ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ ТЕФЕРАТІВ1. Концепція політичної культури Г.Алмонда.

2. Ментальність та політична культура української нації.

3. Особливості молодіжної політичної субкультури.

4. Форми політичної соціалізації студентської молоді.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Дайте визначення поняття «політична культура».

2. Якою є структура та функції політичної культури?

3. Яку роль у функціонуванні політичної культури виконують політичні цінності, ідеали, традиції, міфи, стереотипи, символи?

4. Розкрийте сутність політичної соціалізації, її фази.

5. У чому специфіка патріархальної, підданської та активістської політичних культур?

6. Розкрийте зміст поняття «громадянська культура».

7. Які фактори впливають на формування національної політичної культури?

8. Назвіть основні риси політичної культури українського народу.

 

 

Тема 13. Етнонаціональні відносини в політичному житті суспільства

ПЛАН

1.Поняття етносу, нації та етнополітики.

2.Національна свідомість, Націоналізм, інтернаціоналізм, космополітизм.

3.Суб'єкти, принципи та види державної етнополітики. Етнополітика української держави.

ЛІТЕРАТУРА

1.Політологія. Посібник. За редакцією О.В. Бабкіної, В.П, Горбатенка. – К., 2000.

2.Політологія. Підручник. За редакцією І.С, Дзюбка, К.М. Лемківського. – К., 2001.

3.Політологія. Підручник. За редакцією Ю.І. Кулагіна, В.І. Полуріза. – К., 2002.

4.Політологічний енциклопедичний словник. Посібник. – К., 1997.

5.Політологія. За редакцією А. Колодій. – К., 2003.

6.Шляхтун П.П. Політологія. Підручник. – К., 2002.

ДАЙТЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТАКИХ ПОНЯТЬ:

Етнос, народність, нація, національна меншина, національна свідомість, національна ідея, націоналізм, національна держава, шовінізм,космополітизм

ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ :

1.Чи є взаємозв'язок між націоналізмом та інтернаціоналізмом? Якщо є, то в чому, а якщо немає то в чому?

2.Розкрийте зміст поняття « Етнос» Які дискусії відбуваються щодо його сенсу?

3.Охрактеризуйте такі типи націй: етнічна, громадянська, етногромадянська

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1.Національна ідея та її вплив на формування політичної системи України

2.Націогенез в Україні.

3.Національна держава та етнічна ідентичність.

4.Основні напрямки національної політики України.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1. Особливості національної політики України.

2. Що таке національний суверенітет?

3. Які передумови сучасного етнічного ренесансу в світі?

4. Чим відрізняється національна державність від національного суверенітету?

5. Що таке космополітизм?

Тема 14. Основи теорії міжнародних відносин

ПЛАН

1. Поняття міжнародних відносин та їх наукові концепції.

2. Суб’єкти міжнародних відносин та їх типологія.

3. Закономірності розвитку міжнародних відносин на сучасному етапі.

4. Україна як суб’єкт міжнародних відносин.

ЛІТЕРАТУРА:

1.Камінський А. Вступ до міжнародних відносин. Курс лекцій. – Львів, 1995.

2.Міжнародні відносини та зовнішня політика. Підручник. Л.Ф. Гайдуков та ін. – К., 2001.

3.Політологія. Посібник. За редакцією О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К., 2000.

4.Шляхтун П.П. Політологія. Підручник. – К., 2002.

ДАЙТЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТАКИХ ПОНЯТЬ:

Національний інтерес, міжнародні відносини, міжнародне право, геополітика, світовий політичний процес

ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ :

1. Розрахуйте зміст кожного вектора сучасної української стратегії. Який з цих векторів ви вважаєте найбільш пріоритетним? Чому?

2. Охарактеризуйте покликання України, як воно визначене в сучасних зарубіжних геополітичних концепціях. Чи відповідає воно інтересам незалежної української держави? Відповідь обґрунтуйте

3. Розкрийте геополітичну детермінанту напруженості українсько-російських стосунків. Якими, на Вашу думку, є чинники оптимізації українсько-російських стосунків?

4. Які основні напрями співпраці України з НАТО? Якими документами вони визначені?

5. В якому руслі розвивається співробітництво Україна-ЄС?

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1.Глобальні і регіональні аспекти національної безпеки України.

2.Майбутнє України в нових геополітичних реаліях.

3.Міжнародна злагода як основа соціально - політичної стабільності.

4.Перспективи євразійської геополітичної стратегії сучасної України.

5.Роль України в міжнародній політиці.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1.Які особливості міжнародних відносин?

2.В чому полягає суть модерністського напряму міжнародних відносин? Які його особливості?

3.Що таке геополітика?

4.Розкрийте структуру міжнародних відносин?

5.Назвіть риси сучасного світового процесу?

 

 

Тема 15. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ

ПЛАН

1.Політична думка Стародавнього світу.

2.Політичні ідеї епохи Середньовіччя.

3.Розвиток політичних вчень Нового часу.

ЛІТЕРАТУРА:

1.Аристотель. Политика // Сочинения в 4-х т. – М., 1990. – Т. 4.

2.Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990.

3.Макиавелли Н. Государь. – К., 1990.

4.Платон. Государство // Сочинения в 4-х т. – М., 1971. – Т. 3. – Ч. 1.

5.Політологія. Посібник для студентів вузів / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К., 2000.

6.Політологічний енциклопедичний словник / Упорядник В.П. Горбатенко; За ред. Ю.С. 7.Шемчушенка, В.Д. Бабкіна, В.П. Горбатенка. – К., 2004.

8.Юрій М.Ф. Основи політології. Навчальний посібник. – К., 2005.

ДАЙТЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТАКИХ ПОНЯТЬ:

Політична історія, політична думка, історія політичної думки, політична ідея, політичне вчення, політична наука

ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ :

1.”Salus populi lex” ( благо суспільства – вищий закон). А як на Вашу думку, що ж робити з інтересами окремої людини?

2.Який вплив мають політичні вчення Стародавньої Греції та Стародавнього Сходу, середньовіччя, відродження, Просвітництва та Нового часу на сучасний розвиток теорій?

.

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1.Проблеми управління державними справами у поглядах Конфуція.

2.Доктрина державного суверенітету Жана Бодена.

3.Європейська політологія першої половини ХХ ст.: тенденції, теоретичні проблеми, перспективи розвитку.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1.Чим відрізняються погляди Платона і Арістотеля на функції держави і що їх об»єднує?

2.Який вплив мають політичні вчення Стародавьної Греції та Стародавнього Сходу, Середньовіччя, відродження, Просвітництва та Нового часу на сучасний розвиток політичних теорій?

3.Які заслуги перед політичною наукою роблять Н. Макіавеллі видатним вченим?

4.Що об»єднує і чим відрізняються погляди Т. Гоббса і Дж. Локка на державу?

5.Що характерно для поглядів К.Маркса і М. Вебера на політику і політичні процеси?

 

Тема 16. Розвиток політичної думки в Україні

ПЛАН

1.Зародження та розвиток політичної думки в княжу добу історії України-Руси.

2.Політичні ідеї в Україні періоду Козаччини та Гетьманської держави.

3.Національне відродження і розвиток української політичної думки в XIX - початку XX ст.

ЛІТЕРАТУРА

1.Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть? // Політологія. Кінець XIX– перша половина XX ст.: Хрестоматія / За ред. О. І. Семківа. – Львів, 1996. – С. 178-189.

2.Ілларіон. Слово про закон і благодать // Філософія політики: Хрестоматія: У 4 т.– К., 2003.– Т. 1. – С. 244-258.

3.Костомаров М.І. З «Книг буття українського народу» // Невичерпність демократії. -К., 1994.– С. 85-88.

4.Орлик П. Пакти й Конституції законів та вольностей Війська Запорозького // Філософія політики: Хрестоматія: У 4 т. – К., 2003.-Т.1.-С. 359-3

5.Політологія. Підручник / За ред. О.В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – К., 2001. – С. 70-88; 103-122.

6.Політологічний енциклопедичний словник. – К., 2004.– С. 76-79; 255-257; 263-264.

7. Рудакевич О. М. Політологія. Лекції, семінари, самостійна робота. – Тернопіль, 2006.– С. 202-220.

8.Шляхтун П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки). – К., 2002. – С. 93-149.

 

ДАЙТЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТАКИХ ПОНЯТЬ

українська політична думка, національне відродження, національна ідея, державницька ідея, напрям (школа) у вітчизняній історико-політичній науці.

ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ

1.Порівняйте політичні погляди М.Міхновського та Д.Донцова.

2.Проаналізуйте базові ідеї та принципи Конституції Пилипа Орлика та порівняйте їх із засадами сучасної української Конституції.

3.Які концептуальні ідеї національно-державницького напряму української політичної думки пройшли випробовування часом?

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.014 с.)