Політичні засоби реалізації національної безпеки (626) 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Політичні засоби реалізації національної безпеки (626)1. Суть концепції національної безпеки (626).

2. Політичні засоби забезпечення національної безпеки (630)

Висновки.Наука про політику: в пошуку і розвитку (634)

 

 


 

 

ЛогвинаВ.Л. Політологія. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літе­ратури, 2006. - 304 с.

 

Зміст

Передмова...З

 

Тема 1. Предмет і методи політології...5

Тема 2. Історія світової і української політичної думки...19

Тема 3. Політична думка ХХ століття...42

Тема 4. Політика і влада як суспільні явища...60

Тема 5. Держава як інститут політичної системи суспільства, правова і соціальна держава... 76

Тема 6. Політична свідомість та політична культура...99

Тема 7. Політичне лідерство та політичні еліти...119

Тема 8. Основні політичні режими сучасності. Демократія: сутність, форми та роль у суспільстві...134

Тема 9. Політичні партії та партійні системи...149

Тема 10. Вибори і виборчі системи...164

Тема 11. Політичний процес...173

Тема 12. Міжнародні відносини та зовнішня політика держави. Україна у світовій спільноті...181

Тема 13. Глобальні проблеми людства...199

 

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з курсу "політологія"...209

 

Питання з політології для студентів-заочників...231

 

Зміст тем семінарських занять курсу...234

 

Контрольні запитання до модуля № 1...265

Контрольні запитання до модуля № 2...269

Контрольні запитання до модуля № 3...273

 

Тести підсумкового контролю знань студентів...278

 

Екзаменаційні питання з курсу "політологія"...285

 

Словник політологічних термінів...288

 

Джерела та література...296

 


МулярВ.І. Політологія. Курс лекцій. — Київ: ЦУЛ, 2003. - 356 с.

 

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА ...4

Частина 1.

Предмет і метод політології ...6

Проблема влади в політології ...21

Політична система суспільства...57

Політичні режими...70

Держава в політичній системі суспільства . . .94

Політичні партії та партійні системи ...109

Політична культура суспільства ...123

Людина в політичному житті суспільства . . .137

Cуспільно-політичні доктрини сучасного cвіту...148

Функціонування, сучасних політичних cистем ...172

Соціально-політичні перспективи розвитку сучасної цивілізації ...185

Частина 2. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНІ СХЕМИ:

Тема 1. Предмет і метод політології ...196

Тема 2. Проблема влади в політології...211

Тема 3. Політична система суспільства ...223

Тема 4. Політичні режими ...232

Тема 5. Держава в політичній системі суспільства...246

Тема 6. Політичні партії та партійні системи . .260

Тема 7. Політична культура суспільства...276

Тема 8. Людина в політичному житті суспільства...292

Тема 9. Суспільно-політичні доктрини сучасного світу...307

Тема 10. Функціонування сучасних політичних систем ...330

Тема 11. Соціально-політичні перспективи розвитку сучасної цивілізації...343

Зміст...354

 


Політологія: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. І. Панов (керівн. авт. кол.), Л.М. Герасіна, В. С. Журавський та ін. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 520 с.

ЗМІСТ


ВСТУП

Розділ І. НАУКА ПРО ПОЛІТИКУ

1.1. Політологія як наукова теорія...12

§ 1. Соціальний феномен політики...12

§ 2. Предметі метод, функції політології...17

§ 3. Взаємозв'язок політології з іншими соціальними науками.25

 

1.2. Становлення та розвиток політичної думки ... 30

§ 1. Політичні ідеї Стародавнього світу ...31

§ 2. Політичні вчення доби Середньовіччя і Відродження...39

§ 3. Політичні теорії Нового часу: західна традиція...42

§ 4. Політологічна доктрина XX ст...49

 

1.3. Розвиток політичної думки в Україні ... 55

§ 1. Становлення політичної думки в Україні ... 55

§ 2. Основні етапи зрілості української політичної думки XX ст. 65

Розділ II. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОЛІТОЛОГІЇ: ВЛАДА, ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА, ДЕРЖАВА

2.1. Влада та політика ...82

§ 1. Поняття влади...82

§ 2. Структура влади: суб'єкти-носії, ресурси, різновиди. 87

§ 3. Політична влада: сутність, характерні ознаки...92

§ 4. Легітимність політичної влади. Взаємодія влади і права. 94

 

Політичні системи сучасності. Політичний режим. 101

§ 1. Системний підхід до політичного буття ... 101

§ 2. Сутність, структура і функції політичної системи...105

§ 3. Типологія політичних систем...112

§ 4. Політичні режими. Демократія і політика . . 115

§ 5. Політичні системи країн Сходу: нарис порівняльної політології. 126

 

2.3. Політологічна теорія держави...143

§ 1. Держава — головний інститут політичної системи. 143

§ 2. Типи і форми держави...146

§ 3. Система політико-правових інститутів державності. 153

§ 4. Правова політика держави ...166

Розділ III. ГОЛОВНІ ПОЛІТИЧНІ АКТОРИ

Суб'єктно-об'єктна характеристика політичної сфери. 173

§ 1. Суб'єкти політичних відносин ...173

§ 2. Об'єкти політичного впливу...198

 

Громадянське суспільство - сфера відтворення суб'єктів політики. 205

§ 1. Генезис ідей громадянського суспільства . . 205

§ 2. Громадянське суспільство: поняття, структура, ознаки. 210

§ 3. Перспективи розвитку громадянського суспільства. 216

 

3.3. Політичне лідерство...222

§ 1. Феномен лідерства в світовій науковій традиції. 222

§ 2. Лідерство як категорія політології...226

§ 3. Соціальна роль, функції та механізми формування політичного лідерства. 232

§ 4. Типології політичного лідерства. 245

 

 

3.4. Політична еліта...257

§ 1. Поняття та головні теорії політичної еліти . . 257

§ 2. Структура, функції та механізми рекрутування еліти. 265

§ 3. Шляхи легітимації політичної еліти. Динаміка еліти: «циркуляція» та обмін еліт. 271

§ 4. Еліта влади. Політична елітарність депутатського корпусу України. 276

 

3.5. Партія як інститут та суб'єкт політики...279

§ 1. Походження і сутність партій, їх функції ...279

§ 2. Правові основи створення і діяльності політичних партій. 286

§ 3. Типологія політичних партій і партійних систем...287

§ 4. Особливості розвитку багатопартійної системи в Україні. 295

Розділ IV. ЦІННІСНИЙ ВИМІР ПОЛІТИКИ

4.1. Ідеологія та політика...301

§ 1. Сутність ідеології, її взаємодія з політикою . . 301

§ 2. Політичні цінності...308

§ 3. Характеристика ідейно-політичних сил різного спектра. 319

§ 4. Сучасні політичні ідеології...322

 

4.2. Політична культура суспільства...337

§ 1. Сутність і структура політичної культури . . 337

§ 2. Функції політичної культури...343

§ 3. Типологія політичної культури. Політичні субкультури. 344

§ 4. Основні шляхи і чинники формування політичної культури. 350

§ 5. Політична культура сучасного українського суспільства. 355

Розділ V. ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК ТА ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

5.1. Політичні процеси...359

§ 1. Поняття та динаміка розвитку політичного процесу. 359

§ 2. Типологія політичних процесів...365

§ 3. Структурна композиція та форми перебігу політичного процесу. 373

§ 4. Конфлікт як специфічний феномен політичної конкуренції. 389

 

5.2. Політична поведінка та політична участь ... 402

§ 1. Політична поведінка... 402

§ 2. Політична участь: форми, типи, суб'єкти . . 409

§ 3. Мотивація політичної діяльності... 413

§ 4. Види політичної участі та політичної поведінки. 416

 

5.3. Політичні технології...428

§ 1. Сутність сучасних політичних технологій . . 428

§ 2. Технології реалізації функцій політичної системи...430

§ 3. Технології політичного менеджменту ... 432

§ 4. Технології проведення електоральних кампаній ...437

§ 5. Інформаційні технології у виборчій боротьбі...444

§ 6. Лобізм як політична технологія ...449

 

5.4. Етнонаціональні процеси в політиці...453

§ 1. Сутність етносу та нації. Поняття «національне» і «націоналізм». 453

§ 2. Національні відносини та національна політика...461

§ 3. Політика України в галузі міжнаціональних відносин. 469

 

Міжнародні відносини та глобальна політика. 475

§ 1. Світовий політичний процес та його суб'єкти ...475

§ 2. Глобалізація сучасного світу — головна тенденція світової політики. Глобальні проблеми людства. 480

§ 3. Проблеми геополітики...496

§ 4. Україна в сучасних міжнародних відносинах...508

Додаток. Література для поглибленого вивчення курсу. 515


Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: конспект лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України. – К.: Каравелла, 1999. – 168 с.

ЗМІСТ


Переднє слово. 3

Політологія в системі соціально-гуманітарного знання. 4

Політологія як наука і навчальна дисципліна.

Об'єкт і предмет вивчення політології, її взаємодія з іншими науками.

Методологія політології. її функції та завдання.

Політика як соціальне явище. 9

Що таке політика?

Основні концепції політики.

Структура і функції політики.

Політична думка Стародавнього світу та Середньовіччя. 14

Політична думка Стародавнього Сходу.

Політичні доктрини антич­ності .

Римське право і політика.

Основні риси політичної думки епохи Середньовіччя.

Розвиток політичної науки у Новий час. 21

Загальна характеристика політичної думки епохи Відродження

(Рене­сансу).

Політичні вчення епохи Реформації.

Вчення про політику П. Макіавеллі.

Політичні ідеї європейського соціалізму XVI - XVII ст.

Теорії природного права та суспільного договору

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 191; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.91.0.112 (0.006 с.)