Глава 4 Обставини Учасників, які впливають на міжнародну реєстрацію 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Глава 4 Обставини Учасників, які впливають на міжнародну реєстраціюПравило 16
Граничний термін повідомлення про попередню відмову на підставі заперечення

(1) [Інформація, що стосується можливих заперечень]

(а) Якщо Учасником була зроблена заява відповідно до Статті 5(2)(b) і (c), перше речення, Протоколу, Відомство цього Учасника, якщо стало очевидно стосовно даної міжнародної реєстрації, яка зазначає цього Учасника, що період заперечення закінчиться занадто пізно для попередньої відмови на підставі заперечення, щоб повідомити про це Міжнародне бюро протягом 18-місячного граничного терміну, згаданого в Статті 5(2)(b), повідомляє Міжнародному бюро номер цієї міжнародної реєстрації та ім'я власника.

(b) Якщо під час повідомлення інформації, вказаної в підпараграфі (a), відомі дати початку й закінчення періоду заперечення, ці дати зазначаються в повідомленні. Якщо такі дати ще не відомі в цей час, вони повідомляються Міжнародному бюро найпізніше одночасно з будь-яким повідомленням про попередню відмову на підставі заперечення.

(с) Якщо застосовується підпараграф (a) і Відомство, згадане в зазначеному підпараграфі, до закінчення 18-місячного граничного терміну, згаданого в цьому самому підпараграфі, поінформувало Міжнародне бюро про те, що граничний термін подання заперечень закінчується протягом 30 днів до закінчення 18-місячного граничного терміну, і про можливість подання заперечень протягом цих 30 днів, попередня відмова на підставі заперечення, поданого протягом зазначених 30 днів, може бути повідомлена Міжнародному бюро протягом одного місяця з дати подання заперечення.

(2) [Реєстрація й передача інформації] Міжнародне бюро реєструє в Міжнародному реєстрі інформацію, отриману згідно з параграфом (1), і передає цю інформацію власнику.

Правило 17
Попередня відмова і заява про надання охорони

(1) [Повідомлення про попередню відмову]

(а) Повідомлення про попередню відмову може включати заяву, що вказує підстави, на яких Відомство, що надало повідомлення, вважає, що охорону не можна надавати у відповідному Учаснику ("попередня відмова в службовому порядку"), або заяву, що охорону не можна надавати у відповідному Учаснику, тому що було подане заперечення ("попередня відмова на підставі заперечення"), або обидві заяви.

(b) Повідомлення про попередню відмову стосується однієї міжнародної реєстрації, датується й підписується Відомством, яке його надає.

(2) [Зміст повідомлення] Повідомлення про попередню відмову містить або зазначає

(i) Відомство, яке надає повідомлення,

(ii) номер міжнародної реєстрації, який переважно супроводжується іншими позначеннями, що дозволяють підтвердити ідентичність міжнародної реєстрації, такими як словесні елементи знака, номер основної заявки або основної реєстрації,

(iii) [Вилучено]

(iv) усі підстави, на яких ґрунтується попередня відмова, разом з посиланням на відповідні основні положення закону,

(v) якщо підстави, на яких ґрунтується попередня відмова, стосуються знака, що був предметом заявки або реєстрації, і з яким знак, що є предметом міжнародної реєстрації, вступає в протиріччя, дату подання і номер заявки, дату пріоритету (якщо він існує), дату і номер реєстрації (якщо вони наявні), ім'я й адресу власника, і репродукцію попереднього знака, разом з переліком всіх або відповідних товарів і послуг у заявці або реєстрації попереднього знака, при цьому мається на увазі, що згаданий перелік може бути складений мовою зазначеної заявки або реєстрації,

(vi) що підстави, на яких ґрунтується попередня відмова, впливають на всі товари і послуги, або зазначення товарів і послуг, на які впливає чи не впливає попередня відмова,

(vii) граничний термін, прийнятний за цих обставин, для подання апеляції чи прохання про перегляд попередньої відмови в службовому порядку або попередньої відмови на підставі заперечення та, залежно від обставин, для подання відповіді на заперечення, переважно з зазначенням дати закінчення вказаного граничного терміну й органу, до якого повинне подаватися таке прохання про перегляд, апеляція чи відповідь, із зазначенням, якщо це необхідно, що прохання про перегляд, апеляція чи відповідь повинні подаватися через посередника представника, адреса якого знаходиться на території Учасника, Відомство якого оголосило відмову.

(3) [Додаткові вимоги до повідомлення про попередню відмову на підставі заперечення] Якщо попередня відмова в охороні ґрунтується на запереченні або на запереченні та інших підставах, повідомлення повинне, крім відповідності вимогам, вказаним у параграфі (2), містити зазначення цього факту та ім'я й адресу подавця заперечення; однак, незважаючи на параграф (2)(v), Відомство, що надає повідомлення, повинне, якщо заперечення ґрунтується на знакові, який був предметом заявки або реєстрації, повідомити перелік товарів і послуг, на яких ґрунтується заперечення, і може, крім того, повідомити повний перелік товарів і послуг цієї більш ранньої заявки або реєстрації, що має на увазі, що зазначені переліки можуть складатися мовою більш ранньої заявки або реєстрації.

(4) [Реєстрація; передача копій повідомлень] Міжнародне бюро реєструє попередню відмову в Міжнародному реєстрі разом з даними, що містяться в повідомленні, з зазначенням дати, коли повідомлення було відправлене або, згідно з Правилом 18(1)(d), вважається відправленим Міжнародному бюро, і передає її копію Відомству походження, якщо це Відомство поінформувало Міжнародне бюро, що воно бажає отримувати такі копії, і одночасно власнику.

(5) [Підтвердження або скасування попередньої відмови]

(а) Відомство, що надіслало Міжнародному бюро повідомлення про попередню відмову, після закінчення всіх процедур у зазначеному Відомстві, які стосуються охорони знака, посилає Міжнародному бюро заяву, яка зазначає

(i) що в охороні знака відмовлено у відповідному Учаснику для всіх товарів і послуг, чи

(ii) що знак охороняється у відповідному Учаснику для всіх потрібних товарів і послуг, чи

(iii) товари і послуги, для яких знак охороняється у відповідному Учаснику.

(b) Якщо після відправлення заяви відповідно до підпараграфа (a) подальше рішення впливає на охорону знака, Відомство, в тій мірі, в якій воно знає про це рішення, надсилає Міжнародному бюро додаткову заяву, яка зазначає товари і послуги, для яких знак охороняється у відповідному Учаснику.[41]

(с) Міжнародне бюро реєструє будь-яку заяву, отриману відповідно до підпараграфа (a) чи (b), у Міжнародному реєстрі й передає її копію власнику.

(d) Відомство Учасника може в заяві повідомити Генерального директора, що відповідно до закону зазначеного Учасника,

(і) будь-яка попередня відмова, про яку було сповіщене Міжнародне бюро, підлягає перегляду вказаним Відомством, незалежно від того, чи вимагав такого перегляду власник, чи ні, і

(ii) рішення, прийняте з зазначеного перегляду, може бути предметом подальшої апеляції або перегляду в Відомстві.

Якщо застосовується ця заява і Відомство не уповноважене повідомляти про зазначене рішення безпосередньо власнику відповідної міжнародної реєстрації, Відомство, незважаючи на те, що всі процедури в указаному Відомстві, які стосуються охорони знака, можливо, не були закінчені, надсилає заяву, згадану в підпараграфі (a), до Міжнародного бюро негайно після зазначеного рішення. Будь-яке подальше рішення, яке впливає на охорону знака, надсилається Міжнародному бюро відповідно до підпараграфа (b).

(e) Відомство Учасника може в заяві повідомити Генерального директора, що відповідно до закону зазначеного Учасника будь-яка попередня відмова в службовому порядку, про яку було сповіщено Міжнародне бюро, не підлягає перегляду згаданим Відомством. Якщо застосовується ця заява, будь-яке повідомлення в службовому порядку згаданого Відомства про попередню відмову вважається таким, що включає заяву відповідно до підпараграфа (a)(i) чи (iii).

(6) [Заява про надання охорони]

(a) Відомство, що не надало повідомлення про попередню відмову, може протягом періоду, який застосовується згідно зі Статтею 5(2) Угоди або Статтею 5(2)(а) чи (b) Протоколу, надіслати Міжнародному бюро будь-що з нижченаведеного:

(i) заяву про те, що всі процедури у Відомстві закінчилися, і що Відомство вирішило надати охорону знаку, який є предметом міжнародної реєстрації;

(ii) заяву про те, що експертиза в службовому порядку закінчилася і що Відомство не виявило жодних підстав для відмови, але що охорона знака все ще є предметом заперечень або зауважень з боку третіх осіб, із зазначенням дати, до якої такі заперечення можуть подаватися;

(iii) якщо була відправлена заява відповідно до пункту (ii), додаткову заяву про те, що період заперечень закінчився без подання будь-яких заперечень чи зауважень, і що Відомство вирішило надати охорону знаку, який є предметом міжнародної реєстрації.[42]

(b) Міжнародне бюро реєструє будь-яку заяву, отриману згідно з підпараграфом (a), у Міжнародному реєстрі й передає копію власнику.

Правило 18
Неправильно оформлені повідомлення про попередню відмову

(1) [Учасник, зазначений згідно з Угодою]

(a) Повідомлення про попередню відмову, передане Відомством Учасника, зазначеного згідно з Угодою, не вважається Міжнародним бюро повідомленням

(і) якщо воно не містить номера міжнародної реєстрації, якщо інші позначення, які містяться в повідомленні, не дозволяють ідентифікувати міжнародну реєстрацію, якої стосується попередня відмова,

(ii) якщо воно не зазначає підстав для відмови, чи

(iii) якщо воно надіслане Міжнародному бюро занадто пізно, тобто, якщо воно надіслане після закінчення одного року з дати здійснення запису про міжнародну реєстрацію або запису про зазначення, зробленого після міжнародної реєстрації, що має на увазі, що вказана дата є такою самою, що й дата відправлення повідомлення про міжнародну реєстрацію або зазначення, зробленого пізніше.

(b) Якщо застосовується підпараграф (a), Міжнародне бюро, незважаючи на це, передає копію повідомлення власнику, повідомляє одночасно власнику й Відомству, яке надіслало повідомлення, що Міжнародне бюро не вважає повідомлення про попередню відмову повідомленням, і вказує причини цього.

(с) Якщо повідомлення

(і) не підписане від імені Відомства, яке його передало, або іншим чином не відповідає вимогам Правила 2 чи вимогам, що застосовуються згідно з Правилом 6(2),

(ii) не містить, якщо це необхідно, деталей знака, з якими знак, що є предметом міжнародної реєстрації, знаходиться в протиріччі (Правило 17(2)(v) і (3)),

(iii) не відповідає вимогам Правила 17(2)(vi),

(iv) не відповідає вимогам Правила 17(2)(vii), чи

(v) [Вилучено]

(vi) не містить, якщо це необхідно, імені й адреси подавця заперечення і позначення товарів і послуг, на яких ґрунтується заперечення (Правило 17(3)),

Міжнародне бюро, крім випадків, коли застосовується підпараграф (d), все-таки реєструє попередню відмову в Міжнародному реєстрі. Міжнародне бюро пропонує Відомству, яке повідомило про попередню відмову, надіслати виправлене повідомлення протягом двох місяців з моменту пропозиції й передає власнику копії неправильного повідомлення і пропозиції, надісланої відповідному Відомству.

(d) Якщо повідомлення не відповідає вимогам Правила 17(2)(vii), попередня відмова не реєструється в Міжнародному реєстрі. Якщо, однак, виправлене повідомлення надіслане протягом граничного терміну, згаданого в підпараграфі (c), воно вважається, для цілей Статті 5 Угоди, відправленим Міжнародному бюро в день, коли йому було відправлено неправильне повідомлення. Якщо повідомлення не виправлене таким чином, воно не вважається повідомленням про попередню відмову. В останньому випадку Міжнародне бюро повідомляє одночасно власнику й Відомству, яке надіслало повідомлення, що Міжнародне бюро не вважає повідомлення про попередню відмову повідомленням, і вказує причини цього.

(е) Будь-яке виправлене повідомлення, якщо чинний закон дозволяє це, зазначає новий граничний термін, прийнятний за цих обставин, для подання апеляції або прохання про перегляд попередньої відмови в службовому порядку чи попередньої відмови на підставі заперечення, і, залежно від обставин, для подання відповіді на заперечення, переважно з зазначенням дати закінчення згаданого граничного терміну.

(f) Міжнародне бюро передає копію будь-якого виправленого повідомлення власнику.

(2) [Учасник, зазначений згідно з Протоколом]

(а) Параграф (1) також застосовується у випадку повідомлення про попередню відмову, наданого Відомством Учасника, зазначеного згідно з Протоколом, що має на увазі, що граничним терміном, згаданим у параграфі (1)(а)(iii), є граничний термін, який застосовується відповідно до Статті 5(2)(a), (b) чи (c) Протоколу.

(b) Параграф (1)(а) застосовується для визначення того, чи дотримано граничного терміну, до закінчення якого Відомство відповідного Учасника повинне надати Міжнародному бюро інформацію, згадану в Статті 5(2)(c)(і) Протоколу. Якщо така інформація надана після закінчення цього граничного терміну, вона вважається ненаданою, і Міжнародне бюро повідомляє про це відповідному Відомству.

(с) Якщо повідомлення про попередню відмову на підставі заперечення надано відповідно до Статті 5(2)(c)(ii) Протоколу, без дотримання вимог Статті 5(2)(c)(i) Протоколу, воно не вважається повідомленням про попередню відмову. У такому випадку Міжнародне бюро все-таки передає копію повідомлення власнику і повідомляє одночасно власнику й Відомству, яке надіслало повідомлення, що Міжнародне бюро не вважає повідомлення про попередню відмову повідомленням, і вказує причини цього.

Правило 19
Анулювання в зазначених учасниках

(1) [Зміст повідомлення про анулювання] Якщо дія міжнародної реєстрації анулюється в зазначеному Учаснику відповідно до Статті 5(6) Угоди або Статті 5(6) Протоколу, і анулювання більше не підлягає апеляції, Відомство Учасника, компетентний орган якого прийняв рішення про анулювання, повідомляє Міжнародне бюро відповідно. Повідомлення містить або зазначає

(і) орган влади, що прийняв рішення про анулювання,

(ii) ту обставину, що анулювання більше не підлягає апеляції,

(iii) номер міжнародної реєстрації,

(iv) ім'я (назву) власника,

(v) якщо анулювання не стосується всіх товарів і послуг, ті з них, щодо яких було прийняте рішення про анулювання, або ті, щодо яких рішення про анулювання не було прийняте, і

(vi) дату прийняття рішення про анулювання і, якщо це можливо, дату набрання ним чинності.

(2) [Реєстрація анулювання та інформування власника й відповідного Відомства] Міжнародне бюро реєструє анулювання в Міжнародному реєстрі разом з даними, що містяться в повідомленні про анулювання, і відповідно інформує власника. Міжнародне бюро також інформує Відомство, яке передало повідомлення про анулювання, про дату реєстрації анулювання в Міжнародному реєстрі, якщо це Відомство попросило про те, щоб йому надавали таку інформацію.

Правило 20
Обмеження права розпорядження власника

(1) [Передача інформації]

(а) Власник міжнародної реєстрації або Відомство Учасника власника може поінформувати Міжнародне бюро, що право власника розпоряджатися міжнародною реєстрацією було обмежене, і, якщо це доречно, вказати відповідних Учасників.

(b) Відомство будь-якого зазначеного Учасника може поінформувати Міжнародне бюро, що право розпорядження власника було обмежене щодо міжнародної реєстрації на території цього Учасника.

(с) Інформація, надана відповідно до підпараграфа (a) чи (b), складається з короткого викладу основних обставин, які стосуються обмеження.

(2) [Часткове або повне скасування обмеження] Якщо Міжнародне бюро було сповіщене про обмеження права розпорядження власника відповідно до параграфа (1), сторона, що передала інформацію, також інформує Міжнародне бюро про будь-яке часткове або повне скасування цього обмеження.

(3) [Реєстрація] Міжнародне бюро реєструє інформацію, передану відповідно до параграфів (1) і (2), у Міжнародному реєстрі й інформує відповідно власника, відповідних зазначених Учасників і, якщо інформація передавалася Відомством, це Відомство.

Правило 20bis
Ліцензії

(1) [Прохання про реєстрацію ліцензії]

(а) Прохання про реєстрацію ліцензії подається Міжнародному бюро на відповідному офіційному формулярі власником або, якщо Відомство допускає таке подання, Відомством Учасника власника або Відомством Учасника, щодо якого надається ліцензія.

(b) Прохання зазначає

(і) номер відповідної міжнародної реєстрації,

(ii) ім'я (назву) власника,

(iii) ім'я (назву) й адресу ліцензіата, наведені відповідно до Адміністративних інструкцій,

(iv) зазначених Учасників, щодо яких надається ліцензія,

(v) що ліцензія надається на всі товари і послуги, на які поширюється міжнародна реєстрація, або товари і послуги, на які надається ліцензія, згруповані за відповідними класами Міжнародної класифікації товарів і послуг.

(с) Прохання також може зазначати

(і) якщо ліцензіат є фізичною особою, державу, громадянином якої є ліцензіат,

(ii) якщо ліцензіат є юридичною особою, правовий статус цієї юридичної особи і державу та, якщо необхідно, територіальну одиницю в цій Державі, згідно з законодавством якої була організована згадана юридична особа,

(iii) що ліцензія стосується тільки частини території згаданого зазначеного Учасника,

(iv) якщо ліцензіат має представника, ім'я й адресу представника, наведені відповідно до Адміністративних інструкцій,

(v) якщо ліцензія є виключною ліцензією або єдиною ліцензією, цю обставину,[43]

(vi) якщо це необхідно, термін дії ліцензії.

(d) Прохання підписується власником або Відомством, через яке воно подається.

(2) [Неправильно оформлене прохання] (а) Якщо прохання про реєстрацію ліцензії не відповідає вимогам параграфа (1)(а), (b) і (d), Міжнародне бюро повідомляє про це власника і, якщо прохання подавалося Відомством, це Відомство.

(b) Якщо помилка не виправлена протягом трьох місяців з дати повідомлення Міжнародного бюро про помилку, прохання вважається відхиленим і Міжнародне бюро повідомляє відповідно й одночасно власника і, якщо прохання подавалося Відомством, це Відомство, і повертає будь-які сплачені збори за винятком суми, що дорівнює половині відповідних зборів, згаданих у пункті 7 Шкали зборів, стороні, що сплатила ці збори.

(3) [Реєстрація й повідомлення] Якщо прохання відповідає вимогам параграфа (1)(a), (b) і (d), Міжнародне бюро реєструє ліцензію в Міжнародному реєстрі разом з інформацією, що міститься в проханні, повідомляє відповідно Відомства зазначених Учасників, щодо яких надається ліцензія, і одночасно інформує власника і, якщо прохання подавалося Відомством, це Відомство.

(4) [Виправлення або анулювання реєстрації ліцензії] Параграфи від (1) до (3) застосовуються з відповідними змінами до прохання про виправлення або анулювання реєстрації ліцензії.

(5) [Заява про те, що реєстрація даної ліцензії є недійсною]

(а) Відомство зазначеного Учасника, який сповіщений Міжнародним бюро про реєстрацію ліцензії стосовно цього Учасника, може заявити, що така реєстрація є недійсною в згаданому Учаснику.

(b) Заява, згадана в підпараграфі (a), вказує

(і) причини, з яких реєстрація ліцензії є недійсною,

(ii) якщо заява не стосується всіх товарів і послуг, на які поширюється ліцензія, ті з них, яких стосується заява, або ті, яких не стосується заява,

(iii) відповідні основні положення закону, і

(iv) чи може така заява підлягати перегляду або апеляції.

(с) Заява, згадана в підпараграфі (a), надсилається Міжнародному бюро до закінчення 18 місяців з дати відправлення відповідному Відомству повідомлення, згаданого в параграфі (3).

(d) Міжнародне бюро реєструє в Міжнародному реєстрі будь-яку заяву, зроблену відповідно до підпараграфа (c), і повідомляє відповідно сторону (власника або Відомство), яка подала прохання про реєстрацію ліцензії.

(е) Будь-яке остаточне рішення, яке стосується заяви, зробленої відповідно до підпараграфа (c), повинне повідомлятися Міжнародному бюро, яке реєструє його в Міжнародному реєстрі і повідомляє відповідно сторону (власника або Відомство), яка подала прохання про реєстрацію ліцензії.

(6) [Заява про те, що реєстрація ліцензій у Міжнародному реєстрі є недійсною в Учасника]

(а) Відомство Учасника, законодавство якого не передбачає реєстрації ліцензій на товарний знак, може повідомити Генеральному директору, що реєстрація ліцензій у Міжнародному реєстрі є недійсною в цьому Учаснику.

(b) Відомство Учасника, законодавство якого передбачає реєстрацію ліцензій на товарний знак, може до дати, коли це Правило набирає чинності, або дати, коли згаданий Учасник зв'язує себе зобов'язаннями Угоди або Протоколу, повідомити Генеральному директору, що реєстрація ліцензій у Міжнародному реєстрі є недійсною в цьому Учаснику. Таке повідомлення може бути скасоване в будь-який час.[44]

 

Правило 21
Заміна національної або регіональної реєстрації міжнародною реєстрацією

(1) [Повідомлення] Якщо у відповідності зі Статтею 4bis(2) Угоди або Статтею 4bis(2) Протоколу Відомство зазначеного Учасника внесло запис до свого Реєстру, після прохання, поданого до цього Відомства безпосередньо власником, що національна або регіональна реєстрація була замінена міжнародною реєстрацією, це Відомство повідомляє Міжнародне бюро відповідно. Таке повідомлення зазначає

(і) номер відповідної міжнародної реєстрації,

(ii) якщо заміна стосується тільки одного або деяких товарів і послуг, перелічених у міжнародній реєстрації, ці товари і послуги, і

(iii) дату й номер подання заявки, дату й номер реєстрації і, якщо вона існує, дату пріоритету національної або регіональної реєстрації, яка була замінена міжнародною реєстрацією.

(2) [Реєстрація] Міжнародне бюро реєструє зазначення, надані відповідно до параграфа (1), у Міжнародному реєстрі і повідомляє власнику відповідно.

Правило 21bis
Інші обставини, які стосуються заявлення старшинства

(1) [Остаточна відмова в заявленні старшинства] Якщо заявлення старшинства було зареєстроване в Міжнародному реєстрі стосовно зазначення Організації-учасника, Відомство цієї Організації повідомляє Міжнародному бюро про будь-яке остаточне рішення про відмову, повну або часткову, у визнанні дійсності такого заявлення.

(2) [Старшинство, заявлене після міжнародної реєстрації] Якщо власник міжнародної реєстрації, яка зазначає Організацію-учасника, згідно з законом такої Організації-учасника заявив безпосередньо Відомству цієї Організації старшинство одного або кількох більш ранніх товарних знаків, зареєстрованих у Державі-члені або для Держави-члена цієї Організації, і якщо таке заявлення було прийняте відповідним Відомством, це Відомство повідомляє про це Міжнародне бюро.

Таке повідомлення зазначає:

(i) номер відповідної міжнародної реєстрації, і

(ii) Державу-члена або Держави-члени, у яких або для яких зареєстрований більш ранній товарний знак, разом з датою набрання чинності реєстрації цього більш раннього товарного знаку і номером відповідної реєстрації.

(3) [Інші рішення, які впливають на заявлення старшинства] Відомство Організації-учасника повідомляє Міжнародне бюро про будь-яке подальше остаточне рішення, включаючи відкликання і скасування, яке впливає на заявлення старшинства, зареєстроване в Міжнародному реєстрі.

(4) [Реєстрація в Міжнародному реєстрі] Міжнародне бюро реєструє в Міжнародному реєстрі інформацію, повідомлену згідно з параграфами (1) - (3).

Правило 22
Призупинення дії основної заявки, реєстрації на основі неї або основної реєстрації

(1) [Повідомлення про призупинення дії основної заявки, реєстрації на основі неї або основної реєстрації]

(а) Якщо застосовуються Стаття 6(3) і (4) Угоди або Стаття 6(3) і (4) Протоколу, або обидві статті, Відомство походження повідомляє Міжнародне бюро відповідно і зазначає

(i) номер міжнародної реєстрації,

(ii) ім'я (назву) власника,

(iii) обставини і рішення, що впливають на основну реєстрацію, або, якщо відповідна міжнародна реєстрація ґрунтується на основній заявці, реєстрація якої не відбулася, обставини і рішення, що впливають на основну заявку, або, якщо міжнародна реєстрація ґрунтується на основній заявці, реєстрація якої відбулася, обставини і рішення, що впливають на цю реєстрацію, і дату набрання чинності цими обставинами і рішеннями, і

(iv) якщо згадані обставини і рішення впливають на міжнародну реєстрацію тільки щодо деяких товарів і послуг, ті товари і послуги, яких стосуються обставини і рішення, або ті з них, яких не стосуються обставини і рішення.

(b) Якщо судовий процес, згаданий у Статті 6(4) Угоди, або судовий розгляд, згаданий у пункті (i), (ii) чи (iii) Статті 6(3) Протоколу, почалися до закінчення п'ятирічного періоду, але до закінчення цього періоду не призвели до остаточного рішення, згаданого в Статті 6(4) Угоди, або до остаточного рішення, згаданого в другому реченні Статті 6(3) Протоколу, або до скасування чи відмови, згаданих у третьому реченні Статті 6(3) Протоколу, Відомство походження, якщо воно знає про це, якнайшвидше після закінчення зазначеного періоду повідомляє Міжнародне бюро відповідно,

(с) Відразу після того, як у судовому процесі або судовому розгляді, згаданих у підпараграфі (b), винесене остаточне рішення, зазначене в Статті 6(4) Угоди, остаточне рішення, зазначене в другому реченні Статті 6(3) Протоколу, або оголошене скасування чи відмова, згадані в третьому реченні Статті 6(3) Протоколу, Відомство походження, якщо воно знає про це, негайно повідомляє Міжнародне бюро відповідно і надає зазначення, згадані в підпараграфі (a)(і) - (iv).

(2) [Реєстрація і передача повідомлення; скасування міжнародної реєстрації]

(а) Міжнародне бюро реєструє будь-яке повідомлення, згадане в параграфі (1), у Міжнародному реєстрі і передає копії повідомлення Відомствам зазначених Учасників і власнику.

(b) Якщо будь-яке повідомлення, згадане в параграфі (1)(а) чи (c), вимагає анулювання міжнародної реєстрації і відповідає вимогам цього параграфа, Міжнародне бюро анулює, у припустимому ступені, міжнародну реєстрацію в Міжнародному реєстрі.

(с) Якщо міжнародна реєстрація була анульована в Міжнародному реєстрі відповідно до підпараграфа (b), Міжнародне бюро повідомляє Відомствам зазначених Учасників і власнику нижченаведене:

(і) дату анулювання міжнародної реєстрації в Міжнародному реєстрі;

(ii) якщо анулювання стосується всіх товарів і послуг, цю обставину;

(iii) якщо анулювання стосується тільки деяких товарів і послуг, товари і послуги, зазначені відповідно до параграфа (1)(а)(iv).

Правило 23
Поділ чи об'єднання основних заявок, реєстрацій на основі них або основних реєстрацій

(1) [Повідомлення про поділ основної заявки чи об'єднання основних заявок]

Якщо протягом п'ятирічного періоду, згаданого в Статті 6(3) Протоколу, основна заявка розділяється на дві чи більше заявки, або кілька основних заявок об'єднуються в одну заявку, Відомство походження повідомляє Міжнародне бюро відповідно і зазначає

(і) номер міжнародної реєстрації або, якщо міжнародна реєстрація ще не відбулася, номер основної заявки,

(ii) ім'я (назву) власника або заявника,

(iii) номер кожної заявки, яка є наслідком поділу, або номер заявки, яка є наслідком об'єднання.

(2) [Реєстрація і повідомлення Міжнародного бюро]

Міжнародне бюро реєструє повідомлення, згадане в параграфі (1), у Міжнародному реєстрі й повідомляє Відомства зазначених Учасників і одночасно власника.

(3) [Поділ чи об'єднання реєстрацій на основі основних заявок або основних реєстрацій]

Параграфи (1) і (2) застосовуються, з відповідними змінами, до поділу будь-якої реєстрації чи об'єднання будь-яких реєстрацій на основі основної заявки чи заявок протягом п'ятирічного періоду, згаданого в Статті 6(3) Протоколу, і до поділу основної реєстрації чи об'єднання основних реєстрацій протягом п'ятирічного періоду, згаданого в Статті 6(3) Угоди і в Статті 6(3) Протоколу.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 72; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.87.33.97 (0.01 с.)