Звітність про відрахування у Фонд соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Звітність про відрахування у Фонд соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 

Законом України «Про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими народженням та похованням» вiд 18 сiчня 2001 р. № 2240-111 передбачено матерiальне забезпечення та соцiальнi послуги, якi надаються Фондом соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi.

Загальнообов’язковому соцiальному страхуванню пiдлягають:

1) особи, якi працюють на умовах трудового договору (контракту) на пiдприємствах, в установах, органiзацiях незалежно вiд форм власностi та господарювання або у фiзичних осiб, у тому числi в iноземних дипломатичних та консульських установах, iнших представництвах нерезидентiв, а також на виборнi посади в органах державноi влади, органах мiсцевого самоврядування та в iнших органах;

2) члени колективних пiдприємств, сiльськогосподарських та iнших виробничих кооперативiв.

Особи, якi забезпечують себе роботою самостiйно, мають право матерiальне забезпечення згiдно iз Законом за умови сплати внескiв до Фонду.

Джерела формування коштiв Фонду загальнообов’язкового державного соцiального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими народженням та похованням, такi:

1) страховi внески страхувальникiв-роботодавцiв i застрахованих осiб, що сплачуються на умовах i в порядку, передбачених цим Законом;

2) суми не прийнятих до зарахування витрат страхувальника за загальнообов’язковим державним соцiальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими народженням та похованням, пенi, штрафiв та iнших фiнансових санкцiй, застосованих до страхувальникiв та посадових осiб вiдповiдно до цього Закону та iнших актiв законодавства;

3) благодiйнi внески пiдприємств, уставов, органiзацiй та фiзичних осiб;

4) асигнування iз Державного бюджету України;

5) iншi надходження вiдповiдно до законодавства.

Розмiр страхових внескiв на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими народженням та похованням, щорiчно за поданням Кабiнету Мiнiстрiв України встановлюється Верховною Радою Украiни вiдповiдно для роботодавцiв i застрахованих осiб у вiдсотках:

1) для роботодавцiв — до сум фактичних витрат на оплату працi найманих працiвникiв, що пiдлягають обкладенню податком з доходiв фiзичних осiб;

2) для найманих працiвникiв — до сум оплати працi, якi включають основну та додаткову заробiтну плату, а також iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати, у тому числi в натуральнiй формi, якi пiдлягають обкладенню податком з доходiв фiзичних осiб;

3) для застрахованих осiб на добровiльних засадах — до сум оподатковуваного доходу (прибутку).

Страховi внески на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими народженням та похованням, нараховуються в межах граничної суми заробiтної плати (доходу), що не перевищує семи середнiх заробiтних плат, що склалася в попередньому календарному роцi та є розрахунковою величиною при обчисленнi допомоги з тимчасової непрацездатностi (включаючи догляд за хворою дитиною), вагiтностi та пологах.

Законом Украiни «Про розмiр внескiв на деякi види загальнообов’язкового державного соцiального страхування» вiд 11 сiчня 2001 р. № 2213-111 встановлено наступнi розмiри внескiв у звязку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими народженням та похованням:

· для роботодавцiв — 1,4 вiдсотка суми фактичних витрат на оплату працi найманих працiвникiв;

· для роботодавцiв — на пiдприємствах та в органiзацiях громадських органiзацiй iнвалiдiв, — окремо 0,7 % суми фактичних витрат на оплату працi найманих працiвникiв-iнвалiдiв та 1,4 % суми фактичних витрат на оплату працi iнших працiвникiв;

· для роботодавцiв — на пiдприємствах та в органiзацiях товариств УТОГ і УТОС — 0,5 % суми фактичних витрат на оплату працi найманих працiвникiв;

· для найманих працiвникiв:

· для найманих працiвникiв — 0,5 % (iз заробiтної плати, нижче прожиткового

мiнiмуму, встановленого для працездатних) чи 1 % (iз заробiтної плати, яка вище прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних), а для найманих працiвникiв-iнвалiдiв, якi працюють на пiдприємстнах i в органiзацiях товариств УТОГ i УТОС, — 0,25 % суми оплати працi.

Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатнiстю внаслiдок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництвi, виплачується застрахованим особам Фондом соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi починаючи з шостого дня непрацездатностi за весь перiод до вiдновленля працездатностi або до встаноалення медико-соцiальною експертною комiсiєю (МСЕК) iнвалiдностi незалежно від звiльнення застраховалої особи в перiод втрати прадездатностi у порядку та розмiрах, встановлених законодавством.

Першi п’ять днiв тимчасової непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництвi, оплачуються власником або уповноваженим ним органом за рахунок коштiв пiдприємства, установи, органiзацiї за основним мiсцем роботи i включаються у валовi витрати.

Законом передбаченi випадки, коли допомога за рахунок фонду надається з першого дня:

• у разi захворювання працюючої матерi або iншої особи, яка фактично здiйснює догляд за дитиною вiком до трьох рокiв або дитиною-iнвалiдом вiком до 16 рокiв;

• по догляду за хворою дитиною вiком до 14 рокiв за перiод, протягом якого дитина за висновком лiкаря потребує догляду, але не бiльш за 14 календарних днiв, а при стацiонарному лiкуваннi за весь перiод;

• по догляду за хворим членом сiм’ї (крiм догляду за хворою дитиною вiком до 14 рокiв), але не бiльш як за 3 календарнi днi, а у виняткових випадках, з урахуванням тяжкостi хвороби члена сiм’ї та побутових обставин, — не бiльш як за 7 календарних днів;

• у разi здiйснення протезування за медичними показаннями в стацiонарi протезно-ортопедичного пiдприємства за весь перiод перебування в цьому пiдприємствi з урахуванням часу на проїзд до протезно-ортопедичного пiдприємства i назад;

• застрахованим iнвалiдам, якi працюють на пiдприємствах та органiзацiях товариств УТОГ i УТОС.

Законом передбачено й iншi пiдстави для видачi допомоги за рахунок фонду з першого дня.

допомога з тимчасової непрацездатностi виплачується застрахованим особам залежно вiд страхового стажу в таких розмiрах:

• 60 % середньої заробiтної плати (доходу) — застрахованим особам, якi мають страховий стаж до п’яти рокiв;

• 80 % середньої заробiтної плати (доходу) — застрахованим особам, якi мають страховий стаж вiд п’яти до восьми рокiв;

• 100 % середньої заробiтної плати (доходу) — застрахованим особам, якi мають страховий стаж понад вiсiм рокiв;

• 100 % середньої заробiтної плати (доходу) — застрахованим особам, вiднесеним до категорiй 1—4 осiб, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи; одному з батькiв або особi, що їх замiнює та доглядає хвору дитину вiком до 14 рокiв, яка потерпiла вiд Чорнобильської катастрофи за весь перiод хвороби, включаючи санаторно-курортне лiкування, якщо дитина потребує догляду батькiв згiдно з медичним висновком закладу охорони здоров’я, в якому дитина лiкується чи перебуває на диспансерному облiку; ветеранам вiйни та особам, на яких поширюється чиннiсть Закону Украiни «Про статус ветеранiв вiйни, гарантії їх соцiального захисту»;

• 100 % у зв’язку з вагiтнiстю i пологами.

 

Вiдповiдальнiсть за порушення Закону України “Про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими народженням та похованням” встановлена статтею 30.

Так, за порушення строку реєстрацiї страхувальника як платника страхових внескiв або несвоєчаснiсть сплати страхових внескiв на нього накладається штраф у розмiрi 50 % суми належних до сплати страхових внескiв за весь перiод, який минув з дня, коли страхувальник повинен був зареєструватися.

За неповну сплату страхових внескiв на страхувальника накладається штраф у розмiрi прихованої (заниженої) суми страхових внескiв, виходячи з суми заробiтної плати, на яку вiдповiдно до цього закону нараховуються страховi внески, а в разi повторного порушення — у трикратному розмiрi зазначеної суми.

За порушення порядку витрачання страхових коштiв накладається штраф у розмiрi 50 % належної до сплати суми страхових внескiв.

Пеня обчислюється виходячи зi 120 % облiкової ставки Нацiонального банку України, що дiяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки (без урахування штрафiв) за весь її строк.

Строк давностi у разi стягнення страхових внескiв, пенi та фiнансових санкцiй, передбачених цiєю статтею, не застосовується.

Право застосовування фiнавсових санкцiй, передбачених цiєю статтею, мають керiвники виконанчої дирекції Фонду та його віддiлень, їх заступники.

Статтею 165-5 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення передбачено, що ухилення посадовими особами пiдприємств установ та органiзацiй, фiзичними особами, якi використовують найману працю, вiд реєстрації як платника страхових внескiв до Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi, несвоєчасна або неповна сплата страхових внескiв, а також порушення порядку використання цих коштiв — тягнуть за собою накладення штрафу вiд восьми до п’ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Тi самi дії, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, — тягнуть за собою накладення штрафу вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Порядок утримання, облiку i витрачання коштiв фонду, форми звiтностi, на пiдставi Закону, визначено Iнструкцiєю “Про порядок надходження, облiку та витрачання коштiв Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi”, затвердженою постановою правлiння Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi вiд 26 червня 2001 р. № 16. Крiм того розпорядженням Фонду вiд 14 березня 2003 р. № 32 затвердженi “Методичнi роз’яснення по заповненню Звiту про нарахованi внески, перерахування та витрати, пов’язанi з загальнообов’язковим державним соцiальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi по формi Ф4-ФСС з ТВП та Ф 14”, а Постановою правлiння фонду вiд 4 березня 2004 р. № 21 затверджений Порядок подання та облiку звiтiв по коштах загальнообов’язкового державного соцiального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами зумовленими народженням i похованням.

Звiтнiсть до регiональних вiддiлень Фонду подасться за формою № 4-ФСС з ТВП, яка складається з 6-ти роздiлiв (таблиць) i додатка за формою Ф14.

У таблицi 1 вiдображається середньооблiкова чисельнiсть працюючих в еквiвалентi повної зайнятостi, що визначається вiдповiдно до Iнструкції зi статистики чисельностi працiвникiв, зайнятих в народному господарстві Украни, затвердженої наказом Мiнiстерства статистики вiд 7 липня 1995 р. №171, а також середньооблікова чисельність жінок.

У роздiлi II наводяться дані про нарахування заробiтної плати, винагород i премiй всiх видiв, на якi нараховуються, та данi про заробiтну плату (доходи), з яких утримуються страховi внески. Інформацiю для заповнення цієї таблицi беруть iз субрахунка 661, та вiдомостей про нарахування заробiтної плати. При цьому враховується лише заробiтна плата, на яку нараховуються внески. Суми заробiтної плати на яку нараховуються та з якоi утримуються страховi внески для пiдприємств, що знаходяться на загальнiй системi оподаткування повиннi бути однаковими.

Заповнюючи таблицю 2, не вiдображають фонд заробiтної плати за договорами цивiльно-правового характеру. У цiй таблицi також не вiдображається сума винагород за лiцензiйними угодами на право використання iнтелектуальноi власностi, вартiсть технiчної документації, матерiальних та нематерiальних цiнностей придбаних у фiзичноi особи (будь-кого), оскiльки вiдсутнiй факт виконання роботи за договором наймання.

У таблиці IIа проставляються данi про заборгованiсть з виплати заробiтної плати найманим працiвникам з урахуванням заборгованостi за минулi роки. При цьому суми нарахованої, але невиплаченої заробiтної плати останнього мiсяця звiтного перiоду в таблицю IIа не включають. Данi в рядку «На початок року» залишаються без змiн протягом всього звітного перiоду.

Роздiл III включає таблицi IIIа та III. Данi кожної комiрки таблиці IIIа “Розрахунки внескiв на загальнообов’язкове соцiальне страхування” визначаються шляхом множення даних вiдповiдної таблицi II на вiдсоток страхових внескiв, що винесений у верхню частину таблицi II.

У таблицi III “Розрахунки по коштах загальнообов’язкового соцiального страхування” вiдображають заборгованiсть за страхувальником чи Фондом на початок року та кiнець звiтного перiоду, нарахування і утримання внескiв, пенi, штрафiв, зарахування проведених витрат та перерахування коштiв Фонду.

У таблицi IV “Витрати за рахунок страхових внескiв” вiдображають витрати за страховими коштами з початку року наростаючим пiдсумком.

У роздiлi 1 таблицi IV “Матерiальне забезпечення” вiдображають допомоги, якi надаються за рахунок Фонду.

Окремо видiляються статтi витрат на допомогу: по тимчасовiй непрацездатностi без допомоги по догляду за хворою дитиною або хворим членом сiм’ї; по тимчасовiй непрацездатностi по догляду за хворою дитиною або хворим членом сiм’ї; по вагiтностi i пологах; при народженнi дитини; на поховання.

У статтi допомога “По вагiтностi i пологам” вiдображають суму нарахованої допомоги по цiй причинi.

У статтi “Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку” вiдображають допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку у вiдповiдностi з Законом України “Про державну допомогу сiм’ям з дiтьми” вiд 21 листопада 1992 р. № 2811-ХІІ. Згiдно ст. 15 Закону допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку надасться у розмiрi встановленого законом прожиткового мiнiмуму для дiтей вiком до 6 рокiв. У разi народження (усиновлення, встановлення опiки) двох i бiльше дiтей допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку надається на кожну дитину.

Данi за рядками «По догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку» та народженнi дитини” проставляються за фактом виплати цiєї допомоги. Сума має вiдповiдати розмiрам, встановленим законом (правлiнням Фонду, якщо Фонд має можливiсть виплачувати вищi суми), з урахуванням кiлькостi виплат.

У статтях допомоги «Одноразові виплати при народженнi дитини», «Щомісячні виплати при народженнi дитини» вiдображають одноразову та щомісячні виплати допомоги при народженнi дитини.

У статгi допомога “На поховання” вiдображають допомогу на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманнi, яка надається в розмiрi, що встановлюється правлiнням Фонду, але не менше розмiру прожиткового мінiмуму, вставовленого законом.

У роздiлi 2 таблицi IV “Соцiальнi послуги” наводяться:

• за статтею “Часткове фiнансування санаторiїв профiлакторiїв (за рахунок страхових внескiв)” вiдображається сума, перерахована санаторiям-профiлакторiям, що перебувають на балансi страхувальника, за рахунок коштiв Фонду вiдповiдно до затвердженого кошторису;

• за статтею “Часткове фiнансування оздоровления дiтей в дитячих оздоровчих закладах” вiдображається данi про кiлькiсть самостiйно придбаних путiвок для оздоровлення дiтей застрахованих осiб в оздоровчих закладах. Порядок реалiзації путiвок в оздоровчi заклади встановлюсться правлiнням Фонду. Уразi децентралiзованого придбання путiвок для оздоровлення дiтей у рядку наводяться витрати страхувальника на часткове фiнансування дiтей в оздоровчих таборах в межах граничної норми витрат, яка щорiчно затверджується правлiнням Фонду та суми витрат, визначених кошторисом, затвердженим робочим органом Фонду;

• стаття “Iншi витрати” є резервною i данi в цей рядок вносяться у разi зміни законодавства або при проведеннi витрат страхувальником, пов’язаних iз соцiальним страхуванням, на пiдставi рiшень Фонду.

У таблицi V розшифровується заборгованiсть за страхувальником на дату звiту по видам заборгованостi. Пiдсумок рядкiв таблицi повинен дорiвнювати сумі вказанiй у рядку 17 таблицi III Звiту. У разi заповнення таблицi VI таблиця V не заповнюється.

У таблицi VI звiту розшифровується рядок 12 таблицi III “Заборгованiсть за фондом”.

У додатку до форми Ф4-ФСС з ТВП відображають рух путiвок на санаторно-курортне лiкування за видами санаторiїв та за розмiрами їх оплати страхувальниками.

Звiтнiсть підприємствами до Фонду подається не пізніше 20 числа мiсяця, наспупного за звiтним перiодом (кварталом). Страхувальник має право не пiзнiше нiж за 10 днiв до закiнчення граничного строку подання звiту надiслати звiт на адресу органу реєстрацiї поштою з повiдомлення про вручення.

У разi втрати або зіпсуття поштового відправлення, страхувальник протягом п’яти робочих днiв з дня отримання повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення зобов’язаний надіслати поштою або подати особисто (за його вибором) органу реєстрацiї другий примірник звiту.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.130.97 (0.026 с.)