Конституційне звернення, документи та матеріали до нього подаються у трьох .примірниках.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Конституційне звернення, документи та матеріали до нього подаються у трьох .примірниках.Суб'єктами права на конституційне звернення з питань дачі висновків Конституційним Судом України є громадяни України, іноземці, особи без громадянства та юридичні особи.

У свою чергу визначаються підстави для відмови у від­критті конституційного провадження. До їх числа належать: відсутність встановленого Конституцією і Законом права на конституційне подання, звернення; невідповідність подання і звернення вимогам, передбачених Конституцією і Законом; непідвідомчість Конституційному Суду питань, порушених у конституційному поданні, зверненні.

Закон визначає порядок провадження у справах у Кон­ституційному Суді України: порядок відкриття провадження у справі; утворення у складі Конституційного Суду колегії суддів та їх повноваження; порядок проведення засідань Конституційного Суду, а також пленарних засідань.

Засідання суду є повноважним, якщо на ньому присутні не менш як 11 суддів, а рішення приймається, якщо за нього проголосувало більше половини суддів, які брали участь у

Засіданні.

Пленарне засідання вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менш як 12 суддів, а рішення приймаєть­ся якщо за нього проголосувало не менш як 10 суддів.

Учасниками конституційного провадження є суб'єкти права на конституційне подання і конституційне звернення, їхні представники, а також залучені Конституційним Судом України до участі у розгляді справи органи та посадові осо­би, свідки, експерти та перекладачі.

Неявка з поважної причини учасника конституційного провадження на пленарне засідання або на засідання Кон­ституційного Суду України може бути підставою для відкла­дення розгляду справи.

У разі повторної неявки з поважної причини учасника конституційного провадження на пленарне засідання або на засідання Конституційного Суду України Конституційний Суд України може прийняти рішення про розгляд справи на відповідному засіданні за його відсутності.

-480-

У разі неявки без поважних причин учасника конститу­ційного провадження Конституційний Суд України приймає рішення за його відсутності.

Строк провадження у справах за конституційними подан­нями не повинен перевищувати трьох місяців.

У разі провадження за конституційним поданням, яке ви­знане Конституційним Судом України невідкладним, строк розгляду такого подання не повинен перевищувати одного місяця.

Строк провадження у справах за конституційними звер­неннями не повинен перевищувати шести місяців.

Згадані строки конституційного провадження починають обчислюватися з дня прийняття процесуальної ухвали про відкриття конституційного провадження у справі.

Конституційний Суд України за результатами розгляду справ щодо конституційних законів та інших актів парламен­ту, актів Президента, актів уряду, правових актів Автоном­ної Республіки Крим приймає рішення.

Конституційний Суд України може визнати неконститу­ційним правовий акт повністю або в окремій його частині.

У разі якщо у процесі розгляду справи за конституцій­ним зверненням виявлено невідповідність Конституції Украї­ни інших правових актів (їх окремих положень), крім тих, щодо яких відкрито провадження у справі і які впливають на прийняття рішення чи дачу висновку у справі, Конституцій­ний Суд України визнає такі правові акти (їх окремі поло­ження) неконституційними.

Разом з окремою думкою судців Конституційного Суду України їх офіційно оприлюднюють наступного робочого дня після їх підписання.

Рішення і висновки Конституційного Суду України разом з окремою думкою суддів Конституційного Суду України публікуються у "Віснику Конституційного Суду України" та в інших офіційних виданнях України.

Конституційний Суд України відкриває нове проваджен­ня у справі при виявленні нових обставин у справі, що не бу­ли предметом його розгляду, але існували на час розгляду і прийняття рішення або дачі висновку в справі.

Рішення і висновки Конституційного Суду України рів­ною мірою є обов'язковими до виконання.

'/, 16 2-290

-481 -

Копії рішень і висновків Конституційного Суду України надсилаються наступного робочого дня після їх офіційного оприлюднення суб'єкту права на конституційне подання чи конституційне звернення, з ініціативи якого розглядалася справа, до Міністерства юстиції України, а також до органу влади, що прийняв правовий акт, який був предметом роз­гляду в Конституційному Суді України.

У разі потреби Конституційний Суд України може визна­чити у своєму рішенні, висновку порядок і строки їх вико­нання, а також покласти на відповідні державні органи обов'язки щодо забезпечення виконання рішення, додержан­ня висновку.

Конституційний Суд України має право зажадати від ор­ганів письмового підтвердження виконання рішення, додер­жання висновку Конституційного Суду України.

Невиконання рішень та недодержання висновків Консти­туційного Суду України тягнуть за собою відповідальність згідно з законом.

Конституційний Суд України дає також висновки у спра­вах з питань: офіційного тлумачення Конституції України та законів України; про відповідність Конституції України чин­них міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для на­дання згоди на їх обов'язковість; щодо додержання консти­туційної процедури розслідування і розгляду справи про усу­нення Президента України з поста в порядку імпічменту.

Рішення приймаються, висновки даються Конституцій­ним Судом України поіменним голосуванням шляхом опиту­вання суддів Конституційного Суду України.

Пропозиції суддів Конституційного Суду України до про­екту рішення чи висновку голосуються у порядку надхо­дження.

Судді Конституційного Суду України не мають права ут­римуватися від голосування.

Рішення і висновки Конституційного Суду України моти­вуються письмово, підписуються окремо суддями Конститу­ційного Суду України, які голосували за їх прийняття і які голосували проти їх прийняття, та оприлюднюються. Вони є остаточними і не підлягають оскарженню.

Підписання суддею Конституційного Суду України рішен­ня, висновку Конституційного Суду України є обов'язковим.

-482-

Окрема думка судді Конституційного Суду України, який підписав рішення чи висновок Конституційного Суду Украї­ни, викладається суддею Конституційного Суду України у письмовій формі і додається до рішення чи висновку Консти­туційного Суду України.

Рішення і висновки Конституційного Суду України підпи­суються не пізніше семи днів після прийняття рішення, дачі висновку. Вони рівною мірою є обов'язковими до виконання. Порядок їх виконання визначає Закон.

Окремо Закон визначає особливості конституційного провадження у справах щодо: неконституційності законів та інших актів парламенту, актів Президента, актів уряду, пра­вових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим; конституційно-правових актів, що викликають спір стосовно повноважень конституційних органів державної влади Украї­ни; органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування; конституційності актів про при­значення виборів, всеукраїнського референдуму чи місцево­го референдуму в Автономній Республіці Крим; відповідності положень чинних правових актів парламенту, Президента, Уряду України, правових актів Автономної Республіки Крим конституційним принципам і нормам стосовно прав і свобод людини і громадянина; питань конституційності, що виника­ють у процесі загального судочинства; конституційності пра­вових актів, якими суперечливо регулюється порядок реалі­зації конституційних прав і свобод людини і громадянина; конституційності чинних міжнародних договорів України та міжнародних договорів України, що вносяться до Верховної Ради для надання згоди на їх обов'язковість; відкриття кон­ституційного провадження у справах щодо додержання кон­ституційної процедури розслідування справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту; офіційно­го тлумачення Конституції та законів України.

На підставі Закону України "Про Конституційний Суд України" 5 березня 1997 р. був прийнятий Регламент Кон­ституційного Суду України, в якому визначено процедуру виборів Голови, заступників Голови Конституційного Суду, призначення секретарів колегії суддів, керівника Секретаріа­ту та їх повноваження.

У Регламенті детально визначено процедуру проведення пленарних засідань та засідань Суду; порядок прийняття

'/4І6* - 483 -

конституційних подань, конституційних звернень та відкрит­тя конституційних проваджень; порядок розгляду справ Кон­ституційним Судом; питання організації діяльності Суду з ш-

ШИХЗаслуговує на увагу вичерпний перелік актів, що прий­маються під час розгляду справ на пленарних засіданнях Конституційного Суду України - рішення та висновки акти, що виносяться; процесуальні ухвали, протокольні ухвали Конституційного Суду України.

Глава XI Територіальний устрій УкраїниПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 123; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.023 с.)