.Проведіть приклади лобізму, екстремізму та конформізму у політичній діяльності.

6.Проаналізуйте політичні відносини в Україні.

Тема 4. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА

ПЛАН

1. Поняття політичної системи суспільства, її структура та функції.

2. Теоретичні засади взаємодії політичної системи із соціальним середовищем.

3. Типологія політичних систем. Особли­вості політичної системи сучасної України.

ЛІТЕРАТУРА

1.Конституція України. – К., 2006. – Р. 1

2..Політологія. Підручник / За ред. О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка. – К., 2001.

– С.220-240.

3.Політологічнийчний енциклопедичний словник. – К., 2004. – С.511-512; 561-562; 569-570.

4.Рудакевич О.М. Політологія. Лекції, семінари, самостійна робота. – Тернопіль, 2007. – С.36-49

5.Рудич Ф.М. Політична система сучасної України. – К., 2002.

6.Шляхтун П.П. Політологія (Теорія та історія політичної науки). – К., 2002. – С.220-244.

 

ДАЙТЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТАКИХ ПОНЯТЬ:

політична система суспільства, політичний інститут, політична організація суспільства, політична реформа, політична революція.

ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ

1. Опираючись на теорію взаємодії політичної системи із соціальним середовищем американського політолога Д.Істона, охарактеризуйте взаємини політичної системи з вітчизняною економічною системою.

2. В Україні існує необхідність продовження радикальної політичної реформи. Які компоненти політичної системи вимагають, на Ваш погляд, докорінної зміни і чому?

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1. Вклад американських політологів у розробку теорії політичних систем.

2. Політичні інститути: види, взаємодія та роль у політичній системі.

3. Політична реформа та революція як способи трансформації політичних систем.

4. Актуальні проблеми політичної реформи в Україні.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Дайте визначення поняття «політична система суспільства».

2. Яким є вклад у теорію політичних систем американських учених?

3. Що таке політична організація суспільства?

4. Які політичні інститути належать до власнеполітичних?

5. Які функції політичної системи суспільства?

6. Проаналізуйте особливості інноваційних та адаптаційних реформ.

7. На основі яких критеріїв можлива типологія політичних систем?

8. Назвіть типологічні ознаки української політичної системи.

 

ТЕМА 5: ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ

ПЛАН

1. Поняття, сутність і типологія політичних режимів.

2. Демократичні політичні режими: ознаки, різновиди.

3. Авторитарні політичні режими: ознаки, різновиди.

4.Тоталітаризм як політичний феномен : сутність, характерні риси.

5.Особливості політичного режиму сучасної України.

ЛІТЕРАТУРА:

1.Афонін Е., Маринов А. Історична місія сучасного авторитаризму .// Політичний менеджмент, №6, 2006, с. 33-62

2.Політичні режими сучасності та перехід до демократії ( колективна монографія) /(А.Ф.Колодій, Ю.А.Кужелюк, В.У.Харченко). Львів,1999.-168с.

3.Погорілий Д.Є. Політологія: кредитно-модульний курс. Навчальний посібник.-К., Центр учбової літератури. 2008.-с.99-124.

4.Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник.-Київ: Центр навчальної літератури, 2004.-с.282-300.

5.Катаєв С.Л. Сучасне українське суспільство: Навчальний посібник.-К.: Центр навчальної літератури, 2006.-200с.

6. Політологія: Навчальни посібник.-За ред. М.В. Примуша/.-К.: ВД»Професіонал», 2004.-с.191-206.

ДАЙТЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТАКИХ ПОНЯТЬ:

Автократія, політичний режим, демократичний політичний режим, авторитаризм, тоталітаризм.

ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ:

1.Визначте загальні та особливі риси у функціонуванні тоталітарного й авторитарного режиму.

2.У країні проводяться вибори, існує парламент, виходить багато періодичних видань, існує багатопартійність. Чи можна на основі цих рис стверджувати що в країні функціонує демократичний політичний режим?

3.Чому тоталітаризм називають феноменом ХХ ст? Обгрунтуйте причини виникнення і краху тоталітарних режимів?

4. Визначте домінуючі риси політичного режиму в Україні.

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1.Основні різновиди авторитарних режимів в сучасному світі.

2.Тоталітаризм як політичний та соціальний феномен: витоки, функціонування, причини краху.

3.Тоталітаризм в Україні: умови виникнення, особливості функціонування, наслідки.

4.Проблеми переходу від тоталітаризму до демократії.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1.Чи можна ототожнювати поняття « політичний режим» і « державний режим».

2. Назвіть основні ознаки демократичного режиму. Які з них Ви вважаєте визначальними?

3.назвіть ознаки авторитарного режиму, розкрийте його відмінність від демократичного.

4.В чому проявлґються позитивні аспекти ( якщо вони є) авторитаризму.

5. назвіть основні ознаки тоталітаризму.

6. Чому деспотичні режими давнини не є ( чи є) різновидами тоталітаризму?

7. Чи є куль особи або харизматичність лідера, який концентрує в своїх руках виогу, необхідною рисою тоталітарних режимів?

8.Чим характеризується політичний режим сучасної України?

ПЛАН

1.Поняття держави, та її наукові концепції.

2.Роль держави в політичний системі суспільства. Структура та функції

держави.

3. Правова та соціальна держава. Типологія держави.

4.Форми державного правління та державного устрою.

ЛІТЕРАТУРА:

1.А.Колодій. Політологія. - 2-е вид., перероб. та доп. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. - С.9-40

2.Політологія. Навчально-методичний комплекс: підручник.-К.,2004.-с.37-72

3.Політологічний енциклопедичний словник.- К.,2004.-С.497-502;522-523

4.Рудакевич О.М. Політологія. Лекції, семінари, самостійна робота. - Тернопіль,2006.-С.7-17

5.Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник.-К: Либідь,2002.-

С.8-32

 

ДАЙТЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТАКИХ ПОНЯТЬ:

держава; етатизм; форма державного правління, форма державного устрою; монархія, республіка, унітарна держава; федерація; конфедерація, президент; парламент; уряд; правова держава, соціальна держава.

ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ:

1.Визначте фактори,які привели до виникнення держави.

2.З’ясуйте, чим обумовлений різні форми державного правління та державного устрою.

3.Проаналізуйте сучасні тенденції у розвитку держави як політичного інституту.

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ :

1.Основні етапи української державності.

2.Особливості форми державного правління і державного устрою України.

3. Інститут президентства в сучасному світі.

4.Тенденції розвитку державності в сучасному світі.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1.Дайте характеристику ознак держави.

2.З’ясуйте, в чому полягає проблема етатизації та деетатизації суспільного життя.

3.Назвіть ознаки парламентської,президентської та змішаної форми державного правління.

4.Приведіть приклади федеративних, унітарних держав, конфедерацій.

5.Визначте ознаки та риси правової та соціальної держави.

6.Виділіть ключові проблеми сучасного державотворчого процесу в Україні.

 

ПЛАН

1. Історія виникнення та сучасні концепції політичних партій.

2. Типологія політичних партій.

3. Партійні системи та їх типологія

4. Політичні партії та партійна система в сучасній Україні.

5. Виборчі системи та їх типи.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Базовкін Є., Кремень В. Партії та громадські об’єднання України. – К., 1994.

2. Білоус А. Політичні об’єднання України. – К., 2003.

3. Політичні партії України / Укладачі та редактори Андрущак Г., Марченко Ю. та ін. – К., 1998.

4. Політологічний енциклопедичний словник / Упорядник В.П. Горбатенко, за ред. Ю.С. Шемчушенка, В.Д. Бабкіна, В.П. Горбатенка. – К., 2001.

5. Політологія. Підручник / За загальною редакцією Кременя В.Г., Горлача М.І. – Харків, 2001.

6. Політологія: посібник для студентів вищих навчальних закладі / За ред. Бабкіної О.В., Горбатенка В.П. – К ., 2004

ДАЙТЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТАКИХ ПОНЯТЬ:

Політична партія, громадська організація ,суспільний рух, партійна система, виборча система

ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ:

1. Порівняйте партійні системи Китаю, США та України. Яка з них є найефективнішою?

2. Порівняйте американську, французьку та українську виборчі системи. Яка з них є найефективнішою?

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ :

1.Вибори та їх роль у політичному житті.

2.Профспілки та політичні партії: проблеми взаємодії.

3.Виборча система України.

4.Економічні основи багатопартійності.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1.Які критерії класифікації сучасних політичних партій в Україні?

2.Назвіть причини кризи традиційних політичних партій.

3.Який тип партійної системи, на Вашу думку, формується в сучасній Україні?

4.Переважно які функції, на Вашу думку, виконують сучасні політичні партії?

5.Взаємозв’язок партійних і виборчих систем.

 

ПЛАН

1.Поняття і особливості політичних еліт як суб»єктів політики. Національна еліта та теоретичні обґрунтування елутизму.

2.Функції і типологія політичних еліт.

3.Сутність зміст, функції політичного лідерства та його типологія.

4.Проблеми становлення політичної еліти та інституту політичного лідерства в Україні.

ЛІТЕРАТУРА

1.Головатий М.Ф. Мистецтво політичної діяльності. Навч. посібн.- К.: МАУП, 2002. - с.44-66.

2.Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти і політичне лідерство. - Львів, 1995.

3.Кухта Б. Політичний лідер. - Львів, 2000.

4.Рудич Ф.М. Політологія: Підручник.-К.:Либідь, 2004. - с.165-171.

5.Журавський В., Кучеренко О., Михальченко М. Політична еліта України: теорія і практика трансформації. - К., 1999.

6.Політологія. Підручник / За науковою редакцією Антоніни Колодій. - К., Ельга -Н, Ніка-Центр, 2000.

7.Політична еліта України: Чи здатна вона виконати свою суспільну місію на сучасному етапі? // Дзеркало тижня, №44 (469), 15 листопада 2003р. – С. 8-15.

ДАЙТЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТАКИХ ПОНЯТЬ:

еліта, національна еліта, політична еліта, контреліта, псевдоеліта, політичне лідерство, політичний лідер.

ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ :

1.Які фактории спричиняють елітарність суспільства?

2.Обгрунтуйте думку, що історія політичної еліти будь-якої нації є історією національної державності .

3.Проаналізуйте роль політичного лідера в перехідні періоди історії.

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1.В.Липинський і Дмитро Донцов про роль і місце еліти в українському державотворнні.

2.Еліти в історії України.

3.Інститут політичного лідерства в сучасній Україні: основні проблеми становлення.

4.Політичні пріоритети сучасних українських лідерів.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1.Які фактории обумовлюють виникнення політичних еліт?

2.Проаналізуйте розвиток ідеї елітаризму в політичній думці.

3.Порівняйте концепції еліт В. Липинського та Д.Донцова.

4.Чи можна вважати нинішніх політиків і державних діячів України елітою?

5.Назвіть і розкрийте зміст основних концепцій політичного лідерства.

6.Кого можна назвати реальним політичним лідером в історії України?

7.Який лідер потрібен сучасній Україні?

ПЛАН

1.Політичні ідеології і політичні доктрини: причини виникнення, сутність, структура, форми вияву, функції та типологія.

2.Лібералізм та неолібералізм. Ліберальні ідеї в Україні.

3.Консерватизм і неоконсерватизм. Історія та сучасний стан консерватизму в Україні.

4.Соціалізм, соціал-демократизм,комунізм:спільне та відмінне, ідейно-теоретичні засади, політична практика. Соціалістичні ідеї в Україні: поширення і функціонування.

5.Фашизм, анархізм, націоналізм як політичні доктрини.

ЛІТЕРАТУРА:

1.Короткий оксфордський політичний словник / За редакцією І. Макліна, А. Макмілана – К.: Основи, 2005.

2.Мигул І. Політичні ідеології: порівняльний аналіз. – К.: Українська перспектива, 1997.

3.Політологія. Підручник / За науковою редакцією А. Колодій – К.: Ельга-Н, Ніка-Центр, 2000.

4.Політологія у запитаннях і відповідях: Навчальний посібник. / І. Г. Оніщенко, Д.Т. Дзюбко, І.І. Дуднікова та ін.; / За загальною редакцією К.Н. Лемківського. – К.: Вища школа, 2003.

5.Холод В.В. Лекції з політології: Навч. посібник – Суми: Університетська книга, 2001.

6.Політологічний енциклопедичний словник.-К.,2004.С.271;307-308;405; 617-618

ДАЙТЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТАКИХ ПОНЯТЬ:

Політична ідеологія, політична доктрина, лібералізм, неолібералізм, консерватизм, неоконсерватизм, соціалізм, комунізм, націонал-комунізм, фашизм, анархізм, націоналізм, релігійний фундаменталізм.

ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ :

1.Чи можна стверджевати, що еволюція лібералізму і консерватизму зближує ці політичні ідеології?

2.Що спільного в класичному лібералізмі та неоконсерватизмі?

3.Який вплив здійснила соціал-демократія та соціальні і політичні процеси в сучасному світі?

4.Прослідкуйте еволюцію соціалістичної (комуністичної) ідеології в політичній свідомості українського народу. В яких формах існує уя ідеологія в сучасних умовах?

5. Визначте, які політичні ідеології переважають в різних регіонах України.

6. Яку роль відіграв націоналізм в політичній історії України?

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1.Історія і сучасний стан українського лібералізму?

2.Теоретичні засади українського консерватизму.

3.Порівняльний аналіз українського націонал-комунізму та сучасного комуністичного руху в Україні.

4.Роль ідеології націоналізму в утворенні незалежної України.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1.Які основні причини виникнення політичних ідеологій та яка їх відмінність від науки?

2.Яке співвідношення ідеології з політикою?

3.Яка відмінність у функціонуванні політичної ідеології у тоталітарному та демократичному суспільстві?

4.Які ідеї і цінності ліберілізму не приваблюють, а які ні?

5.Чому виникає консерватизм та які його основні цінності?

6.Які основні елементи теоретичної і політичної програми соціал-демократії?

7. Яка із ідеологій на вашу думку найбільше потрібна сучасній Україні?

 

ПЛАН

1.Поняття демократії та її сучасні концепції.

2.Критерії та принципи демократичної організації суспільства.

3.Сучасні форми демократичного врядування.

4.Проблеми розвитку демократії в Україні.

ЛІТЕРАТУРА:

1.Основи демократії.Посібник / За заг. ред. А. Колодій.-К.,2001.-С.19-129; 349-366.

2.Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник.-Київ.,2004.-С.300-315; 495-539.

3.Політологія / За ред. А. Колодій.-К.,2003.-С.395-430.

4.Рудакевич О.М. Політологія. Лекції, семінари, самостійна робота.-Тернопіль,2006.-С.94-105.

5.Шляхтун П.П. Політологія ( Теорія та історія політичної науки).-К.,2002.-С.395-408.

ДАЙТЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТАКИХ ПОНЯТЬ:

Демократія;безпосередня демократія; представницька демократія; суверенітет народу; конституціоналізм; ліберальна демократія; парламентаризм; правова держава; демократизація.

ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ :

1.Проаналізуйте історичні форми демократії.

2.Проведіть порівняльний аналіз сучасних концепцій демократії.

3.Визначте проблеми становлення демократії в Україні.

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1.Історичні форми демократії.

2.Парламентаризм і демократія.

3.Плебісцетарна теорія демократії Макса Вебера.

4.Конституція України як демократична модель суспільного розвитку.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1.Використовуючи словники розкрийте зміст таких категорій: демократія; лібералізм; плюралізм; конституціоналізм; права людини; безпосередня і представницька демократія.

2.Назвіть основні демократичні принципи.

3.Приведіть приклади історичних форм демократії.

4.Дайте характеристику парламентаризму.

5.Назвіть основні етапи поширення демократії у світі.

6.Проаналізуйте шляхи переходу народів від тоталітаризму до демократії

7.Визначте основні принципи демократії які закладені в Конституції України.

Тема 11. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

ПЛАН

1. Поняття, структура та функції політичної культури.

2. Політична соціалізація: суб’єкти, фази, форми.

3. Політична культура українського народу: традиції, сучасний стан, тенденції розвитку.

ЛІТЕРАТУРА

1.Карнаух А. Формування політичної культури молоді на сучасному етапі // Людина і політика. – 2004. – №5. – СІ34-139.

2. Лісовий В. Культура-ідеологія-політика. – К., 1997.– С.116-136.

3. Політологічний енциклопедичний словник. – К.,2004. – С.507-508; 618-619.

4. Політологія. Підручник / За ред. О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка. – К., 2001. – С.308-318.

5. Шляхтун П. П. Політологія (Теорія та історія політичної науки). – К., 2002. – С.410-429; 477-500.

ДАЙТЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТАКИХ ПОНЯТЬ:

політична культура, громадянська культура, політична субкультура, політична цінність, політична орієнтація, політичний міф, полі­тичний стереотип, політична традиція, полі­тичний символ, політична соціалізація.

ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ:

1.Назвіть характерні риси української політичної культури, які сприяють, чи навпаки, заважають сучасному національному та державницькому відродженню України.

2. Окресліть причини аполітичності та політичної пасивності значної чатини громадян країни. Які чинники можуть сприяти зростанню інтересу співвітчизників до політики?

3. Які суспільні інститути та життєві фактори у найбільшій мірі впливають на політичну соціалізацію сучасної української молоді і чому?

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Дайте визначення поняття «політична культура».

2. Якою є структура та функції політичної культури?

3. Яку роль у функціонуванні політичної культури виконують політичні цінності, ідеали, традиції, міфи, стереотипи, символи?

4. Розкрийте сутність політичної соціалізації, її фази.

5. У чому специфіка патріархальної, підданської та активістської політичних культур?

6. Розкрийте зміст поняття «громадянська культура».

7. Які фактори впливають на формування національної політичної культури?

8. Назвіть основні риси політичної культури українського народу.

 

 

ПЛАН

1.Поняття етносу, нації та етнополітики.

2.Національна свідомість, Націоналізм, інтернаціоналізм, космополітизм.

3.Суб'єкти, принципи та види державної етнополітики. Етнополітика української держави.

ЛІТЕРАТУРА

1.Політологія. Посібник. За редакцією О.В. Бабкіної, В.П, Горбатенка. – К., 2000.

2.Політологія. Підручник. За редакцією І.С, Дзюбка, К.М. Лемківського. – К., 2001.

3.Політологія. Підручник. За редакцією Ю.І. Кулагіна, В.І. Полуріза. – К., 2002.

4.Політологічний енциклопедичний словник. Посібник. – К., 1997.

5.Політологія. За редакцією А. Колодій. – К., 2003.

6.Шляхтун П.П. Політологія. Підручник. – К., 2002.

ДАЙТЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТАКИХ ПОНЯТЬ:

Етнос, народність, нація, національна меншина, національна свідомість, національна ідея, націоналізм, національна держава, шовінізм,космополітизм

ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ :

1.Чи є взаємозв'язок між націоналізмом та інтернаціоналізмом? Якщо є, то в чому, а якщо немає то в чому?

2.Розкрийте зміст поняття « Етнос» Які дискусії відбуваються щодо його сенсу?

3.Охрактеризуйте такі типи націй: етнічна, громадянська, етногромадянська

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1.Національна ідея та її вплив на формування політичної системи України

2.Націогенез в Україні.

3.Національна держава та етнічна ідентичність.

4.Основні напрямки національної політики України.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1. Особливості національної політики України.

2. Що таке національний суверенітет?

3. Які передумови сучасного етнічного ренесансу в світі?

4. Чим відрізняється національна державність від національного суверенітету?

5. Що таке космополітизм?

ПЛАН

1. Поняття міжнародних відносин та їх наукові концепції.

2. Суб’єкти міжнародних відносин та їх типологія.

3. Закономірності розвитку міжнародних відносин на сучасному етапі.

4. Україна як суб’єкт міжнародних відносин.

ЛІТЕРАТУРА:

1.Камінський А. Вступ до міжнародних відносин. Курс лекцій. – Львів, 1995.

2.Міжнародні відносини та зовнішня політика. Підручник. Л.Ф. Гайдуков та ін. – К., 2001.

3.Політологія. Посібник. За редакцією О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К., 2000.

4.Шляхтун П.П. Політологія. Підручник. – К., 2002.

ДАЙТЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТАКИХ ПОНЯТЬ:

Національний інтерес, міжнародні відносини, міжнародне право, геополітика, світовий політичний процес

ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ :

1. Розрахуйте зміст кожного вектора сучасної української стратегії. Який з цих векторів ви вважаєте найбільш пріоритетним? Чому?

2. Охарактеризуйте покликання України, як воно визначене в сучасних зарубіжних геополітичних концепціях. Чи відповідає воно інтересам незалежної української держави? Відповідь обґрунтуйте

3. Розкрийте геополітичну детермінанту напруженості українсько-російських стосунків. Якими, на Вашу думку, є чинники оптимізації українсько-російських стосунків?

4. Які основні напрями співпраці України з НАТО? Якими документами вони визначені?

5. В якому руслі розвивається співробітництво Україна-ЄС?

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1.Глобальні і регіональні аспекти національної безпеки України.

2.Майбутнє України в нових геополітичних реаліях.

3.Міжнародна злагода як основа соціально - політичної стабільності.

4.Перспективи євразійської геополітичної стратегії сучасної України.

5.Роль України в міжнародній політиці.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1.Які особливості міжнародних відносин?

2.В чому полягає суть модерністського напряму міжнародних відносин? Які його особливості?

3.Що таке геополітика?

4.Розкрийте структуру міжнародних відносин?

5.Назвіть риси сучасного світового процесу?

 

 

ПЛАН

1.Політична думка Стародавнього світу.

2.Політичні ідеї епохи Середньовіччя.

3.Розвиток політичних вчень Нового часу.

ЛІТЕРАТУРА:

1.Аристотель. Политика // Сочинения в 4-х т. – М., 1990. – Т. 4.

2.Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990.

3.Макиавелли Н. Государь. – К., 1990.

4.Платон. Государство // Сочинения в 4-х т. – М., 1971. – Т. 3. – Ч. 1.

5.Політологія. Посібник для студентів вузів / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К., 2000.

6.Політологічний енциклопедичний словник / Упорядник В.П. Горбатенко; За ред. Ю.С. 7.Шемчушенка, В.Д. Бабкіна, В.П. Горбатенка. – К., 2004.

8.Юрій М.Ф. Основи політології. Навчальний посібник. – К., 2005.

ДАЙТЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТАКИХ ПОНЯТЬ:

Політична історія, політична думка, історія політичної думки, політична ідея, політичне вчення, політична наука

ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ :

1.”Salus populi lex” ( благо суспільства – вищий закон). А як на Вашу думку, що ж робити з інтересами окремої людини?

2.Який вплив мають політичні вчення Стародавньої Греції та Стародавнього Сходу, середньовіччя, відродження, Просвітництва та Нового часу на сучасний розвиток теорій?

.

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1.Проблеми управління державними справами у поглядах Конфуція.

2.Доктрина державного суверенітету Жана Бодена.

3.Європейська політологія першої половини ХХ ст.: тенденції, теоретичні проблеми, перспективи розвитку.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1.Чим відрізняються погляди Платона і Арістотеля на функції держави і що їх об»єднує?

2.Який вплив мають політичні вчення Стародавьної Греції та Стародавнього Сходу, Середньовіччя, відродження, Просвітництва та Нового часу на сучасний розвиток політичних теорій?

3.Які заслуги перед політичною наукою роблять Н. Макіавеллі видатним вченим?

4.Що об»єднує і чим відрізняються погляди Т. Гоббса і Дж. Локка на державу?

5.Що характерно для поглядів К.Маркса і М. Вебера на політику і політичні процеси?

 

ПЛАН

1.Зародження та розвиток політичної думки в княжу добу історії України-Руси.

2.Політичні ідеї в Україні періоду Козаччини та Гетьманської держави.

3.Національне відродження і розвиток української політичної думки в XIX - початку XX ст.

ЛІТЕРАТУРА

1.Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть? // Політологія. Кінець XIX– перша половина XX ст.: Хрестоматія / За ред. О. І. Семківа. – Львів, 1996. – С. 178-189.

2.Ілларіон. Слово про закон і благодать // Філософія політики: Хрестоматія: У 4 т.– К., 2003.– Т. 1. – С. 244-258.

3.Костомаров М.І. З «Книг буття українського народу» // Невичерпність демократії. -К., 1994.– С. 85-88.

4.Орлик П. Пакти й Конституції законів та вольностей Війська Запорозького // Філософія політики: Хрестоматія: У 4 т. – К., 2003.-Т.1.-С. 359-3

5.Політологія. Підручник / За ред. О.В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – К., 2001. – С. 70-88; 103-122.

6.Політологічний енциклопедичний словник. – К., 2004.– С. 76-79; 255-257; 263-264.

7. Рудакевич О. М. Політологія. Лекції, семінари, самостійна робота. – Тернопіль, 2006.– С. 202-220.

8.Шляхтун П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки). – К., 2002. – С. 93-149.

 

ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ

1.Порівняйте політичні погляди М.Міхновського та Д.Донцова.

2.Проаналізуйте базові ідеї та принципи Конституції Пилипа Орлика та порівняйте їх із засадами сучасної української Конституції.

3.Які концептуальні ідеї національно-державницького напряму української політичної думки пройшли випробовування часом?

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Назвіть етапи розвитку політичної думки в Україні.

2. Розкрийте зміст релігійно-політичних ідей митрополита Ілларіона.

3. Які політичні проблеми досліджував Станіслав Оріховський?

4. Розкрийте зміст політичних ідей та принципів Конституції Пилипа Орлика.

5. Які політичні ідеї висловлював Григорій Сковорода?

6. Охарактеризуйте вклад Михайла Драгоманова у становлення політичної науки в Україні.

7. Чому Миколу Міхновського вважають одним із основоположників українського самостійництва?

8. Розкрийте зміст основних концепцій української політичної науки міжвоєнної доби XX ст.

 

Плани семінарських занять

Тема 1.Політика як суспільне явище. Політологія як наука.

ПЛАН

1.Сутність політики як суспільного явища. Основні трактування політики..

2.Політологічні концепції політики.

3.Об’єкт та предмет дослідження політології. Основні категорії, функції та методи дослідження.

4.Політологія та її зв”язок з іншими суспільними науками.

ЛІТЕРАТУРА:

1.А.Колодій. Політологія. - 2-е вид., перероб. та доп. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. - С.9-40

2.Політологія. Навчально-методичний комплекс: підручник.- К.,2004.-С.37-72

3.Політологічний енциклопедичний словник.- К.,2004.-С.497-502;522-523

4.Рудакевич О.М. Політологія. Лекції, семінари, самостійна робота. - Тернопіль,2006.-С.7-17

5.Шляхтун П.П. Політологія ( теорія та історія політичної науки): Підручник.-К: Либідь,2002.-С.8-32

 

ДАЙТЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТАКИХ ПОНЯТЬ:

Політика. політична сфера, об’єкт політології, предмет політології, функції політології, методи політології, політологія, система політичних наук

ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ :

1.Проведіть класифікацію категорій політології.

2.З’ясуйте, які закони політології є загальними, особливими та одиничними.

3.Визначте, які функції політології є актуальними для сучасного українського суспільства.

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1.Етапи розвитку політичних знань.

2. Місце та роль політології у системі суспільних наук.

3. Розвиток політології в Україні.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1.Використовуючи політологічні словники та енциклопедії перевірте свої знання основних категорій та понять: політика, політична сфера; політичне життя; політична наука; політологія; об’єкт, предмет, закони; категорії, функції політології.

2.Проаналізуйте різні визначення політики.

3.Визначте, які функції політології є актуальними для сучасного українського суспільства.

4.Виділіть головні ідеї, які підготували теоретичний грунт для появи політології як самостійної науки.

Тема 2. Політична влада

ПЛАН

1.Влада як суспільний феномен.

2.Сутність та наукові концепції політичної влади.

3.Структура політичної влади: суб’єкти, об’єкти, джерела, засоби, ресурси та методи реалізації.

4.Типологія політичної влади.

5.Політична влада в Україні: риси та особливості.

ЛІТЕРАТУРА:

1.А.Колодій. Політологія. - 2-е вид., перероб. та доп. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. - С.9-40

2.Політологія. Навчально-методичний комплекс: підручник.-К.,2004.-с.37-72

3.Політологічний енциклопедичний словник.- К.,2004.-С.497-502;522-523

4.Рудакевич О.М. Політологія. Лекції, семінари, самостійна робота. - Тернопіль,2006.-С.7-17

5.Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник.-К: Либідь,2002.-

С.8-32

ДАЙТЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТАКИХ ПОНЯТЬ:

Політична влада, державна влада, легітимна влада, суб’єкт влади; ресурс влади; засіб влади; узурпація влади

ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ:

1.Проаналізуйте основні концепції походження та сутності політичної влади.

2.Поясніть, чому владні відносини існують у суспільстві.

3.З’ясуйте, чим обумовлена в сучасних умовах тенденція демократизації відносин між владними структурами та суспільством.

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1.М. Вебер про політичне панування та легітимність влади.

2.Політична та державна влада: тотожності та відмінності.

3.Політична влада в Україні: риси та ознаки.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1.Дайте визначення понять „ вл

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.067 с.)