Закономірне в політичному житті. 217 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Закономірне в політичному житті. 217Закони структури, функціонування і розвитку

Закон концентрації політичної державної влади

Закон розподілу влади

Основний політичний закон Арістотеля

Закон Платона-Арістотеля про занепад і загибель держави

Закон відповідності типу політичного лідера (лідерства) типу політичної соціалізації суспільства і типу політичної культури

Закон розвитку масових настроїв

Закон «малих чисел» М. Вебера

«Залізний закон олігархічних тенденцій» Р. Міхельса

Закон суверенізації М. Грушевського

Система «силових законів» Л. Гумпловича

Закон деградації політичної системи

Закон «соціального ілюзіонізму» П. Сорокіна

Закон політичної революції П. Сорокіна

Закономірне в розвитку політичного процесу в Україні

Політичні еліти. 238

Перші спроби аналізу феномена політичної еліти

Італійська школа

Циркуляція еліт

Загальне в концепціях сучасних макіавеллістів

Ліво-ліберальні концепції еліт

Демократичний елітизм

Партократична теорія еліти

Неоелітизм

Чинники існування еліт

Типологія еліт

Системи рекрутування еліт

Концепція пасіонарного поштовху Л. Гумільова

Політичне лідерство . 256

Лідерство як соціальний феномен

Визначення лідерства

Теорії і концепції лідерства

Типи лідерства

Типологія М. Херманн і Є. Вятра

Лідери і стиль поведінки

Культ особи

Співвідношення "авторитет" — "культ"

Функції лідера

Політичні ідеології. 274

Сутність і функції політичної ідеології

Соціально-політичні ідеї лібералізму та неолібералізму

Ідеологія і політика консерватизму і неоконсерватизму

Соціалізм. Соціал-демократизм

Анархізм. Троцькізм. Фашизм

Національні ідеології (націоналізм)

Ідеологія «нових лівих»

Ідеологія альтернативних рухів

Соціально-політичні доктрини католицизму, православ'я та ісламу

Політична культура і політична соціалізація. 293

Сутність політич­ної культури

Типологія політичних культур

Політичні культури західного і східного типів

Функції політичної культури

Класифікація типів особистості за ставленням до політики

Стереотипи і міфи в політичній культурі

Релігія і символіка в політичній культурі

Політична соціалізація

Типи політичної соціалізації

Політичний процес. 311

Поняття "політичний процес"

Режими політичного процесу

Типи і різновиди політичних процесів

Відкритий і тіньовий політичний процес

Революційні і еволюційні політичні процеси

Проблема ціни та історичної результативності революцій і реформ

Політична модернізація

Процес прийняття політичних рішень

 

Політичні конфлікти (політика і соціальний конфлікт). 332

Еволюція уявлень про соціально-політичний конфлікт

Суб'єкти політич­них конфліктів

Криза і конфлікт

Типологія політичних конфліктів

Політичний конфлікт як процес

Функції політич­них конфліктів

Міжнародні відносини і міжнародна політика. 349

Теорія міжнарод­них відносин

З історії міжнародної політики

Формаційний і цивілізаційний підходи до аналізу міжнародної політики

Зовнішня політика держав

Геополітика в сучасному світі

Сучасна теоретич­на парадигма міжнародних відносин і міждержавної політики

Політичні технології в міждержавних відносинах: історія і сучасність. 366

Способи міждержавного політичного розвитку

Рівні міждержав­них політичних взаємодій

Види міждержавних політичних акцій

 

Політична думка України: історія і сучасність. 381

Політична проблематика в Київській Русі

Політичні концепції в Києво-Могилянській академії

Проблема конституційно-державного устрою

Просвітителі про державу і суспільство

Кирило-Мефодіївське товариство про державно-політичний лад

Проблеми демократії, держави і політичних відно­син в соціально-політичній думці України другої половини XIX ст.

Початок і перша половина XX століття: проблеми національного відродження і державності

Актуальна проблематика політичної науки в Україні

Релігія і політика. 400

Держава і релігія

Теологія і революція

Російська релігійна ідея — російська держава

Релігія і комуні­стична ідеологія XX століття

Католицизм - ідеологія та полі­тична практика

Іслам у політиці

Актуальні висновки

 

Національні відносини і національна політика. 416

Поняття «національне пи­тання»

Феномен націоналізму. Націоналізм-шовінізм

Українське питання: історичний екскурс

Мова і нація

 

Політичний екстремізм. 434

Поняття «міжна­родний тероризм». Уточнення змісту

Народи чи екстремістські кола?

Політизація терору чи криміналізація політики?

Фундаменталізм проти модернізму

«Джихад» чи співіснування?

Ісламський фундаменталізм і війна в Чечні

Баланс інтересів війна - мир. Державний тероризм

 

Соціально-політичні та соціально-економічні аспекти глобалізації. 448

Глобалізація — еволюція в історичному просторі

Реальний зміст глобалізації. «Под­війна бухгалтерія»

Дилема — комплексний розвиток чи руйнування

Подвійні стандарти « цивілізованого суспільства»

Соціальні маси в процесі глобалізації

Момент істини для російських «ре­форматорів»

Американський глобалізм у соціокультурному вимірі

Економічний тоталітаризм

Замість висновків

Післямова. 472

Список використаної та рекомендованої літератури. 475Цюрупа М.В., Ясинська B.C. Основи сучасної політології: підручник для студентів ВУЗів.- К.: Кондор, 2009. - 354 с.

ЗМІСТ

Вступ... 7

Розділ І. СТАНОВЛЕННЯ ПРЕДМЕТУ ПОЛІТОЛОГІЇ - ІСТОРИКО-НАУКОВІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ... 10

Тема 1. Політологія в структурі політичного знання. Політологія як наука і навчальна дисципліна... 10

1. Політологія — інтегральна соціальна наука і навчальна дисципліна... 11

2. Методологічні засади, категорії та принципи політології... 25

3. Основні парадигми політичного мислення... 33

4. Функції політології. Її соціальна роль у формуванні політичної культури керівника і громадянина... 37

Контрольні питання і завдання для самостійної роботи... 40 Література... 40

Тема 2. Основні етапи становлення і розвитку політичних поглядів і концепцій (доктрин)... 41

1. Протополітичні погляди у країнах Стародавнього Сходу... 42

2. Політичні ідеї та погляди представників класичної античної науки... 47

З.Теологічні парадигми політичного мислення у епоху Середньовіччя... 53

4. Політичні концепції, вчення про державу і владу у період Відродження і Нового часу... 56

5. Політологічні теорії та політичні доктрини XIX - XX ст... 58

Контрольні питання і завдання для самостійної роботи... 76 Література... 76

Розділ II. ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА... 78

Тема 3. Політичне буття суспільства... 78

1. Політичне буття як наявний спектр політичних реалій, тенденцій і перспектив, його структура і зміст... 78

2. Політична влада — вища політична реальність. Влада та безвладдя... 88

3. Політичні процеси та політична діяльність: таємниці політичного дійства... 100

Контрольні питання і завдання для самостійної роботи... 107 Література... 108

Тема 4. Політика як суспільно-історичне явище: типологія, структура і зміст... 109

1. Політика як соціальне явище, сфера суспільної діяльності та суб'єктивного активізму... 109

2. Типи, види політики та специфіка їх змісту... 118

Контрольні питання і завдання для самостійної роботи... 124 Література... 124

Тема 5. Політична свідомість та її складові. Політичні ідеології сучасності... 125

1. Поняття та зміст, рівні та форми політичної свідомості... 125

2. Політична ідеологія та політична психологія... 131

3. Основні ідейно-політичні течії сучасності... 136

Контрольні питання і завдання для самостійної роботи... 148 Література... 149

Тема 6. Політична система суспільства, її функціонування та вплив на характер суспільно-політичних відносив... 150

1. Смисл системного підходу до політики... 150

2. Поняття, структура та основні концепції політичної системи в політологічній науці... 154

З. Типи сучасних політичних систем... 157

4. Політична система України та проблеми її реформування у контексті політично-правової реформи 2004-2008 рр... 161

Контрольні питання і завдання для самостійної роботи... 165 Література... 166

Роэділ ІІІ. ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕМОКРАТІЇ, ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА... 167

Тема 7. Держава як важливий суб'єкт політики, інститут політичної систем суспільства... 167

1. Держава - базовий інститут політичної системи суспільства... 167

2. Форми організації державної влади, способів її здійснення та форми державного устрою... 178

3. Функції держави у процесі глобальних змін ролі суспільних інститутів...

Контрольні питання і завдання для самостійної роботи... 188 Література... 189

Тема 8. Партії у політичній системі суспільства. Спектр політичних партій сучасної України... 190

1. Зародження та становлення політичних партій... 190

2. Ознаки, сутність і функції партій в політичній системі... 197

3. Типологія політичних партій. Типи партійних систем... 204

4. Партійно-політичний спектр українських партій у суспільно-політичному житті... 209

Контрольні питання і завдання для самостійної роботи... 216 Література... 216

Тема 9. Демократія. Громадянське суспільство. Правова держава... 217

1. Поняття демократії, її можливості та межі використання... 218

2. Загрози реальній демократії та її захист... 225

3. Громадянське суспільство як царина демократії... 231

4. Громадянське суспільство і правова держава... 239

Контрольні питання і завдання для самостійної роботи... 243 Література... 243

Тема 10. Поняття політичного лідерства. Керівник та політичний лідер... 244

1. Феномен політичного лідерства та його дослідження у політичній науці... 244

2. Основні концепції політичного лідерства. Типологія лідерства... 250

3. Взаємовідношення понять політичний лідер та керівник... 254

Контрольні питання і завдання для самостійної роботи... 258 Література... 258

Тема 11. Політологічний аналіз війни та миру, сучасних форм соціального насильства...,... 259

1. Війна як соціально-політичне явище: сутність, зміст, тенденції зміни політичного дискурсу... 259

2. Політичний зміст сучасних форм соціального насильства: воєнно-політичні конфлікти, внутрішній та міжнародний тероризм... 271

3. Мир як соціально-політичний стан суспільства... 280

Контрольні питання і завдання для самостійної роботи... 288 Література... 288

Тема 12. Політична культура в демократичній державі... 289

1. Політична культура — ціннісна, духовно-практична сторона політичного життя... 289

2. Структура, види, типи, форми прояву політичної культури... 298

3. Політична культура керівника - системна громадянська якість... 306

4. Шляхи формування політичної культури громадянина демократичної держави... 308

Контрольні питання і завдання для самостійної роботи... 314 Література... 315

Тема 13. Геополітичні та міжнародно-політичні концепції нового світового порядку... 316

1. Міжнародна політика в структурі політичних відносин держав... 317

2. Геополітика як галузь сучасного політологічного знання... 324

3. Основні школи і напрямки геополітики... 327

4. Поняття нового світового порядку та місце воєнно-блокової політики у ньому... 334

Контрольні питання і завдання для самостійної роботи... 340 Література... 341

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ... 342


ШляхтунП.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник. – К.: Либідь, 2002. – 576 с.

 


ЗМІСТ


Передмова. З

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 221; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.91.0.112 (0.006 с.)