Що належить до фінансових активів? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Що належить до фінансових активів?1. Виключно грошові кошти та їх еквіваленти.

2. Об'єкти нерухомості.

3. Кошти, цінні папери, боргові зобов'язання та право вимоги боргу, що не віднесені до цінних паперів.

4. Будь-які активи, що мають ринкову вартість.

Які операції належать до фінансових послуг?

1. Торгівля цінними паперами, факторинг, фінансовий лізинг.

2. Надання коштів у позику, емісія грошей, діяльність з обміну валюти.

3. Випуск платіжних доручень, депозитарна діяльність, організація торгів.

4. Організація торгів, довірче управління фінансовими активами, факторинг.

Які операції визначаються як операції з надання фінансових послуг?

1. Операції з фінансовими активами, які здійснюють в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб з метою отримання прибутку чи збереження реальної вартості фінансового активу.

2. Операції з фінансовими активами, які здійснюють в інтересах третіх осіб виключно за власний рахунок з метою отримання прибутку чи збереження реальної вартості фінансового активу.

3. Операції з цінними паперами, які здійснюють в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб.

4. Емісійні операції на фінансовому ринку, які здійснюють в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб.


Як визначають юридичних осіб, які відповідно до закону України надають одну чи декілька фінансових послуг на професійній основі?

1. Господарські товариства.

2. Об'єднання підприємств.

3. Фінансові установи.

4. Організатори торгів.

Які суб'єкти господарювання належать до фінансових установ?

1. Лізингові компанії, ломбарди, довірчі товариства, інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг.

2. Банківські установи та кредитні спілки.

3. Інвестиційні фонди та компанії.

4. Депозитарні установи та зберігачі фінансових активів.

Як називають осіб, які залучають вільні фінансові ресурси через випуск та продаж фінансових активів?

1. Інвестори або власники фінансових активів.

2. Фінансові брокери.

3. Емітенти фінансових активів.

4. Організатори торгівлі фінансовими активами.

Як визначають фінансовий актив?

1. Актив для інвестора - власника активу та зобов'язання для того, хто емітував цей актив.

2. Зобов'язання для інвестора - власника активу та актив для того, хто емітував цей актив.

3. Актив як для інвестора, так і для емітента активу.

4. Зобов'язання як для інвестора, так і для емітента.

Яка функція фінансового ринку полягає в акумуляції та концентрації тимчасово вільних коштів суб'єктів ринку?


1. Розподільча функція.

2. Мобілізаційна функція.

3. Функція мінімізації ризиків.

4. Інформаційна функція.

Яка функція фінансового ринку передбачає ефективний розподіл акумульованого вільного капіталу між багатьма кінцевими споживачами?

1. Мобілізаційна функція.

2. Функція мінімізації ризиків.

3. Розподільча функція.

4. Інформаційна функція.

Яка функція фінансового ринку дозволяє об'єктивно врахувати співвідношення між попитом та пропозицією на фінансові інструменти та максимально задовольнити економічні інтереси продавця та покупці фінансових активів?

1. Мобілізаційна функція.

2. Функція мінімізації ризиків.

3. Інформаційна функція.

4. Ціноутворююча.

Яка функція фінансового ринку передбачає формування прозорих потоків необхідної ринкової інформації для учасників ринку?

1. Мобілізаційна функція.

2. Функція мінімізації ризиків.

3. Інформаційна функція.

4. Ціноутворююча.

Яка функція фінансового ринку передбачає розробку та впровадження правил взаємодії учасників усіх операцій на ринку?

1. Регулююча.

2. Мобілізаційна функція.

3. Функція мінімізації ризиків.

4. Ціноутворююча.

Як називається функція фінансового ринку, що полягає у формуванні умов для захисту від фінансових та комерційних ризиків шляхом здійснення операцій з фінансовими активами?

1. Мобілізаційно-перерозподільча функція.

2. Функція хеджування.

3. Інформаційна функція.

4. Регулююча функція.

Яку функцію фінансового ринку можна віднести до групи загальноринкових функцій, що притаманні також іншим ринкам?

1. Ціноутворюючу функцію.

2. Інформаційну функцію.

3. Комерційну функцію.

4. Всі зазначені функції.

Які задачі неможливо розв'язати без ефективно функціонуючого фінансового ринку?

1. Оптимізації структури економіки, створення механізмів переливу капіталу та вирівнювання норми прибутку на капітал.

2. Прискорення обороту капіталу та мінімізації трансакційних витрат, пов'язаних з цим оборотом.

3. Покриття дефіциту держбюджету та підтримання стабільності курсу національної валюти.

4.Усі зазначені задачі.

Як за допомогою фінансового ринку вирішується задача покриття дефіциту держбюджету без здійснення додаткової емісії грошей?

1. Держава в особі повноважних органів здійснює випуски боргових цінних паперів і залучає необхідні кошти.

2. Держава зобов'язує банки купувати цінні папери підприємств, що зумовлює стимулювання економічного розвитку країни.

3. Держава встановлює обов'язкові відрахування до бюджету частини коштів, що залучаються емітентами фінансових активів.

4. Усіма зазначеними способами.

Чому функціонування фінансового ринку сприяє переливу капіталу між галузями економіки?

1. Тому що на фінансовому ринку цінних паперів створюються умови для захисту від фінансових та комерційних ризиків підприємств окремих галузей.

2. Тому що на фінансовому ринку забезпечується формування підвищеного попиту на цінні папери підприємств перспективних галузей.

3. Тому що за допомогою фінансового ринку можна ефективно розв'язувати задачу покриття дефіциту держбюджету на беземісійній основі.

4. Питання є некоректним, оскільки функціонування фінансового ринку не сприяє переливу капіталу між галузями економіки.

Яким чином фінансовий ринок може стимулювати діяльність окремого підприємства?

1. Шляхом встановлення ціни на основну продукцію, що випускає певне підприємство.

2. Шляхом встановлення ціни на основні види матеріальних і трудових ресурсів, необхідних для функціонування певного підприємства.

3. Шляхом встановлення ціни капіталу, що може залучити певне підприємство у формі кредиту або від випуску власних цінних паперів.

4. Усіма зазначеними способами.

Що передбачає принцип прозорості, на якому базується функціонування фінансового ринку цінних паперів?

1. Наявність розвиненої правової інфраструктури ринку, яка чітко регламентує правила поведінки та взаємовідносини його учасників.

2. Відсутність штучних бар'єрів для входу на ринок й виходу з нього.

3. Доступність всім учасникам ринку повної та неупередженої - інформації, необхідної для прийняття рішень щодо операцій з фінансовими активами.

4. Все зазначене.

Назвати принцип, на якому базується функціонування фінансового ринку, що передбачає відсутність штучних бар'єрів для входу на ринок і виходу з нього.

1. Прозорості.

2. Правової упорядкованості.

3. Відкритості.

4. Збалансованості та стабільності.

Який вид фінансового ринку визначають як ринок, на якому об'єктом купівлі-продажу виступають кредитні ресурси та окремі фінансові інструменти, що їх обслуговують?

1. Ринок лізингових послуг.

2. Кредитний ринок

3. Фінансовий ринок.

4. Грошовий ринок.

Що являє собою валютний ринок?

1. Систему відносин між споживачами, продавцями валюти та державою з приводу купівлі-продажу іноземних валют, здійснення кредитко-депозитних та інших операцій з валютою.

2. Сукупність форм організації грошово-кредитних відносин, що закріплюється у міжнародних договорах і державно-правових актах.

3. Вид фінансового ринку, на якому розрахунки між учасниками здійснюються виключно за допомогою вільно конвертованої валюти.

4. Систему економічних та правових відносин між споживачами, продавцями та державою з приводу купівлі-продажу товарів за валюту.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 330; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.211 (0.013 с.)