РОЗДІЛ І. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНИХ ІДЕЙ . 7Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗДІЛ І. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНИХ ІДЕЙ . 7Глава 1. Предмет політології.8

 

1. Об'єкт і предмет політології . 9

Політологія та інші науки про суспільство.

Предмет політології.

Закономірності політології.

Структура політології.

 

2. Основні категорії, методи і функції політології .22

Категорії політології.

Методи політологічних дослід­жень.

Функції політології.

Становлення політології як науки і навчальної дисципліни.

Глава 2. Основні історичні віхи пізнання політичних явищ. 33

 

1. Зародження політичних ідей та їх розвиток у Стародавньому світі..33

Політичні ідеї у країнах Стародавнього Сходу.

Політичні вчення у Стародавній Греції.

Політична думка у Стародавньому Римі.

 

2. Західноєвропейська політична думка Середньо­віччя . 45

Вчення Фоми Аквінського про державу.

Політичне вчення Марсилія Падуанського.

 

3. Політичні вчення епохи Відродження. 48

Політичне вчення Нікколо Макіавеллі.

Вчення Жана Бодена про державу.

Політичні ідеї утопічного соціалізму.

 

4. Становлення і розвиток політичної науки Нового часу. 55

Політичні вчення в Голландії.

Політичні вчення в Англії.

Політичні вченні у Франції.

Політичні вчення в Німеччині.

 

5. Основні напрями західноєвропейської політичної думки XIX–поч.XX ст. 71

Класичний лібералізм.

Критично-утопічний соціалізм.

Марксизм.

Елітизм.

Глава 3. Зародження і розвиток української політичної думки. 93

 

1. Політичні погляди у Київській Русі . 94

«Слово про закон і благодать».

«Повість врем'яних літ».

«Руська правда».

«Повчання».

«Слово о полку Ігоревім».

 

2. Українська політична думка литовсько-поль­ської

і польсько-козацької доби (XVI—XVIII cт.) . .99

Станіслав Оріховський-Роксолан.

Христофор Філалет. Іван Вишенський.

Становлення козацько-гетьманської держави.

Пилип Орлик. Стефан Яворський. Феофан Прокопович.

 

3. Політична думка України в XIX ст. 111

Микола Костомаров. Тарас Шевченко. Михайло Драгоманов. Сергій Подолинський. Іван Франко.

 

4. Основні напрями розвитку української політич­ної думки

у першій половині XX ст. 122

Соціалізм.

Консерватизм.

Націоналізм.

Націонал-демократизм.

РОЗДІЛ II. ПОЛІТИКА ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ.149

Глава 4. Природа політики. 150

 

1. Поняття, суб'єкти і функції політики. 150

Походження і сутність політики.

Суб'єкти політики.

Функції політики.

 

2. Зв'язок політики з іншими сферами суспільного життя. 161

Місце політичних відносин у системі суспільних відно­син.

Види політики.

Політика як наука й мистецтво.

Глава 5. Політична влада. 171

 

1. Влада як суспільне відношення. 172

Сутність і види влади.

Політична влада.

Концепції влади.

 

2. Ресурси й легітимність політичної влади. 183

Ресурси політичної влади.

Поняття легітимності влади.

Ознаки легітимності політичної влади.

Типи легі­тимності політичної влади.

Глава 6. Соціальні засади політики. 198

 

1. Сутність та особливості соціальних відносин.198

 

2. Соціальні спільності як суб'єкти політичних відносин. 201

Соціально-класові спільності.

Соціально-етнічні спіль­ності.

Соціально-демографічні спільності.

Соціально-професійні спільності.

Соціально-територіальні спіль­ності.

 

3. Соціально-політичні конфлікти. 209

Поняття соціально-політичного конфлікту.

Міжкласові конфлікти.

Міжетнічні конфлікти.

Соціальна політика.

Глава 7. Системний вимір політики. 220

 

1. Сутність і значення системного аналізу політики. 220

Сутність системного аналізу.

Концепція політичної системи Д. Істона.

Модель політичної системи Г. Алмонда.

 

2. Структура і функції політичної системи суспільства. 227

Структура політичної системи.

Функції політичної системи.

Закономірності функціонування політичної системи.

 

3. Типологія політичних систем. 238

РОЗДІЛ III. ІНСТИТУЦІОНАЛІЗОВАНІ ФОРМИ ПОЛІТИКИ . 245

Глава 8. Держава - головний інститут політичної системи суспільства 246

1. Сутність, ознаки та функції держави. 247

Сутність та основні ознаки держави.

Основні концепції походження держави.

Функції держави.

2. Вищі органи сучасної держави і поділ державної влади. 258

Глава держави.

Парламент.

Уряд.

Поділ державної влади.

3. Форми держави. 269

Форми державного правління.

Форми державного устрою.

Організація державної влади в Україні.

Глава 9. Правова держава та громадянське суспільство. 292

1. Сутність та основні ознаки правової держави 293

З історії теорії правової держави.

Основні ознаки правової держави.

2. Громадянське суспільство та його взаємозв'язок з державою. 303

Становлення концепції громадянського суспільства.

Структура громадянського суспільства.

Взаємозв'язок держави і громадянського суспільства.

3. Проблеми становлення правової держави і гро­мадянського суспільства в Україні. 315

Формування правової держави.

Становлення громадян­ського суспільства.

Глава 10. Політичні партії і партійні системи. 325

1. Сутність, генезис і функції політичних партій. 325

Сутність політичної партії.

Генезис політичних партій.

Функції політичних партій.

2. Типологія політичних партій. 332

Типологія партій за соціальною основою.

Інші типології політичних партій.

3. Партійні системи. 337

Поняття партійної системи.

Типологія партійних систем.

Багатопартійна система.

Двопартійна система.

Однопартійна система.

4. Політичні партії та основні типи сучасних виборчих систем. 343

Мажоритарна виборча система.

Пропорційна виборча система.

Змішана виборча система.

Взаємозв'язок форм правління, партійних і виборчих систем.

5. Партійна й виборча системи в Україні. 352

Становлення багатопартійності в Україні.

Особливості партійної і виборчої систем України.

Глава 11. Групи інтересів. 359

1. Поняття і функції груп інтересів. 359

Сутність групового підходу до вивчення політики.

Поняття «групи інтересів».

Функції груп інтересів.

2. Типологія груп інтересів. 366

Профспілки.

Жіночий рух.

3. Політичне представництво груп інтересів. 370

Безпосереднє політичне представництво інтересів.

Опосередковане політичне представництво інтересів.

Глава 12. Політичні режими. 377

1. Поняття і структура політичного режиму. 377

Поняття політичного режиму.

Структура політичного режиму.

2. Типологія політичних режимів. 381

Типологія політичних режимів Г. Моски.

Політичні й державні режими.

Тоталітаризм.

Авторитаризм.

Демо­кратичний політичний режим.

Трансформація полі­тичних режимів.

3. Теоретичні засади демократії. 395

Поняття демократії.

Політичні принципи демократії.

Основні концепції демократії.

РОЗДІЛ IV. ПЕРСОНАЛІЗОВАНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИКИ . 409

Глава 13. Особа як суб'єкт політики. 410

1. Політична суб'єктність особи. 410

Поняття «людина», «індивід», «особа».

Політична суб'єктність особи.

2. Основні типи й види політичної поведінки. 413

Поняття політичної поведінки.

Типи й види політичної поведінки.

Основні форми політичної участі.

Референдум.

Специфіка масової поведінки в політиці.

Мотивація політичної поведінки.

3. Політика і мораль. 423

Історичний аспект.

Моральна дилема в політиці.

Вплив влади на особу.

Глава 14. Політичні еліти. 430

1. Поняття і сучасні концепції політичних еліт. .430

Поняття політичної еліти.

Сучасні концепції політичних еліт.

Функції політичної еліти.

2. Типологія та шляхи формування політичних еліт. 442

Типологія політичних еліт.

Еліта і бюрократія.

Шляхи формування політичних еліт.

Глава 15. Політичне лідерство. 452

1. Сутність, витоки і функції політичного лідерства. 453

Сутність політичного лідерства.

Витоки політичного лідерства.

Функції політичного лідерства.

2. Типологія та механізми формування політичного лідерства. 461

Типологія політичного лідерства.

Механізми формування політичного лідерства.

Глава 16. Політична культура. 477

1. Сутність і структура політичної культури. 478

Сутність політичної культури.

Структура політичної культури.

2. Політична свідомість як елемент політичної культури. 481

Поняття політичної свідомості.

Політична психологія та ідеологія.

Буденна й теоретична політична свідомість.

Індивідуальна, групова й масова політична свідомість.

3. Типи і функції політичної культури. 487

Типологія політичної культури Г. Алмонда і С. Верби.

Типологія політичної культури Є. Вятра.

Вплив політичної культури на політичну систему.

Функції політичної культури.

4. Політична соціалізація. 494

Сутність політичної соціалізації.

Етапи політичної соціалізації.

РОЗДІЛ У. ПОЛІТИКА ЯК МІЖНАРОДНИЙ ПРОЦЕС. 501Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 179; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.011 с.)