ТОП 10:

Лекція 13 Статистична звітність підприємстваПлан:

1 Склад статистичної звітності, правила та періодичність її подання.

2 Звітність підприємств торгівлі і громадського харчування.

3 Статистична звітність щодо праці, її зміст, джерела інформації і порядок подання.

4 Порядок заповнення та складання «Звіту про основні показники діяльності підприємства» (1-підприємництво).

Мета – роз’яснити сутність, методику заповнення статистичної звітності підприємства.

 

Рекомендована основна література [7, 8, 9, 10] [23, с. 486-571]

Додаткова література [38, c. 524-530]

 

Склад статистичної звітності, правила та періодичність її подання

Регламентація статистичної звітності, насамперед, здійснюеться на підставі Закону України "Про державну статистику" від 17 вересня 1992 р. №2614-ХП з наступними змінами.

Суб'єктами, на яких поширюєтъся дія цього Закону, є:

а) органи державної статистики та працівники, які від імені цих
органів на постійній або тимчасовій основі беруть участь у прове-
денні статистичних спостережень;

б) респонденти:

• юридичні особи, їхфілії, відділення, представництва та інші відособлені структурні підрозділи, що знаходяться на територїї України;

• юридичні особи, їх філії, відділення, представництва та інші відособлені структурні підрозділи, що знаходяться за межами України і створені за участю юридичних осіб України;

• фізичні особи, незалежно від їх громадянства, які перебувають на територи України, або сукупності таких осіб;

• фізичні особи, які є громадянами України і перебувають за її
межами, або сукупності таких осіб;

в) користувачі даних статистичних спостережень.

Згідно зі статтею 13 Закону органи статистики мають право отримувати безкоштовно,в порядку і в терміни, визначені спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики, від усіх респондентів,включаючи центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, банки, громадян - суб'ектів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які підлягають статистичним спостереженням,і використовувати первинні та статистичні дані, дані бухгалтерського обліку, іншу необхідну для проведення статистичних спостережень інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом, а та-кож пояснення, що додаються до них. Застосовувати під час прове­дення державних статистичних спостережень щодо фізичних осіб, які підлягають цим спостереженням, метод безпосереднього відвідування працівниками органів державної статистики та тимчасовими працівниками, які залучаються до проведения статистичних спостережень, їх житлових і господарських приміщень та будівель, земельних ділянок тощо, якщо інше не передбачено законодавством України.

Статистичн спостереження проводяться органами державноі статистики через збирання статистичної звітності, здійснення одноразових обліків, переписів (опитувань), вибіркових та інших обстежень.

За видами статистичні спостереження розподіляються на суцільні та несуцільні.

Суцілъне статистичне спостереження - спостереження що­до всіх без винятку одиниць сукупності, що вивчається.

Несуцільне статистичне спостереження - спостереження за окремими одиницями сукупності, що вивчаеться.

Статистичні спостереження розподіляються також на державні та інші статистичні спостереження.

Державні статистичні спостереження проводяться орга­нами державної статистики відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України плану державних статистичних спостережень або за окремими рішеннями Кабінету Міністрів України.Державні статистичні спостереження, які проводяться ор­ганами державної статистики із залученням тимчасових працівників, здійснюються за рішеннями Кабінету Міністрів України на визначених цими рішеннями умовах.

Інші статистичні спостереження проводяться відповідно до По­ложення про проведення статистичних спостережень та надання ор­ганами державної статистики послуг на платній основі, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.

Статистична звітність- це звітність, яку складають усі суб’єкти господарювання і яка надає інформацію органам державної статистики, для оцінки стану і розвитку економіки держави та планування макроекономічних показників.

Статистична звітність подається в органи статистики і її періодичність та строки подання визначаються також відповідними нормативними актами України. Статистична звітність підприємств належить до зовнішньої звітності підприємства і її призначення – моніторинг господарських процесів у часі та просторі з метою аналізу та прийняття управлінських рішень. Форми статистичної звітності розробляються Держкомстатом України.

Державна статистична інформація підлягає систематичному відкритому опублікуванню. Забезпечується відкритий доступ грома­дян, наукових установ, заінтересованих організацій до неопублікованих статистичних даних, які не підпадають під дію обмежень, уста­новлених Законами України.

Статистична звітність займає особливе місце серед інших видів бухгалтерської звітності основними ознаками якої є:

1)відповідність поставленої мети - підготовка офіційної державної інформації, яка характеризує масові явища і процеси в економічній, соціальній і інших сферах життя країни і її регіонів - статистичної інформації;

2)наявність статистичного спостереження - планомірно, науково організованого процесу збору даних про масові явища і процеси, які виходять в економічній, соціальній і інших сферах життя країни і її регіонів;

3)наявність методології для складання звітності, яка базується на результатах наукові: досліджень, міжнародних рекомендаціях досвіді статистичної практики ( статистично, методологія).

Статистичну звітність до вересня 1997 року в Україні організовувало Міністерство статистики на підставі його наказів. Міністерство затверджувало Загальнодержавний Табель (перелік) форм дер­жавної статистичної звітності, до якого періодично вносились необхідні зміни.

У 1997 році Міністерство статистики було ліквідовано, і функції органу державної статистики було передано Державному комітету статистики. Плани щорічних спостережень затверджуються поста­новами Кабинету Міністрів України. На основі планів щорічних статистичних спостережень Державний комітет статистики розробляе Загальнодержавний табель (перелік) форм державної статистичної звітності для об'єднань, підприємств, організацій і уставов Украіни всіх форм власності.

Як вже наголошувалося, державні статистичні спостереження проводяться на основі затверджених Кабінетом Міністрів України планів державних статистичних спостережень, які щороку переглядаються. На основі цих планів Держкомстат розробляє Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень. На 2009 р. Табель затверджений наказом Державного комітету статистики від 30.12.2008 р. № 530 у виконання п. 4 Положення про Державний комітет статистики України, затвердженого ухвалою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 р. №924. Форми, представлені в Табелі, затверджені наказами Держкомстату України. Забезпечення респондентів бланками, а також збір і обробка цих форм здійснюються органами державної статистики. Перелік видів статистики і кількість форми приведені табл. 1.

Таблиця 1

Види статистики кількість форм державних статистичних

Спостережень в 2009 р.

№ п/п Види статистики Кількість форм
Статистика промисловості, всього
  1.1 в тому числі: Статистика промислового вробництва  
1.2 Статистика виробництва та розподілу електроенергії, тепла, газу, води
Статистика будівельної діяльності, всього
  2.1 в тому числі: Статистика розширення на будівництво  
2.2 Статистика діяльності будівельних підприємств
Статистика инвестицій, всього
  3.1 в тому числі: Статистика капітальних інвестицій  
3.2 Статистика инвестицій зовнішньоекономічної діяльності
3.3 Статистика інвестиційних проектів
Статистика основних засобів
Статистика сільського та рибного господарства, всього
  5.1 в тому числі: Статистика сільського господарства  
5.2 Статистика рибного господарства
Статистика ринкових нефінансових послуг
Статистика транспорту, зв’язку та інформації, всього
  7.1 в тому числі: Статистика транспорту  
7.1.1 Звединий розділ
7.1.2 Статистика залізнодорожнього транспорту
7.1.3 Статистика автомобільного транспорту
7.1.4 Статистика дорожнього транспорту
7.1.5 Статистика водного транспорту
7.1.6 Статистика авіаціоного транспорту
7.1.7 Статистика трубопроводного транспорту
7.2 Статистика зв’язку
7.3 Статистика інформації
Статистика науки та іновацій, всього
  8.1 в тому числі Статистика науки  
8.2 Статистика іновацій
Статистика соціальних послуг, всього
  9.1 в тому числі Статистика нерухомості  
9.2 Правова статистика
9.3 Політична статистика
9.4 Статистика освіти
9.5 Статистика охорони здоров’я
9.6 Статистика культкри
Статистика внутрішньої торгівлі та ринку товарів, всього
  10.1 в тому числі Статистика внутрішньої торгівлі  
10.2 Статистика ринку товарів
Статистика зовнішньої тогргівлі, всього
  11.1 в тому числі: Статистика внутрішньої торгівлі товарами
11.2 Статистика внутрішньої торгівлі послугам
Статистика цін, всього
12.1 Статистика споживчих цін
12.2 Статистика виробничих цін
Статистика фінансів підприємства
Структурний обгляд підприємств
Огляд умов життя господарств
Статистика населення
Статистика труда,всього
17.1 Статистика чисельності, заробітної плати і робочого часу найманих працівників
Статистика природного середовища, всього
18.1 в тому числі Статистика екології  
18.2 Статистика лісного, мисливського господарства та природно-заповідного фонду  
Огляд ділової активності підпрємств
Огляд якості даних Єдиного державного реєстра підприємств та організацій України
  Разом

Протягом року, відповідно до плану статистичних спостережень, можуть вводитись нові форми статистичної звітності та скасовуватись чинні. Отже, табель та кількість звітних статистичних форм не є сталими і змінюються в залежності від потреб отримання інформації.

Приведені табл. 1 дані свідчать про те, що на сьогодні в Україні існує високе навантаження на постачальників первинної статистичної інформації - структур, які звітують. Якщо при цьому врахувати надзвичайно стислі терміни представлення всіх статистичних звітів, то можна лише представити, які значні навантаження випробовують фахівці і працівники обліку і звітності підприємств, організацій і установ. В останні роки спостерігається загальна тенденція до зменшення кількості звітних форм. Так, порівняно з табелем на 2001 рік у 2005 році кількість звітних форм зменшилась білше ніж удвічі (на 280 форм). Таке зменшення пов'язане з адаптаціею статистичної звітності до європейських стандартів, удосконаленням форм, що були затверджені раніше та введенням нових форм, які суттєво зменшують дублювання даних. Удосконалюється з часом і структура самого табелю. Якщо у 2001 роц в табелі виділялось 32 види статистики, то у 2005 році - 18. Таке зменшення відбулось насамперед за рахунок узагальнення подібних видів статистики. Наприклад, у 2001 році виділялись у окремі види статистики статистика науки, статистика інновацій та ста­тистика інформатики. У 2005 році ці три види статистики об'еднані в один вид - статистика науки, інновацій та інформатики. Слід зазначити, що в порівнянні з попереднім Табелем на 2005 рік кількість форм, внесених в Табель на 2009 рік, зменшилося на 19.

Недивно, що в таких умовах відкритим залишається питання надання суб'єктами господарювання органам державної статистики своєчасної і достовірної інформації для проведення подальшого комплексного аналізу. Виходячи з цього одним з актуальних завдань органів державної статистики є розробка нових методологічних підходів до організації статистичних спостережень, удосконалення обліку і впровадження форм статистичної звітності, адаптованої до міжнародних стандартів.

Статистична звітність характеризується такими властивостями, як обов'язковість, систематичність і достовірність.

Статистична звітність підлягає класифікації за різними ознаками (рис. 1).

Так, по частоті надання статистична звітність ділиться на річну, періодичну і одноразову.

Річна звітність підводить головні підсумки фінансово-виробничої діяльності суб'єктів за рік.

Періодична звітність (місячна, квартальна, піврічна) охоплює показники поточної діяльності суб'єктів господарювання.

Одноразова звітність - форма спостереження, яке проводиться у міру виникнення потреби в інформації.

Частота надання звіту вказана на кожному звіті в його правій адресній частині під назвою. Слід зазначити, що одна звітна форма може складатися і подаватися щокварталу і наростаючим підсумком за рік.

 

 

Для статистичної звітності найчастіше встановлюється термін надання не пізніше за якесь число місяця, який наступає за звітним. Наприклад, річний Звіт про основні показники діяльності підприємства формою № 1-підприємництво подають не пізніше 20 лютого наступного за звітним року. Для багатьох форм статистичної звітності термін уявлення також чітко регламентований конкретною датою. Наприклад, місячний Звіт про фінансові результати і дебіторську і кредиторську заборгованість подають на 20-й день після звітного періоду, а Звіт про рекламну діяльність за рік — 10 березня року, наступного за звітним. Проте існують також форми, термін представлення яких обмежений до певного числа. До таких звітів відноситься, наприклад Звіт про роботу готелю, який подається до 25 лютого року, наступного за звітним.

Термін надання звіту також обов'язково вказаний в кожній звітній формі в адресній частині під назвою.

Нагадаємо, що датою надання статистичної звітності вважається день фактичної її передачі по приналежності, а при поштовому відправленні з повідомленням про вручення адресату - дата його отримання, вказана на штемпелі підприємства зв'язку, обслуговуючого адресата.

Враховуючи те, що для здійснення державних статистичних спостережень використовується велика кількість звітно-статистичної документації, виникає питання, чи повинні підприємства заповнювати всі існуючі форми? Звичайно, ні. З широкого переліку звітно-статистичної документацію можна виділити форми статистичної звітності, які подаються всіма підприємствами незалежно від форм власності і видів діяльності. Таку звітність ми називатимемо загальнодержавною.

Проте державні статистичні спостереження ведуться щодо окремих видів діяльності, тому для підприємств різних галузей і видів діяльності передбачена своя «специфічна» звітність про процеси, що відбуваються, і результати їх діяльності. Це звітність підприємств певних галузей і видів діяльності.

Значна частина форм статистичної звітності є централізованими і забезпечення бланками цих форм здійснюється статистичними органами.

Порядок складання тієї або іншої форми статистичної звітності регламентується відповідною інструкцією або роз'ясненням.

Органи статистики мають право вивчати стан первинного бухгалтерського обліку і статистичної звітності, перевіряти достовірність цих даних на об'єтах, що входять до сфери застосування Закону. Органи статистики також мають право вносити пропозиції про притягнення службових осіб та осіб, що займаються підприємницькою діяльністю, винних в порушенні цього Закону до відповідальності, передбаченої діючим законодавством.

За порушення правил обліку і статистики на службових осіб та осіб, що займаються підприємницькою діяльністю можуть накладатись штрафи згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення. Так, згідно статті 186.3 (Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень) Кодек­су неподання органам державноі статистики даних для проведения державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними, не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, чи із запізненням; незабезпечення належного стану первинного обліку; порушення порядку ведения Єдиного державного реєстру підприємств і організації України тягне за со­бою накладення штрафу на громадян - від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходов громадян, на посадових осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ці самі дії, вчинено повторнопротягом року після накладення адміністративного стягнення, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян - від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з Кодексом про адмірістративні правопорушення внесен­ня неправдивих даних до статистичної звітності відноситься до порушення законодавства з фінансових питань (стаття 164-2) і тягне за собою накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподат­ковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню, тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неопо­датковуваних мінімумів доходів громадян.

У цій темі розглядаються не всі форми статистичної звітності, а лише окремі, які дають можливість засвоїти загальні принципи та алгоритми складання статистичноі звітності, а також показати необхідність такоі технологиії бухгалтерського обліку, яка б забезпечувала отримання інформації, необхідної для її складання.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.215.231 (0.008 с.)