Політологія як наука і навчальна дисципліна. 11Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Політологія як наука і навчальна дисципліна. 11Політологія в системі суспільних наук. 11

Предмет політології. 14

Структура та функції політології. 16

Методологія політології. 19

Політика як соціальне явище. 26

Сутність, структура й функції політики. 26

Політика й сучасний розвиток українського суспільства. 32

Виникнення та еволюція світової політичної думки. 38

Суспільно-політичні уявлення Давнього світу. 38

Політичні вчення епох Раннього християнства і Середньовіччя. 51

Політична думка Нового часу. 56

Зародження і розвиток політичної думки в Україні

(X - початок XX ст.). 70

Еволюція політичних ідей від Київської Русі до козацько-гетьманської держави. 70

Суспільно-політична думка доби українського національного відродження. 79

Утвердження політології як науки. 89

Інституювання й теоретичні передумови формування політичної науки. 89

Основні національні школи й проблемні підходи сучасної західної політології. 94

Українська політична думка XX століття. 103

Націонал-комуністична течія української політичної думки. 103

Політичні ідеї української міжвоєнної еміграції:

Дмитро Донцов, В'ячеслав Липинський. 107

Суспільно-політична думка повоєнної української еміграції:

Володимир Винниченко, Іван Лисяк-Рудницький. 111

Зародження й утвердження сучасної політичної думки й політичної науки в Україні. 116

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ

Громадянське суспільство. 123

Поняття та особливості громадянського суспільства. 123

Становлення й утвердження інституту громадянства. 129

Права людини в сучасних міжнародних відносинах. 135

Культура громадянства в сучасному світі. 139

Політичне життя суспільства. 144

Політичне життя у структурно-функціональному вимірі. 144

Виборча система. 148

Політичне життя як уособлення багатоманітності політичних процесів. 150

Демократія в політичному житті сучасного світу. 157

Демократія та її роль у політичному процесі. 157

Основні критерії, принципи та ознаки демократичної організації суспільства. 160

Людина і політика. 168

Людський вимір політики і напрями політичної соціалізації особи. 168

Людина як суб'єкт політики та основні параметри її діяльності. 174

Етнонаціональні відносини й національна політика. 180

Соціально-етнічні спільності: народ, етнос, нація. 180

Етнонаціональні відносини і світовий досвід самовизначення народів. 185

Етнонаціональна політика в Україні. 191

Мета і завдання вітчизняної етнонаціональної політики. 191

Зміст, принципи і суб'єкти етнонаціонального розвитку. 195

Етнонаціональні виміри і механізм вдосконалення українського суспільства. 200

ПОЛІТИЧНА ВЛАДА І ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА

Політична влада. 208

Влада як системо утворюючий чинник політичної системи. 208

Основні концепції політичної влади. 211

Форми та механізм політичної влади. 213

Поняття легітимності та принцип поділу влади. 215

Політична система суспільства. 220

Поняття і структура політичної системи. 220

Функції й типологія політичних систем. 226

Політична система України. 229

Проблема становлення політичної системи України. 229

Модель суспільно-політичного устрою в сучасній Україні. 232

Стратегія подолання економічної кризи й розвитку політичної системи України. 238

Держава в політичній системі суспільства. 241

Поняття «держава» і теорії її походження. 241

Структура держави. 248

Форми державного правління і державного устрою. 249

Демократична, соціальна, правова держава. 253

Майбутність держави. 256

Політичні режими. 260

Поняття й типологія політичних режимів. 260

Сутнісні ознаки й проблеми утвердження демократичного політичного режиму. 264

Політичні партії. 269

Поняття і типологія політичних партій та партійних систем. 269

Роль і функції партій у суспільно-політичному житті. 274

Політичні партії в парламентах і урядах. 277

Становлення багатопартійності в сучасній Україні.

Перспектива утворення партійної системи. 279

Громадські об'єднання і рухи. 286

Поняття, права та функції громадських об'єднань і рухів. 286

Класифікація громадських об'єднань. 288

Політична еліта і політичне лідерство. 296

Еліти в політиці: поняття та еволюція теорії. 296

Природа, концепції та класифікація політичного лідерства.303

ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ, КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ.

Політична культура та ідеологія. 308

Сутність політичної культури. 308

Політична свідомість та поведінка в структурі політичної культури. 310

Типи політичної культури. 314

Походження та функції політичної ідеології. 316

Світові політико-ідеологічні доктрини. 319

Лібералізм і неолібералізм. 319

Консерватизм і неоконсерватизм. 323

Соціалізм і сучасна соціал-демократія. 325

Фашизм і неофашизм. 329

Політика і мораль. 333

Діалектика взаємовпливу політики і моралі. 333

Політика в морально-етичному вимірі. 338

Політична етика. 345

Етичне тлумачення політики: наукові критерії та вітчизняна традиція. 345

Політика і мораль в умовах рефор­мування українського суспільства. 351

Політика і релігія. 358

Релігія як чинник політичного життя суспільства. 358

Держава і церква: основні моделі взаємодії. 364

Державно-церковні відносини в Україні. 368

Політика і засоби масової інформації. 374

Масова інформація та її поширення в суспільстві. 374

Засоби масової інформації як «четверта влада». 378

Суспільні функції ЗМІ. 382

Суперечності сучасного розвитку вітчизняних ЗМІ. 384

ПОЛІТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Політичні конфлікти. 391

Теоретичне осмислення і типологія політичних конфліктів. 391

Основні способи врегулювання конфліктних ситуацій. 391

Зміст і основні характеристики політичної модернізації. 406

Модернізаційний процес в Україні: основні проблеми та умови їх вирішення. 411

Міжнародні відносини і світовий політичний процес. 416

Міжнародні відносини і зовнішньополітична роль держави. 416

Нові тенденції в розвитку міжнародних відносин і світового політичного процесу. 421

Україна у світовому співтоваристві. 429

Україна в сучасному геополітичному просторі. 433

Україна на тлі глобальних політичних трансформацій. 433

Україна в загальноєвропейському політичному процесі. 437

5.5. Національна безпека і національні інтереси України. 445

Основні виміри національної безпеки України. 445

Національні інтереси України. 451

ПРИКЛАДНА ПОЛІТОЛОГІЯ.

Політичне управління та його соціотехніка. 455

Сутність управління та його роль у суспільно-політичному житті. 455

Політичні рішення і технологія їх реалізації. 458

Способи й засоби підвищення ефективності політичного управління. 461

Політичні технології. 465

Мистецтво забезпечення необхідного результату в політичній участі та діяльності. 465

Особливості використання індивідуальних та загальних політичних технологій. 471

Політичний маркетинг. 477

Поняття, функції і види політичного маркетингу. 477

Дослідження політичного ринку. Вивчення громадської думки. 479

Функції опитування громадської думки. 480

Виборча інженерія. 482

Імідж. Політичне рекламування. 484

Політичний менеджмент. 488

Поняття і функції політичного менеджменту. 488

Функціонування команди і менеджмент виборчої кампанії. 490

Менеджмент правлячої команди. 494

Політичне прогнозування. 498

Специфіка, підстави й засади політичного прогнозування. 498

Принципи та методи політичного прогнозування. 503

Етапи вироблення прогнозу і критерії його ефективності. 507

 

Короткий словник політологічних термінів. 511


БрегедаА.Ю. Основи політології: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1997. —324 с.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА...6

I. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства...7

1. Зміст і сутність політики та політичного життя в суспільстві...7

2. Політологія як наука, її категорії, закономірності та методи...19

3. Функції політології як науки...33

4. Політика як мистецтво...38

ІІ. Політичні ідеї стародавнього світу, середніх віків і Відродження...42

1. Політика та політичні вчення у стародавньому світі...42

2. Еволюція політичної думки в епоху середньовіччя та Відродження...48

ІІІ. Політична думка нового та новітнього часу...54

1. Фундаментальні політичні ідеї нового часу...54

2. Політичні теорії xx століття...61

ІV. Розвиток політичної думки в Україні...72

1. Історична ґенеза політичних ідей з прадавніх часів до xix століття...72

2. Політичні концепції українських мислителів xx століття...80

V. Сучасні ідейно-політичні течії...91

1. Лібералізм та неолібералізм як політичні течії...91

2. Консерватизм та неоконсерватизм як доктрини захисту традицій та одвічних цінностей...94

3. Соціалістичні політичні концепції...99

4. Правий та лівий екстремізм: сучасна ідеологія і політика...110

5. Релігійно-клерикальні концепції суспільного розвитку...114

VІ. Політична влада...117

1. Влада як явище суспільно-політичного життя...117

2. Механізми здійснення та поділ влад у суспільстві...121

3. Проблеми формування й функціонування влади в Україні ...124

VІІ. Політична система суспільства...132

1. Сутність та структура політичної системи...132

2. Держава в політичній системі суспільства...140

3. Роль та місце політичних партій та громадсько-політичних об'єднань у політичній системі...150

4. Політичні партії та суспільно-політичні об'єднання в Україні...158

VІІІ. Економічна політика...166

1. Економічна політика держави та необхідність переходу до ринкових відносин у суспільстві...166

2. Проблеми економічної політики України на сучасному етапі...173

X. Соціальна політика...183

1. Сутність соціальної політики та її структура...183

2. Пріоритетні напрямки здійснення соціальної політики в Україні...192

X. Політика й етнонаціональні відносини...202

1. Роль та місце націй і етнонаціональних відносин у політичному житті...202

2. Зміст та сутність національної політики в житті суспільства... .211

XІ. Політична культура...220

1. Сутність та структура політичної культури...220

2. Історичні типи політичної культури та її основні функції...232

XІІ. Особистість і політика...241

1. Людина в системі соціально-політичних відносин...241

2. Політична соціалізація особи та її особливості в умовах України...255

XІІІ. Політичне лідерство...264

1. Сутність і типологія політичних лідерів...264

2. Відродження демократичних інститутів лідерства в Україні...276

XІV. Світовий політичний процес...283

1. Світове співтовариство й основні тенденції його розвитку...283

2. Глобальні проблеми розвитку людства та сучасне політичне мислення...294

3. Роль та місце України в сучасному світі...300

 

ЛІТЕРАТУРА...306


Політологія: підручник / За ред. М.М. Вегеша. – К.: Знання, 2008. – 384 с.

Зміст


Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ НАУКИ ПРО ПОЛІТИКУ ...11

1.1. Політологія як система знань про політику. Специфіка і зміст української політології(М. Вегеш, Ю. Остапець) ... 12

1.1.1. Предмет, метод та історія виникнення політології як науки... 12

1.1.2. Політика як соціальне явище та об'єкт вивчення політології... 17

1.1.3. Зміст, особливості й завдання української політології. 20

1.2. Основні школи і напрями сучасної політології(М. Лендьел) ...25

1.2.1. Англосаксонська школа в політології ...25

1.2.2. Характерні риси французької школи в політології 29

1.2.3. Становлення та розвиток німецької школи в політичній науці .32

1.2.4. Основні напрями розвитку зарубіжної політичної науки наприкінці XX — на початку XXI століття 35

1.3. Політична влада (В. Петрінко)...37

1.3.1. Сутність і походження феномену влади ...37

1.3.2. Форми, види та механізм реалізації політичної влади .44

1.3.3. Поняття легітимності та принцип поділу влади ... 47

1.4. Демократія: витоки, сутність і перспективи розвитку (М. Вегеш, Ю. Остапець)...51

1.4.1. Витоки і сутність демократії ...51

1.4.2. Історичні форми та емпіричні моделі демократії ... 54

1.4.3. Перехід до демократії. Умови переходу...61

Розділ 2. ІНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР ПОЛІТИКИ ...65

2.1. Політична система суспільства(В. Петрінко) ...66

2.1.1. Політична система суспільства. Сутність системного підходу до аналізу політичних явищ і процесів ...66

2.1.2. Структура і функції політичної системи ...70

2.1.3. Типи політичних систем та критерії їх ефективності ...75

2.2. Держава як інститут політичної системи: сутність, ознаки, форми та основні функції(М.Вегеш, Ю.Остапець) ...78

2.2.1. Сутність, походження та функції держави ...78

2.2.2. Форма державного правління...83

2.2.3. Форма державного устрою ...89

2.2.4. Політичний режим ...94

2.2.5. Концепція правової, соціальної держави...99

2.3. Система органів державної влади в Україні(А.Ключкович)... 103

2.3.1. Етапи формування системи органів державної влади в Україні. Конституційна реформа 2004 р. 103

2.3.2. Конституційний механізм розподілу державної влади в Україні ...108

2.3.3. Верховна Рада України в системі відносин органів державної влади ...117

2.3.4. Інститут президентства в Україні: етапи становлення і порядок взаємодії з іншими органами влади ...124

2.3.5. Особливості становлення та функціонування Кабінету Міністрів України ...132

2.3.6. Судова система України ...139

2.4. Місцеве самоврядування(М.Лендьел) ...145

2.4.1. Теорії та моделі місцевого самоврядування: сутність та порівняльний аналіз ...145

2.4.2. Етапи становлення місцевого самоврядування в Україні ...150

2.4.3. Перспективи місцевого самоврядування в Україні в контексті політичної та адміністративно-територіальної реформи .156

2.5. Політичні партії та партійні системи(А. Ключкович)...158

2.5.1. Походження і розвиток політичних партій...158

2.5.2. Партія як політичний інститут: ознаки, функції та класифікація...165

2.5.3. Сутність, типологія та фактори розвитку партійних систем...170

2.5.4. Етапи становлення і розвитку партійної системи України...177

 

Розділ 3. ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ ...187

 

3.1. Політична участь громадян (Н. Скоблик)...188

3.1.1. Поняття "політична участь" та його інтерпретація в сучасній політичній науці ...188

3.1.2. Структура, форми і виміри політичної участі...191

3.1.3. Особливості політичної участі в Україні...197

3.2. Політичні конфлікти і кризи в суспільному житті (В.Боднар)...202

3.2.1. Концептуальні підходи до розуміння природи політичних конфліктів ...202

3.2.2. Причини виникнення, ознаки та функції політичних конфліктів...207

3.2.3. Типологія політичних конфліктів та криз ...214

3.2.4. Основні способи та шляхи розв'язання політичних конфліктів і криз ...221

3.3. Виборчі системи і процеси (Ю. Остапець) ...224

3.3.1. Вибори в історії людства ...224

3.3.2. Принципи проведення та головні процедури виборчої кампанії ...228

3.3.3. Основні типи виборчих систем сучасності: порівняльний аналіз ...232

3.3.4. Особливості формування виборчої системи України...240

Розділ 4. СОЦІАЛЬНІ ТА ЦІННІСНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИКИ ...251

4.1. Політична свідомість, політична культура і політична соціалізація (В. Боднар)...252

4.1.1. Політична свідомість як суспільне явище ...252

4.1.2. Політична культура: природа, типи та функції ... 255

4.1.3. Політична соціалізація, її суть та основні теоретичні концепції...258

4.1.4. Особливості становлення політичної культури в Україні ...262

4.2. Політична ідеологія. Основні ідеологічні доктрини сучасності (В. Буркало)...264

4.2.1. Теоретичні підходи до розуміння політичної ідеології в політичній науці ...264

4.2.2. Структура політичної ідеології ...270

4.2.3. Основні політичні ідеології сучасності ...273

4.3. Етносоціальні спільноти та етнополітика (М. Зан)...281

4.3.1. Концепції етнічності в політичній науці ...281

4.3.2. Теорії націй і націоналізму ...286

4.3.3. Етнонаціональна політика та національно-державне будівництво ...291

4.3.4. Етнополітичні конфлікти: причини виникнення, динаміка, типологія та способи врегулювання ...295

4.3.5. Етнонаціональна політика України...305

4.3.6. Етнополітичні процеси на Закарпатті ...311

Розділ 5. СВІТОВИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС. СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ...319

5.1. Зовнішня політика держав. Міжнародне право(М. Лендьел, В. Гиря) ...320

5.1.1. Міжнародні відносини як цілісна система...320

5.1.2. Процес формування та механізм реалізації зовнішньої політики держав. Міжнародне право 326

5.1.3. Міжнародні організації: сутність і типологія...331

5.1.4. Глобальні проблеми сучасної цивілізації та шляхи їх вирішення ...335

5.1.5. Міжнародний тероризм ...339

5.2. Геополітика (М. Вегеш) ...350

5.2.1. Поняття геополітики, її методи і функції ...350

5.2.2. Основні закони геополітики ...363

5.2.3. Категорії геополітики ...368

5.2.4. Геополітичні епохи ...378

 Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 309 с.

 

ЗМІСТ

Передмова. 6Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 160; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.026 с.)