Методичні рекомендації до Практичних занятьМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичні рекомендації до Практичних занятьМодуль 1. Теоретико-методологічні основи корпоративних фінансів

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти створення і діяльності корпорацій

Практичне заняття № 1

 

Тема 2. Фінансова політика корпорації. Інфомаційна база управління фінансами корпорації

 

Мета заняття: закріпити теоретичні знання студентів з визначення напряму фінансової політики корпорації, зробити оцінку управління фінансами корпорації.
Обладнання: Роздатковий матеріал: - завдання і методичні рекомендації до практичних занять; - фінансова звітність конкретних акціонерних товариств. Технічні засоби навчання: - Економ. “CITIZEN”.

 

План заняття

 

 

1. Ознайомитися з персонально наданою фактичною фінансовою звітністю АТ.

2. Прочитати баланс та іншу фінансову звітність. Визначити наявність виробничого і фінансового ресурсного капіталу, визнати вартість чистих активів, статутного фонду.

3. Розрахувати і дати оцінку динаміці і структурі капіталу акціонерного товариства та джерелам його утворення, фінансовим результатам, прибутковості акцій.

4. Провести ситуаційний аналіз.

5. Зробити висновки і внести пропозиції.

 

Методичні рекомендації

 

Ринкові перетворення в Україні привели до виникнення і розповсюдження нового для країни організаційно-правового типу підприємств – “акціонерних товариств (АТ)”, або “акціонерних компаній” та “корпорацій”.

Акціонерні товариства виникають в результаті нагромадження капіталу.

Акціонерне товариство – господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права, за якими посвідчуються акціями.

Акціонерні товариства можуть бути створені шляхом заснування або злиття, поділу, виділу чи перетворення підприємницького (підприємницьких) товариства, державного (державних), комунального (комунальних) та інших підприємств у акціонерне товариство.

Акціонерні товариства за типом поділяються на публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства. Кількісний склад акціонерів приватного акціонерного товариства не може перевищувати 100 акціонерів. Публічне товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій, а приватне – тільки приватне розміщення акцій. Номінальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства становить 1250 мінімальних заробітних плат виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення (реєстрації) акціонерного товариства. Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. Власний капітал (вартість чистих активів) товариства – різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов’язань перед іншими особами. Якщо за результатами фінансового року вартість чистих активів виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому законом порядку.

Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений цим Законом, товариство зобов’язане протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності усунути її або прийняти рішення про ліквідацію. Статутний капітал акціонерного товариства може збільшуватись (шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР)).

Статутний капітал акціонерного товариства може зменшуватись в порядку, встановленому ДКЦПФР шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості, якщо це передбачено статутом товариства.

Від величини статутного капіталу, додатково вкладеного капіталу, іншого додаткового капіталу, резервного капіталу, нерозподіленого прибутку (непокритого збитку), неоплаченого капіталу і вилученого капіталу та суми довгострокових і поточних зобов’язань акціонерного товариства залежить формування необоротних і оборотних активів, що формують виробничий ресурсний потенціал.

Між статтями активу і пасиву існує певна відповідність. Основні і оборотні активи мають свої джерела формування, що відображені в пасиві балансу.

Щоб з’ясувати і усвідомити ці питання доцільно прочитати фактичну фінансову звітність надану персонально кожному студенту. Визначити вартість чистих активів і статутного фонду. Розрахувати динаміку і структуру активів і пасивів балансу акціонерного товариства за 2 роки і дати оцінку змінам, що відбулися. Порівняти основні показники досліджуваного акціонерного товариства з аналогічними товариствами. Вивчити різні ситуації. Зробити висновки по досліджуваному акціонерному товариству та вказати на його місце в системі подібних товариств.

Щоб дати оцінку фінансового аспекту треба звернути увагу на результати діяльності акціонерного товариства а таких аспектах:

- збільшення доходів;

- зменшення витрат;

- підвищення ефективності капіталовкладень;

- зменшення суми податків.

Успішна діяльність акціонерного товариства залежить не тільки від організації управління фінансами, а й від дотримання прав акціонерів, забезпечення інтересів власників-акціонерів. Щоб досягти успіху має бути впроваджене корпоративне управління – система обраних і призначених органів, що управляють діяльністю акціонерного товариства, захищають інтереси власників і спрямовані на забезпечення максимально можливого прибутку від усіх видів діяльності акціонерного товариства у межах чинного законодавства.

 


Таблиця 1

Динаміка і структура балансу

 

 

№ з/п Актив На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Відхилення № з/п Пасив На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Відхилення
        Абсолютне Темп приросту, %         Абсолютне Темп приросту, %
І Необоротні активи             І Власний капітал            
Основні засоби і нематеріальні активи             Статутний капітал            
Довгострокові фінансові інвестиції             Додатковий капітал            
ІІ Оборотні активи             Резервний капітал            
Запаси             Нерозподілений прибуток            
Дебіторська заборгованість             ІІ Забезпечення витрат і платежів            
Грошові засоби та їх еквіваленти             ІІІ Довгострокові зобов’язання            
                IV Поточні зобов’язання            
  Баланс:               Баланс:            

 


Таблиця 2

Розрахунок показників до ситуаційного аналізу

 

№ з/п Назва АТ Коефіцієнт ліквідності балансу Загальний коефіцієнт покриття Коефіцієнт швидкої ліквідності Коефіцієнт абсолютної ліквідності Коефіцієнт Бівера Коефіцієнт відновлення чи втрати платоспроможності Відношення грошових коштів до заборгованості
                 

 


Таблиця 3

Динаміка фінансових результатів

Стаття Код рядка Попередній період Звітний період Відхилення
Абсолютне (+; -) Темп росту, %
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Сума (+)      
Податок на додану вартість (–)      
Акцизний збір (–)      
Витрати, які виключаються з виручки (–)      
Інші вирахування з доходу (–)      
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – ряд. (010-015-020-025-030) (=)      
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (–)      
Валовий:          
- прибуток – ряд. (035-040) = (+)      
- збиток ряд. (035-040) = (–)      
Інші операційні доходи (+)      
Адміністративні витрати (–)      
Витрати на збут (–)      
Інші операційні витрати (–)      
Фінансові результати від операційної діяльності:          
- прибуток - ряд. (050 або 055+060-070-080-090) = (+)      
- збиток - ряд. (050 або 055+060-070-080-090) = (-)      
Дохід від участі в капіталі (+)      
Інші фінансові доходи (+)      
Інші доходи (+)      
Фінансові витрати (–)      
Втрати від участі в капіталі (–)      
Інші витрати (–)      
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:          
- прибуток - ряд. (100 або 105+110+120+130-140-150-160) = (+)      
- збиток - ряд. (100 або 105+110+120+130-140-150-160) = (–)      
Податок на прибуток від звичайної діяльності (–)      
Фінансові результати від звичайної діяльності:          
1. прибуток - ряд. (170 або 175-180) = (+)      
2. збиток - ряд. (170 або 175-180) = (–)      
Надзвичайні:          
- доходи (+)      
- витрати (–)      
Податки з надзвичайного прибутку (–)      
Чистий:          
прибуток - ряд. (190 або 195+200-205-210) = (+)      
збиток - ряд. (190 або 195+200-205-210) = (–)      

Таблиця 4Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.118.166 (0.011 с.)