Звітність про відрахування у Пенсійний фондМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Звітність про відрахування у Пенсійний фондОсновні принципи та загальні правові, фiнансовi та органiзацiйнi засади загальнообов’язкового державного соцiального страхування громадян в Українi визначенi Законом України «Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування» вiд 14 сiчня 1998 р. № 16/98-ВР.
Законодавство України про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування складається з названого Закону та прийнятих, вiдповiдно до нього законiв, iнших нормативно-правових актiв, що регулюють вiдносини у сферi загальнообов’язкового державного соцiального страхування.

Завдання законодавства про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування полягас у встановленннi гарантiй щодо захисту прав та iнтересiв громадян, якi мають право на пенсiю, а також на iншi види соцiального захисту, що включають право на забезпечення їх у разi хвороби, постiйної або тимчасової втрати працездатностi, безробiття з незалежних вiд них обставин, народження дитини, необхiдностi догляду за малолiтньою дитиною або дитиною-iнвалiдом, хворим членом сiм’ї, смертi громадянина та членiв його сiм’ї тощо.

У названому Законi наведенi такi види загальнообов’язкового державного соцiального страхування:

· пенсiйне страхування;

· страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими народженням та похованням;

· медичне страхування;

· страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi;

· страхування на випадок безробіття;

· iншi види страхування, передбаченi законами України.

За загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням надаються такi види соцiальних послуг та матерiального забезпечення:

1) пенсiйне страхування: пенсii за вiком, по iнвалiдностi внаслiдок загального

захворювання (в тому числі калiцтва, не пов’язаного з роботою, iнвалiдностi з дитинства); пенсii у зв’язку втратою годувальника, крiм передбачених пунктом 4 цiєї статтi; медичнi профiлактично-реабiлiтацiйні заходи; допомога на поховання пенсiонерiв;

2) медичне страхування: дiагностика та амбулаторне лiкування; стацiонарне

лiкування; надання готових лiкарських засобiв та виробiв медичного призначення; профiлактичнi та освiтнi заходи; забезпечення медичноi реабiлiтацй осiб, якi перенесли особливо важкi операцii або мають хронiчнi захворювання;

3) страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,

зумовленими народженням та похованням: допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною); допомога по вагiтностi та пологах; допомога при народженні дитини та по догляду за нею; допомога на поховання (крім поховання пенсiонерiв, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві); забезпечення оздоровчих заходів;

4) страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного

захворювання: профiлактичнi заходи по запобіганню нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням; відновлення здоров’я та працездатності потерпілого; допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання; вiдшкодування збиткiв, заподiяних працiвниковi калiцтвом чи iншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним своїх трудових обов’язкiв; пенсiя по iнвалiдностi внаслiдок нещасного випадку на виробництвi або професiйного захворювання; пенсiя у зв’язку iз втратою годувальника, який помер внаслiдок нещасного випадку на виробництвi або професiйного захворювання; допомога на поховання осiб, якi померли внаслiдок нещасного випадку на виробництвi або професiйного захворювання;

5) страхування вiд безробiття: допомога по безробіттю; вiдшкодування витрат,

пов’язаних iз професійною підготовкою або перепідготовкою та профорiентацiєю; матеріальна допомога безробітному та членам його сім’ї; дотація роботодавцю для створення робочих місць; допомога на поховання безробітного.

У разi прийняття законiв з нових видiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування або внесення змiн до законiв України з окремих видiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування одночасно вносяться змiни до цих Основ.

Доповнення перелiку матерiального забезпечення та соцiальних послуг, якi надаються особам за загальнообов’язковим державним соцiальним страхуванням, можуть здiйснюються законами України з окремих видiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування.

До страхових випадкiв, з настанням яких надаються матерiальне забезпечення та соцiальнi послуги, належать такi:

. тимчасова непрацездатнiсть;

. вагiтнiсть i пологи, догляд за малолiтньою дитиною;

. iнвалiднiсть;

. хвороба;

. досягнення пенсiйного вiку,

. смерть годувальника;

. безробiття;

. соцiальнi послуги та iншi матерiальнi витрати, пов’язанi з певними обставинами;

. нещасний випадок на виробництвi;

. професiйне захворювання.

Розмiри внескiв на загальнообов‘язкове державне соцiальне страхування залежно вiд його виду щорiчно встановлюються Верховною Радою України вiдповiдно для роботодавцiв i застрахованих осiб з кожного виду страхування на календарний рік у вiдсотках одночасно iз затвердженням Державного бюджету України, якщо iнше не передбачено законами України з окремих видiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування.

Страхові внески на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування залежно вiд його виду встановлюються з кожного виду страхування, як правило, на календарний рiк у вiдсотках:

· для роботодавцiв до сум фактичних витрат на оплату працi та iнших виплат

найманим працiвникам, якi пiдлягають обкладенню податком з доходiв фiзичних осiб;

· для фiзичних осiб — до сум оподатковуваного доходу (прибутку).

Внески на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйних захворювань сплачує виключно роботодавець.

Вiдрахування внескiв до фондiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування вiдносяться до обов’язкових загальнодержавних податкiв i зборiв (обов’язкових платежiв). Об’єкти оподаткування, строки звiтностi та вiдповiдальнiсть платникiв встановлюється вiдповiдними Законами України, форми звiтностi визначаються вiдповiдними Мiнiстерствами (вiдомствами, фондами), для чого мiнiстерства ( вiдомства, фонди) своїми наказами затверджують iнструкцiї.

Порядок справляння та використання внескiв на обов’язкове державне пенсiйне страхування визначено Законом України Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування” вiд 9 липня 2003 р. № 1058-IУ.

Платниками внескiв на обов’язкове державне пенсiйне страхування є:

1) роботодавцi всiх форм власностi i господарювання, якi використовують працю фiзичних осiб на умовах трудового договору ( контракту) або на iнших умовах, передбачених законодавством, або за договорами цивiльно-правового характеру;

2) пiдприємства, установи, органiзацiї, вiйськовi частини та органи, якi виплачують заробiтну плату (винагороду), грошове забезпечення, допомогу: особам, обраним на виборнi посади до органiв державноi влади, органiв мiсцевого самоврядування, об’єднань громадян, профспiлок, полiтичних партiй, якi отримують заробiтну плату (винагороду) за роботу на виборнiй посадi; особам, якi проходять строкову вiйськову службу у Збройних Силах України, Службi безпеки України, iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формуваннях, а також в органах Мiнiстерства внутрiшнiх справ України; працiвникам воєнiзованих формувань, особам начальницького i рядового складу фельд’єтерськоi служби спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань зв’язку та iнформатизацii, гірничорятувальних частин незалежно вiд підпорядкування, а також особовий склад аварійно-рятувальної служби, створеної вiдповiдно до законодавства на постiйнiй основi;

З) Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання України — для працюючих осiб, за яких роботодавець сплачує внески в сумi меншiй, нiж сума внеску iз заробiтку, який потерпiлий мав до ушкодження здоров’я, а також для непрацюючих осiб, якi отримують щомiсячнi страховi виплати вiдповiдно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi”, крiм осiб, якi отримують виплати у зв’язку зi смертю годувальника, та непрацюючих осiб, якi отримують пенсii по iнвалiдностi вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання;

4) застрахованi особи:

· фiзичнi особи — суб’єкти пiдприсмницької дiяльностi, у тому числi тi, якi

обрали особливий спосiб оподаткування (фiксований податок, єдиний податок, фiксований сiльськогосподарський податок, придбали спецiальний торговий патент), та члени сiмей зазначених фiзичних осiб, якi беруть участь у провадженнi ними пiдприємницькоi дiяльностi.

До членiв сiмей фiзичних осiб — суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi беруть участь у провадженнi ними пiдприємницької дiяльностi, належать: дружина (чоловiк), батьки, дiти та iншi утриманцi, якi досягли 15 рокiв, не перебувають у трудових або цивiльноправових вiдносинах з такою фiзичною особою — суб’єктом пiдприємницької дiяльностi, але разом з ним здiйснюють пiдприємницьку дiяльність i отримують частину доходу вiд заняття цiєю дiяльнiстю;

· особи, якi забезпечують себе роботою самостiйно займаються адвокатською,

нотарiальною, творчою та iншою дiяльнiстю, пов’язаною з отриманням доходу безпосередньо вiд цiєї дiяльностi.

Особи, якi досягли 16-рiчного вiку та не належать до кола осiб, якi пiдлягають загальнообов’язковому державному пенсiйному страхуванню вiдтiовiдно до статтi 11 цього закону, у тому числi iноземцi та особи без громадянства, якi постiйно проживають або працюють на території України, громадяни України, якi постiйно проживають або працюють за межами України, якщо iнше не встановлено мiжнародними договорами, згода на обов’язковiсть яких надана Верховною Радою України, мають право на добровiльну участь у системi загальнообов’язкового державного пенсiйного страхування.

Зазначенi особа можуть брати добровiльну участь у солiдарнiй системi або в накопичувальнiй системi пенсiйного страхування, або одночасно в обох системах.

Крiм внескiв на загальнообов’язкове пенсiйне страхування, вiдповiдно до Закону України “Про збiр на обов’язкове державне пенсiйне страхування” вiд 26 червня 1997 р. № 400/97-ВР у пенсiйний фонд нараховують збори:

· юридичнi та фiзичнi особи, що здiйснюють операцiї з купiвлi-продажу валют;

· суб’єкти пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють торгiвлю ювелiрними

виробами iз золота (крiм обручок), платини i дорогоцiнного камiння;

· юридичнi та фiзичнi особи при вiдчуженнi легкових автомобiлiв, крiм

легкових автомобiлiв, якими забезпечуються iнвалiди, та тих автомобiлiв, якi переходять у нласнiсть спадкоємцям за законом;

· пiдприємства, установи та органiзацiї незалежно вiд форм власностi та фiзичнi особи, якi придбавають нерухоме майно, за винятком державних пiдприємств, установ i органiзацiй, що придбають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштiв, установ та органiзацiй iноземних держав, що користуються iмунiтетами i привiлеями згiдно iз законами та мiжнародними договорами України, згода на обов’язковiсть яких надана Верховною Радою України, а також громадин, якi придбають житло i перебувають у черзi на одержання житла або придбавають житло вперше;

· пiдприємства, установи та органiзацiї, фiзичнi особи, якi користуються послугами стiльникового рухомого зв’язку, а також оператори цього зв’язку, якi надають свої послуги безоплатно. При цьому збiр на обов’язкове державне пенсiйне страхування не сплачується, якщо послугами стiльникового зв’язку користуються річковi, морськi, повiтрянi, космiчнi транспортнi засоби, засоби наземного технологiчного транспорту (у тому числi таксi), що мають стацiонарно вбудоване обладнання радiозв’язку, радiонавiгацiї та радiоастрономiї, яке не може бути вiдокремлено від таких засобів без втрати його технологiчних або експлуатацiйних якостей чи характеристик.

Послуги стiльникового рухомого зв‘язку — послуги з передачi мережею зв’язку загального користування голосу, сигналiв, звукiв, зображень, друкованих чи письмових матерiалiв або символiв, призначених для конкретного абонента, у разi, коли для їх прийому або передачi використовується обладнання радiозв’язку.

Радiозв‘язок — електрозв’язок, що здiйснюється шляхом поширення електромагнiтних хвиль у вiльному просторi без штучного спрямовуючого середовища.

Роумiнг — послуга стiльникового рухомого зв’язку, яка забезпечус можливiсть абонентам здiйснювати двостороннiй зв’язок без подания будь-якої попередньої заяви або з такою пiд час перемiщення iз зони дії одного оператора до iншого як у межах України, так i за й межами.

Порядок сплати та звiтнiсть щодо зборiв на обов’язкове державне пенсiйне страхування з окремих видiв господарських операцiй затвердженi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд З листопада 1998 р. № 1740.

Об’єктом нарахування внескiв до пенсiйного фонду є:

· для роботодавця — суми фактичних витрат на оплату працi (грошового

забезпечення) працiвникiв, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробiтної плати та iнших заохочувальних та компенсацiйних виплат, у тому числi в натуральнiй формi, якi визначаються згiдно з нормативно-правовими актами, прийнятими вiдповiдно до Закону України «Про оплату працi», виплату винагород фiзичним особам за виконання робiт (послуг) за угодами цивiльно-правового характеру, що пiдлягають обкладенню податком на доходи фiзичних осiб, а також на суми оплати перших п’яти днiв тимчасової непрацездатностi, яка здiйснюється за рахунок коштiв роботодавця, та допомоги по тимчасовiй непрацездатностi;

· для застрахованої особи — сукупний оподатковуваний дохiд.

Об’єктом эбору з окремкх операцiй купiвлi-лродажу є:

• для юридичних та фiзичних осiб, що здiйснюють операції з купiвлi-продажу валют об’єкт збору — сума операцій з купiвлi-продажу валют;

• при реалiзації ювелiрних виробiв iз золота (крiм обручок), платини і дорогоцiнного камiння об’єктом оподаткування є вартiсть реалiзованих виробiв;

• при купiвлi автомобiля об’єктом оподаткування є його вартiсть легкового автомобiля;

• для платникiв збору, що придбавають нерухоме майно (основнi засоби групи 1 об’єкт оподаткування — вартiсть нерухомого майна, зазначена в договорi купiвлi-продажу такого майна;

• для пiдприємств, установ та органiзацiй, фiзичних осiб, якi користуються послугами стiльникового рухомого зв’язку, а також операторiв цього зв’язку, якi надають свої послуги безоплатно, об’єктом збору є вартiсть будь-яких послуг стiльникового рухомого зв’язку, сплачена споживачами цих послуг оператору, що їх надає, включаючи вартiсть вхiдних та вихiдних телефонних дзвiнкiв, абонентську плату, плату (надбавку) за роумiнг, суму страхового завдатку, авансу, вартiсть iнших спецiальних послуг, зазначених у рахунку на оплату послуг стiльникового рухомого зв’язку.

У разi продажу прав на тимчасове користування послугами стiльникового рухомого зв’язку у виглядi магнiтних карт, мiкросхем або чипiв об’єктом оподаткування є вартiсть їх продажу.

У разi, коли оператор стiльникового зв’язку надає послуги з цього зв’язку безоплатно, об’єктом оподаткування є вартiсть таких послуг, визначена за звичайними розцiнками (тарифами) такого оператора.

У разi, коли особа надає засоби, споруди або мережу зв’язку в оренду (лiзинг) або передає і об’єкти в iншi види користування iншiй особi, яка виконує функцiї оператора щодо третiх осiб, об’єктом оподаткування є тiльки послуги, якi надаються такою другою особою таким третiм особам.

Не може бути об’єктом оподаткування:

• транслювання програм радiо- та телевiзiйними станцiями;

• передавання або прийом iнформації за допомогою радiозв’язку мережами вiдомчого чи технологiчного зв’язку, що не мають автоматичної комутацiї з мережею зв’язку загального користування;

• користування радiотелефонами та радiоподовжувачами, пiдключеними до номерiв квартирних телефонiв;

• суми, якi сплачуються одним оператором у компенсацiю нартостi послуг з роумiнгу (або покрипя вiд’ємного сальдо взаєморозрахункiв з роумiнгу) iншому оператору, який надав такi послуги.

Розмiр страхових внескiв до солiдарного та накопичувального фонду встановлюється Верховною Радою України окремо для страхувальникiв та застрахованих осiб за результатами актуальних розрахункiв при затвердження закону про Державний бюджет Украiни на наступний рiк.

Вставка с журналаПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.108.188 (0.01 с.)