Опис навчальної дисципліни за денною формою навчанняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Опис навчальної дисципліни за денною формою навчання 

 

Характеристика навчальної дисципліни Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Місце навчальної дисципліни у навчальному плані, розподіл за видами аудиторних занять, видами індивідуальної та самостійної роботи, форми контролю знань студентів згідно навчального плану
Вибіркова Відноситься до циклу дисциплін професійної підготовки   Залікових кредитів (кредитів ECTS): 4   Загальна кількість годин: 144 год.   Модулів: 2   Вид підсумкового контролю ПМК   0305 Економіка та підприємництво 6.030508 Фінанси і кредит   освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр     Викладається на ІV курсі   Семестр: 7   Види навчальної роботи згідно з навчальним планом: Аудиторні заняття: 54 год. за видами занять: · лекції (теоретична підготовка): 18 год. · семінарські заняття (практичні заняття): 36 год. Самостійна робота: 64 год. Індивідуальна робота: 26 год. Форми контролю: Семестр 7 : поточний контроль: - на семінарських (практичних) заняттях, модульний контроль: - контрольна робота після вивчення навчального матеріалу, об’єднаного в змістовий модуль підсумковий контроль: - ПМК

 


1.2. Тематичний план навчальної дисципліни

 

Назва модуля, змістового модуля, теми
Модуль 1. Теоретико-методологічні основи корпоративних фінансів
Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти створення і діяльності корпорацій
Тема 1. Форми організації підприємництва. Фінансово-правове управління корпорацією
Тема 2. Фінансова політика корпорації. Інформаційна база управління фінансами корпорації
Змістовий модуль 2. Оцінка ефективності фінансової діяльності суб’єктів, створених на корпоративних засадах
Тема 3. Аналіз фінансових звітів корпорації
Тема 4. Фінансовий ринок та призначення корпоративних фінансів
Тема 5. Методи оцінки ризику та ефективності інвестиційної діяльності
Тема 6. Ціна капіталу корпорації. Оцінка компанії та теорія опціонного ціноутворення
Тема 7. Дивідендна політика корпорації
Тема 8. Емісійна політика корпорації
Модуль 2. Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)
Підсумковий контроль: ПМК

 

 


Зміст навчальної дисципліни

„Корпоративні фінанси”

 

Модуль 1. Теоретико-методологічні основи корпоративних фінансів

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти створення і діяльності корпорацій

Тема 1. Форми організації підприємництва. Фінансово-правове управління корпорацією

 

Корпорація як тип організації підприємницької діяльності. Сутність корпорації як організаційно-правової форми організації господарського товариства. Переваги і недоліки функціонування корпорацій. Види акціонерних товариств: публічні акціонерні товариства і приватні акціонерні товариства. Фінансові аспекти створення і діяльності акціонерних товариств.

Система управління фінансами корпорацій. Поняття фінансового менеджменту корпорацій. Структура і функції фінансового менеджменту. Роль корпоративного управління у забезпеченні інтересів акціонерів. Механізми корпоративного управління. Методи внутрішнього і зовнішнього контролю. Моделі управління корпорацією: американська і німецька.

Формування і розвиток корпоративних відносин в Україні. Законодавча база корпоративних фінансів. Принципи корпоративного управління. Органи управління акціонерним товариством. Механізми контролю за діяльністю корпорацій в Україні.

 

Тема 2. Фінансова політика корпорації. Інформаційна база управління фінансами корпорації

 

Сутність фінансової політики корпорації. Вплив факторів на формування фінансової політики. Основні ланки фінансової політики корпорації. Стратегічні задачі фінансової політики. Фінансова стратегія: сутність і складові елементи. Напрями фінансової тактики корпорацій.

Бухгалтерська, фінансова і статистична звітність як джерело інформації управління фінансами корпорації.

Внутрішньофірмове фінансове планування.

 

 

Змістовий модуль 2. Оцінка ефективності фінансової діяльності суб’єктів, створених на корпоративних засадах

Тема 3. Аналіз фінансових звітів корпорації

 

Склад і особливості складання фінансової звітності акціонерного товариства. Фінансова звітність як засіб обміну фінансовою інформацією між фірмою та зовнішніми користувачами. Форми фінансової звітності, які складають корпорації. Чистий прибуток на акцію (ПНА). Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію. Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію.

Зміст річного звіту АТ. Призначення консолідованої фінансової звітності та вимоги до її подання. Порядок складання консолідованої фінансової звітності.

Показники, що визначають положення корпорації на фондовому ринку. Показники фінансової стійкості, ліквідності, ділової активності, рентабельності. Основні фінансові коефіцієнти, що використовуються для загальної оцінки фінансового стану АТ. Коефіцієнти ліквідності (короткострокової платоспроможності). Коефіцієнти ефективності використання активів (оборотності) капіталу. Коефіцієнти рентабельності (прибутковості). Коефіцієнти ринкової активності. Інтегральні показники фінансового стану корпорації. Бенчмаркінг (аналіз сильних і слабких сторін).

 

Тема 4. Фінансовий ринок та призначення корпоративних фінансів

 

Роль корпорацій на фінансовому ринку. Сегменти фінансового ринку. Основні учасники фінансового ринку. Первинний і вторинний фінансові ринки. Параметри, що характеризують фінансовий ринок як об'єкт управління. Види товару, що пропонуються на внутрішньому фінансовому ринку. Використання коштів, отриманих на фінансовому ринку.

Операції з корпоративними цінними паперами на фондовому ринку. Емісія (первинна та додаткова) і розміщення цінних паперів на первинному ринку. Придбання і перепродаж власних цінних паперів на вторинному ринку. Подрібнення акцій. Консолідація. Обмін облігацій на акції. Рефінансування облігацій.

Формування і розвиток ринку корпоративних цінних паперів в Україні. Особливості формування корпоративних цінних паперів в Україні. Етапи розвитку фондового ринку України.

Державне регулювання випуску та обігу корпоративних цінних паперів у зарубіжних країнах і в Україні. Регламентація правил реєстрації випусків цінних паперів. Механізм втручання держави у функціонування ринку цінних паперів. Засоби контролю за функціонуванням фінансового ринку.

 

Тема 5. Методи оцінки ризику та ефективності інвестиційної діяльності

Невизначеність як характерна ознака ринкової економіки. Види ризиків при здійсненні фінансової діяльності корпорацій. Визначення рівня ризику та його впливу на фінансовий стан корпорації. Зміст і методи управління ризиками. Методи оцінки ризиків. Способи уникнення та нейтралізації ризиків. Ф'ючерсні біржі. Хеджування.

Інвестиційна політика корпорації. Інвестиційна політика як частина інвестиційної стратегії корпорації. Основні принципи інвестиційної політики.

Джерела фінансування капітальних вкладень.

Методи вартісної оцінки ефективності інвестиційних проектів. Розрахунок рентабельності інвестицій за бухгалтерським балансом. Динамічні моделі оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів. Основні критерії для прийняття інвестиційних рішень. Порядок розрахунку фінансового важеля за інвестиційним проектом. Життєвий цикл товару на ринку.

Оцінка інвестиційної якості фондового портфелю. Методи визначення величин доходності і ризику окремих фінансових інструментів та інвестиційного портфеля в цілому: статистичний, експертний, комбінований. Залежність між доходністю і рівнем ризику цінних паперів. Доходи інвесторів і посередників за цінними паперами. Порядок розрахунку повного доходу інвестора від фінансових активів. Дохідність фондового портфеля.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.011 с.)