Порядок заповнення та складання «Звіту про основні показники діяльності підприємства» (1-підприємництво)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок заповнення та складання «Звіту про основні показники діяльності підприємства» (1-підприємництво)Наказом Державного комітету статистики України від 4 жовтня 2004 р. № 539 затверджені такі форми статистичної звітності за статистикою структурних обстежень підприємств:

• 1-пiдприємництво “Звіт про основні показники дiяльностi пiдприємства”, рiчна — поштова;

• 1-пiдприємництво (коротка) “Звiт про основнi показники дiяльностi пiдприємства”, рiчна —поштова;

• 1-пiдприємництво “Звiт про основнi показники дiяльностi підприємства”, квартальна —поштова;

• 1-пiдприємництво (малі) “Звіт про основні показники дiяльностi малих підприємств”, пiврiчна — поштова.

Iнструкцiя щодо складання форм державних статистичних спостережень зi структурної статистики №1-пiдприємництво (річна), №1-пiдприємництво (коротка)—річна, №1 -пiдприємництво (квартальна), №1 -пiдприємництво (малi)—пiврiчна затверджена наказом Держкомстату України вiд 5 листопада 2004 р. №600.

Звітність за вказаними формами подають всі суб’єкти підприємницької діяльності — підприємства, незалежно від виду економічної дiяльностi та форми власності органу державної статистики за місцезнаходженням, за винятком форми 1–підприємництво (малi), яка подається лише пiдприємствами згiдно перелiку, встановленого статистичним органом.

Мета звітності — удосконалення статистичних спостережень за дiяльнiстю підприємств i розрахунку макроекономічних показників з урахуванням міжнародних рекомендацій по цим питанням.

Річний звіт за формою 1-підприємництво — річна має таку структуру:

• Розділ 1. Демографія підприємства;

• Розділ 2. Розподіл обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг), кiлькостi працiвникiв, операційних витрат з реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної дiяльностi;

• Розділ 3. Окремі види операцiйних витрат з реалiзованої продукції (робiт, послуг);

• Розділ 4. Кiлькiсть працiвникiв та оплата їх працi;

• Роздiл 5. Валовi капiтальнi iнвестиції, здiйсненi у звiтному роцi;

• Роздiл 6. Витрати підприємства на iнновацiї та iнформатизацiю;

• Додаток до ф. №1 -пiдприємництво (рiчна). Розшифровка матерiальних витрат та послуг стороннiх пiдприємств (включаючи фiзичних осiб — суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi)

• Роздiл 7. Основнi показники по місцевих одиницях за звітний рік.

Заповнення звіту починається з заповнення реквiзитiв пiдприємства. В адреснiй частинi:

• реквізит «Найменування органiзацiї — складача iнформації»— вказується повне найменування пiдприємства, органiзацiї, що звiтує (згiдно з установчими документами);

• реквiзит “Поштова адреса” — вказується його повна поштова адреса;

• сiтка кодiв заповнюється пiдприємствами та органiзацiями згiдно з довiдкою Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України;

• код мiнiстерства, iншого центрального органу, якому пiдпорядкована органiзацiя — складач iнформацiї (КОДУ) заповнюють тiльки для пiдприємств державного сектору.

Роздiл 1. Демографiя пiдприємства. Наводиться iнформацiя про змiни в органiзацiйнiй структурi, що вiдбулися на пiдприємствi протягом звiтного року, за чотирма блоками питань;

• щодо створення пiдприємства;

• щодо структурних змін на пiдприємствi;

• щодо припинення діяльності підприємства;

• у разi вiдсутностi будь-яких органiзацiйних змiн на пiдприємствi робиться вiдмітка в рядку 199.

Заповнюючи цей роздiл необхiдно вiдмiтити запропонованi (або вказати iншi) типи демографiчних подiй, якi вiдповiдають ситуацiї на пiдприємствi, закресливши при цьому вiдповiдну клiтинку та вказавши дату події, що вiдбулася. При заповненнi роздiлу використовують такi данi: про утворення нового пiдприємства; щодо подiлу чи злиття пiдприємства; про змiни, що вiдбулися в установчих документах; про договори оренди; про договори та iншi документи на продаж основних засобiв; про рiшення зборiв засновникiв чи iнших органiв щодо лiквiдацiї пiдприємства тощо.

Роздiл 2. Розподiл обсягу реалiзованої продукцiї (робiт, послуг), кiлькостi працiвникiв, операцiйних витрат з реалiзованої продукції (робiт, послуг) за видами економiчної дiяльностi.У першому рядку роздiлу 2 показують загальнi показники по пiдприємству в цiлому, а у подальших рядках — показники за кодами економiчної дiяльностi (КВЕД). Перелiк галузей економiки, якi вказуються у роздiлi 2 наводиться в додатку 1 до Iнструкції щодо заповнення форми. Додаток 1 мiстить такi позицiї: графа А — укрупненi угруповання видiв економiчної дiяльностi,

графа Б — деталiзованi угруповання видiв економiчної дiяльностi, графа С — назви класифiкацiйних угруповань та короткi пояснення до деяких з них.

У графi 1 вiдображають обсяг виробленої продукцiї, робiт, послуг (без ПДВ, акцизу) у дiючих цiнах, тис. грн., з одним десятковим знаком. Для отримання даних для заповнення таблицi всю вироблену продукцiю, роботи, послуги на протязi звiтного перiоду переводять у дiючi цiни.

У графi 2 вiдображають обсяг продукції (робiт, послуг), виконаний пiдрядниками на умовах пiдряду, тис. грн., з одним десятковим знаком.

У звiтi не розшифровуються допомiжнi види дiяльностi: транспортнi пiдроздiли, пiдроздiли з виконання поточного ремонту та технiчного обслуговування, склади, бухгалтерiя, обчислювальнi центри, пiдроздiли, що здiйснюють охорону, безпеку та прибирання примiщень, вiддiли збуту, зв’язку, кадрiв, iн. Цi види дiяльностi iснують виключно для пiдтримання основного або другорядного видiв дiяльностi, не вiдпускають продукцiю (роботи, послуги) за межi пiдприємства, їх частка у вартостi виготовленої продукції дуже мала, результатом їх дiяльностi є послуги, а не товари (за винятком iнвентарю з короткостроковим термiном використання), і цi послуги присутнi в процесах виробництва практично всiх видiв дiяльностi.

Не належать до допомiжних видiв економiчної дiяльностi:виконання будiвельних, науково-дослiдних та дослiдно-конструкторських робiт власними силами, виробництво власними силами машин, обладнання та iншої продукцiї, що реалiзується за межi пiдприємства.

У графi 3 вказується середня чисельнiсть працiвникiв (включаючи штатних працiвникiв, працюючих за договорами, та зовнiшнiх сумiсникiв) вiдповiдно до Iнструкцiї зi статистики чисельностi працiвникiв, зайнятих у народному господарствi України, затвердженої наказом Мiнстату України вiд 7 липня 1995 №171.

Довiдково у роздiлi наводяться обсяги продукції власного виробництва для внутрiшнiх потреб пiдприємства в тис. грн. з одним десятковим знаком, з неї:

• продукцiя добувної промисловостi;

• продукцiя обробної промисловостi;

• продукцiя будiвництва.

У другій частинi роздiлу розшифровуються операцiйнi витрати, які вiдносяться до вiдповiдних видів реалiзованої продукції.

Роздiл 3. Окремi види операцiйних витрат з реалiзованої продукцiї (робiт, послуг). У роздiлі наводиться розшифровка окремих матерiальних та iнших операцiйних витрат. Зокрема наводиться витрати на паливо (кам’яне та буре вугiлля, дрова для опалення, торф паливний, брикети вугiльнi, кокс металургiйний, коксик та коксовий дрiбняк сухi, нафта, включаючи газовий конденсат, свiтлi нафтопродукти, мазут топковий, дизельне пальне, газ горючий природний, газ коксовий, газ доменний та iнші види). Із загального обсягу iнших операцiйних витрат наводиться: витрати на службовi вiдрядження в межах норм, передбачених законодавством, з видiленням окремо витрат на добовi; плата за операцiйну оренду основних засобiв (включаючи землю) та iнших необоротних активiв виробничого, загальновиробничого, загальногосподарського призначення та засобiв, пов’язаних iз збутом продукцiї, iз видiленням окремо в рядку витрат на орендну плату за землю; сума податкiв, зборiв, обов’язкових платежiв та штрафних санкцiй, що враховуються у складi iнших операцiйних витрат.

Джерелом для заповнення даних за роздiлом слугують аналiтичнi данi за оборотами за субрахунками 803 та 84, якщо на пiдприємствi використовуються рахунки елементiв витрат, або аналiтичнi данi до рахункiв операцiйних витрат.

У роздiлi також наводиться 2 блоки питань, що включають показники щодо виконання на умовах пiдряду робiт (послуг) iз давальницької сировини. У першому блоцi питань наводиться iнформацiя щодо передачi сировини на давальницьких умовах на переробку, а у другому — щодо й отримання на переробку. Якщо пiдприємство не передавало i не отримувало сировину для переробки на давальницьких умовах, то цi блоки не заповнюють.

Для заповнення цiєї частини роздiлу використовують обороти за субрахунком 206 «Матеріали переданi в переробку» та аналiтичнi данi до рахункiв витрат та виходу продукцiї.

Роздiл 4. Кiлькiсть працiвникiв та оплата їх працi. При заповненнi показникiв чисельностi працiвникiв враховують вимоги iнструкцiї зi статистики чисельностi працiвникiв, зайнятих у народному господарствi України, затвердженої наказом Мiнiстерства статистики Украiни вiд 7 липня 1995 № 171.

В окремому рядку (530) вiдображається кiлькiсть працiвникiв, винагорода яких не є заробiтною платою, а прямо залежить вiд прибутку (або можливостi його отримання), що утворюється вiд виробництва товарiв та послуг. До таких працiвникiв належать власники (засновники) пiдприємств, якi працюють самостiйно або з партнерами, а також роботодавцi, якi наймають працiвникiв, та члени їх сiмей, що працюють безкоштовно, i не включаються до спискiв працiвникiв iнших пiдприємств. У рядку вiдображається загальна кiлькiсть зазначених категорiй працiвникiв, якi протягом року брали участь у виробничому процесi, i час їх роботи становить як найменше третину прийнятого на пiдприємствi робочого часу.

Рядки роздiлу, що стосуються вiдображення робочого часу заловнюють з урахуванням вимог Iнструкцiї щодо заповнення форм державної статистичної звiтностi про використання робочого часу, затвердженої наказом Державного комiтету статистики Украiни вiд 4 сiчня 2000 № 1. Заповнення рядкiв щодо оплати працi здiйснюють вiдповiдно до вимог Інструкції зi статистики заробiтної плати, затвердженої наказом Державного комiтету статистики України вiд 13 сiчня 2004 р. №5.

Данi про оплату працi беруться з рахункiв синтетичного та аналiтичного облiку, договорiв цивiльно-правового характеру та актiв виконаних робiт до них.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.210.12.229 (0.021 с.)