Розрахунок облікової (бухгалтерської) норми прибуткуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок облікової (бухгалтерської) норми прибутку 

Показник Варіант 1(без розрахунку грошового потоку) Варіант 2(на базі розрахунку грошового потоку)
1. Середні доходи від реалізації (за період життя), тис. грн.
2. Середні витрати за проектом: усього, тис. грн.
у тому числі амортизація, тис. грн.
3. Середній прибуток, тис. грн. (р.1 – р.2)
4. Середній податок на прибуток(30%), тис. грн..
5. Середній чистий бухгалтерський прибуток, тис. грн.
6. Середній чистий грошовий потік доходів від проекту, тис. грн.. (р. 2.1.+р.5) -
7. Середня норма прибутку (рівень рентабельності проекту), % 210:700,0 * 100 = 30 410:700,0 * 100 = 58,6

 

Задача

Чиста теперішня (приведена) вартість (NPV —Net Present Value) — різниця між теперішньою вартістю май­бутніх грошових потоків (PV) і первісними інвестиціями.

Якщо величина NPV позитивна, інвестування, є економічно прийнятним, якщо негативна — воно невигідне для інвесторів, бо в цьому разі майбутні доходи (з урахуванням знецінювання, з часом) не відшкодовують первісних інвестицій.

Приклад. Визначити NPV інвестиційного проекту, якщо доходи будуть надходити в сумі 10 тис. грош. од., 30 тис. і 35 тис. грош. од., відповідно через З, 4 і 5 років. Первісні інвестиції 50 тис. грош. од., дисконтна ставка дорівнює 15%.

1) визначаємо дисконтовану вартість майбутніх доходів:

2) визначаємо NPV : 41,13-50=-8,87тис.грош.од.

 

Отже, інвестувати такий проект невигідно.


Індивідуальна робота

 

Індивідуальна робота студентів передбачає виконання індивідуального завдання за фактичною фінансовою звітністю конкретного підприємства.

При виконанні індивідуального завдання студент має виконати такий обсяг робіт:

· дати оцінку якості річного звіту акціонерного товариства;

· розрахувати показники, що визначають положення корпорації на фондовому ринку;

· розрахувати показники і дати оцінку фінансової стійкості; ліквідності; платоспроможності; ділової активності; рентабельності акціонерного товариства;

· розглянути в динаміці показники, що використовуються для загальної оцінки фінансового стану акціонерного товариства;

· визначити вплив факторів на зміну фінансових показників та виявити сильні і слабкі сторони в зміні виробничого і фінансового ресурсного потенціалу акціонерного товариства;

· виявити необхідність формування корпоративних цінних паперів;

· виявити джерела формування корпоративних фінансів;

· дати оцінку оптимізації структури капіталу за критерієм мінімізації його вартості (ціни) і критерієм мінімізації рівня фінансового ризику;

· з’ясувати можливості статистичні і динамічні зміни структури капіталу корпорації;

· виявити взаємозалежність структури капіталу та дивідендної політики. Визначити ринковий курс акцій.

За виконання індивідуальної роботи студент може отримати 10 балів.

 

Критерії оцінювання:

· рівень теоретичного обґрунтування завдання;

· точність розрахунків;

· обґрунтованість висновків і пропозиції;

· наявність наукової доповіді і тез доповіді;

· виступ та студентські конференції.

· Взаємозалежності від якості виконання індивідуального завдання максимальна оцінка може бути скоригована.

 


9. список Рекомендованої літератури

 

Обов’язкова література

 

1. Про бухгалтерській облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 №996-ХІУ.

2. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008, набирає чинності з 29.04.2009 р.

3. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30.10.1996 №448/96-ВР.

4. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 № 2210-ІІІ.

5. Про обіг векселів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2374-ІИ.

6. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28.12.1994 № 334/94-ВР.

7. Про приватизацію майна державних підприємств: Закон України від 18.09.1992 №2623-ХІІ

8. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України від 18.06.1991 № 1201-XII.

9. Інструкція про порядок заповнення звіту представника органу, уповноваженого управляти відповідними державними корпоративними правами в органах управління господарських товариств: Затв. Наказом Фонду держмайна України 29.05.2000 №1109.

10. Методика оцінки державних корпоративних прав: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.99 № 1406.

11. Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій: Затв. рішенням Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.01.2000 №3.

12. Положення про порядок реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств та інформації про їх емісію: Затв. рішенням Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.02.01 № 18.

13. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку // Все про бух. облік. - 2000. -№11.-С. 65-101.

14. Порядок продажу пакетів акцій ВАТ, створених у процесі приватизації, що належать державі, у вигляді депозитарних розписок на міжнародних фондових ринках: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.99 №1201/167.

15. Правила здійснення торговцями цінними паперами комерційної та комісійної діяльності по цінних паперах. Затверджено наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 грудня 1996 р. - № 331.

16. Постанова Кабінету Міністрів України «Про управління державними корпоративними правами» від 04.11.98 № 1741.

17. Про холдингові компанії, які створюються в процесі корпоратизації і приватизації: Указ Президента України від 11.05.94 № 224/94.

18. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. - Т. 1. - К.: Ника-Центр, 1999. - 592 с. - (Серия «Библиотека финансового менеджера», Вьш. 3).

19. Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия: Учеб. Курс – К. НИКА-Центр 2006. 520 с.

20. Бочаров В.В. Корпоративньїе финансьі. - СПб: Питер, 2001. - 256 с.

21. Бочаров В.В., Леонтьев В.Е. Корпоративные финансы. - СПб.: Питер, 2002. --544 с.

22. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту: Підручник (Переклад з англійської). - К.: КП «ВАЗАКО». Видавництво «МОЛОДЬ», 1997. - 1000 с.

 

Додаткова література

 

23. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» (із змінами від 23.02.2006).

24. Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні».

25. Господарський кодекс України: Кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV // Професійна правова електронна пошукова система «Законодавство України».

26. Указ про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів. Наказ Президента України від 26.11.94р. №699/ 94.

27. Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. Наказ Державної комісії по ЦБ і ФР від 1.04.96р. № 58 // ГИНУВ про приватизацію. 1996. - №7. - с. 11-17.

28. Положення про порядок проведення експертної оцінки державного майна при приватизації. Наказ Фонду державного майна від 02.02.95р. № 100.

29. Рішення державної комісії з коштовних паперів і фондового ринку «Про встановлення мінімальної номінальної вартості акцій» від 14.05.97 р. № 6.

30. Наказ Державної комісії з коштовних паперів і фондового ринку «Про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів» від 1.04.96 р. № 58.

31. Постанова КМУ про державну програму розвитку національної депозитарної системи від 21.12.2004р

32. Про заходи для державного регулювання й контролю за ринком цінних паперів». Наказ КМУ від 23.08.94р. № 585.

33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5. Наказ МФУ від 31.03 99 р. № 87 // Баланс, 2000. - № 44. - с. 1 - 12.

34. Андрєєв В, К., Степанюк Л. Н., Остроухова В. И. Правове регулювання підприємницької діяльності: Навчальний посібник. М.: Бухгалтерський облік, 2003.

35. Балабанів И. Т. Основи фінансового менеджменту / И. Т. Балабанів. - М.: Фінанси й статистика, 1995. - 384 с.

36. Бандурка О. М. Фінансова діяльність підприємства / О. М. Бандурка, М. Я. Коробів, П. І. Орлів. - К. Либідь, 2003. - 335 с.

37. Бернстайн Л. А. Аналіз фінансової звітності: Пер. с англ. / Научн. ред. перекладу чл.-кор. РАН И. И. Єлисєєва. Гол. ред. серії проф. Я. В. Соколов. М.: - Фінанси й статистика, 2002.

38. Бирман Г., Шмидт С. Економічний аналіз інвестиційних проектів: Пер. з англ. / Під ред. Л. П. Бєлих. М.: Банки й біржі, ЮНИТИ, 1997.

39. Бланк И. А. Основи фінансового менеджменту. Б 2-х т. К.: Ника-Центр, 2001.

40. Бланк И. А. Фінансовий менеджмент / И. А. Бланк. - К.: Ника-Центр, 2001. - 528 с.

41. Бухгалтерський облік. Підручник / Під ред. П. С. Безруких. 2-е вид., перероб. і доп. М.: «Бухгалтерський облік», 2003.

42. Гальперин В. М., Гребенников П. И., Леусский А. И., Тарасееич Л. С. Макроекономіка: Підручник / Загальна редакція Л. С. Тарасевича. Вид. 2-е, перероблене й доп. Спб.: Изд-У Спбгуэф, 1997.

43. Гальперин В. М., Игнатьев С. М., Моргунов В. И. Мікроекономіка: В 2-х т. / Загальна редакція В. М. Гальперина. Спб.: Економічна школа, 1994 (т. 1), 1997 (т. 2).

44. Глазунов В.Н. Оцінка ефективності використання акціонерного капіталу // БУ, 1997. - №3. - с.82 - 85.

45. Гольцбегр М.А. Акціонерні товариства. Фондова біржа. Операції зі ЦБ. - Київ, 1992. - 95с.

46. Грідчіна М. В. Корпоративні фінанси (зарубіжний досвід і вітчизняна практика). Навч. Посіб. – 2-ге вид. стереотип. – К.: Мауп 2002 – 232 с.

47. Гридчина М.В. Управління фінансами акціонерних товариств: Навчальний посібник. – К.: А.С.К., 2005. – 384 с.: іл.

48. Губачева О. Звіт про власний капітал // БУ й А, - 2000. - № 4. - с. 32 - 39.

49. Губачева О., Мелехина О. Нові підходи до побудови балансу й розкриттю його статей // БУ й А, - 2000. - № 10., - с. 13 - 22.

50. Дєєва Н.М., Олійник В.Я., Григораш Т.Ф., Григораш Т.В., Буряк А.В. Управління корпоративними фінансами. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 200 с.

51. Євтушевський А.В. Основи корпоративного управління: Навчальний посібник. – К.: Знання – Прес, 2002. – 317 с.

52. Євтушевський А.В. Корпоративне управління: Підручник. –К.: - Знання, 2006. – 406 с.

53. Едронова В.Н., Мизиновский Е.А. Облік і аналіз фінансових активів: акції, облігації, векселі. - Москва: Фінанси й статистика, 1995. - 272 с.: іл.

54. Кизима А. Особливості обліку статутного фонду в господарчих товариствах // БУ й А, 1995. - № 9. - с. 13 - 15.

55. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: Керування капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності. - М.: Фінанси й статистика, 1996. - 432 с.

56. Костюченко В., Гонів С. КК АТ: оцінка, рух. - М.: «Гевес», 1997р.

57. Крейнина М. Н. Аналіз фінансового стану й інвестиційної привабливості АТ у промисловості, будівництві й торгівлі. - Москва: АТ «ДИС», «МВ - Центр», 1994. - 256 с.

58. Ленский Е.В. Транснационализация капитала / Е.В. Ленский; Под ред. О.Н.Сосновца. – Мн.: Армита-Маркетинг, Менеджмент, 2001. – 326 с. (Серия “Мировая економика”).

59. Аересада А.А., Майорова Т.В., Ляхова В.О. Проектне фінансування: Підручник – К.: КНЕУ, 2005 – 736 с.

60. Плотніков О.В. Фінансовий менеджмент у транснаціональних корпораціях: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2004. – 252 с.

61. Селезньова Н. Н. Фінансовий аналіз: навчальний посібник / Н. Н. Селезньова, А. Ф. Ионова. - М.: Юнити-Дана, 2002. - 479 с.

62. Филимоненков А. С. Фінанси підприємств: навчальний посібник / А. С. Филимоненков. - К.: Ника-Центр, 2002. - 280 с.

63. Царенко О.М., Бей Н.О., Мартиненко О.Д., Сало І.В. Корпоративне управління і фондовий ринок: Підручник / За ред. д.е.н., проф. І.В.Сала. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2005. – 334 с.

64. Янковський К.П., Мухарь И.Ф. Организация Инвестиционной и инновационной детельности – СПБ: Питер, 2001. – 448 с.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.011 с.)