Роздiл 5. Валовi капiтальнi iнвестицiї, здiйсненi у звiтному роцi.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Роздiл 5. Валовi капiтальнi iнвестицiї, здiйсненi у звiтному роцi.Валовi капiтальнi iнвестицiї — сукупнiсть витрат, здiйснених у звiтному роцi за рахунок усiх джерел фiнансування i спрямованих на придбання, створення, вiдновлення та полiпшення основного капiталу. Валовi капiтальнi iнвестиції включають iнвестиції в матерiальнi i нематерiальнi необоротнi активи.

Не враховуються у валових капiтальних iнвестицiях витрати на матерiальнi та нематерiальнi необоротнi активи, отриманi на безоплатнiй основi та придбанi з метою їх подальшого перепродажу, а також лiзинговi платежi.

Данi наводяться у фактичних цiнах, з урахуванням суми податку на додану вартiсть, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством.

Джерелом iнформації для заповнення рядкiв роздiлу про капiтальнi iнвестицiї є обороти за дебетом субрахункiв рахунку 15 “Капiтальнi iнвестицiї’ та аналiтичнi данi до рахунку.

В окремому рядку (685) вiдображається вартiсть об’єктiв основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв та нематерiальних активiв) якi вибули через продаж, лiквiдацiю, безкоштовне передання за первiсною вартiстю.

Данi щодо вибуття основного капiталу мають бути вказанi навiть у разi, коли пiдприємство не освоювало валових капiтальних iнвестицiй.

Як довiдка у рядку 699 указується iнформацiя щодо наявностi залучених прямих та портфельних iноземних iнвестицiй або зобов’язань перед нерезидентами. Інформацiя наводиться у разi:

• унесення iноземних iнвестицiй до статутного фонду пiдприємства;

• здiйснення переходу прав власностi до нерезидента на майно, майновi комплекси шляхом прямого їх одержання або на акцiї, облiгації та iншi цiннi папери;

• надходження iнвестицiй на основi укладення концесiйних договорiв та договорiв про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть.

До iнвестицiй також належать кредити та позики, отриманi вiд прямих iнвесторiв.

Роздiл 6. Витрати пiдприємства на iнновацiї та iнформатизацiю. У рядках роздiлу вказують загальнi та деталiзованi витрати, пов’язанi з технологiчними iнновацiями (розробка i впровадження технологiчно нових чи значно вдосконалених продуктiв або послуг, методiв виробництва (передачi), технологiчно нових чи значно вдосконалених виробничих методiв), що здiйснюються за рахунок поточних витрат та валових капiтальних iнвестицiй як власними силами пiдприємства, так i стороннiми пiдприємствами.

До загальної суми витрат на технологiчнi iнновації входять витрати на:

• дослiдження i розробки, виконанi як власними силами пiдприємств, так i стороннiми пiдприємствами:

• витрати на оплату працi працiвникiв облiкового складу, що виконували науковi дослiдження i розробки;

• обов’язковi вiдрахування за встановленими законодавством нормами;

• витрати на придбання i виготовлення спецiальних iнструментiв, пристосувань, приладiв, стендiв, апаратiв, механiзмiв, пристроїв та iншого спецiального устаткування, необхiдного для виконання конкретної теми, включаючи витрати на його проектування, транспортування й установку;

• вартiсть матерiалiв, сировини та комплектуючих виробiв, напiвфабрикатiв, палива, енергії, усiх видiв природної сировини, робiт i послуг виробничого характеру, виконаних стороннiми пiдприємствами;

• валовi капiтальнi iнвестиції на дослiдження i розробки, у тому числi на придбання земельних дiлянок, будiвництво чи купiвлю будинкiв, на придбання устаткування (крiм валових капiтальних iнвестицiй на будiвництво житла, об’єктiв культурно-побутового призначення тощо, не пов’язаних з науковими дослiдженнями та розробками);

• iншi витрати, пов’язанi з виконанням дослiджень та розробок;

• на придбання машин, обладнання, установок, включаючи iнтегроване програмне забезпечення, iнших основних засобiв, що пов’язанi з упровадженням технологiчних iнновацiй, тобто необхiдних для впровадження нових чи вдосконалення технологічних процесiв, або машин та обладнання, якi не вдосконалюють виробничi потужностi, але необхiднi для випуску нової продукцiї, послуг;

• на придбання нових технологiй, якi використанi для реалiзацiї технологiчних iнновацiй, ураховуючи придбання пiдприємством права власностi на винаходи, кориснi моделi, промисловi зразки; лiцензiй на використання зазначених об’єктiв, на виплати лiцензiару, а також витрати на придбання безпатентних лiцензiй, ноу-хау (формули, розрахунки, плани, креслення, незапатентованi винаходи та iнше; iнструкцiї, опис, вимоги, данi, методи i методики), проектiв, технологiй у розукомплектованому виглядi, товарних знакiв, iнших iнжинiрингових, консалтингових послуг, що придбанi в стороннiх пiдприємств, органiзацiй, приватних осiб тощо;

• придбання програмних засобiв, пов’язаних зi здiйсненням iнновацiй. Програмнi засоби, крiм програм для електронних обчислювальних машин, можуть включати офiснi додатки, мови програмування i засоби для розробки додаткiв, видавничi системи i графiчнi редактори, колекції зображень тощо;

• на виробниче проектування, iншi види робiт, пов’язанi з пiдготовкою виробництва для випуску нових продуктiв, упровадження нових послуг чи методiв їхнього виробництва (передачi). Виробничi проектно-конструкторсъкi роботи, пов’язанi з технологiчним оснащенням, органiзацiєю виробництва i початковим етапом випуску нової продукції. У промисловостi до них може вiдноситись проектування промислового об’єкта (зразка), пов’язане з пiдготовкою виробництва нових продуктiв, iншi проектно-конструкторськi роботи, направленi на окремi виробничi процеси i методи, необхiднi для виробництва технологiчно нових продуктiв i здiйснення нових процесiв. У галузях сфери послуг пiдготовка до впровадження нових послуг чи методiв їхнього виробництва охоплює дiяльнiсть, направлену на конкретнi процедури (процеси, методи), специфiкацiї й експлуатацiйнi особливостi i властивостi (уключаючи кiнцевi iспити), необхiднi для впровадження iнновацiй;

• на технологiчну пiдготовку виробництва: витрати на засоби технологiчного оснащення, якi доповнюють технологiчне обладнання для виконання певної частини технологiчного процесу (рiзальний iнструмент, штамп, пристосування, калiбри, прес-форми, моделi, ливарнi форми, стрижневi шухляди тощо); пробне виробництво або випробування, необхiднi на початковому етапi випуску продукції, а також у разi, якщо це необхiдно для виконання подальших етапiв розробки та проектування; програмнi засоби адаптацii до технiчних вимог нових продуктiв та процесiв; розвиток та змiпи органiзацiйних структур виробництва, процеси контролю якостi продукції, методи та стандарти, необхiднi для випуску нового виробу чи застосування нового технологiчного процесу;

• маркетинг та рекламу: витрати, пов’язанi з маркетингом чи ринковим упровадженням iнновацiй (випуском на ринок технологiчно нових чи вдосконалених продуктiв, нових послуг). Вони включають попереднє дослiдження, зондування ринку, адаптацiю даного виробу для рiзних ринкiв збуту i початкову рекламу, але крiм витрат на розгортання дистриб’юторських мереж (випуск нових товарiв, послуг на ринок) для ринкових iнновацiй;

• навчання, пiдготовку i переквалiфiкацiю персоналу у зв’язку з упровадженням технологiчних iнновацiй (виробництвом нових продуктiв, роботою за новими технологiями i на новому обладнаннi, упровадженням нових чи iстотно вдосконалених видiв чи послуг методiв їхнього виробництва). Витрати на навчання i пiдготовку персоналу можуть включати використання послуг стороннiх органiзацiй i витрати на навчання i пiдготовку в самій органiзації (у тому числi без вiдриву вiд виробництва);

• iншi витрати, пов’язанi з упровадженням технологiчних iнновацiй: витрати на оплату консультацiй запрошених квалiфiкованих спецiалiстiв, оплату робiт, послуг технологiчного характеру тощо.

Роздiл 7. Основнi показники по мiсцевих одиницях за звiтний рiк. У цьому роздiлi пiдприємства надають індентифiкаційнi, класифікаційнi та економiчнi данi за всiма наявними мiсцевими одиницями, включаючи тi з них, якi не мають у звiтному роцi показникiв господарської дiяльностi. Перелік видiв економічної дiяльностi за КВЕД, за якими заповнюється роздiл 7 форми №1-пiдприємництво (рiчна) наведено у додатку 2 до Iнструкцiї.

Мiсцева одиниця — пiдроздiл (або частина) пiдприємства (фiлiя, представництво, вiддiлення та iншi), який розташований на топографiчно вiдокремленiй території та займається одним (або декiлькома) видом економiчної дiяльностi.

Одне пiдприємство може мати декiлька мiсцевих одиниць, але мiсцева одиниця може належати тiльки одному пiдприємству.

Пiдрозділ вважається мiсцевою одиницею за таких умов:

• територiального вiдокремлення, тобто розташування в географiчно вiдокремленiй мiсцевостi;

• ведення з територiально вiдокремленої мiсцевостi господарської дiяльностi. При цьому може мати один (або декілька) вид дiяльностi, що вiдповiдає або вiдрiзняється вiд виду дiяльностi пiдприємства в цiлому.

Мiсцевою одиницею може бути завод, фабрика, житлово-комунальна контора, транспортна база, будiвельний майданчик, цех, магазин, їдальня, дитячий садок тощо, якi входять до складу пiдприємства, що звiтує, але мають право вести вiдокремлено господарську дiяльнiсть, i на яких працює, можливо, i не повний робочий день хоч один працiвник даного пiдприємства (з урахуванням засновника або власника). Уважаються мiсцевими одиницями також офiси, апарати управлiння, що територiально вiдокремленi вiд пiдприємств, навiть у разi вiдсутностi працiвникiв (штатних та позаштатних) за їх мiсцезнаходженням.

У разi, якщо до складу пiдприємства (об’єднання, асоцiацiї, концерну), що звiтує, входять пiдроздiли, що с юридичними особами, якi об’єдналися для ведення разом господарської дiяльностi, але через особливості первинного облiку не мають змоги надавати окремо звiт про свою дiяльнiсть, останнi при цьому також уважаються мiсцевими одиницями.

Якщо пiдприємство випускає продукцiю (надає послуги) рiзних видiв економiчної дiяльностi, виробництво якоi зосереджено на одній території, тобто не має териториально вiдокремлених підрозділів, то воно вважається багатогалузевим пидприємством и при цьому не має місцевих одиниць.

У звіті наводиться інформація окремо за кожною місцевою одиницею підприємства. При цьому в рядку під номером “один” наводяться данi за мiсцевою одиницею, що є головним пiдприємством (органiзациєю) або апаратом управління, офiсом, а в наступних рядках (2, 3 и т. ін.) — за iншими місцевими одиницями. Крім того, данi за кожною мiсцевою одиницею групуються за наявними видами економичної діяльності відповiдно до графи Б додатка 2 Iнструкції.

У додатку наводиться розшифровка використаних матерiальних витрат та послуг сторонніх органiзацій за кодами економiчної дiяльності постачальників в цілому по підприємству та по основному виду діяльності на рiвнi роздiлу КВЕД.

Термін подання – річна не пізніше 20 лютого, квартальна не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.36.32 (0.01 с.)