Звітність до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Звітність до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань УкраїниВiдрахування до Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України здiйснюється у вiдповiдно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, які спричинили втрату працездатностi” 23 вересня 1999 р. № 1105-ХIV. Закон набрав чинностi з 1 квiтня 2001 р.

Закон визначає правову основу, економiчний механiзм та органiзацiйну структуру загальнообов’язкового державного соцiального страхування громадян вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi призвели до втрати працездатностi або загибелi застрахованих на виробництвi.

Страхування вiд нещасного випадку є самостiйним видом загальнообов’язкового державного соцiального страхування, за допомогою якого здiйснюється соцiальний захист, охорона життя та здоров’я громадян у процесі їхньої трудової дiяльностi.

Згiдно iз Законом завдання страхування вiд нещасного випадку такі:

· проведення профiлактичних заходiв, спрямованих на усунення шкiдливих і

небезпечних виробничих факторiв, запобiгання нещасним випадкам на виробництвi, професiйним захворюванням та iншим випадкам загрози здоров’ю застрахованих, викликаним умовами працi;

· вiдновлення здоров’я та працездатності потерпiлих на виробництвi вiд

нещасних випадкiв або професiйних захворювань;

· вiдшкодування матерiальної та моральної шкоди застрахованим i членам

їх сiмей.

Суб’єктами страхування вiд нещасного випадку є застраховані громадяни, а в окремих випадках — члени їх сiмей та інші особи, страхувальники та страховик.

Застрахованою є фiзична особа, на користь якої здiйснюється страхування. Страхувальниками є роботодавцi, а в окремих випадках — застрахованi особи.

О6’єктом страхування вiд нещасного випадку с життя застрахованого, його здоров’я та працездатнiсть.

Обов’язковому страхуванню вiд нещасного випадку пiдлягають:

1) особи, якi працюють на умовах трудового договору (контракту);

2) учнi та студенти навчальних закладiв, клiнiчнi ординатори, аспiранти, докторанти, залученi до будь-яких робiт пiд час, перед або пiсля занять; пiд час занять, коли вони набувають професiйних навичок; у перiод проходження виробничої практики (стажування), виконання робiт на пiдприємствах;

3) особи, якi утримуються у виправних, лiкувально-трудових, виховно-трудових закладах та залучаються до трудової дiяльностi на виробництвi цих установ або на iнших пiдприємствах за спецiальними договорами.

Страхувальники — юридичнi особи повиннi зареєструватись у робочому органi виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв у десятиденний строк пiсля одержання свiдоцтва про державну реєстрацiю суб’єкта пiдприємницької дiяльностi, а страхувальники — фiзичнi особи, якi використовують найману працю, — у десятиденний строк пiсля укладення трудового договору (контракту) з першим iз найманих працiвникiв.

Факт реєстрації страхувальника страховиком засвiдчується страховим свiдоцтвом, форма якого встановлюється Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв.

Добровiльно, за письмовою заявою, вiд нещасного випадку у Фондi соцiального страхування вiд нещасних випадкiв можуть застрахуватися:

1) священнослужителi, церковнослужителi та особи, якi працюють у релiгiйних органiзацiях на виборних посадах;

2) особи, якi забезпечують себе роботою самостiйно;

3) громадяни — суб’єкти пiдприсмницької дiяльностi.

Розмiри страхових внескiв страхувальникiв обчислюються:

· для роботодавцiв у вiдсотках до сум фактичних витрат на оплату працi

найманих працiвникiв, що включають витрати на виплату основної та додатково заробiтної плати, на iншi заохочувальнi i компенсацiйнi виплати, у тому числi в натуральнiй формi, що визначаються вiдповiдно до Закону Украiни оплату працi”, якi пiдлягають обкладенню податком доходiв фiзичних осiб;

· для добровiльно застрахованих осiб — у вiдсотках до мінімальної заробітної

плати.

Страховi внески нараховуються в межах граничної суми заробiтної плати (доходу), що встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв Украни та є розрахунковою величиною при обчисленнi страхових виплат.

Порядок визначення страхових тарифiв для пiдприємств, установ та органiзацiй на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украни вiд 13 вересня 2000 р. № 1423.

Конкретнi розмiри знижок та надбавок до страхових тарифів залежать вiд спiввiдношень частки витрат Фонду на вiдшкодування шкоди потерпiлим на пiдприємствi у минулому календарному роцi та частки витрат Фонду на вiдшкодування шкоди потерпiлим на виробництвi у минулому календарному роцi на пiдприємствах вiдповiдного класу професiйного ризику виробництва.

Згiдно iз Законом Украiни “Про оподаткування прибутку пiдприємств” суми страхових внескiв, в тому числi й у пiдвищеному розмiрi, вiдносяться до валових витрат.

Загальна шкала розмiру внескiв у цей фонд визначена Законом Украiни “Про страховi тарифи на загальнообов’язкове соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi” вiд 22 лютого 2001 р. № 2272-ІІІ. Вiднесення виробництв до класiв професiйного ризику визначено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 вересня 2000 р. № 1423.

Суб’єкти господарської дiяльностi сплачують страховi внески а) від сум фактичних витрат на оплату праці – відповідно до класів професійного ризику виробництва та окремих галузей економіки; б) для бюджетних установ та об’єднань громадян від сум фактичних витрат на оплату праці – 0,2%; в) для підприємств і організацій, створених громадськими організаціями інвалідів, для фізичних осіб, які використовують найману працю інвалідів, ФОП яких перевищує 25% - 50 % від страхових тарифів передбачених у пункті а).

Кошти перераховуються у фонд одночасно iз запитом коштiв на оплату працi. Без надання установi банку платiжного доручення на перерахування страхових внескiв до Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi кошти на оплату працi не видаються.

У разi несвоєчасного зарахування або перерахування на рахунки фонду з вини установ банкiв страхових внескiв, пенi, штрафiв та iнших фiнансових санкцiй ними сплачується пеня за кожний день прострочення платежу в розмiрi подвiйної рiчної облiкової ставки Нацiонального банку України.

Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi встановлена статтею 165-4 Кодексу України Про адмiнiстративнi правопорушення. Так, згідно з цiєю статтею порушення посадовими особами пiдприємств, установ, органiзацiй, фiзичними особами, якi використовують найману працю, строку реєстрацiї як платника страхових внескiв до Фонду соцiального страхування вiд нешасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України, несвоєчасна сплата страхових внескiв або несвоєчасне iнформування Фонду про чисельнiсть працiвникiв, рiчний фактичний обсяг реалiзованої продукцiї (робiт, послуг), рiчну суму заробiтної плати на пiдприємствi, нещаснi випадки на виробництвi та професiйнi захворювання, що сталися на пiдприємствi, про змiни технологiї робiт, виду дiяльностi пiдприємства або його лiквiдацiю — тягнуть за собою накладення штрафу вiд восьми до п’ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Тi самi дiї, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частинi першiй цієї статтi, — тягнуть за собою накладення штрафу вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Розглядають справи про адмiнiстративнi правопорушення, пов’язанi з порушеням законодавства про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi органи Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України.

Вiд iменi Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення і накладати адмiнiстративнi стягнення мають право керiвник виконавчої дирекцiї Фонду, його заступники, керiвники робочих органiв виконавчої i дирекцiї Фонду в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi i Севастополi та їх заступники, керiвники районних та мiських вiддiлень виконавчої дирекцiї Фонду (стаття 244-10).

Iнструкцiя про порядок перерахування облiку та витрачання страхових коштiв Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України та форма звiтностi затвердженi постановою Правлiння фонду вiд 20 квiтня 2001 року № 12 з наступними змiнами.

Квартальна звiтнiсть подаєтьсядо Фонду не пiзнiше 20 числа наступного за звiтним кварталом мiсяця, рiчна — до 25 сiчня.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.36.32 (0.008 с.)