Збори учасників – вищий орган управління тов та тдв 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Збори учасників – вищий орган управління тов та тдвЯк вказується у ч. 1 ст. 58 Закону України «Про господарські товариства» загальні збори учасників товариства складаються з учасників товариства або призначених ними представників. Таким чином, ті учасники засідання зборів учасників ТОВ чи товариства з додатковою відповідальністю, що діють на підставі представництва, повинні належним чином підтвердити свої повноваження. Механізми оформлення представництва є ідентичними до тих правил, що описані у темі, що стосується представництва акціонерів на засіданні загальних зборів акціонерів.

Загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 50 відсотками голосів. Важливим у цьому відношенні є законодавчий дозвіл на те, що установчими документами товариств, у статутному капіталі яких відсутня державна частка, може бути встановлений інший відсоток голосів учасників (представників учасників), за умови присутності яких загальні збори учасників вважаються повноважними.

Учасники зборів, які беруть участь у зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник (ст. 60 Закону України «Про господарські товариства»). Цей перелік підписується головою та секретарем зборів. Слід звернути увагу на обов’язковість оформлення такого переліку учасників при проведенні кожного засідання загальних зборів учасників ТОВ чи ТДВ, оскільки саме він є доказом наявності кворуму таких загальних зборів. Допустимим варіантом фіксації кворуму також буде вказівка на персоналії та частки учасників, присутніх на зборах, у протоколі загальних зборів учасників - за умови підписання цього протоколу всіма присутніми учасниками, а також головою та секретарем зборів (у такій ситуації перелік буде частиною протоколу засідання загальних зборів учасників).

Оскільки ТОВ (рівно як і ТДВ) не випускає акцій, то у цьому товаристві не ведеться окремий реєстр учасників, а частки останніх закріплені у статуті. Відповідно, саме цей документ в редакції, чинній на день проведення зборів учасників, повинен бути джерелом інформації, необхідної для визначення кворуму (зокрема, інформації про склад учасників товариства та розмір їх часток)[6].

Слід відзначити, що на відміну від АТ, стосовно ТОВ та ТДВ законодавство не містить чіткого правила про те, з якого моменту набувач частки за договором (чи з інших підстав) отримує можливість реалізовувати право на управління. На практиці мали місце ситуації, коли мажоритарна частка учасником ТОВ відступалася третім особам за відповідним оплатним договором без відому інших учасників, і у наступному такий набувач частки без внесення відповідних змін до статуту здійснював спроби на участь в засіданні загальних зборів учасників, вимагав їх проведення, шляхом ініціювання судових проваджень та на основі винесених судами ухвал у порядку забезпечення рішення у справі блокував роботу легітимних загальних зборів учасників ТОВ. Адекватним засобом протидії у такій ситуації буде подання позову до господарського суду по підсудності розгляду справ про переведення частки, відступленої неправомірно, на користь одного, декількох чи всіх легітимних учасників ТОВ у порядку реалізації їх переважного права на придбання частки, що відступається (ст. 53 Закону України «Про господарські товариства»). Паралельно доцільно клопотати перед судом на період вирішення корпоративного спору заборонити володільцю спірної частки користуватись корпоративними правами, що пов’язані із нею (з врахуванням обмежень стосовно заходів забезпечення позову, що містяться у ст. 67 ГПК України).

Більш складною є ситуація, коли частка дарується, тобто відступається безоплатно. Правовий сценарій захисту прав інших учасників у такій ситуації може бути реалізований лише через визнання договору дарування удаваним та застосування до правовідносин тих законодавчих положень, якими регулюється правочин, який сторони насправді вчинили (ст. 235 ЦК України).

Є підстави обґрунтовано стверджувати, що права, які випливають із частки, можуть бути реалізовані із моменту державної реєстрації відповідних змін до статуту ТОВ чи ТДВ[7] (так, згідно із визначенням, що приведене у ч.1 ст. 50 Закону України «Про господарські товариства», ТОВ визнається товариство, що має статутний (складений) капітал, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами ). Крім цього, згідно із ч.1 ст. 52 вищевказаного Закону установчі документи ТОВ повинні містити відомості про розмір часток кожного з учасників. Більш детально ця правова позиція розглядається у параграфі 4 цієї теми.

Порядок скликання загальних зборів учасників ТОВ та ТДВ регулюється приписами ч. 5 ст. 61 Закону України «Про господарські товариства» та установчими документами конкретних ТОВ чи ТДВ. Він є більш простим порівняно із порядком скликання загальних зборів акціонерів. Зокрема, не передбачається процедури публікації оголошення про засідання зборів учасників у засобах масової інформації, однак встановлено, що про проведення загальних зборів товариства учасники повідомляються передбаченим статутом способом з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів.

Оскільки вище приведене правило стосовно повідомлення учасників про проведення загальних зборів учасників має відсильну конструкцію, важливого значення набуває закріплення у статуті такого порядку здійснення повідомлення, який би унеможливив чи утруднив реалізацію сценарію неповідомлення чи імітації повідомлення учасника про проведення засідання зборів. Принаймні, слід впровадити правило про письмове повідомлення кожного учасника рекомендованим чи цінним листом.

Слід звернути увагу на те, що згідно із ст. 60 Закону України «Про господарські товариства» у випадках, передбачених установчими документами або затвердженими товариством правилами процедури, допускається прийняття рішення методом опитування. У цьому разі проект рішення або питання для голосування надсилається учасникам, які повинні у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього учасника голосування всі вони повинні бути проінформовані головою про прийняте рішення.

Є цілком очевидним, що нечіткість вище приведеного положення у сукупності із некритичним застосування відповідного механізму у статуті товариства створює для голови ТОВ можливість маніпулювання голосами учасників при оформленні відповідного протоколу загальних зборів, проведених методом опитування. Тому доцільно у статуті товариства впроваджувати заборону на проведення голосування учасників методом їх опитування.

У законодавстві України передбачається можливість створення та діяльності ТОВ і ТДВ з одним учасником (ч. 2 ст. 141, ч. 1 ст. 151 ЦК України). Таке законодавче положення створює низку організаційних та правових проблем для скликання, проведення та оформлення результатів засідання вищого органу ТОВ (ТДВ), який, не зважаючи на свою колегіальну правову форму, у такій ситуації складається з однієї особи. Наприклад, невідомо, як вирішувати питання стосовно вчинення правочину між учасником та товариством, оскільки відповідно до ст. 98 ЦК України учасник товариства не має права голосу при вирішенні загальними зборами товариства питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним та товариством. Також існує низка питань стосовно ведення зборів, оформлення протоколу загальних зборів учасників тощо. Оскільки винятків із загальних правил для ТОВ (ТДВ) із одним учасником в частині правового регулювання діяльності вищого органу не передбачено, їм належить все ж таки застосовувати загальні нормативні приписи[8].

Особливості правового становища виконавчого органу ТОВ (ТДВ)

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про господарські товариства» у ТОВ створюється виконавчий орган: колегіальний (дирекція) або одноособовий (директор). Дирекцію очолює генеральний директор. Членами виконавчого органу можуть бути також і особи, які не є учасниками товариства.

Компетенція виконавчого органу ТОВ (ТДВ) є дуже значною. Зокрема, дирекція (директор) вирішує усі питання діяльності товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників. Загальні збори учасників товариства можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції дирекції (директора).

Стосовно підпорядкованості, то дирекція (директор) підзвітна загальним зборам учасників і організує виконання їх рішень. Дирекція (директор) не вправі приймати рішення, обов'язкові для учасників товариства.

Дирекція (директор) ТОВ діє від імені товариства в межах, встановлених законом та статутом товариства. Генеральний директор має право без довіреності виконувати дії від імені товариства. Інші члени дирекції також можуть бути наділені цим правом.

Генеральний директор (директор) не може бути одночасно головою загальних зборів учасників товариства.

Специфіка правового становища ревізійної комісії ТОВ (ТДВ)

Відповідно до положень ст. 63 Закону України «Про господарські товариства» контроль за діяльністю дирекції (директора) ТОВ здійснюється ревізійною комісією, що утворюється загальними зборами учасників товариства з їх числа, в кількості, передбаченій установчими документами, але не менше 3 осіб. Часто виконання цієї вимоги є просто неможливим, виходячи з того, що кількість учасників ТОВ (чи ТДВ) може не досягати необхідної величини.

Члени дирекції (директор) не можуть бути членами ревізійної комісії. Дане правило покликане унеможливити виникнення конфлікту інтересів між ревізійним та виконавчим органом.

Перевірка діяльності дирекції (директора) товариства проводиться ревізійною комісією за дорученням зборів, з власної ініціативи або на вимогу учасників товариства. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб товариства подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень.

Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок вищому органу товариства. Також ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку ревізійної комісії загальні збори учасників товариства не мають права затверджувати баланс товариства.

Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання позачергових загальних зборів учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам товариства або виявлено зловживання посадовими особами товариства.

 

 

Специфіка майнових відносин ТОВ (ТДВ) та його учасників

9.5.1. Майнові зобов’язання засновників (учасників) стосовно внесення вкладів до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю (товариства з додатковою відповідальністю)

Відповідно до положень ст. 52 Закону України «Про господарські товариства» статутний капітал ТОВ підлягає сплаті учасниками товариства до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства. Учаснику ТОВ, який повністю вніс свій вклад, видається свідоцтво товариства.

Якщо учасники до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства не внесли (не повністю внесли) свої вклади, загальні збори учасників приймають одне з таких рішень:

- про виключення із складу товариства тих учасників, які не внесли (не повністю внесли) свої вклади, та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;

- про зменшення статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;

- про ліквідацію товариства.

Крім цього, відповідно до ст. 50 Закону України «Про господарські товариства» учасники ТОВ несуть відповідальність в межах їх вкладів. Зважаючи, що формування статутного капіталу суміщається із певними гарантіями стосовно задоволення вимог кредиторів товариства, законодавець передбачив, що учасники ТОВ, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 695; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.95.36 (0.02 с.)