ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Раздел V СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКАГлава XXV. Демократические государства...694

1. Либерализм как идейная основа западных демократий...694

2. Особенности современной демократии...699

3. Сравнительная политика западных демократий...704

3.1. Соединенные Штаты Америки...704

3.2. Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)...723

3.3. Франция (Французская Республика)...736

3.4. Германия (Федеративная Республика Германии)...752

Глава XXVI. Тоталитарные политические режимы...771

1. Вопросы детерминации...771

1.1. Понятие политического режима...771

1.2. Общая характеристика тоталитаризма...775

2. Посттоталитарная эволюция: направления и проблемы...781

Глава XXVII. Неопатримониальные политические системы...791

1. Общая характеристика теории модернизации...791

2. Сущность и основные особенности неопатримониализма...801

3. Типология афро-азиатских политических режимов...812Політологія / За ред. О. I. Семківа.— Львів: Світ, П50 1994.— 592 с

ЗМІСТ

Передмова до другого видання ...3

Передмова ...5

1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД. ПОЛІТОЛОГІЇ...9

1.1. Політика та її соціальність...9

1.2. Предмет політології...14

1.3. Методи і способи вивчення політики...19

2. ОСНОВНІ ВІХИ ІСТОРІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ...25

2.1. Політична думка Стародавнього світу...25

2.1.1. Проблеми держави в країнах Стародавнього Сходу...25

2.1.2. Політичні доктрини античності. Платон і Арістотель...27

2.1.3. Римське право і політика...40

2.2. Становлення політичної науки Нового часу...45

2.2.1. Проблеми теорії політики в епоху Відродження...45

2.2.2. Протиставлення політики богослов'ю...49

2.2.3. Н. Макіавеллі та макіавеллізм...54

2.3. Раціоналістичні концепції політики...58

2.3.1. Просвітництво. Ф. Бекон і Дж. Локк про державу та правові основи людського буття...58

2.3.2. Раціоналістичне трактування політики в працях французьких просвітників...63

2.3.3. Політично-правові вчення в Німеччині у XVIII—XIX ст...67

2.4. Марксистські погляди на політику...74

ІДЕЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ І ДЕМОКРАТІЇ В ІСТОРІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ. 79

3.1. Політичні погляди у Київській Русі...79

3.2. Політична думка в Україні в умовах наступу шляхетської Польщі... 83

3.3. Політичні концепції у Києво-Могилянській академії...90

3.4. Конституція, проблеми державно-політичного устрою...92

3.5. Вчення просвітників про суспільство і державу...98

3.6. Кирило-Мефодіївське товариство про державно-політичний устрій...103

3.7. Проблеми демократії, держави та політичних відносин у суспільній думці України другої половини XIX ст...108

3.8. Політична думка початку XX ст: в Україні про національне відродження і державність...122

4. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА І ФОРМИ ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ...137

4.1. Влада як одна з найголовніших категорій політології...137

4.1.1. Сутність влади...137

4.1.2. Джерела влади...143

4.1.3. Реалізація влади...145

4.1.4. Концепції влади...148

4.2. Демократія: сутність, доктрини, різновиди...153

4.2.1. Політичний зміст демократії...153

4.2.2. Доктрина ліберальної демократії, її універсальність...155

4.2.3. Чи була пролетарська (соціалістична) демократія? ...160

4.2.4. Новітні концепції демократії...162

4.3. Політична еліта, лідерство і демократія...168

4.3.1. Політична еліта в структурі влади...168

4.3.2. Політична еліта і демократія ...172

4.3.3 Сутність політичного лідерства та його типологія...177

4.3.4. Функції та механізми політичного лідерства...185

4.3.5. Відродження демократичних інститутів лідерства...188

5. ЛЮДИНА, ЇЇ СОЦІАЛЬНІ СПІЛЬНОСТІ ЯК СУБ'ЄКТИ ПОЛІТИКИ...191

5.1. Особа і політика...191

5.1.1. Свобода особи і держава...191

5.1.2. Політична соціалізація особи...194

5.1.3. Політична поведінка особи...199

5.1.4. Механізми включення в політику. Інституційна пове­дінка і натовп...202

5.1.5. Політична поведінка при переході від тоталітаризму до демократії...206

5.2. Політизація макросоціальних груп і бюрократія...209

5.2.1. Соціальна структура — детермінанта політичного процесу...209

5.2.2. Великі соціальні групи як суб'єкти політики...211

5.2.3. Правлячі групи: утворення і способи владарювання ...216

5.2.4. Механізми заміни соціальних груп при владі...221

5.2.5. Бюрократія як організація і спільність...224

5.2.6. Трансформація бюрократа у суб'єкт влади. Теократія...226

5.3. Участь націй та конфесійних груп у політиці...231

5.3.1. Політична суб'єктність націй...231

5.3.2. Націоналізм — принцип політичного самовизначення націй...235

5.3.3. Різновиди доктрин націоналізму. Націоналізм і демо­кратія...239

5.3.4. Українська національна ідея...242

5.3.5. Зростання політичної ролі конфесій...249

6. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА...253

6.1. Політична система і держава...253

6.1.1. Поняття політичної системи...253

6.1.2. Структура та механізм функціонування політичної системи...257

6.1.3. Держава — базовий інститут політичної системи...261

6.2. Тоталітарні держави...268

6.3. Громадянське суспільство і правова держава...279

6.3.1. Основні концепції громадянського суспільства...279

6.3.2. Правова держава...284

6.3.3. Соціальна держава...287

6.4. Різновиди демократичних урядів...290

6.4.1. Британська модель — парламентарна система...290

6.4.2. Американська модель — президентська система...293

6.4.3. Порівняння парламентарної і президентської систем...295

6.4.4. Сучасна Франція: гібридна система урядування...304

6.4.5. Політична система ФРН...307

6.5. Політичні партії і влада...309

6.5.1. Сутність політичних партій...309

6.5.2. Типологія політичних партій...313

6.5.3. Партійні системи: основні концепції...318

6.5.4. Функції партій у політичній системі...322

6.5.5. Політичні партії при переході від тоталітаризму до де­мократії...327

6.6. Суспільно-політичні рухи...331

6.6.1. Сутність і функції суспільно-політичних рухів...331

6.6.2. Суспільно-політичні рухи в демократичних державах...336

6.6.3. Суспільні рухи проти тоталітаризму, за національне відродження...339

 

7. ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО МОРАЛЬНІ РЕГУЛЯТОРИ...346

7.1. Зміст політичного процесу...346

7.1.1. Політична діяльність...346

7.1.2. Парламентська і партійна форми діяльності...351

7.1.3. Політичні рішення...353

7.1.4. Стратегія і тактика в політиці...360

7.1.5. Політичний маркетинг...366

7.2 Політична стабільність і конфлікти...369

7.2.1.Риси політичної стабільності...369

7.2.2. Динамічна і стагнаційна стабільність...372

7.2.3. Конструктивні і деструктивні політичні конфлікти...375

7.2.4. Детермінація політичної конфліктності...383

7.2.5. Поведінка можновладців у конфлікті...387

7.2.6. Опозиція в конфлікті. Насильницькі і ненасильницькі форми боротьби...390

7.3. Політика і мораль...395

7.3.1. Відокремлення політики від моралі...395

7.3.2. Політична етика...398

7.3.3. Моральна дилема в політиці...402

7.3.4. Демократія і мораль...407

8. ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ, КУЛЬТУРА І ГРОМАДЯНСТВО...409

8.1. Політична і громадянська свідомість...409

8.1.1. Сутність і структура політичної свідомості...409

8.1.2. Ідеологія та політика...412

8.1.3. Роль громадської думки в політиці...415

8.1.4. Політична культура як засіб завоювання і здійснення влади...417

8.1.5. Громадянська культура...422

8.2. Громадянство і політична "націоналізація"...424

8.2.1. Політична цінність громадянства...424

8.2.2. Громадянська соціалізація...425

8.3. Засоби масової інформації в політичній системі...429

8.3.1. Місце і функції засобів масової інформації в тоталітар­ному суспільстві...429

8.3.2. "Четверта влада" і демократія...434

8.3.3. Роль засобів масової інформації у формуванні громад­ської думки...437

8.3.4. Нова інформаційна ситуація і тенденції розвитку засо­бів масової інформації...440

8.4. Суспільно-політичні доктрини сучасності...445

8.4.1. Функції суспільно-політичних доктрин...445

8.4.2. Неоконсерватизм як доктрина захисту традицій і одвіч­них цінностей...450

8.4.3. Сучасний лібералізм...453

8.4.4. Соціал-демократична доктрина суспільного устрою...458

8.4.5. Марксистська концепція соціалістичного ладу...462

8.4.6. Радикалістські погляди "нових лівих"...464

8.4.7. Сучасні релігійні доктрини...466

8.4.8. Альтернативні бачення суспільного устрою...471

9. ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І СВІТОВИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС ...476

9.1. Зовнішня політика держав, її парадигми...476

9.1.1. Сутність і основні концепції зовнішньої політики...476

9.1.2. Співвідношення зовнішньої] внутрішньої політики...478

9.1.3. Національний інтерес - спрямування зовнішньої полі­тики, дипломатія - форма її здійснення. 482

9.1.4. Політична стабільність, конфлікти і війни...486

9.1.5. Політика балансу сил і державний суверенітет ...491

9.1.6. Управління "силою" і міжнародні переговори...494

9.2. Цілісність і суперечливість світу і політична філософія ви­живання...497

9.2.1. Сучасний світ та його обличчя...497

9.2.2. Загроза кризи цивілізації : політичні аспекти глобаль­них проблем...503

9.2.3. Філософська основа сучасного політичного мислення...506

НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ ЯК МЕТА І ЗМІСТ ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 511

10.1. Державний суверенітет — умова національного відродження...511

10.2. Політична стадія національного відродження ...516

10.3. Від декларації про суверенітет до акту про незалежність...522

10.4. Україна посттоталітарна: політичні проблеми...525

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ ...533

АКТ ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ ...538

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК...539

ЛІТЕРАТУРА ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ ПОЛІТОЛОГІЇ ...551


Тымчук Н.В.Политология: учебное пособие. – Винница, ВГМУ, 1999. – 135 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.009 с.)