Критерії класифікації документівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Критерії класифікації документівДокумент –засіб фіксації на спеціальному матеріалі інформації про явища, події, факти, розумову діяльність людини. Найважливішою класифікаційною ознакою документа є його зміст. Щоб документ був повноцінним джерелом інформації, він повинен відповідати таким вимогам:

- бути виданим повноважним органом або особою у відповідності до своєї компетенції;

- не повинен суперечити Конституції України, діючому законодавству;

- повинен бути складений за встановленою формою, відредагований і оформлений відповідним чином.

Документи групуються за кількома ознаками:

- за найменуванням: заяви, інструкції, службові листи, розписки і т. д:

- за походженням: службові і приватні (особові):

- за місцем створення: внутрішні і зовнішні;

- за призначенням: статутні, розпорядчі, виконавчі та інформаційні:

- за формою: стандартні і нестандартні (індивідуальні);

- за терміном виконання: звичайні безстрокові, термінові, дуже термінові;

- за ступенем гласності: для загального користування, службового користування, секретні, цілком секретні;

- за стадіями створення: оригінали, копії, дублікат;

- за терміном зберігання: тимчасового (10 років), тривалого (понад 10 років), постійного зберігання;

- за технікою відтворення: рукописні, відтворені механічним способом.

За функціональним призначенням документи поділяються на :

- особові (автобіографія, заява, характеристика, резюме);

- організаційні (статут, положення, інструкція, правила);

- розпорядчі (наказ, розпорядження, постанова, вказівки);

- обліково-фінансові (акт, доручення, розписка, накладна);

- господарсько-договірні (договір, трудова угода, контракт);

- довідково-інформаційні (оголошення, запрошення, довідка, доповідна і пояснювальна записки);

- спеціалізована документація (документація за родом діяльності організації).

Текст - головний реквізит документа, має бути бездоганно відредагованим і оформленим. У практиці діловодства документи поділяються на види і групи. При складанні тексту документа мають виконуватися вимоги, найголовніші з них - достовірність та об'єктивність змісту, нейтральність тону, повнота інформації та максимальна стислість.

Достовірним текст документа є тоді, коли викладені в ньому факти відображають справжній стан речей.

Точним текст документа є тоді, коли в ньому не допускається подвійне тлумачення слів та висловів.

Теоретичний матеріал з підготовки до практичної роботи № 12

Укладання документів щодо особового складу

Документи щодо особового складу: автобіографія, характеристика, накази щодо особового складу, резюме, заява.

Особові офіційні документи

Особові документи - це документи, що містять інформацію щодо особового складу організації чи підприємства, яка фіксується в заявах, автобіографіях, характеристиках, в наказах про особовий склад і т.д.

Заява- це публічне повідомлення в усній або писемній формі, в якому викладається якесь прохання, рідше - пропозиція. Заяви поділяються на особисті і офіційні, прості і складні. Особиста заява складається в вільній формі, але повинна мати такі реквізити:

1. Праворуч, на останній третині листка вказується:

посада керівника організації

назва організації

прізвище, ініціали керівника організації - все в Д.в.

2. Нижче, стовпчиком викладаються дані про особу, що складає заяву: посада;

назва організації; прізвище, ініціали 2.1. Якщо заява подається в організацію вперше ( особа не має посади), то

вказується: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання.

3.Посередині назва виду документа - Заява

З абзацу і з великої літери викладається текст з коротким його обґрунтуванням.

Якщо заява проста - після тексту документа ліворуч ставиться дата складання, праворуч - підпис особи, що склала документ.

Заява вважається складною, якщо до тексту заяви додаються документи, що підтверджують факти, викладені в заяві. В складній заяві дата складання, підпис ставляться особою після вказаного переліку документів, що підтверджують текст.

Перелік документів починається реченням: До заяви додаю: (в З.в). До заяви додаються такі документи: (Н.в) -Додаток:

Заява як документ може існувати і в бланках і в формулярах.

Автобіографія- документ особистого характеру в якому особа, що складає його, дає опис свого життя і діяльності. Автобіографія - обов'язковий документ особової справи. Основні вимоги до написання - принцип хронологічного викладу тексту і лаконізм викладу фактів. Автобіографія має дві форми: автобіографія - розповідь з елементами опису й характеристикою згадуваних у ній людей і автобіографія - документ з точним поданням фактів. Текст викладаються від першої особи однини в вільній формі, але обов'язкові такі реквізити:

Назва виду документа.

Текст:

прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце народження;

відомості про навчання;

короткі відомості про трудову діяльність,
громадську роботу:
- короткі відомості про склад сім ї (батько, мати)

3. Дата написання і підпис автора.

Резюме- документ щодо особового складу, адресований роботодавцеві, у якому коротко подаються особисті, освітні та професійні відомості про особу, що бажає зайняти певну вакансію. Сьогодні однаково поширеними стали паперові й електронні резюме Реквізити:

Назва виду документа.

Текст, що складається з розділів:

а) мета написання документа;

б) особиста інформація: прізвище, ім'я та по батькові, стать, дата народження; сімейний стан; національність, громадянство;

в) контактна інформація: поштова, електронна адреса,
телефон, факс тощо;

г) відомості про освіту: повне найменування навчальних
закладів, де довелося вчитися, рік випуску; ступінь володіння іноземними мовами; вміння працювати з комп'ютером;

ґ) відомості про професійний досвід (яку посаду обіймає зараз, попередні посади із зазначенням стажу роботи);

д) додаткова інформація, яку може вимагати роботодавець;

е) фотокартка (у разі потреби).

Дата.

Підпис.

Резюме надсилається до установи, що оголосила про наявність вакантних посад, або розміщується в Інтернеті. Його детальність і точність сприяють швидкому і повному ознайомленню роботодавця з професійним рівнем й особистими рисами можливого працівника. Якщо резюме претедента зацікавило роботодавця, то претедента незабаром запрошують на співбесіду.

Якщо Ви випускник і в Вас немає ще значного досвіду - вкажіть практику, яку проходили і що вона Вам дала як майбутньому спеціалісту.

Характеристика- документ в якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника за підписами представників адміністрації. Це офіційний документ, який видає організація на прохання працівника. Характеристику складають у двох примірниках, один - працівникові, інший - в особову справу. Текст викладається від третьої особи однини. У характеристиці мають бути такі реквізити:

Назва виду документа.

Анкетні дані: прізвище, ім'я, по-батькові, рік народження, національність.

Освіта в Р.в.

Текст, де зазначається: де працює або вчиться, ким, з якого часу, як ставиться до своїх службових обов'язків, який має рівень професійної майстерності, громадська робота; авторитет у колективі.

Висновки (куди подається характеристика)
Характеристика видана для подання

Дата складання документа.

Підписи службових осіб.

Печатка організації.

Накази щодо особового складу - це розпорядчий документ, що регламентує прийняття на роботу, звільнення, переміщення працівників, відрядження, відпустки, різні заохочення. Наказ

 

Зразок заяви складної

Головному лікарю лікарні № 7

м. Сімферополя Івашенку С.П.

Коваль Марії Петрівни, що

мешкає за адресою:

м. Сімферополь, вул. Кірова,

буд.22, кв.25.

 

ЗАЯВА

Прошу прийняти мене на посаду медичної сестри терапевтичного відділення з 5 серпня 1998 року. До заяви додаю:

Копію диплома про спеціальну освіту.

Виписку із трудової книжки

Особовий листок обліку кадрів.

З серпня 1998 року Коваль

 

 

Зразок заяви простої

Директору

Кримського юридичного коледжу

Іванову А.А.

студентки 25с групи Черниш Т.А.

 

ЗАЯВА

Прошу призначити мені стипендію в зв`язку з тим, що я ліквідувала заборгованість з правознавства.

20 лютого 2005 р. Черниш

 

Характеристика

Ткаченко Антоніни Андріївни, 1974року

народження, українки, освіта вища

незакінчена.

 

Ткаченко A.A. вчиться на V курсі музично-педагогічного факультету Українського державного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. До навчання ставиться сумлінно, постійно підвищує свій професійний рівень. За час навчання у вузі ТкаченкоA.A. підготувала і провела відкриті уроки, організувала концерти для інвалідів-"афганців". З першого курсу працює над темою дипломної роботи, виступала на звітній науковій конференції студентів.

ТкаченкоA.A. виконує громадські доруаення, успішно працює старостою 51-ї групи.

Морально стійка. Вимоглива до себе, вона користується повагою серед товаришів і викладачів
факультету.

 

Характеристика видана для подання за місцем вимоги.

 

24.09.2002 р.

 

Декан музично-педагогічного факультету А.А.Коваль

 

Печатка організації

 

 

Зразок резюме

Іванова Оксана Володимирівна

Домашня адреса:

Контактні телефони:

Дата народження:

Сімейний стан:

Мета:

Освіта:

Досвід роботи (трудова діяльність):

Професійні можливості:

3 листопада 2005року

При підготовці до практичного заняття студент повинен знати:

розміщення реквізитів в документах; розподіл документів за функціональним призначенням; основні вимоги до написання автобіографії, заяви, резюме, характеристики;розміщення реквізитів у документах щодо особового складу;

Студент повинен вміти:

створювати формуляр документа за вказаними реквізитами; правильно добирати спосіб викладу тексту до складання тексту документа;

будувати правильно речення і вживати розділові знаки в текстах документів;Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.143.40 (0.011 с.)