Статистична звітність щодо праці, її зміст, джерела інформації і порядок поданняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Статистична звітність щодо праці, її зміст, джерела інформації і порядок поданняСтатистика чисельності, заробітної плати та робочого часу найманих працівників включає наступні форми звітності:

• 1-ПВ (умови праці) "Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці" (04.10.2004 №535), річна - поштова;

• 1-ПВ "Звіт з праці" (11.08.2004 №472), місячна - термінова;

• 1-ПВ "Звіт з праці" (11.08.2004 №472), квартальна -термінова;

• 1-ПВ (страйк) "Звіт щодо причин та наслідків страйку" (07.02.2001 №88), квартальна - термінова;

• 3-ПВ "Звіт про використання робочого часу" (21.07.2003 №224), квартальна, термінова;

• 3-ПВ (зведена) "Зведений звіт про використання робочого часу" (04.01.2000 №1), квартальна - термінова;

• 6-ПВ "Звіт про кількість працівників, їд якісний склад та професійне навчання" (04.10.2004 №535), річна - поштова;

• 9-ДС "Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які займають посади керівників та спеціалістів" (14,10.2004 №559), річна - поштова;

• 1-РС "Витрати на утримання робочої сили" (28.09.2001 №398), раз на 2—3 роки (вибіркове обстеження підприємств), поштова.

Крім цієї звітності, підприємства всіх форм власності та господарювання подають до Фонду соціального страхування на випадок безробіття річний "Звіт з праці" за формою 2-ПВ та місячний "Звіт про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) та потребу в працівниках" за формою 3-ПН.

У підрозділі розглядаються лише окремі форми звітності, які дають можливість виявити основні потреби в отриманні інформації для складання звітності з праці.

Звітність за формою 1-ПВ (умови праці) - річна (табл. 14.10) подається підприємствами (організації) сільського господарства, промисловості, будівництва, транспорту та зв'язку, які визначені за переліком органів державно статистики - органу державної статис­тики за місцезнаходженням не пізніше 31 січня року, наступного за звітним. Інструкція щодо заповнення цього звіту затверджена нака­зом Держкомстату від 5 жовтня 2004 р. №542.

Звіт містить 2 розділи:

· Розділ I. Стан умов праці;

· Розділ II. Пільги та компенсації за роботу із шкідливими умо­вами праці та за особливий характер праці.

Згідно з інструкцією №542 звіт за формою 1-ПВ (умови праці) складають підприємства і організації, незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання, що відносяться до секцій (груп) Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД).

При заповненні рядків форми 1-ПВ (умови праці) необхідно керуватися

· Інструкцією зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України, затвердженої наказом Мінстату України від 7 липня 1995 р. №171;

· Переліком важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 грудня 1993 р. №256;

· Переліком важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 1994 р. №46;

· Законом України "Про відпустки" (504/96-ВР);

· додатком 1 "Списку виробництв, цехів, професій й посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку", затвердже­ним постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. №1290;

· Постановою Верховної Ради України "Про порядок введення
в дію Закону України "Про відпустки" від 15 листопада 1996 №505;

· Списком виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, затвердже­ного наказом Мінпраці України від 30 січня 1998 р. №16;

· Порядком застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 23 березня 2001 р. №122;

· Типовим положенням про оцінку умов праці на робочих місцях та порядком застосування галузевих переліків робіт, за якими можуть установлюватися доплати робітникам за умови праці, за­твердженим постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 3 жовтня 1986 р. №387/22-78;

· Переліком хімічних речовин, при роботі з якими в профілактичних цілях рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я СРСР від 4 листопада 1987 р. №4430-87;

· Порядком безкоштовної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам та службовцям, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, затвердженим постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 16 грудня 1987 р. №731/П-13;

· Переліком виробництв, професій і посад, робота в яких дає право на безкоштовне отримання лікувально-профілактичного харчування у зв'язку з особливо шкідливими умовами праці, раціонів цього харчування, норм безкоштовної видачі вітамінних препаратів правил безкоштовної видачі лікувально-профілактичного харчуван­ня, затвердженим постановою Держкомпраці СРСР і Президією ВЦРПС від 7 січня 1977 р. №4/П-1;

· Списком виробництв, робіт, професій і посад працівників, ро­бота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці", затвердженим постановою Кабінету Міністрів Ук­раїни від 17 листопада 1997 р. №1290;

· Законом України "Про пенсійне забезпечення" (1788-12);

· Списком №1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. №36;

· Списком №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, за­твердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 №36.

В Інструкції №542 наводяться правила заповнення рядків форми 1-ПВ (умови праці) з посиланнями на перераховані вище нормативні документи.

Звітність за формою №1-ПВ термінова - місячна "Звіт з праці" подається органу державної статистики за місцем знаходження підприємствами, установами, організаціями, їх структурними підрозділами, що визначені за переліком органів державної статис­тики не пізніше 7-го числа після звітного періоду.

Звіт має два розділи:

• Розділ I. Кількість працівників та фонд оплати праці;

• Розділ II. Заборгованість перед працівниками по заробітній платі та допомогах із соціального страхування.

Форма №1-ПВ термінова - квартальна "Звіт з праці" подається органу державної статистики за місцем знаходження підприємства­ми, установами, організаціями, їх структурними підрозділами, що визначені за переліком органів державної статистики не пізніше 7-го числа після звітного періодуодночасно з формою №1-ПВ терміно­ва - місячна.

Звіт складається з трьох розділів:

· Розділ I. Склад фонду оплати праці та інші виплати;

· Розділ II. Кількість та фонд оплати праці окремих категорій працівників (за період з початку року);

· Розділ III. Розподіл працівників за розмірами заробітної плати.

Для заповнення звітів форм №1-ПВ та 3-ПВ, 6-ПВ, 9-ДС використовують облікові дані про оплату праці та використання робочо­го часу з синтетичного та аналітичного обліку, особових карток.

При визначенні кількісного та якісного складу працівників, даних про оплату праці також використовують форми первинного обліку, які затверджені наказами Мінстату України "Про затвердження типових форм первинного обліку" від 9 жовтня 1995 р. №253, від 11 липня 1993 р. №180 та від 22 травня 1996 р. №144:

· П-1 "Наказ (розпорядження) про прийом на роботу;

· П-5 "Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу;

· П-6 "Наказ (розпорядження) про надання відпустки";

· П-8 " Наказ (розпорядження) про призупинення трудового договору";

· П-12 "Табель обліку використання робочого часу і розрахунку заробітної плати";

· П-13 "Табель обліку використання робочого часу"

· П-14 "Табель обліку використання робочого часу"

· П-49 "Розрахунково-платіжна відомість";

· П-50 "Розрахункова відомість";

· П-51 "Розрахункова відомість";

· П-53 "Платіжна відомість ";

· П-54 "Особовий рахунок";

· Т-2 "Особова картка".

Звіти мають загальну частину, що відображає коди звітності та інші коди, загальні для всіх форм звітності, найменування та розташування підприємства, установи, організації тощо.

Розкриємо порядок заповнення окремих показників вказаної звітності. У розділі "Чисельність та фонд оплати праці" відображаються чисельність персоналу в еквіваленті повної зайнятості, струк­тура виплат, штатна чисельність, відпрацьований час та суми утриманого податку з доходів фізичних осіб.

Показник "Середньооблікова чисельність персоналу в еквіваленті повної зайнятості, осіб" розраховується згідно з Інструкцією зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України, яка затверджена наказом Мінстату від 7 липня 1995р. №171.

Для розрахунку середньооблікової чисельності штатних працівників за місяць спочатку визначають за кожен день звітного місяця чисельність працівників облікового складу, яка має відповідати даним табельного обліку використання робочого часу, на основі якого встановлюється чисельність працівників, котрі фактично з'явилися на роботу. Чисельність працівників у святкові і вихідні дні приймається такою, що дорівнює чисельності за попередній робочий день. Кількість працівників додається і ділиться на кількість днів у місяці.

Розрахунок чисельності персоналу в еквіваленті повної зайнятості базується на перерахунку всього персоналу в умовну чи­сельність працівників, зайнятих виконанням роботи протягом повного робочого дня. У зв'язку з цим цей показник може бути рівним або меншим середньооблікової чисельності штатних працівників. У всіх випадках відсутності працівника, коли за ними зберігається повна заробітна плата, їх враховують як цілі фізичні одиниці.

В еквівалент повної зайнятості перераховують працівників, які працюють неповний робочий день або неповний робочий тиждень, у тому числі на 0,5 ставки, а також тих, які перебували у неоплачуваній відпустці чи на лікарняному. Наприклад, 5 працівників за місяць відпрацювали 320 годин, норма робочого часу за місяць за 8-годинного робочого дня - 160 годин. В еквіваленті повної зайнятості чисельність цих працівників складе 320 : 160 = 2 особи.

Щодо працівників, за якими неможливо вести облік робочого часу (працівники, що працюють за договорами цивільно-правового характеру, надомники, ті що залучаються до роботи згідно з договорами з іншими організаціями тощо), середньооблікову чисельність визначають виходячи з їх фонду оплати праці, поділеного на середньомісячну зарплату працівника облікового складу, зайнятого в основній діяльності, перераховану в еквівалент повної зайнятості.

При заповненні у звітності з праці даних про основну ідодаткову оплату праці й інші виплати працівникам користуються Інструкцією зі статистики заробітної плати, яка затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 р. №5.

Дані щодо структури фонду оплати праці для заповнення звітів можна взяти з даних бухгалтерського обліку, якщо облік витрат ведеться за елементами витрат (субрахунки рахунку 81). Видача продукції, товарів та послуг у рахунок заробітної плати береться з оборотів за дебетом субрахунку 661 та кредитом субрахунків 701—703, утриманий податок з доходів фізичних осіб - з оборотів за дебетом субрахунку 661 та кредитом субрахунку 641. Сума нарахованих дивідендів власним працівникам береться з оборотів за дебетом ра­хунку 441 та кредитом субрахунку 671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами". Щоб виділити нараховані дивіденди власним працівникам, доцільно відкрити субрахунки 671.1 "Розрахунки за нарахованими дивідендами з власними працівниками" та 671.2 "Роз­рахунки за нарахованими дивідендами з іншими учасниками (акціонерами)".

При заповненні таблиці розподілу працівників за розмірами заробітної плати за останній місяць кварталу чи року використовують аналітичні дані з нарахування заробітної плати.

Чисельність окремих категорій працівників та склад фонду оп­лати праці заповнюється на підставі даних кадрових служб підприємств та бухгалтерського обліку. Включаються дані про чисельність працівників, які повністю відпрацювали місяць згідно з установленою нормою часу на підприємстві. Також включаються працівники, які перебували в основних та додаткових відпустках, та ті, які працювали неповний робочий день (тиждень) або перебували у відпустках за рішенням адміністрації за умови, що вони відпрацю­вали не менше 50 % 1 табельного фонду робочогочасу, встановленого на цей місяць. Не включаються прийняті на умовах неповного робо­чого дня (тижня) за власним бажанням, учні, працівники, які залуча­ються до роботи за спеціальними договорами.

У разі відсутності обліку використання робочого часу середня чисельність сумісників та працюючих за договорами цивільно-пра­вового характеру розраховується як середня арифметична на підставі даних про чисельність працівників відповідної категорії на початок кожного місяця за формулою

К на 1.01.2001:2 +К на 1.02.2001 + ..+ К на 1.п.2001 + К на 31.п.2001:2

п

де К - кількість працівників,

п-3 (6,9,12 місяців).

 

Якщо договір укладено не з першого числа місяця, чисельність розраховується виходячи ізобліку цих працівників за кожен календарний день, як цілих одиниць протягом всього строку дії договору.

При складанні звітності за формами №1 ПВ термінова - місячна, №1-ПВ термінова - квартальна "Звіт з праці" слід також керуватись роз'ясненням Державного комітету статистики України від 21 жовтня 2003 р. №6-2-21/319.

Слід зауважити, що діють и інші нормативні документи Держкомстату, які регулюють порядок складання звітності з праці та ви­користання робочої сили, зокрема:

· Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №6-ПВ (річна) "Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання" затверджена наказом Держкомстату України від 4 жовтня 2004 р, №536;

· Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №9-ДС (річна) "Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які займають посади керівників та спеціалістів, за станом на 31 грудня звітного року" затверджена наказом Держкомстату України від 14 жовтня 2004 р, №559.

Звіт про витрати на утримання робочої сили за формою № 1- РС – поштова подається підприємствами, установами, організаціями, що включені до вибіркової сукупності об’єктів обстеження, за вказівкою органу державної статистики (раз на два –три роки) не пізніше 7 березня –органу державної статистики за місцем знаходження. Заповнені дані цього звіту є конфіденційною інформацією.

Звіт включає 2 розділи і довідкову таблицю. У першому розділі наводяться такі дані:

· середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу;

· крім того середня чисельність;

· сумісників (зовнішніх);

· працюючих за договорами;

· середньооблікова чисельність персоналу в еквіваленті повної зайнятості;

· кількість невідпрацьованих людино –годин, що були оплачені;

з них:

· працівникам, які знаходились у відпустках (основних, додаткових );

· працівникам, які перебували у відпустках за ініціативою адміністрації або переведені на неповний робочій день, тиждень;

· інші невідпрацьовані, але оплачепні людино-години (наприклад, за період навчання у системі підвищення кваліфікації, пільгові години підліткам, за виконання державних і громадських обов’язків та інше);

· загальна кількість оплачених людино-годин;

· норма тривалості робочого часу, встановлена колективним договором, годин на тиждень на одного працівника.

Для заповнення даних звіту використовують дані первинних до обліку робочого часу, документа про нарахування заробітної плати, накази по кадрам, лікарняні листки, дані колективного договору. У другому розділі наводяться складові частини витрат на утри­мання робочої сили, в тому числі структура витрат на оплату праці та витрати підприємства соціального спрямування. Зокрема відображаються витрати підприємства на оплату житла працівників, на їх соціальне забезпечення (плата у фонди соціального страхування та нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок підприємства за перші п'ять днів непрацездатності), витрати на професійне навчання, витрати на утримання громадських служб, податки, що відносяться до витрат на робочу силу.

У довідці наводять суму нарахованого податку з доходів фізичних осіб і внесків на обов'язкове державне пенсійне і соціальне стра­хування в заробітної плати штатних працівників та суми нарахованої допомоги по соціальному страхуванню (по тимчасовій непрацездатності з вагітності та пологів, при народженні дитини та інші виплати що здійснюються за рахунок фонду соціального страхування та підприємства).

Підписують звіт керівник та головний бухгалтер підприємства.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.210.12.229 (0.012 с.)