РОЗВИТОК ПОЛІТОЛОГІЇ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО СЬОГОДЕННЯ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗВИТОК ПОЛІТОЛОГІЇ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО СЬОГОДЕННЯЗМІСТ


РОЗВИТОК ПОЛІТОЛОГІЇ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Політологія як наука і навчальна дисципліна. 11

Політологія в системі суспільних наук. 11

Предмет політології. 14

Структура та функції політології. 16

Методологія політології. 19

Політика як соціальне явище. 26

Сутність, структура й функції політики. 26

Політика й сучасний розвиток українського суспільства. 32

Виникнення та еволюція світової політичної думки. 38

Суспільно-політичні уявлення Давнього світу. 38

Політичні вчення епох Раннього християнства і Середньовіччя. 51

Політична думка Нового часу. 56

Зародження і розвиток політичної думки в Україні

(X - початок XX ст.). 70

Еволюція політичних ідей від Київської Русі до козацько-гетьманської держави. 70

Суспільно-політична думка доби українського національного відродження. 79

Утвердження політології як науки. 89

Інституювання й теоретичні передумови формування політичної науки. 89

Основні національні школи й проблемні підходи сучасної західної політології. 94

Українська політична думка XX століття. 103

Націонал-комуністична течія української політичної думки. 103

Політичні ідеї української міжвоєнної еміграції:

Дмитро Донцов, В'ячеслав Липинський. 107


Суспільно-політична думка повоєнної української еміграції:

Володимир Винниченко, Іван Лисяк-Рудницький. 111

Зародження й утвердження сучасної політичної думки й політичної науки в Україні. 116

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ

Громадянське суспільство. 123

Поняття та особливості громадянського суспільства. 123

Становлення й утвердження інституту громадянства. 129

Права людини в сучасних міжнародних відносинах. 135

Культура громадянства в сучасному світі. 139

Політичне життя суспільства. 144

Політичне життя у структурно-функціональному вимірі. 144

Виборча система. 148

Політичне життя як уособлення багатоманітності політичних процесів. 150

Демократія в політичному житті сучасного світу. 157

Демократія та її роль у політичному процесі. 157

Основні критерії, принципи та ознаки демократичної організації суспільства. 160

Людина і політика. 168

Людський вимір політики і напрями політичної соціалізації особи. 168

Людина як суб'єкт політики та основні параметри її діяльності. 174

Етнонаціональні відносини й національна політика. 180

Соціально-етнічні спільності: народ, етнос, нація. 180

Етнонаціональні відносини і світовий досвід самовизначення народів. 185

Етнонаціональна політика в Україні. 191


Мета і завдання вітчизняної етнонаціональної політики. 191

Зміст, принципи і суб'єкти етнонаціонального розвитку. 195

Етнонаціональні виміри і механізм вдосконалення українського суспільства. 200

ПОЛІТИЧНА ВЛАДА І ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА

Політична влада. 208

Влада як системо утворюючий чинник політичної системи. 208

Основні концепції політичної влади. 211

Форми та механізм політичної влади. 213

Поняття легітимності та принцип поділу влади. 215

Політична система суспільства. 220

Поняття і структура політичної системи. 220

Функції й типологія політичних систем. 226

Політична система України. 229

Проблема становлення політичної системи України. 229

Модель суспільно-політичного устрою в сучасній Україні. 232

Стратегія подолання економічної кризи й розвитку політичної системи України. 238

Держава в політичній системі суспільства. 241

Поняття «держава» і теорії її походження. 241

Структура держави. 248

Форми державного правління і державного устрою. 249

Демократична, соціальна, правова держава. 253

Майбутність держави. 256

Політичні режими. 260

Поняття й типологія політичних режимів. 260

Сутнісні ознаки й проблеми утвердження демократичного політичного режиму. 264

Політичні партії. 269

Поняття і типологія політичних партій та партійних систем. 269

Роль і функції партій у суспільно-політичному житті. 274

Політичні партії в парламентах і урядах. 277

Становлення багатопартійності в сучасній Україні.

Перспектива утворення партійної системи. 279

Громадські об'єднання і рухи. 286

Поняття, права та функції громадських об'єднань і рухів. 286

Класифікація громадських об'єднань. 288

Політична еліта і політичне лідерство. 296

Еліти в політиці: поняття та еволюція теорії. 296

Природа, концепції та класифікація політичного лідерства.303

ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ, КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ.

Політична культура та ідеологія. 308

Сутність політичної культури. 308

Політична свідомість та поведінка в структурі політичної культури. 310

Типи політичної культури. 314

Походження та функції політичної ідеології. 316

Світові політико-ідеологічні доктрини. 319

Лібералізм і неолібералізм. 319

Консерватизм і неоконсерватизм. 323

Соціалізм і сучасна соціал-демократія. 325

Фашизм і неофашизм. 329

Політика і мораль. 333

Діалектика взаємовпливу політики і моралі. 333

Політика в морально-етичному вимірі. 338

Політична етика. 345

Етичне тлумачення політики: наукові критерії та вітчизняна традиція. 345

Політика і мораль в умовах рефор­мування українського суспільства. 351

Політика і релігія. 358

Релігія як чинник політичного життя суспільства. 358

Держава і церква: основні моделі взаємодії. 364

Державно-церковні відносини в Україні. 368

Політика і засоби масової інформації. 374

Масова інформація та її поширення в суспільстві. 374

Засоби масової інформації як «четверта влада». 378

Суспільні функції ЗМІ. 382

Суперечності сучасного розвитку вітчизняних ЗМІ. 384

ПОЛІТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Політичні конфлікти. 391

Теоретичне осмислення і типологія політичних конфліктів. 391

Основні способи врегулювання конфліктних ситуацій. 391

Зміст і основні характеристики політичної модернізації. 406

Модернізаційний процес в Україні: основні проблеми та умови їх вирішення. 411

Міжнародні відносини і світовий політичний процес. 416

Міжнародні відносини і зовнішньополітична роль держави. 416

Нові тенденції в розвитку міжнародних відносин і світового політичного процесу. 421

Україна у світовому співтоваристві. 429

Україна в сучасному геополітичному просторі. 433

Україна на тлі глобальних політичних трансформацій. 433

Україна в загальноєвропейському політичному процесі. 437

5.5. Національна безпека і національні інтереси України. 445

Основні виміри національної безпеки України. 445

Національні інтереси України. 451

ПРИКЛАДНА ПОЛІТОЛОГІЯ.

Політичне управління та його соціотехніка. 455

Сутність управління та його роль у суспільно-політичному житті. 455

Політичні рішення і технологія їх реалізації. 458

Способи й засоби підвищення ефективності політичного управління. 461

Політичні технології. 465

Мистецтво забезпечення необхідного результату в політичній участі та діяльності. 465

Особливості використання індивідуальних та загальних політичних технологій. 471

Політичний маркетинг. 477

Поняття, функції і види політичного маркетингу. 477

Дослідження політичного ринку. Вивчення громадської думки. 479

Функції опитування громадської думки. 480

Виборча інженерія. 482

Імідж. Політичне рекламування. 484

Політичний менеджмент. 488

Поняття і функції політичного менеджменту. 488

Функціонування команди і менеджмент виборчої кампанії. 490

Менеджмент правлячої команди. 494

Політичне прогнозування. 498

Специфіка, підстави й засади політичного прогнозування. 498

Принципи та методи політичного прогнозування. 503

Етапи вироблення прогнозу і критерії його ефективності. 507

 

Короткий словник політологічних термінів. 511


БрегедаА.Ю. Основи політології: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1997. —324 с.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА...6

I. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства...7

1. Зміст і сутність політики та політичного життя в суспільстві...7

2. Політологія як наука, її категорії, закономірності та методи...19

3. Функції політології як науки...33

4. Політика як мистецтво...38

ІІ. Політичні ідеї стародавнього світу, середніх віків і Відродження...42

1. Політика та політичні вчення у стародавньому світі...42

2. Еволюція політичної думки в епоху середньовіччя та Відродження...48

ІІІ. Політична думка нового та новітнього часу...54

1. Фундаментальні політичні ідеї нового часу...54

2. Політичні теорії xx століття...61

ІV. Розвиток політичної думки в Україні...72

1. Історична ґенеза політичних ідей з прадавніх часів до xix століття...72

2. Політичні концепції українських мислителів xx століття...80

V. Сучасні ідейно-політичні течії...91

1. Лібералізм та неолібералізм як політичні течії...91

2. Консерватизм та неоконсерватизм як доктрини захисту традицій та одвічних цінностей...94

3. Соціалістичні політичні концепції...99

4. Правий та лівий екстремізм: сучасна ідеологія і політика...110

5. Релігійно-клерикальні концепції суспільного розвитку...114

VІ. Політична влада...117

1. Влада як явище суспільно-політичного життя...117

2. Механізми здійснення та поділ влад у суспільстві...121

3. Проблеми формування й функціонування влади в Україні ...124

VІІ. Політична система суспільства...132

1. Сутність та структура політичної системи...132

2. Держава в політичній системі суспільства...140

3. Роль та місце політичних партій та громадсько-політичних об'єднань у політичній системі...150

4. Політичні партії та суспільно-політичні об'єднання в Україні...158

VІІІ. Економічна політика...166

1. Економічна політика держави та необхідність переходу до ринкових відносин у суспільстві...166

2. Проблеми економічної політики України на сучасному етапі...173

X. Соціальна політика...183

1. Сутність соціальної політики та її структура...183

2. Пріоритетні напрямки здійснення соціальної політики в Україні...192

X. Політика й етнонаціональні відносини...202

1. Роль та місце націй і етнонаціональних відносин у політичному житті...202

2. Зміст та сутність національної політики в житті суспільства... .211

XІ. Політична культура...220

1. Сутність та структура політичної культури...220

2. Історичні типи політичної культури та її основні функції...232

XІІ. Особистість і політика...241

1. Людина в системі соціально-політичних відносин...241

2. Політична соціалізація особи та її особливості в умовах України...255

XІІІ. Політичне лідерство...264

1. Сутність і типологія політичних лідерів...264

2. Відродження демократичних інститутів лідерства в Україні...276

XІV. Світовий політичний процес...283

1. Світове співтовариство й основні тенденції його розвитку...283

2. Глобальні проблеми розвитку людства та сучасне політичне мислення...294

3. Роль та місце України в сучасному світі...300

 

ЛІТЕРАТУРА...306


Політологія: підручник / За ред. М.М. Вегеша. – К.: Знання, 2008. – 384 с.

Зміст


Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ НАУКИ ПРО ПОЛІТИКУ ...11

1.1. Політологія як система знань про політику. Специфіка і зміст української політології(М. Вегеш, Ю. Остапець) ... 12

1.1.1. Предмет, метод та історія виникнення політології як науки... 12

1.1.2. Політика як соціальне явище та об'єкт вивчення політології... 17

1.1.3. Зміст, особливості й завдання української політології. 20

1.2. Основні школи і напрями сучасної політології(М. Лендьел) ...25

1.2.1. Англосаксонська школа в політології ...25

1.2.2. Характерні риси французької школи в політології 29

1.2.3. Становлення та розвиток німецької школи в політичній науці .32

1.2.4. Основні напрями розвитку зарубіжної політичної науки наприкінці XX — на початку XXI століття 35

1.3. Політична влада (В. Петрінко)...37

1.3.1. Сутність і походження феномену влади ...37

1.3.2. Форми, види та механізм реалізації політичної влади .44

1.3.3. Поняття легітимності та принцип поділу влади ... 47

1.4. Демократія: витоки, сутність і перспективи розвитку (М. Вегеш, Ю. Остапець)...51

1.4.1. Витоки і сутність демократії ...51

1.4.2. Історичні форми та емпіричні моделі демократії ... 54

1.4.3. Перехід до демократії. Умови переходу...61

Розділ 2. ІНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР ПОЛІТИКИ ...65

2.1. Політична система суспільства(В. Петрінко) ...66

2.1.1. Політична система суспільства. Сутність системного підходу до аналізу політичних явищ і процесів ...66

2.1.2. Структура і функції політичної системи ...70

2.1.3. Типи політичних систем та критерії їх ефективності ...75

2.2. Держава як інститут політичної системи: сутність, ознаки, форми та основні функції(М.Вегеш, Ю.Остапець) ...78

2.2.1. Сутність, походження та функції держави ...78

2.2.2. Форма державного правління...83

2.2.3. Форма державного устрою ...89

2.2.4. Політичний режим ...94

2.2.5. Концепція правової, соціальної держави...99

2.3. Система органів державної влади в Україні(А.Ключкович)... 103

2.3.1. Етапи формування системи органів державної влади в Україні. Конституційна реформа 2004 р. 103

2.3.2. Конституційний механізм розподілу державної влади в Україні ...108

2.3.3. Верховна Рада України в системі відносин органів державної влади ...117

2.3.4. Інститут президентства в Україні: етапи становлення і порядок взаємодії з іншими органами влади ...124

2.3.5. Особливості становлення та функціонування Кабінету Міністрів України ...132

2.3.6. Судова система України ...139

2.4. Місцеве самоврядування(М.Лендьел) ...145

2.4.1. Теорії та моделі місцевого самоврядування: сутність та порівняльний аналіз ...145

2.4.2. Етапи становлення місцевого самоврядування в Україні ...150

2.4.3. Перспективи місцевого самоврядування в Україні в контексті політичної та адміністративно-територіальної реформи .156

2.5. Політичні партії та партійні системи(А. Ключкович)...158

2.5.1. Походження і розвиток політичних партій...158

2.5.2. Партія як політичний інститут: ознаки, функції та класифікація...165

2.5.3. Сутність, типологія та фактори розвитку партійних систем...170

2.5.4. Етапи становлення і розвитку партійної системи України...177

 

Розділ 3. ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ ...187

 

3.1. Політична участь громадян (Н. Скоблик)...188

3.1.1. Поняття "політична участь" та його інтерпретація в сучасній політичній науці ...188

3.1.2. Структура, форми і виміри політичної участі...191

3.1.3. Особливості політичної участі в Україні...197

3.2. Політичні конфлікти і кризи в суспільному житті (В.Боднар)...202

3.2.1. Концептуальні підходи до розуміння природи політичних конфліктів ...202

3.2.2. Причини виникнення, ознаки та функції політичних конфліктів...207

3.2.3. Типологія політичних конфліктів та криз ...214

3.2.4. Основні способи та шляхи розв'язання політичних конфліктів і криз ...221

3.3. Виборчі системи і процеси (Ю. Остапець) ...224

3.3.1. Вибори в історії людства ...224

3.3.2. Принципи проведення та головні процедури виборчої кампанії ...228

3.3.3. Основні типи виборчих систем сучасності: порівняльний аналіз ...232

3.3.4. Особливості формування виборчої системи України...240

Розділ 4. СОЦІАЛЬНІ ТА ЦІННІСНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИКИ ...251

4.1. Політична свідомість, політична культура і політична соціалізація (В. Боднар)...252

4.1.1. Політична свідомість як суспільне явище ...252

4.1.2. Політична культура: природа, типи та функції ... 255

4.1.3. Політична соціалізація, її суть та основні теоретичні концепції...258

4.1.4. Особливості становлення політичної культури в Україні ...262

4.2. Політична ідеологія. Основні ідеологічні доктрини сучасності (В. Буркало)...264

4.2.1. Теоретичні підходи до розуміння політичної ідеології в політичній науці ...264

4.2.2. Структура політичної ідеології ...270

4.2.3. Основні політичні ідеології сучасності ...273

4.3. Етносоціальні спільноти та етнополітика (М. Зан)...281

4.3.1. Концепції етнічності в політичній науці ...281

4.3.2. Теорії націй і націоналізму ...286

4.3.3. Етнонаціональна політика та національно-державне будівництво ...291

4.3.4. Етнополітичні конфлікти: причини виникнення, динаміка, типологія та способи врегулювання ...295

4.3.5. Етнонаціональна політика України...305

4.3.6. Етнополітичні процеси на Закарпатті ...311

Розділ 5. СВІТОВИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС. СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ...319

5.1. Зовнішня політика держав. Міжнародне право(М. Лендьел, В. Гиря) ...320

5.1.1. Міжнародні відносини як цілісна система...320

5.1.2. Процес формування та механізм реалізації зовнішньої політики держав. Міжнародне право 326

5.1.3. Міжнародні організації: сутність і типологія...331

5.1.4. Глобальні проблеми сучасної цивілізації та шляхи їх вирішення ...335

5.1.5. Міжнародний тероризм ...339

5.2. Геополітика (М. Вегеш) ...350

5.2.1. Поняття геополітики, її методи і функції ...350

5.2.2. Основні закони геополітики ...363

5.2.3. Категорії геополітики ...368

5.2.4. Геополітичні епохи ...378

 Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 309 с.

 

ЗМІСТ

Передмова. 6

Іменний покажчик. 414

ЗМІСТ


ВСТУП

 

Розділ 5. ЛЮДИНА І ПОЛІТИКА

5.1. Політична соціалізація особи

5.2. Політична участь як наслідок політичної соціалізації

Розділ 17. ПРАВОВА ПОЛІТИКА

17.1. Сутність правової політики

17.2. Суб'єкти й основні форми реалізації правової політики

ЗМІСТ

Структура робочої програми навчальної дисципліни «Політологія»............4

 

Тема 1. Політологія як наука і навчальна дисципліна(Дмитрів І.С.).... 12

1. Становлення політології як науки і навчальної дисципліни.

2. Об'єкт та предмет політології, категорії, функції та методи дослідження.

3. Політологія в системі суспільних наук.

Тема 2. Політична влада: джерела, ресурси, типологія(Дмитрів І.С.)... 30

1. Влада як суспільне явище.

2. Структура та типологія політичної влади.

3. Політична влада в Україні.

Тема 3. Політична діяльність і політичні відносини(Дмитрів І.С.)........52

1. Поняття, зміст, типологія політичної діяльності.

2. Політична участь та політичне функціонування як структурні компоненти політичної діяльності.

3. Політичні відносини: типологія, форми та функції.

Тема 4. Політична система суспільства(Рудакевич О.М.).........................74

1. Сутність, структура та функції політичної системи суспільства.

2. Теоретичні засади взаємодії політичної системи із соціальним середовищем.

3. Динаміка політичної системи. Політичні реформи та революції.

4. Типи політичних систем. Особливості політичної системи України

Тема 5. Політичні режими(Томахів В.Я.).....................................................89

1. Сутність і поняття політичного режиму та його типи. Демо­кратичний політичний режим та його ознаки.

2. Авторитарний політичний режим: ознаки та різновиди.

3. Тоталітаризм як політичний феномен XX cт.

4. Особливості політичного режиму сучасної України.

Тема 6. Держава в політичній системі суспільства(Дмитрів І.С.)..........116

1. Політичні партії: суть і роль у суспільстві та їх типологія.

2. Політичні партії в Україні.

3. Сучасні партійні системи і їх суть.

4. Виборчі системи: їх ознаки та різновиди.

Тема 7. Політичні партії та виборчі системи(Гончарук Т.В.)...................137

1. Поняття і особливості політичних еліт як суб'єктів політики та їх теоретичне обґрунтування.

2. Функції і типологія політичних еліт.

3. Сутність, зміст, функції політичного лідерства та його типологія.

4. Проблеми становлення політичної еліти та політичного лідерства в Україні.

Тема 8. Політична еліта та політичне лідерство(Томахів В.Я.)...............162

1. Поняття і особливості політичних еліт як суб'єктів політики та їх теоретичне обґрунтування.

2. Функції і типологія політичних еліт.

3. Сутність, зміст, функції політичного лідерства та його типологія.

4. Проблеми становлення політичної еліти та політичного лідерства в Україні.

Тема 9. Демократія у політичному житті суспільства(Дмитрів І.С.).....191

1. Поняття про демократію, її витоки, зміст та основні форми.

2. Сучасні концепції демократії та їх порівняльний аналіз.

3. Основні критерії, принципи та ознаки демократичної організації суспільства.

4. Проблеми розвитку демократії у сучасній Україні.

Тема 10. Громадянське суспільство(Гурик М.І.)...........................................218

1. Поняття, генезис та основні ознаки громадянського суспільства.

2. Передумови виникнення та структура громадянського суспільства.

3. Взаємодія громадянського суспільства та держави.

4. Проблеми становлення громадянського суспільства в Україні.

Тема 11. Основи теорії міжнародних відносин(Гурик М.І.)........................246

1. Поняття міжнародних відносин та їх наукові концепції.

2. Суб'єкти міжнародних відносин та їх типологія.

3. Закономірності розвитку міжнародних відносин на сучасному етапі.

4. Україна як суб'єкт міжнародних відносин.

Тема 12. Світові політико-ідеологічні доктрини(Томахів В.Я.).................268

1. Поняття політичної ідеології і доктрини: сутність, суспільні фун­кції, типологія.

2. Сутність та еволюція лібералізму. Неолібералізм.

3. Консерватизм і неоконсерватизм: їх сутність та еволюція.

4. Соціалізм, соціал-демократизм, комунізм: спільне та відмінне, те­оретичні засади, політична практика.

5. Націоналізм і релігійний фундаменталізм як політичні доктрини та їх сутність.

Тема 13. Політична культура(Рудакевич О.М.).............................................298

1. Поняття, структура та функції політичної культури.

2. Політична культура нації, суспільної групи, особи. Типологія полі­тичних культур.

3. Політична соціалізація: суб'єкти, фази, форми.

4. Стан та особливості української політичної культури.

Тема 14. Етнонаціональні відносини в політичному житті суспільства(Шеремета Д.М.)..315

1. Етнос і нація як суб'єкти політики.

2. Національне відродження, національна ідея, націоналізм.

3. Етнонаціональна політика та її особливості в Україні.

Тема 15. Етапи розвитку світової політичної думки(Гончарук Т.В.) .......334

1. Політика та політичні вчення у Стародавньому світі.

2. Еволюція політичної думки в епоху Середньовіччя та Відродження.

3. Фундаментальні політичні ідеї Нового часу.

Тема 16. Розвиток політичної думки в Україні(Рудакевич О.М.) .............353

1. Формування політичної думки в княжу добу історії України.

2. Політичні ідеї періоду Козаччини та Гетьманської держави.

3. Національне відродження і розвиток української політичної думки в XIX- на початку XX cm.

4. Українська політична думка після національної революції 1917-1921 pp.


Політологія: Підручник/І. С Дзюбко, К. М. Левківський, В. П. Андрущенко та ін.; За заг. ред. /. С. Дзюб­ка, К. М. Левківського. — К.: Вища шк., 1998. — 415 с.

Зміст

Передмова......................................................................................................... 5

Вступ.................................................................................................................. 8

 

ЗМІСТ

Передмова... 3

 

РОЗДІЛ 1. ПОЛІТОЛОГІЯ ЯК СИСТЕМА ЗНАНЬ ПРО ПОЛІТИКУ... 5

Глава 1. Предмет і методи політології... 5

Глава 2. Основні етапи розвитку політичної думки... 18

Глава 3. Сучасні ідейно-політичні течії... 48

 

РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА... 69

Глава 4. Політична система та її структура... 69

Глава 5. Роль політичних партій та громадсько-політичних об'єднань в українському суспільстві... 87

Глава 6. Економічна політика держави: основні напрями, пріоритети... 107

Глава 7. Державна політика у сфері цивільного захисту населення і територій України від надзвичайних ситуацій... 115

 

РОЗДІЛ 3. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА... 134

Глава 8. Політична влада та її структура... 134

Глава 9. Політична еліта і політичне лідерство... 151

Глава 10. Особистість і політична влада... 170

Глава 11. Виборча система... 188

 

РОЗДІЛ 4. СВІТОВА ПОЛІТИКА ЯК СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН... 198

Глава 12. Роль та місце України в системі міжнародних відносин... 198

Глава 13. Політичні та етнонаціональні відносини... 219

Глава 14. Український політичний ринок і практична політологія... 239

 

ГЛОСАРІЙ... 251

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ... 263

ДОДАТКИ... 265


Політологія: історія і методологія / За ред. Ф.М. Кирилюка. – К.: Здоров’я, 2000. – 632 с.

Зміст

ПЕРЕДМОВА... 7

Частина 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧН ТА ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ ПОЛІТОЛОГІЇ... 9

Предмет і методи політології (Ф. М. Кирилюк, В. П. Андрущенко, О. І. Семків, В. М. Денисенко) ... 9

Політика, її сутність. Соціальні основи політики... 9

Предмет політології, її методи, функції та структура...16

Зміст, особливості й завдання української політології...29

ЗМІСТ


Передмова (5)

Що і як вивчає наука про політику? (9)

1. Політика - соціальне явище (9).

2. Предмет та метод науки про політику (14)

Політичний процес (189)

1. Суть політичного процесу (189).

2. Політична участь. Стратегія і тактика в політиці (198).

3. Політична стабільність. Типи політичних процесів (213)

Людина і політика (217)

1. Особа в політиці (217).

2. Концепція прав людини: історія та сучасність (233)

Політичне лідерство (275)

1. Суть та роль політичного лідерства в суспільстві (275).

2. Типи лідерства (285)

Політика і мораль (313)

1. Співвідношення політики і моралі (313).

2. Політика і мораль як система (319)

Політика та ідеологія (335)

1. Природа і суть сучасних політичних концепцій (335).

2. Основні ідеологічні течії сучасності (339).

3. Альтернативне бачення суспільного ладу (362)

Держава (366)

1. Поняття держави та її природа (366).

2. Форми політичного правління і державного устрою (372).

3. Громадянське суспільство і правова держава (384)

Економічна політика (447)

1. Взаємозв'язок економіки і політики (447).

2. Мета економічної політики (451).

3. Функції держави в ринковій системі (455).

4. Економічна безпека в країнах ринкової економіки (469)

Політика та релігія (493)

1. Зміст та класифікація релігійних вірувань (493).

2. Релігійно-клерикальні концепції (498).

3. Співвідношення політики і релігії (508)

Екологія і політика (527)

1. Основні поняття і предмет соціальної екології (527).

2. Актуальні проблеми соціальної екології (532)

Зміст

Передмова...З

 

Тема 1. Предмет і методи політології...5

Тема 2. Історія світової і української політичної думки...19

Тема 3. Політична думка ХХ століття...42

Тема 4. Політика і влада як суспільні явища...60

Тема 5. Держава як інститут політичної системи суспільства, правова і соціальна держава... 76

Тема 6. Політична свідомість та політична культура...99

Тема 7. Політичне лідерство та політичні еліти...119

Тема 8. Основні політичні режими сучасності. Демократія: сутність, форми та роль у суспільстві...134

Тема 9. Політичні партії та партійні системи...149

Тема 10. Вибори і виборчі системи...164

Тема 11. Політичний процес...173

Тема 12. Міжнародні відносини та зовнішня політика держави. Україна у світовій спільноті...181

Тема 13. Глобальні проблеми людства...199

 

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з курсу "політологія"...209

 

Питання з політології для студентів-заочників...231

 

Зміст тем семінарських занять курсу...234

 

Контрольні запитання до модуля № 1...265

Контрольні запитання до модуля № 2...269

Контрольні запитання до модуля № 3...273

 

Тести підсумкового контролю знань студентів...278

 

Екзаменаційні питання з курсу "політологія"...285

 

Словник політологічних термінів...288

 

Джерела та література...296

 


МулярВ.І. Політологія. Курс лекцій. — Київ: ЦУЛ, 2003. - 356 с.

 

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА ...4

Частина 1.

Предмет і метод політології ...6

Проблема влади в політології ...21

Політична система суспільства...57

Політичні режими...70

Держава в політичній системі суспільства . . .94

Політичні партії та партійні системи ...109

Політична культура суспільства ...123

Людина в політичному житті суспільства . . .137

Cуспільно-політичні доктрини сучасного cвіту...148

Функціонування, сучасних політичних cистем ...172

Соціально-політичні перспективи розвитку сучасної цивілізації ...185

Частина 2. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНІ СХЕМИ:

Тема 1. Предмет і метод політології ...196

Тема 2. Проблема влади в політології...211

Тема 3. Політична система суспільства ...223

Тема 4. Політичні режими ...232

Тема 5. Держава в політичній системі суспільства...246

Тема 6. Політичні партії та партійні системи . .260

Тема 7. Політична культура суспільства...276

Тема 8. Людина в політичному житті суспільства...292

Тема 9. Суспільно-політичні доктрини сучасного світу...307

Тема 10. Функціонування сучасних політичних систем ...330

Тема 11. Соціально-політичні перспективи розвитку сучасної цивілізації...343

Зміст...354

 


Політологія: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. І. Панов (керівн. авт. кол.), Л.М. Герасіна, В. С. Журавський та ін. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 520 с.

ЗМІСТ


ВСТУП

ЗМІСТ


Переднє слово. 3

Політичні режими. 70

Сутність політичного режиму та його типи.

Характерні ознаки демок­ратичного, авторитарного та тоталітарного політичних режимів.

Полі­тичний режим сучасної України

Політична влада. 76

Поняття, природа, риси політичної влади.

Концептуальні підходи до проблеми політичної влади.

Проблеми легітимності політичної влади.

Особа і політика. 93

Залучення людини до політичного життя як теоретична проблема.

Політична соціалізація

Політичні еліти. 98

Генеза ідей політичного елітизму.

Типологія політичних еліт.

Систе­ми формування і зміни політичних еліт.

Обгрунтування явища політич­ної еліти у спадщині українських політичних мислителів.

Політична елі­та України

Політичне лідерство. 105

Сутність політичного лідерства.

Теорії політичного лідерства.

Кла­сифікація політичного лідерства

Політична культура. 109

Зміст і структура політичної культури.

Типи, види та функції політич­ної культури.

Політична культура сучасної України.

Політика і мораль. 121

Співвідношення політики та моралі як регуляторів суспільного життя.

Теоретичні підходи до проблеми поєднання політики та моралі.

Світовий політичний процес.

ДОДАТОК.

 

Зразок орієнтовної анкети для вивчення електоральної поведінки студентської молоді. 150

Література до курсу. 156

Основні терміни та поняття політології. 159

Іменний покажчик. 163

 Піча В.М., Лемківський К.М., Хома Н.М. Політологія: Типові питання та відповіді з лекційного курсу. Навчальний посібник для студентів. – Львів: Новий Світ-2000, 2006. – 176 с.Піча в схемах

Зміст


Переднє слово. 6

1. Політологія як наука і навчальна дисципліна. 9

2. Об'єкт і предмет політології. 11

3. Методи політичних досліджень. 13

4. Закони і категорії політології. 14

5. Функції політології та її зв'язок з іншими науками. 15

6. Поняття "політика", її сутнісні характеристики. 17

7. Структура, види і функції політики. 19

8. Основні концепції політики. 22

 

9. Основні етапи розвитку світової політичної думки. 23

10. Політична думка в країнах Стародавнього Сходу. 25

11. Давньогрецька політична думка. 26

12. Римське право і політика. 27

13. Політична думка Середньовіччя (V - XVI ст.ст.). 28

14. Епоха Відродження як етап у розвитку політичної думки. 29

15. Політичні вчення епохи Реформації. 30

16. Вчення про політику Н. Макіавеллі. 32

17. Теорії природного права та суспільного договору. 33

18. Раціоналістичне трактування політики у працях французьких просвітників. 35

19. Політичні вчення в США в період боротьби за незалежність. 37

20. Політико-правові вчення в Німеччині у XVІІІ - ХІХ ст. 39

21. Розвиток світової політичної думки 1-ї половини XX ст. 40

22. Розвиток світової політичної думки після 2-ї світової війни. 41

 

23. Загальна характеристика політичної думки України. 43

24. Політична думка Київської Русі. 44

25. Політична думка України в XIV- першій половині XVI ст. 45

26. Українська політична думка в період від Люблінської унії до козацько-гетьманської держави. 46

27. Політична думка України у козацько-гетьманську добу. 47

28. Українська політична думка XIX ст. 48

29. Українська політична думка першої половини XX ст. 50

30. Поняття громадянського суспільства та його риси. 52

31. Особливості формування громадянського суспільства в Україні. 53

 

32. Поняття і структура політичної системи. 54

33. Типологія політичних систем. 55

34. Політична система України. 56

 

35. Сутність і цілі економічної політики держави. 58

36. Сучасна економічна політика України. 59

37. Сутність і специфіка соціальної політики. 61

38. Основні напрями і особливості сучасної соціальної політики України. 62

 

39. Поняття "демократія", його сутність. 63

40. Принципи та основні ознаки демократії. 65

41. Становлення і розвиток демократії в сучасній Україні. 67

42. Політичний плюралізм. 68

 

43. Поняття держави. Теорії виникнення держави. 69

44. Основні ознаки та функції держави. 70

45. Форма держави. 72

46. Форми державного правління. 73

47. Форми державного устрою. 75

48. Концепція правової держави. 77

49. Соціальна держава. 79

50. Сутність політичного режиму та його типи.

Демократичний політичний режим. 80

51. Авторитарний політичний режим. 81

52. Тоталітарний політичний режим. 82

53. Політичний режим сучасної України. 83

54. Поняття влади, її основні види, засоби і форми реалізації, ресурси. 84

55. Ознаки, джерела і функції політичної влади. 86

Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 262; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.52.135 (0.144 с.)