Розділ 1. Предмет і методи політології . 8 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 1. Предмет і методи політології . 8Політика як суспільне явище.

Взаємодія політики з іншими суспільними сферами.

Політологія як наука. Методи політології.

Розділ 2. Розвиток політичної думки у світовому контексті. 25

Античний період розвитку політичної думки.

Просвітницько-раціоналістичний період розвит­ку політичної думки.

Розвиток політичної думки в руслі соціології.

Сучасні політичні концепції.

Розділ 3. Етапи розвитку політичної думки в Україні 52

Політичні ідеї мислителів княжої доби (IX— XIV ст.).

Політична думка в Україні за литовсько-поль­ської доби (XIV—XVII cт.)

і козацько-гетьман­ської держави (XVII—XVIII ст.).

Демократично-народницький напрям розвитку політичної думки.

Соціал-лібералізм. Консерватизм. Націоналізм.

Націонал-державницький (націонал-демократичний) напрям розвитку політичної думки.

Націонал-комунізм.

Розділ 4. Політична система. 81

Сутність і структура політичної системи.

Функції політичної системи.

Політична система України.

Розділ 5. Політична влада як основний атрибут політичної системи 98

Влада як суспільний феномен.

Політична влада і її основні риси.

Політична влада в Україні.

Розділ 6. Політичні режими. 121

Сутність і структура політичного режиму.

Типи політичних режимів.

Політичні режими України.

Розділ 7. Держава як інститут політичної системи . 141

Сутність, структура і функції держави.

Типи держави.

Форми державного правління і державного устрою.

Проблеми державотворення в Україні.

Розділ 8. Партії. Партійні системи. 163

Сутність і функції партій.

Типологія партій.

Партійні системи.

Партії і партійна система в Україні.

Розділ 9. Виборча система. 186

Основні принципи функціонування виборчих систем.

Типи виборчих систем.

Виборча система України.

Розділ 10. Політична культура. 205

Сутність і структура політичної культури.

Риси і типи політичної культури.

Політична культура України.

Розділ 11. Політичний процес. 224

Сутність політичного процесу і його суб'єкти.

Політичні конфлікти. Політичні рішення.

Політичний процес в Україні.

Розділ 12. Політичні еліти і лідерство. 240

Сутність і типи політичних еліт.

Феномен політичного лідерства і його типологія.

Політична еліта і лідерство в Україні.

Розділ 13. Проблеми етнополітики. 260

Основні категорії етнополітики.

Сучасні дослідження про причини національних рухів.

Проблеми етнополітики в Україні.

Розділ 14. Парламентаризм. 279

Структура парламентів.

Статус депутатів.

Законодавчий процес у парламентах.

Взаємодія парламенту з іншими органами влади.

Парламентаризм в Україні.

Розділ 15. Державне управління. 300

Сутність і функції державного управління.

Органи державного управління.

Типи державного управління.

Державне управління України.

Розділ 16. Міжнародні відносини і зовнішня політика держави . 342

Сутність і основні параметри міжнародних від­носин і зовнішньополітична діяльність держави.

Основні міжнародні і регіональні організації.

Тенденції сучасного світового розвитку.

Україна в контексті міжнародних відносин.

Бібліографічний довідник. 365

Іменний покажчик. 414

Список використаної та рекомендованої літератури . 420


Гетьманчук М. П., Грищук В. К., Турчин Я. Б. Політологія : навч. посіб. — К.: Знання, 2011. — 415 с.

ЗМІСТ


ВСТУП

 

Розділ 1. ІДЕЯ ДЕРЖАВНОСТІ В ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ

1.1. Державницькі та демократично-правові тенденції політичної думки України X—XVI ст.

1.2. Ідеї національної державності у політичній

1.3. Проблеми держави та політичних відносин у суспільній думці України періоду національного відродження XIX — поч. XX ст.

1.4. Концепції державності та національного відродження у політичній думці України XX ст.

Розділ 2. ПОЛІТИКА ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ Й ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Предмет, метод, функції політології

2.2. Політика як суспільне явище

Розділ 3. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА І ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА

3.1. Поняття, ознаки та ефективність політичної влади

3.2. Сутність, структура і функції політичної системи. Типи політичних систем

3.3. Особливості політичної системи України

Розділ 4. ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

4.1. Політичний процес

4.2. Політична діяльність

4.3. Ефективність політичного функціонування

4.4. Політичні технології

Розділ 5. ЛЮДИНА І ПОЛІТИКА

5.1. Політична соціалізація особи

5.2. Політична участь як наслідок політичної соціалізації

Розділ 6. ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ І ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

6.1. Політична свідомість

6.2. Політична культура

6.3. Особливості політичної культури сучасної України

Розділ 7. ПОЛІТИКА І ГРУПИ ІНТЕРЕСІВ

7.1. Суб'єкти політики

7.2. Соціальна структура суспільства

7.3. Групи інтересів

7.4. Нація як суб'єкт політики

Розділ 8. ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА І ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО

8.1. Еліта як суб'єкт політики. Визначення еліти засновниками теорії еліт

8.2. Політичне лідерство: теорії, концепції, механізм рекрутування

Розділ 9. ДЕРЖАВА ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

9.1. Держава як політична організація суспільства: сутність, походження та функції

9.2. Форми держави

9.3. Правова держава і громадянське суспільство

Розділ 10. ФОРМИ ПРАВЛІННЯ В СУЧАСНИХ ДЕМОКРАТИЧНИХ ДЕРЖАВАХ

10.1. Демократія як ідеал і політична дійсність

10.2. Основні ознаки демократичного політичного режиму

10.3. Типологія демократичних режимів (моделі демократії)

10.4. Форми демократичного правління

10.5. Сучасні концепції демократії

Розділ 11. НЕДЕМОКРАТИЧНІ ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ТРАНСФОРМУВАННЯ В НАПРЯМКУ ДЕМОКРАТІЇ

11.1. Тоталітаризм: ознаки та види

11.2. Авторитаризм

11.3. Трансформація недемократичних режимів

11.3.1. Глобальний процес демократизації

11.3.2. Делегітимізація та лібералізація недемократичних режимів як передумова і підготовчий етап переходу до демократії

11.3.3. Типи переходу до демократії

11.3.4. Особливості та фази трансформації посткомуністичних суспільств

11.3.5. Особливості та труднощі переходу до демократії в Україні

Розділ 12. СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

12.1. Конституція України — основний закон держави

12.2. Органи державної влади.

Законодавча влада. Виконавча влада. Судова влада

12.3. Система стримувань і противаг

12.4. Система місцевого самоврядування

Розділ 13. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА ПАРТІЙНІ СИСТЕМИ

13.1. Сутність, передумови виникнення, ознаки та функції політичних партій

13.2. Типологія партійних систем

13.3. Становлення та розвиток багатопартійності в Україні

Розділ 14. ВИБОРИ І ВИБОРЧІ СИСТЕМИ

14.1. Поняття та типологія виборів

14.2. Демократичні принципи виборів

14.3. Типологія виборчих систем

14.4. Характеристика виборів і виборчої системи України

Розділ 15. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

15.1. Міжнародні відносини та зовнішня політика держави: сутність, види, принципи та суб'єкти

15.2. Міжнародні конфлікти: поняття, причини, засоби та методи врегулювання

15.3. Україна в системі міжнародних відносин

Розділ 16. НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ

16.1. Поняття та структура національної безпеки України

16.2. Система забезпечення національної безпеки України

Розділ 17. ПРАВОВА ПОЛІТИКА

17.1. Сутність правової політики

17.2. Суб'єкти й основні форми реалізації правової політики

Розділ 18. ПРАВООХОРОННА ПОЛІТИКА

18.1. Сутність, особливості та механізми реалізації правоохоронної політики держави

18.2. Правоохоронні, правозахисні, судові органи та їх роль у реалізації державної правоохоронної політики (державної політики у сфері правоохорони)

Розділ 19. ПОЛІЦІЯ (МІЛІЦІЯ) В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА

19.1. Історичне підґрунтя розуміння поліції

19.2. Розуміння поняття "поліції" у контексті ОВС

19.3. Розуміння поняття "міліції" у контексті ОВС

19.4. Рівень забезпечення міліцією прав і свобод громадян

Розділ 20. ПРОТИДІЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

20.1. Посилення міжнародної злочинності — один із негативних наслідків глобалізації

20.2. Міжнародні політико-правові підстави протидії транснаціональній злочинності

20.3. Основні види міжнародної злочинності, їх витоки та різнорівневий політичний вплив. Компетенції та завдання ОВС, інших правоохоронних органів України у протидії міжнародній злочинності

 

ЛІТЕРАТУРА

СЛОВНИК НАЙБІЛЬШ УЖИВАНИХ ТЕРМІНІВ

 


 

 


Політологія: лекційний курс і практикум: Навчальний посіб­ник / За ред. докт. філос. наук, доцента Т.В. Гончарук - Тернопіль: Астон, 2009. - 376 с.

ЗМІСТ

Структура робочої програми навчальної дисципліни «Політологія»............4

 

Тема 1. Політологія як наука і навчальна дисципліна(Дмитрів І.С.).... 12

1. Становлення політології як науки і навчальної дисципліни.

2. Об'єкт та предмет політології, категорії, функції та методи дослідження.

3. Політологія в системі суспільних наук.

Тема 2. Політична влада: джерела, ресурси, типологія(Дмитрів І.С.)... 30

1. Влада як суспільне явище.

2. Структура та типологія політичної влади.

3. Політична влада в Україні.

Тема 3. Політична діяльність і політичні відносини(Дмитрів І.С.)........52

1. Поняття, зміст, типологія політичної діяльності.

2. Політична участь та політичне функціонування як структурні компоненти політичної діяльності.

3. Політичні відносини: типологія, форми та функції.

Тема 4. Політична система суспільства(Рудакевич О.М.).........................74

1. Сутність, структура та функції політичної системи суспільства.

2. Теоретичні засади взаємодії політичної системи із соціальним середовищем.

3. Динаміка політичної системи. Політичні реформи та революції.

4. Типи політичних систем. Особливості політичної системи України

Тема 5. Політичні режими(Томахів В.Я.).....................................................89

1. Сутність і поняття політичного режиму та його типи. Демо­кратичний політичний режим та його ознаки.

2. Авторитарний політичний режим: ознаки та різновиди.

3. Тоталітаризм як політичний феномен XX cт.

4. Особливості політичного режиму сучасної України.

Тема 6. Держава в політичній системі суспільства(Дмитрів І.С.)..........116

1. Політичні партії: суть і роль у суспільстві та їх типологія.

2. Політичні партії в Україні.

3. Сучасні партійні системи і їх суть.

4. Виборчі системи: їх ознаки та різновиди.

Тема 7. Політичні партії та виборчі системи(Гончарук Т.В.)...................137

1. Поняття і особливості політичних еліт як суб'єктів політики та їх теоретичне обґрунтування.

2. Функції і типологія політичних еліт.

3. Сутність, зміст, функції політичного лідерства та його типологія.

4. Проблеми становлення політичної еліти та політичного лідерства в Україні.

Тема 8. Політична еліта та політичне лідерство(Томахів В.Я.)...............162

1. Поняття і особливості політичних еліт як суб'єктів політики та їх теоретичне обґрунтування.

2. Функції і типологія політичних еліт.

3. Сутність, зміст, функції політичного лідерства та його типологія.

4. Проблеми становлення політичної еліти та політичного лідерства в Україні.

Тема 9. Демократія у політичному житті суспільства(Дмитрів І.С.).....191

1. Поняття про демократію, її витоки, зміст та основні форми.

2. Сучасні концепції демократії та їх порівняльний аналіз.

3. Основні критерії, принципи та ознаки демократичної організації суспільства.

4. Проблеми розвитку демократії у сучасній Україні.

Тема 10. Громадянське суспільство(Гурик М.І.)...........................................218

1. Поняття, генезис та основні ознаки громадянського суспільства.

2. Передумови виникнення та структура громадянського суспільства.

3. Взаємодія громадянського суспільства та держави.

4. Проблеми становлення громадянського суспільства в Україні.

Тема 11. Основи теорії міжнародних відносин(Гурик М.І.)........................246

1. Поняття міжнародних відносин та їх наукові концепції.

2. Суб'єкти міжнародних відносин та їх типологія.

3. Закономірності розвитку міжнародних відносин на сучасному етапі.

4. Україна як суб'єкт міжнародних відносин.

Тема 12. Світові політико-ідеологічні доктрини(Томахів В.Я.).................268

1. Поняття політичної ідеології і доктрини: сутність, суспільні фун­кції, типологія.

2. Сутність та еволюція лібералізму. Неолібералізм.

3. Консерватизм і неоконсерватизм: їх сутність та еволюція.

4. Соціалізм, соціал-демократизм, комунізм: спільне та відмінне, те­оретичні засади, політична практика.

5. Націоналізм і релігійний фундаменталізм як політичні доктрини та їх сутність.

Тема 13. Політична культура(Рудакевич О.М.).............................................298

1. Поняття, структура та функції політичної культури.

2. Політична культура нації, суспільної групи, особи. Типологія полі­тичних культур.

3. Політична соціалізація: суб'єкти, фази, форми.

4. Стан та особливості української політичної культури.

Тема 14. Етнонаціональні відносини в політичному житті суспільства(Шеремета Д.М.)..315

1. Етнос і нація як суб'єкти політики.

2. Національне відродження, національна ідея, націоналізм.

3. Етнонаціональна політика та її особливості в Україні.

Тема 15. Етапи розвитку світової політичної думки(Гончарук Т.В.) .......334

1. Політика та політичні вчення у Стародавньому світі.

2. Еволюція політичної думки в епоху Середньовіччя та Відродження.

3. Фундаментальні політичні ідеї Нового часу.

Тема 16. Розвиток політичної думки в Україні(Рудакевич О.М.) .............353

1. Формування політичної думки в княжу добу історії України.

2. Політичні ідеї періоду Козаччини та Гетьманської держави.

3. Національне відродження і розвиток української політичної думки в XIX- на початку XX cm.

4. Українська політична думка після національної революції 1917-1921 pp.


Політологія: Підручник/І. С Дзюбко, К. М. Левківський, В. П. Андрущенко та ін.; За заг. ред. /. С. Дзюб­ка, К. М. Левківського. — К.: Вища шк., 1998. — 415 с.

Зміст

Передмова......................................................................................................... 5

Вступ.................................................................................................................. 8

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 186; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.91.0.112 (0.008 с.)