Просвітництво. Раціоналістичні концепції політики. 30Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Просвітництво. Раціоналістичні концепції політики. 30Раціоналістичне трактування політики у працях французьких просвітників.

Політичні вчення в США в період боротьби за неза­лежність.

Політико-правові вчення в Німеччині у XVIII - XIX ст.

Розвиток зарубіжної політології у XX ст. 34

Основні віхи політичної думки І половини XX ст.

Розвиток світової політичної думки після 2-ї світової війни

Розвиток політичної думки в Україні. 37

Пам'ятки політичної думки Київської держави.

Політична думка пе­рехідного періоду (XIV-перша половина XVI ст.).

Українська політич­нії думка в період від Люблінської унії до

козацько-гетьманської держа­нії.

Політична думка України у козацько-гетьманську добу.

Українська політична думка XIX ст.

Українська політична думка першої по­ловини XX ст.

Громадянське суспільство. 44

Поняття громадянського суспільства.

Історичні уявлення про гро­мадянське суспільство.

"Масове суспільство" як альтернатива грома­дянському суспільству.

Особливості формування громадянського сус­пільства в Україні.

Політична система суспільства. 51

Поняття і структура політичної системи.

Типологія політичних систем.

Політична система України.

Демократія як спосіб функціонування політичної системи. 55

Що таке демократія?

Виникнення та етапи розвитку демократії

Принципи та основні ознаки демократії.

Держава в політичній системі суспільства. 60

Поняття держави. Теорії виникнення держави.

Основні ознаки та функції держави.

Форми державного правління і національно-територі­ального устрою держави.

Концепція правової держави.

Політичні режими. 70

Сутність політичного режиму та його типи.

Характерні ознаки демок­ратичного, авторитарного та тоталітарного політичних режимів.

Полі­тичний режим сучасної України

Політична влада. 76

Поняття, природа, риси політичної влади.

Концептуальні підходи до проблеми політичної влади.

Проблеми легітимності політичної влади.

Політичні партії та партійні системи. 82

Походження і сутність політичних партій.

Функції політичних партій.

Типи політичних партій.

Партійні системи.

Особа і політика. 93

Залучення людини до політичного життя як теоретична проблема.

Політична соціалізація

Політичні еліти. 98

Генеза ідей політичного елітизму.

Типологія політичних еліт.

Систе­ми формування і зміни політичних еліт.

Обгрунтування явища політич­ної еліти у спадщині українських політичних мислителів.

Політична елі­та України

Політичне лідерство. 105

Сутність політичного лідерства.

Теорії політичного лідерства.

Кла­сифікація політичного лідерства

Політична культура. 109

Зміст і структура політичної культури.

Типи, види та функції політич­ної культури.

Політична культура сучасної України.

Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні течії. 114

Поняття ідеології, її цінності.

Анархізм як політична концепція.

Со­ціально-політичні ідеї та цінності консерватизму.

Лібералізм як теорія й ідеологія.

Політична доктрина соціалізму.

Політика і мораль. 121

Співвідношення політики та моралі як регуляторів суспільного життя.

Теоретичні підходи до проблеми поєднання політики та моралі.

Політика і засоби масової інформації. 125

Засоби масової інформації: поняття, риси.

Функції засобів ма­сової інформації.

Політичне маніпулювання.

Функціонування українських ЗМІ

Конфлікти і кризи у суспільно-політичному житті. 130

Основні положення сучасної теорії конфлікту.

Сутність політичного конфлікту.

Типологія політичних конфліктів.

Стилі поведінки у конфліктній ситуації.

Шляхи і способи розв'язання політичних конфліктів

Вибори і виборчі системи. 136

Поняття виборів, їх види.

Абсентеїзм і його причини.

Виборча систе­ма: поняття, основні типи.

Виборча система України

Світовий політичний процес.

Система міжнародних політичних відносин. 142

Формування і розвиток політичної думки з проблем міжнародних

відно­син.

Поняття міжнародних відносин.

Міжнародна політика: суть, цілі, функції.

Україна на міжнародній арені.

 

ДОДАТОК.

 

Зразок орієнтовної анкети для вивчення електоральної поведінки студентської молоді. 150

Література до курсу. 156

Основні терміни та поняття політології. 159

Іменний покажчик. 163

 Піча В.М., Лемківський К.М., Хома Н.М. Політологія: Типові питання та відповіді з лекційного курсу. Навчальний посібник для студентів. – Львів: Новий Світ-2000, 2006. – 176 с.Піча в схемах

Зміст


Переднє слово. 6

1. Політологія як наука і навчальна дисципліна. 9

2. Об'єкт і предмет політології. 11

3. Методи політичних досліджень. 13

4. Закони і категорії політології. 14

5. Функції політології та її зв'язок з іншими науками. 15

6. Поняття "політика", її сутнісні характеристики. 17

7. Структура, види і функції політики. 19

8. Основні концепції політики. 22

 

9. Основні етапи розвитку світової політичної думки. 23

10. Політична думка в країнах Стародавнього Сходу. 25

11. Давньогрецька політична думка. 26

12. Римське право і політика. 27

13. Політична думка Середньовіччя (V - XVI ст.ст.). 28

14. Епоха Відродження як етап у розвитку політичної думки. 29

15. Політичні вчення епохи Реформації. 30

16. Вчення про політику Н. Макіавеллі. 32

17. Теорії природного права та суспільного договору. 33

18. Раціоналістичне трактування політики у працях французьких просвітників. 35

19. Політичні вчення в США в період боротьби за незалежність. 37

20. Політико-правові вчення в Німеччині у XVІІІ - ХІХ ст. 39

21. Розвиток світової політичної думки 1-ї половини XX ст. 40

22. Розвиток світової політичної думки після 2-ї світової війни. 41

 

23. Загальна характеристика політичної думки України. 43

24. Політична думка Київської Русі. 44

25. Політична думка України в XIV- першій половині XVI ст. 45

26. Українська політична думка в період від Люблінської унії до козацько-гетьманської держави. 46

27. Політична думка України у козацько-гетьманську добу. 47

28. Українська політична думка XIX ст. 48

29. Українська політична думка першої половини XX ст. 50

30. Поняття громадянського суспільства та його риси. 52

31. Особливості формування громадянського суспільства в Україні. 53

 

32. Поняття і структура політичної системи. 54

33. Типологія політичних систем. 55

34. Політична система України. 56

 

35. Сутність і цілі економічної політики держави. 58

36. Сучасна економічна політика України. 59

37. Сутність і специфіка соціальної політики. 61

38. Основні напрями і особливості сучасної соціальної політики України. 62

 

39. Поняття "демократія", його сутність. 63

40. Принципи та основні ознаки демократії. 65

41. Становлення і розвиток демократії в сучасній Україні. 67

42. Політичний плюралізм. 68

 

43. Поняття держави. Теорії виникнення держави. 69

44. Основні ознаки та функції держави. 70

45. Форма держави. 72

46. Форми державного правління. 73

47. Форми державного устрою. 75

48. Концепція правової держави. 77

49. Соціальна держава. 79

50. Сутність політичного режиму та його типи.

Демократичний політичний режим. 80

51. Авторитарний політичний режим. 81

52. Тоталітарний політичний режим. 82

53. Політичний режим сучасної України. 83

54. Поняття влади, її основні види, засоби і форми реалізації, ресурси. 84

55. Ознаки, джерела і функції політичної влади. 86

56. Рівні політичної влади та нові тенденції її розвитку. 88

 

57. Політична діяльність. 89

58. Політичне рішення. 91

59. Політичні відносини. 93

 

60. Походження і сутність політичних партій. 95

61. Функції політичних партій. 96

62. Типи політичних партій. 97

63. Партійні системи. 98

64. Становлення багатопартійності в Україні. 100

65. Громадсько-політичні організації та рухи. 102

66. Жіночий і молодіжний рух України. 104

67. Політична соціалізація. 106

 

68. Поняття і сутність політичного елітизму. 108

69. Типологія політичних еліт. 109

70. Теорія еліти Д.Донцова. 111

71. Теорія еліт В. Липинського. 111

72. Політична еліта сучасної України та її функції. 113

73. Сутність політичного лідерства. 114

74. Теорії політичного лідерства. 115

75. Класифікація політичного лідерства. 116

76. Функції політичних лідерів. 117

 

77. Поняття політичної культури, її структура. 118

78. Типи та функції політичної культури. 120

79. Політична культура сучасної України. 123

80. Політична свідомість. 124

 

81. Поняття політичної ідеології. 125

82. Анархізм як політична концепція. 126

83. Консерватизм як політична ідеологія. 127

84. Неоконсерватизм як політична ідеологія. 128

85. Лібералізм як політична ідеологія. 128

86. Неолібералізм як політична ідеологія. 129

87. Політична доктрина соціалізму. 130

88. Фашизм. 131

89. Порівняльна характеристика основних ідейно-політичних течій. 133

 

90. Поняття етнонаціональної політики. 134

91. Політичні аспекти етнонаціональних відносин. 136

92. Етнонаціональне самовизначення. 137

93. Етнонаціональна політика України. 139

 

94. Поєднання політики і моралі як теоретична проблема. 140

95. Співвідношення політики та моралі як регуляторів суспільного життя. 141

96. Особливості взаємодії політики та релігії. 142

97. Політичне життя і Церква в сучасній Україні. 144

98. Політика і засоби масової інформації. 147

 

99. Сучасні теорії конфліктів. 149

100. Сутність політичного конфлікту. 151

101. Типи політичних конфліктів. 152

102. Шляхи розв'язання політичних конфліктів. 153

 

103. Поняття виборів, їх види. 153

104. Абсентеїзм і його причини. 155

105. Виборча система: поняття, основні типи. 156

 

106. Політична глобалістика. 157

107. Поняття міжнародних відносин. 159

108. Міжнародна політика: суть, цілі, функції. 161

109. Україна в системі міжнародних відносин. 162

110. Поняття і сутність політичного прогнозування. 164

Література. 166ПогорілийД. Є. Політологія: кредитно-модульний курс. Навчальний посібник. - К. : Центр учбової літератури. Фірма «Іпкос». 2008. - 432 с.


ЗМІСТ

Передмова. . . 3

Вітчизняний підручник європейського рівня. . . 4

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.Теоретичні основи науки про політику. . . 6Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 220; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.015 с.)