Раздел V СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 





Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Раздел V СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА



Глава XXV. Демократические государства...694

1. Либерализм как идейная основа западных демократий...694

2. Особенности современной демократии...699

3. Сравнительная политика западных демократий...704

3.1. Соединенные Штаты Америки...704

3.2. Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)...723

3.3. Франция (Французская Республика)...736

3.4. Германия (Федеративная Республика Германии)...752

Глава XXVI. Тоталитарные политические режимы...771

1. Вопросы детерминации...771

1.1. Понятие политического режима...771

1.2. Общая характеристика тоталитаризма...775

2. Посттоталитарная эволюция: направления и проблемы...781

Глава XXVII. Неопатримониальные политические системы...791

1. Общая характеристика теории модернизации...791

2. Сущность и основные особенности неопатримониализма...801

3. Типология афро-азиатских политических режимов...812



Політологія / За ред. О. I. Семківа.— Львів: Світ, П50 1994.— 592 с

ЗМІСТ

Передмова до другого видання ...3

Передмова ...5

1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД. ПОЛІТОЛОГІЇ...9

1.1. Політика та її соціальність...9

1.2. Предмет політології...14

1.3. Методи і способи вивчення політики...19

2. ОСНОВНІ ВІХИ ІСТОРІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ...25

2.1. Політична думка Стародавнього світу...25

2.1.1. Проблеми держави в країнах Стародавнього Сходу...25

2.1.2. Політичні доктрини античності. Платон і Арістотель...27

2.1.3. Римське право і політика...40

2.2. Становлення політичної науки Нового часу...45

2.2.1. Проблеми теорії політики в епоху Відродження...45

2.2.2. Протиставлення політики богослов'ю...49

2.2.3. Н. Макіавеллі та макіавеллізм...54

2.3. Раціоналістичні концепції політики...58

2.3.1. Просвітництво. Ф. Бекон і Дж. Локк про державу та правові основи людського буття...58

2.3.2. Раціоналістичне трактування політики в працях французьких просвітників...63

2.3.3. Політично-правові вчення в Німеччині у XVIII—XIX ст...67

2.4. Марксистські погляди на політику...74

ІДЕЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ І ДЕМОКРАТІЇ В ІСТОРІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ. 79

3.1. Політичні погляди у Київській Русі...79

3.2. Політична думка в Україні в умовах наступу шляхетської Польщі... 83

3.3. Політичні концепції у Києво-Могилянській академії...90

3.4. Конституція, проблеми державно-політичного устрою...92

3.5. Вчення просвітників про суспільство і державу...98

3.6. Кирило-Мефодіївське товариство про державно-політичний устрій...103

3.7. Проблеми демократії, держави та політичних відносин у суспільній думці України другої половини XIX ст...108

3.8. Політична думка початку XX ст: в Україні про національне відродження і державність...122

4. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА І ФОРМИ ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ...137

4.1. Влада як одна з найголовніших категорій політології...137

4.1.1. Сутність влади...137

4.1.2. Джерела влади...143

4.1.3. Реалізація влади...145

4.1.4. Концепції влади...148

4.2. Демократія: сутність, доктрини, різновиди...153

4.2.1. Політичний зміст демократії...153

4.2.2. Доктрина ліберальної демократії, її універсальність...155

4.2.3. Чи була пролетарська (соціалістична) демократія? ...160

4.2.4. Новітні концепції демократії...162

4.3. Політична еліта, лідерство і демократія...168

4.3.1. Політична еліта в структурі влади...168

4.3.2. Політична еліта і демократія ...172

4.3.3 Сутність політичного лідерства та його типологія...177

4.3.4. Функції та механізми політичного лідерства...185

4.3.5. Відродження демократичних інститутів лідерства...188

5. ЛЮДИНА, ЇЇ СОЦІАЛЬНІ СПІЛЬНОСТІ ЯК СУБ'ЄКТИ ПОЛІТИКИ...191

5.1. Особа і політика...191

5.1.1. Свобода особи і держава...191

5.1.2. Політична соціалізація особи...194

5.1.3. Політична поведінка особи...199

5.1.4. Механізми включення в політику. Інституційна пове­дінка і натовп...202

5.1.5. Політична поведінка при переході від тоталітаризму до демократії...206

5.2. Політизація макросоціальних груп і бюрократія...209

5.2.1. Соціальна структура — детермінанта політичного процесу...209

5.2.2. Великі соціальні групи як суб'єкти політики...211

5.2.3. Правлячі групи: утворення і способи владарювання ...216

5.2.4. Механізми заміни соціальних груп при владі...221

5.2.5. Бюрократія як організація і спільність...224

5.2.6. Трансформація бюрократа у суб'єкт влади. Теократія...226

5.3. Участь націй та конфесійних груп у політиці...231

5.3.1. Політична суб'єктність націй...231

5.3.2. Націоналізм — принцип політичного самовизначення націй...235

5.3.3. Різновиди доктрин націоналізму. Націоналізм і демо­кратія...239

5.3.4. Українська національна ідея...242

5.3.5. Зростання політичної ролі конфесій...249

6. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА...253

6.1. Політична система і держава...253

6.1.1. Поняття політичної системи...253

6.1.2. Структура та механізм функціонування політичної системи...257

6.1.3. Держава — базовий інститут політичної системи...261

6.2. Тоталітарні держави...268

6.3. Громадянське суспільство і правова держава...279

6.3.1. Основні концепції громадянського суспільства...279

6.3.2. Правова держава...284

6.3.3. Соціальна держава...287

6.4. Різновиди демократичних урядів...290

6.4.1. Британська модель — парламентарна система...290

6.4.2. Американська модель — президентська система...293

6.4.3. Порівняння парламентарної і президентської систем...295

6.4.4. Сучасна Франція: гібридна система урядування...304

6.4.5. Політична система ФРН...307

6.5. Політичні партії і влада...309

6.5.1. Сутність політичних партій...309

6.5.2. Типологія політичних партій...313

6.5.3. Партійні системи: основні концепції...318

6.5.4. Функції партій у політичній системі...322

6.5.5. Політичні партії при переході від тоталітаризму до де­мократії...327

6.6. Суспільно-політичні рухи...331

6.6.1. Сутність і функції суспільно-політичних рухів...331

6.6.2. Суспільно-політичні рухи в демократичних державах...336

6.6.3. Суспільні рухи проти тоталітаризму, за національне відродження...339

 

7. ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО МОРАЛЬНІ РЕГУЛЯТОРИ...346

7.1. Зміст політичного процесу...346

7.1.1. Політична діяльність...346

7.1.2. Парламентська і партійна форми діяльності...351

7.1.3. Політичні рішення...353

7.1.4. Стратегія і тактика в політиці...360

7.1.5. Політичний маркетинг...366

7.2 Політична стабільність і конфлікти...369

7.2.1.Риси політичної стабільності...369

7.2.2. Динамічна і стагнаційна стабільність...372

7.2.3. Конструктивні і деструктивні політичні конфлікти...375

7.2.4. Детермінація політичної конфліктності...383

7.2.5. Поведінка можновладців у конфлікті...387

7.2.6. Опозиція в конфлікті. Насильницькі і ненасильницькі форми боротьби...390

7.3. Політика і мораль...395

7.3.1. Відокремлення політики від моралі...395

7.3.2. Політична етика...398

7.3.3. Моральна дилема в політиці...402

7.3.4. Демократія і мораль...407

8. ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ, КУЛЬТУРА І ГРОМАДЯНСТВО...409

8.1. Політична і громадянська свідомість...409

8.1.1. Сутність і структура політичної свідомості...409

8.1.2. Ідеологія та політика...412

8.1.3. Роль громадської думки в політиці...415

8.1.4. Політична культура як засіб завоювання і здійснення влади...417

8.1.5. Громадянська культура...422

8.2. Громадянство і політична "націоналізація"...424

8.2.1. Політична цінність громадянства...424

8.2.2. Громадянська соціалізація...425

8.3. Засоби масової інформації в політичній системі...429

8.3.1. Місце і функції засобів масової інформації в тоталітар­ному суспільстві...429

8.3.2. "Четверта влада" і демократія...434

8.3.3. Роль засобів масової інформації у формуванні громад­ської думки...437

8.3.4. Нова інформаційна ситуація і тенденції розвитку засо­бів масової інформації...440

8.4. Суспільно-політичні доктрини сучасності...445

8.4.1. Функції суспільно-політичних доктрин...445

8.4.2. Неоконсерватизм як доктрина захисту традицій і одвіч­них цінностей...450

8.4.3. Сучасний лібералізм...453

8.4.4. Соціал-демократична доктрина суспільного устрою...458

8.4.5. Марксистська концепція соціалістичного ладу...462

8.4.6. Радикалістські погляди "нових лівих"...464

8.4.7. Сучасні релігійні доктрини...466

8.4.8. Альтернативні бачення суспільного устрою...471

9. ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І СВІТОВИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС ...476

9.1. Зовнішня політика держав, її парадигми...476

9.1.1. Сутність і основні концепції зовнішньої політики...476

9.1.2. Співвідношення зовнішньої] внутрішньої політики...478

9.1.3. Національний інтерес - спрямування зовнішньої полі­тики, дипломатія - форма її здійснення. 482

9.1.4. Політична стабільність, конфлікти і війни...486

9.1.5. Політика балансу сил і державний суверенітет ...491

9.1.6. Управління "силою" і міжнародні переговори...494

9.2. Цілісність і суперечливість світу і політична філософія ви­живання...497

9.2.1. Сучасний світ та його обличчя...497

9.2.2. Загроза кризи цивілізації : політичні аспекти глобаль­них проблем...503

9.2.3. Філософська основа сучасного політичного мислення...506

НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ ЯК МЕТА І ЗМІСТ ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 511

10.1. Державний суверенітет — умова національного відродження...511

10.2. Політична стадія національного відродження ...516

10.3. Від декларації про суверенітет до акту про незалежність...522

10.4. Україна посттоталітарна: політичні проблеми...525

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ ...533

АКТ ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ ...538

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК...539

ЛІТЕРАТУРА ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ ПОЛІТОЛОГІЇ ...551


Тымчук Н.В.Политология: учебное пособие. – Винница, ВГМУ, 1999. – 135 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

 





Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 180; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.91.0.112 (0.023 с.)