Глава 17. Міжнародна політика. 502Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Глава 17. Міжнародна політика. 5021. Зовнішня політика. 502

Міжнародна і зовнішня політика.

Цілі і функції зовнішньої політики.

Засоби зовнішньої політики.

2. Міжнародні політичні відносини. 514

Сутність та особливості міжнародних відносин.

Структура міжнародних політичних відносин.

3. Світовий політичний процес. 523

Поняття світового політичного процесу.

Марксистська концепція світового політичного процесу.

Геополітичпі концепції.

Концепція політичного реалізму.

Модерністські концепції.

Україна в системі міжнародних політичних відносин.

Глава 18. Світові ідейно-політичні доктрини. 540

1. Класичні буржуазні ідейно-політичні доктрини і сучасність. 541

Лібералізм.

Консерватизм.

2. Основні ідейно-політичні доктрини в робітни­чому русі. 550

Комунізм.

Соціал-демократизм.

3. Ідейні засади політичного екстремізму. 559

Фашизм.

Анархізм.

Троцькізм.

Взаємовплив політичних ідеологій


 

 

Штанько В.І., Чорна Н.В., Авксентьева Т.Г., Тіхонова Л.А. П11 Політологія: Навчальний посібник. Видання 2-е, перероблене та доповнене. - К.: Видавництво "Фірма "ІНКОС", Центр учбової літера­тури, 2007. - 288 с.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА............................................................................... З

1. ПОЛІТОЛОГІЯ ЯК НАУКА.................................................5

1.1. Виникнення, розвиток та основні парадигми політології... 5

1.2. Предмет, методи та функції політології............................ ..... 11

2. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ В ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА...21

2.1. Політична думка у суспільствах стародавнього світу...... ..... 21

2.2. Політична думка періоду Середньовіччя.......................... 28

 

2.3. Політичні ідеї Відродження та Нового часу...................... ..... 30

2.4. Історія розвитку політичної думки в Україні.................... 41

2.5. Основні напрямки розвитку політичної думки у XX столітті... 56

3. ПОЛІТИКА І ВЛАДА ЯК СУСПІЛЬНІ ЯВИЩА.........68

3.1. Зміст, походження та функції політики.............................. ..... 68

3.2. Взаємодія політики з іншими сферами суспільного життя... 72

3.3. Поняття та структура влади, її легітимність...................... ..... 76

3.4. Політичні відносини та політичне життя суспільства........ ..... 81

4. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА І ДЕРЖАВА ЯК її БАЗОВИЙ ІНСТИТУТ...88

4.1. Політична система: поняття, структура, функції............... ..... 88

4.2. Природа, ознаки і функції держави.................................... ..... 91

4.3. Устрій сучасної держави..................................................... ..... 95

4.4. Громадянське суспільство і правова держава................ 100

5. ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ СУЧАСНОСТІ....................... 110

5.1. Сутнісні характеристики сучасних політичних режимів... 110

5.2. Демократія та її форми....................................................... 123

5.3. Сучасні виборчі системи......................... :.......................... 133

6. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ, ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РУХИ... 144

6.1. Політична партія як організація. Функції та типологія... 144

6.2. Громадські організації та рухи........................................ 153

6.3. Становлення багатопартійності в Україні....................... 159

 

7. ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ ТА ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО ......... 168

7.1. Політична еліта................................................................. 168

7.2. Формування політичної еліти в сучасній Україні.......... 175

7.3. Політичне лідерство......................................................... 181

8. ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ ТА ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА... 191

8.1. Політична свідомість: рівні, структура, типи................. 191

8.2. Політична культура.......................................................... 199

8.3. Політична культура сучасного українського суспільства... 204

8.4. Політична соціалізація особистості: сутність, інститути, етапи... 214

9. ОСНОВНІ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ІДЕЇ ТА ТЕЧІЇ В СУЧАСНОМУ СВІТІ...219

9.1. Традиційні соціально-політичні ідеї та течії.................... ......... 219

9.2. Сучасні соціально-політичні ідеї та концепції................. ......... 237

10. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА...249

10.1. Міжнародні відносини та міжнародна політика: поняття, принципи та методи...249

10.2. Тенденції розвитку міжнародних відносин...................... 252

ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК-ДОВІДНИК................ 269

 

 


ЮрійМ. Ф. Політологія: Підручник. - К: Дакор, КНТ, 2006.- 416 с.

ЗМІСТ


Вступ...3

РОЗДІЛ І. Ідейні витоки політології. Політологія як наука і навчальна дисципліна...7

Тема 1. Політологія як наука і навчальна дисципліна...7

1.1. Становлення політології як науки і навчальної дисципліни...7

1.2. Предмет, структура і функції політології...11

1.3. Методи політології...14

Тема 2. Історія політичної думки...16

2.1. Політична думка Стародавнього світу...16

2.2. Політична думка Середньовіччя і епохи Відродження...23

2.3. Політична думка Нового часу...26

Тема 3. Базові характеристики української політичної думки...36

3.1. Українська політична думка в X-XVIII ст...36

3.2. Розвиток вітчизняних політичних концепцій у ХІХ-ХХ ст...42

 

РОЗДІЛ II. Політики і влада як соціальні явища...64

Тема 4. Політика як суспільне явище...64

4.1. Походження політики...64

4.2. Сутність політики: головні і теоретичні підходи...68

4.3. Функції політики і її види. Структура політики...70

4.4. Політика та інші сфери суспільного життя...73

4.5. Політика і економіка...77

Тема 5. Політична влада...79

5.1. Сутність влади: основні теоретичні підходи...79

5.2. Види влади. Специфіка політичної влади...84

5.3. Структура політичної влади...86

5.4. Легітимність влади...89

РОЗДІЛ III. Політичні системи і політичні режими...94

Тема 6. Політична система суспільства...94

6.1. Теоретичні моделі політичних систем...94

6.2. Структура політичної системи...98

6.3. Функції політичної системи...100

6.4. Типологія політичних систем...101

Тема 7. Недемократичні політичні режими: тоталітаризм і авторитаризм...103

7.1. Поняття політичного режиму...103

7.2. Тоталітарні і авторитарні політичні режими: основні риси...105

7.3. Передумови встановлення тоталітарних і авторитарних режимів...112

Тема 8. Демократичний політичний режим...117

8.1. Сутність демократичного політичного режиму...117

8.2. Основні форми демократії...122

8.3. Теократичні моделі теократії...125

 

РОЗДІЛ IV. Основні політичні інститути...131

Тема 9. Держава як суб'єкт політики...131

9.1 Концепції походження держави...131

9.2. Ознаки і сутність держави...134

9.3. Функції держави...135

9.4. Структура і форми держави...137

9.5. Правова і соціальна держава...144

9.6. Держава і громадянське суспільство...147

Тема 10. Соціальні групи як суб'єкти політики...150

10.1. Основні елементи теорії соціальних груп...150

10.2. Суспільні організації...160

Тема 11. Політичні партії. Партійні системи. Суспільно-політичні рухи...167

11.1. Політична партія: поняття, структура, функції...167

11.2. Типи партій...173

11.3. Партійні системи...181

11.4. Громадсько-політичні організації та рухи...184

 

 

РОЗДІЛ V. Соціальні суб'єкти політичної влади...190

Тема 12. Політична еліта... 190

12.1. Поняття еліти. Теорії еліт...190

12.2. Причини елітизму. Функції і типи еліт...197

12.3. Канали і системи рекрутування еліти...200

12.4. Особливості еволюції політичної еліти України...204

Тема 13. Політичне лідерство...207

13.1. Сутність політичного лідерства...207

13.2. Стилі і типи політичного лідерства...212

13.3. Імідж політичного лідера...220

 

РОЗДІЛ VI. Вибори і виборчі системи...224

Тема 14. Вибори і виборчі системи...224

14.1. Вибори: поняття, принципи...224

14.2. Стадії виборчого процесу... ..230

14.3. Типи виборчих систем...234

 

РОЗДІЛ VII. Політична культура і політична участь...239

Тема 15. Політична культура і політична участь...239

15.1. Сутність політичної культури. Рівні політичної культури...239

15.2. Типи політичних культур...251

15.3. Політична соціалізація...253

15.4. Політична участь...255

Тема 16. Політична свідомість...260

16.1. Місце і роль політичної свідомості у відношеннях влади...260

16.2. Політична ідеологія і її різновиди...265

16.3. Політична психологія як елемент політичної свідомості...272

 

РОЗДІЛ VIII. Політичні процеси і конфлікти...278

Тема 17. Політичні конфлікти і кризи...278

17.1. Сутність соціальних конфліктів. Специфіка політичних конфліктів...278

17.2. Типологія політичних конфліктів і криз...284

17.3. Етнополітичні конфлікти...290

17.4. Стадії розвитку політичних конфліктів і шляхи їх вирішення... 293

Тема 18. Процеси демократизації сучасних суспільств...296

18.1. Сутність і структура політичного процесу...296

18.2. Типи і різновиди політичного процесу...301

18.3. Основні теорії політичної модернізації...307

18.4. Необхідні передумови утвердження демократії. Етапи демократичного процесу...311

18.5. Модернізаційний процес в Україні: основні проблеми та умови їх розв'язання...'...315

Тема 19. Міжнародні відносини і проблеми глобалізації...319

19.1. Основні теоретичні підходи до дослідження міжнародних відносин...319

19.2. Основні суб'єкти сучасних міжнародних відносин...324

19.3. Вплив процесу глобалізації на міжнародні відносини...328

19.4. Поняття національного інтересу. Національні інтереси України...331

Закінчення...340

Теми семінарських занять та самостійної роботи студентів.. ..342

Рекомендовані теми семінарських занять з курсу

"політологія" та дидактичні матеріали для їх проведення...342

Рекомендовані теми контрольних робіт з політології

для студентів заочної форми навчання...363

Питання для самостійного контролю засвоєння

навчального курсу...384

4. Орієнтовні екзаменаційні питання з курсу "політологія"...396

5. Навчальна література...400

Словник термінів...402


 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 174; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.01 с.)