Засоби масової інформації в політичному житті суспільства . . . 242 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Засоби масової інформації в політичному житті суспільства . . . 242 

Феномен бюрократії та бюрократизму в суспільному житті(Г. Ф. Постригань, І. П. Федірко, М. А. Шульга)... 248

Сутність бюрократії та бюрократизму як соціальних явищ ... 249

Командно-бюрократична система — результат тоталітаризму і всевладдя номенклатури... 256

Сучасна корпоративна бюрократія... 263

 

Частина 3. ПОЛІТИЧНІ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУТИ ... 270

Політичні системи(С. А. Губерський, А. О. Білоус,В. С Білоус, В. Ф. Цвих)... 270

Сутність, структура та функції політичної системи. Типологія політичних систем ... 270

Основні напрями становлення та розвитку політичної системи України... 284

 

Держава як основний інститут політичної системи(С. А. Губерський, А. О. Білоус, В. С Білоус, В. Ф. Цвих)... 290

Ґенеза, сутність і функції держави ... 290

Форми державного правління... 296

Форми державного устрою... 300

Правова держава та громадянське суспільство(С. А. Губерський, А. О. Білоус, В. С Білоус, В. Ф. Цвих) ... 309

Політичні партії та громадсько-політичні об'єднання (В. Г. Кремінь, В.І. Полуріз, А. О. Білоус, М. О. Корж)...320

Політичні партії та громадсько-політичні об'єднання: сутність, функції, типи... 320

Партійні системи та їх типологія... 325

Становлення багатопартійності в Україні... 331

Класифікація сучасних українських політичних партій... 334

 

Політичні режими(В. Г. Кремінь, А. О. Білоус, М. О. Корж)... 337

Сутність і типологія політичних режимів... 338

Закономірності трансформації тоталітарних та авторитарних режимів у сучасні демократії... 347

 

Частина 4. ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ ... 353

Суть, зміст і система детермінації політичних процесів(А. М. Пойченко, І. П. Федірко)... 353

Зміст і структура політичного процесу... 353

Стадії політичного процесу ... 356

Політична діяльність ... 361

Політична поведінка... 366

 

Політична свідомість (В. А. Ребкало)... 374

Політична свідомість як відображення політичних відносин суспільства... 374

Структура політичної свідомості... 380

Типи політичної свідомості... 388

 

Політична культура(В. А. Ребкало)... 391

Поняття політичної культури... 391

Зміст політичної культури... 395

Структура і функції політичної культури ... 399

Типи політичної культури... 402

 

Політична ідеологія(Л. В. Губерський, М. І. Михалтенко)... 408

Методологічні передумови аналізу політичних ідеологій... 408

Структура політичної ідеології... 412

 

Політика і право(Г. М. Світна)... 429

Право як особливий вид соціальних норм... 430

Зв'язок політики і права ... 434

Право як фактор формування політики... 436

Політика і релігія(Л. О. Ануфрієв, М. І. Обушний)... 439

Релігійні відносини в політичному процесі... 440

Релігія та церква як суб'єкти політики ... 447

Релігійні соціально-політичні доктрини... 450

Релігія та конфлікти ... 455

Секуляризація : політологічний аспект... 457

Особливості міжконфесійних відносин в Україні... 461

 

Вибори і виборчі системи(Н. М. Спасенко)... 469

Політичне лідерство і політичні еліти (Г. Ф. Постригань, М. О. Корж)... 480

Сутність, витоки та типологія політичного лідерства... 480

Політичні еліти... 490

 

Політичні конфлікти та шляхи їх подолання(М. О. Корж) ... 501

Поняття політичного конфлікту... 501

Основні методи врегулювання конфліктів... 510

Конфліктологічний підхід до сучасної ситуації в Україні ... 511

Політичне прогнозування(М. Ю. Зелінський, Ф. М. Кирилюк) ... 515

Поняття соціально-політичного передбачення та прогнозування... 515

Основні науково-теоретичні засади політичного прогнозування... 519

Верифікація прогнозу... 533

 

Частина 5. СВІТОВИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС... 546

Діалектика загальноцивілізаційного, національно-державного та регіонального розвитку

(В. В. Мадіссон, М. І. Хилько)... 546

Багатомірність цивілізаційного розвитку... 546

Міжнародні відносини та міжнародна політика... 551

Національні та регіональні інтереси в галузі міжнародних відносин... 559

Філософія сучасної світової політики та її основні принципи . . 566

Україна в геополітичній стратегії світового співтовариства(М. І. Хилько)... 570

Суперечності геополітичного визначення... 571

Українсько-російські відносини та політика Заходу... 584

Політичні аспекти глобальних проблем сучасності(М. І. Хилько)... 596

Сутність та походження глобальних проблем сучасності... 596

Характеристика ключових глобальних проблем сучасності ... 602

Політична філософія виживання людства... 613

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ... 624

Політологія. Підручник / За заг. ред. проф. Кре­мень В. Г., проф. Горлача М. І.— Харків: Друкарський центр

«Єдіноpoг», 2002. – 640 c.

ЗМІСТ


Передмова (5)

Що і як вивчає наука про політику? (9)

1. Політика - соціальне явище (9).

2. Предмет та метод науки про політику (14)

Розділ перший. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНИХ ЗНАНЬ (27)

 

1. Політичні ідеї Стародавнього Світу (27).

2. Політичні вчення в Середньовіччі (37).

3. Проблеми теорії політики в епоху Відродження (41).

4. Політичні вчення в XVI -XVII ст. (44).

5. Розвиток політичної думки в XVIII ст. (57).

6. Політична думка в Європі, Росії кінець XVIII - XIX ст. (64).

7. Сучасні політичні вчення Заходу (81)

Формування політичної думки в Україні (91)

1. Джерела політичних знань (91).

2. Основні напрями і тенденції розвитку суспільно-політичної

думки в XIX - початку XX ст. (101).

3. Соціально-політичні вчення про національно-культурне

відродження та державність (110)

Розділ другий. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА І ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА

Влада - явище суспільного життя (125)

1. Поняття та структура влади. Вчення про владу (125).

2. Засоби, процес і види влади (133).

3. Політичне панування. Політична легітимність (141).

Політична система суспільства(155)

1. Сучасні теорії політичної системи (155).

2. Структура, функції та типи політичної системи (164).

3. Формування політичної системи і державності України (181)

Політичний процес (189)

1. Суть політичного процесу (189).

2. Політична участь. Стратегія і тактика в політиці (198).

3. Політична стабільність. Типи політичних процесів (213)

Людина і політика (217)

1. Особа в політиці (217).

2. Концепція прав людини: історія та сучасність (233)

Соціальна структура суспільства та соціальні інститути (239)

1. Соціальні спільності - суб'єкти політики (239).

2. Соціальна структура суспільства (244)

Політичні партії та партійні системи. Політичні рухи (252)

1. Політичні партії: суть і роль в суспільстві (252).

2. Сучасні партійні системи і їх суть (262).

3. Суть і тенденції розвитку політичних рухів (267).

Політичне лідерство (275)

1. Суть та роль політичного лідерства в суспільстві (275).

2. Типи лідерства (285)

Політична свідомість. Політична культура (291)

1. Політична свідомість: поняття, структура, функції (291).

2. Політична культура: роль у політичному житті суспільства (301)

Політика і мораль (313)

1. Співвідношення політики і моралі (313).

2. Політика і мораль як система (319)

Політика та ідеологія (335)

1. Природа і суть сучасних політичних концепцій (335).

2. Основні ідеологічні течії сучасності (339).

3. Альтернативне бачення суспільного ладу (362)

Розділ третій. ДЕРЖАВА І ПОЛІТИКА

Держава (366)

1. Поняття держави та її природа (366).

2. Форми політичного правління і державного устрою (372).

3. Громадянське суспільство і правова держава (384)

Політичні режими: суть та типи (396)

1. Політичний режим: суть та мета (396).

2. Тоталітаризм (400).

3. Авторитаризм (408).

4. Ліберально-демократичний режим (410).

5. Політичний режим демократії (412).

6. Політичні еліти і демократія (419).

Національна політика і формування суверенної держави (426)

1. Державна суверенність і національне самовизначення (426).

2. Політика національної згоди - гарантія державної

самостійності (438)

Економічна політика (447)

1. Взаємозв'язок економіки і політики (447).

2. Мета економічної політики (451).

3. Функції держави в ринковій системі (455).

4. Економічна безпека в країнах ринкової економіки (469)

Соціокультурний процес і політичне реформування (474)

1. Культура України в соціально-історичному вимірі (474).

2. Соціокультурний аспект політичних реформ в Україні (485)

Політика та релігія (493)

1. Зміст та класифікація релігійних вірувань (493).

2. Релігійно-клерикальні концепції (498).

3. Співвідношення політики і релігії (508)

Екологія і політика (527)

1. Основні поняття і предмет соціальної екології (527).

2. Актуальні проблеми соціальної екології (532)

Розділ четвертий МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА

Міжнародна політика. Сучасний суспільний прогрес (547)

1. Еволюція міжнародних відносин (547).

2. Міжнародна політика XX сторіччя (552).

3. Україна у світовому співтоваристві (560).

4. Людство перед глобальними проблемами (572).

5. Майбутнє і суспільний соціальний прогрес (580)

Політичні конфлікти і кризи (584)

1. Природа і суть політичного конфлікту (584).

2. Типи політичних конфліктів.

Моделі кризового розвитку конфліктів (595).

3. Політичний тероризм і його різновиди (604)

Військова політика: держава та армія (613)

1. Воєнна політика держави: суть, структура.

Воєнна доктрина України (613).

2. Армія - знаряддя воєнної політики (620)

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 189; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.91.0.112 (0.013 с.)