Повноваження Верховної Ради УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Повноваження Верховної Ради УкраїниПовноваження Верховної Ради України, тобто її права та обов'язки, згідно зі ст. 85 Конституції України можуть бути класифіковані відповідно до таких сфер.

До сфери державного будівництва належать такі пов­новаження:

— внесення змін до Конституції України в межах і по­рядку, передбачених розділом XIII цієї Конституції;

— призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених ст. 73 цієї Конституції;

— визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики;

— прийняття законів.

- 331 -

До сфери економічної і соціальної належать:

— затвердження Державного бюджету України та вне­сення змін до нього; контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його

виконання;

— затвердження загальнодержавних програм економіч­ного, науково-технічного, соціального, національно-культур­ного розвитку, охорони довкілля;

— розгляд і прийняття рішення щодо схвалення програ­ми діяльності Кабінету Міністрів України;

— здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до цієї Конституції;

— затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від інозем­них держав, банків і міжнародних фінансових організацій по­зик, не передбачених Державним бюджетом України, здій­снення контролю за їх використанням.

У галузі взаємовідносин Верховної Ради України з Президентом України виділяють такі повноваження:

— призначення виборів Президента України у строки, передбачені цією Конституцією;

— заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище

України;

— оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру, схвалення рішення Президента Ук­раїни про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України;

— усунення Президента України з поста в порядку особ­ливої процедури (імпічменту), встановленої ст. 111 Кон­ституції.

До сфери формування органів держави, призначення

чи обрання посадових осіб належать:

— призначення чи обрання на посади, звільнення з по­сад, надання згоди на призначення і звільнення з посад осіб у випадках, передбачених Конституцією.

У галузі обороноздатності України та зовнішньопо­літичної діяльності виділяють такі повноваження:

— затвердження загальної структури, чисельності, визна­чення функцій Збройних Сил України, Служби безпеки Украї-

-332-

ни, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ України;

•— схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи про допуск підрозділів зброй­них сил інших держав на територію України;

— затвердження протягом двох днів з моменту звернен­ня Президента України указів про введення воєнного чи над­звичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації;

— надання у встановлений законом строк згоди на обов'язковість міжнародних договорів України та денонсація міжнародних договорів України.

У сфері адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування виділяють:

— утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до катего­рії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів;

— призначення чергових та позачергових виборів до ор­ганів місцевого самоврядування.

До сфери контрольної діяльності парламенту належать:

— здійснення парламентського контролю у межах, ви­значених цією Конституцією;

— дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим за наявності висновку Консти­туційного Суду України про порушення нею Конституції або законів України; призначення позачергових виборів до Вер­ховної Ради Автономної Республіки Крим;

— прийняття рішення про направлення запиту до Прези­дента України на вимогу народного депутата України, групи народних депутатів чи комітету Верховної Ради України, по­передньо підтриману не менш як однією третиною від кон­ституційного складу Верховної Ради України.

Відповідно до ст. 91 Верховна Рада України приймає за­кони, постанови та інші акти більшістю від її конституційно­го складу, крім випадків, передбачених цією Конституцією. При цьому ці акти застосовуються при реалізації повнова­жень, викладених у ст. 85 Конституції України.

На відміну від положень, закріплених у ст. 85 Конститу-

-333-

ції України, Основний Закон окремо визначає перелік пи­тань, які вирішуються лише законами України.

На підставі ст. 92 Конституції України виключно закона­ми України визначаються: права і свободи людини і громадя­нина, гарантії цих прав і свобод; основні обов'язки грома­дянина; громадянство, правосуб'єктність громадян, статус іноземців та осіб без громадянства; права корінних народів і національних меншин; порядок застосування мов; засади ви­користання природних ресурсів, виключної (морської) еконо­мічної зони, континентального шельфу, освоєння космічного простору, організації та експлуатації енергосистем, транс­порту і зв'язку; основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення; засади регулювання праці і зайня­тості, шлюбу, сім'ї, охорони дитинства, материнства, бать­ківства; виховання, освіти, культури і охорони здоров'я; еко­логічної безпеки; правовий режим власності; правові засади і гарантії підприємництва; правила конкуренції та норми антимонопольного регулювання; засади зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, митної справи; засади ре­гулювання демографічних та міграційних процесів; засади утворення і діяльності політичних партій, інших об'єднань громадян, засобів масової інформації; організація і діяльність органів виконавчої влади, основи державної служби, органі­зації державної статистики та інформатики; територіальний устрій України; судоустрій, судочинство, статус суддів, заса­ди судової експертизи, організація і діяльність прокуратури, органів дізнання і слідства, нотаріату, органів і установ ви­конання покарань; основи організації та діяльності адвокату­ри; засади місцевого самоврядування; статус столиці Украї­ни; спеціальний статус інших міст; основи національної безпеки, організації Збройних Сил України і забезпечення громадського порядку; правовий режим державного кордону; правовий режим воєнного і надзвичайного стану, зон над­звичайної екологічної ситуації; організація і порядок прове­дення виборів і референдумів; організація і порядок діяль­ності Верховної Ради України, статус народних депутатів України; засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них.

Виключно законами України встановлюються також: Державний бюджет України і бюджетна система Украї-

-334-

ни; система оподаткування, податки і збори; засади створен­ня і функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків; статус національної валюти, а також статус іноземних валют на території України; порядок утво­рення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу; порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх види і типи; порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав; порядок допуску та умови пе­ребування підрозділів збройних сил інших держав на терито­рії України; одиниці ваги, міри і часу; порядок встановлення державних стандартів; порядок використання і захисту дер­жавних символів; державні нагороди; військові звання, дип­ломатичні ранги та інші спеціальні звання; державні свята; порядок утворення і функціонування вільних* та інших спеці­альних зон, що мають економічний чи міграційний режим, відмінний від загального.

Законом України також оголошується амністія.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 106; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.012 с.)