Спеціальні економічні зони (СЕЗ).Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Спеціальні економічні зони (СЕЗ)."Вільна економічна зона (ВЕЗ) - це частина території країни, на якій товари розглядаються як об' кти, що знаходяться за межами митної території, не підлягають звичайному митному контролю та оподаткуванню . Основна задача ВЕЗ полягає у залученні інвестицій і нових технологій, створенні нових робочих місць, збільшенні валютних надходжень до країни, розвитку інфраструктури тощо. За допомогою таких зон вирішуються стратегічні задачі економічного зростання окремих регіонів, врешт-решт, народного госодарства всієї країни.Особливою групою вільних економічних зон, є зони, які створюються з метою розвитку певної сфери діяльност (галузі). До них відносять туристичні (рекреаційн ) зони, вільні страхові зони, банківські вільні зони та інш .Діяльність ВЕЗ в Україні , процедуру їх створення, взаємовідносини з місцевою виконавчою владою регламентує ціла низка законів. Але головними е Закон України "Про загальні засади створення й функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" від 13 жовтня 1992 p. Концепція створення спеціальних (вільних) економічних зон в Україні, затверджена Постановою Кабінету Міністрів від 14 березня 1994 p. Метою створення СЕЗ задекларовано залучення іноземних інвестицій, активізація спільної з іноземними інвесторами підприємницької діяльності для нарощування експорту товарів і послуг, збільшення поставок на внутрішній ринок високоякісної продукції та послуг, залучення й упроваджені їм нових технологій, ринкових методів господарювання, розвитку інфраструктури ринку, поліпшення використання природних і трудових ресурсів, прискорення соціально-економічного розвитку Укр.

106.. Політика держави з залучення іноз інвестицій.

Державна політика щодо залучення іноземного капіталу здійснюється Кабінетом Міністрі в Укр спільно з НБУ і регулюється Верховною Радою Укр. Державна політика Укр щодо залучення іноземного капіталу проводиться за такими напрямками як:--визначення умов для здійснення іноземних інвестицій;--визначення пріоритетних сфер для іноземного інвестування;--визначення системи інвестиційних пільг для іноземних інвесторів;--визначення системи гарантій щодо захисту прав іноземних інвесторів;--визначення вимог до інвесторів, які претендують на одержання додатковихпільг та інше,

Крім визначення галузевих пріоритетів, велике значення має визначення регіональних пріоритетів. Державна політика в цьому напрямку визнача регіони, які найб льше потребують участі іноземного капіталу. Така політика проводиться через створення спеці альних (ві льних)економічних зон.

Інв проект, суть, роль

Усю різноманітність процесів, що відбуваються в еко­номічній системі тієї чи іншої країни, можна представити як су­купність соціальних, технічних, організаційних, економічних та інших проектів.Проект, з однієї сторони, можна розглядати як деякий захід із заздалегідь визначеною метою, досягнення якої означає завершення проекту, а з іншої — це одноразова сукупність задач і дій, яка має характерні ознаки:чіткі цілі, які повинні бути досягненні з одночасним виконан­
ням ряду технічних, економічних та інших вимог;внутрішні та зовнішні взаємозв'язки операцій, задач і ресурсів,
які потребують чіткої координації у процесі виконання проекту;визначені строки початку й закінчення проекту;обмежені ресурси;певна ступінь унікальності цілей проекту, умов здійснення;
неминучість різних конфліктів.

На практиці поняття проекту найчастіше застосовується в локальному розумінні: технічний та робочий проект, проект організації будівництва та виробництва робіт тощо. Тому, щоб не було плутанини у поняттях, необхідно визначити, що проект, пов^язаний з реалізацією повного циклу інвестицій (від вкладен­ня капіталу до здачі його в експлуатацію та одержання прибут­ку), називають інвестиційним

Тобто, під інвестиційним проектом слід розуміти сферу діяльності з утворення або зміни технічної, економічної або соціальної систем, а також розробку нової структури управління або програми науково-дослідних робіт

Інв проект, стр, зтіст

Отже,під інвестиційним проектом слід розуміти сферу діяльності з утворення або зміни технічної, економічної або соціальної системи, а також розробку нової структури управління або програми науково-досл робіт . Це певна сукупнісь задач, яка повинна містити: чіткі цілі, які повинні бути досягненні з одночасним виконан­ням ряду технічних, економічних та інших вимог;внутрішні та зовнішні взаємозв'язки операцій, задач і ресурсів які потребують чіткої координації у процесі виконання проекту;визначені строки початку й закінчення проекту; обмежені ресурси; певна ступінь унікальності цілей проекту, умов здійснення; неминучість різних конфліктів. Змістомреальних інвестиційних проектів є-заходи щодо проектування, будівництва, придбання технологій, підгововку кадрів, направлених на утворення нового або модернізацію діючого виробництва товарів з метою одержання прибутку проект може бути представлений у вигляді Нульов проекту-передбачає утворення нового виробництва

Реконструкції-впровадження передових технологій без зміни профілю підп-ва

Розширення діючого підпр-ва

Інв проект, клас

Інвестиційні проекти класифікують за такими ознаками:

1)Обсяг інвестицій : Великі, Середні , Дрібні

2)Напрямками інвестування: промислові (реальні) , фінансові, інноваційні (венчурні), галузеві , регіональні , національні ,міжнародні. Галузеві та регіональні проекти мають місце лише в тих випадках, коли суб'єктом інвестування є керівний орган галузі (міністерство) або представники місцевих органів влади. Міжнародні проекти здійснюються за міждержавними угодами за участю, як правило, міжнародних фінансово-кредитних інститутів.

3)Тип доходів : доход від скорочення витрат, доход від розширення, доход від нових ринків збуту, доход від нових сфер бізнесу, доход від зниження ризику виробництва та збуту

4)Тип відношень : незалежність , альтернативність ,компліментарність, заміщення.

два проекти називають незалежними, якщо рішення про прийняття одного не впливає на рішення про прийняття іншого. Якщо два або більше проекти, що аналізуються не можуть бути реалізовані одночасно, тобто прийняття рішення по одному з них автоматично означає, що проекти, що залишилися мають бути відхилені, то такі проекти називаються альтернативними, або взаємовиключними.

Якщо прийняття нового проекту сприяє зниженню доходів по одному або декільком іншим проектам, то такі проекти пов'язані між собою відношеннями заміщення.

У Якщо прийняття нового проекту сприяє росту доходів по одному або декільком іншим проектам, то такі проекти пов'язані між собою відношеннями компліментарності.

5)Тип грошового потоку: ординарний, неординарний

У процесі аналізу інвестиційного проекту важливе значення має тип грошового потоку. Потік називається одинарним. якщо він складається з інвестицій здійснених одночасно або протягом декількох послідовни періодів та послідуючих притоків грошових коштів. Якщо притоки грошових коштів чергуються в будь-якій послідовності з їх відтоками, то потік називають неординарним

6)Рівень ризику :- поза ризикові,з мінімальним ризиком, з середнім ризиком, високо ризиковані

мінімальний ризик мають державні інвестиційні проекти, метою який є, в більшості випадків, соціальний ефект, а найбільш ризикованими вважають інноваційні (вінчурні) проекти — метою яких є одержання надприбутків від впровадження нових ідей, техніки, технологій тощо.

7)Форма власності: державні, індивідуальні, колективні ,спільні

У процесі залучення коштів для фінансування інвестиційних проектів має значення форма власності. Зрозуміло, що для індивідуальних інвесторів важче знайти необхідні кошти для реалізації інвестиційних проектів ніж для колективних чи спільних. Державні інвестиційні проекти реалізуються, як прави­ло, за рахунок централізованих державних коштів або коштів Державного та місцевого бюджетів.

Аналіз банком інв.проектів.

Проектн аналіз – це сук методолог заходів та прийомів, які викор-ся для підготовки та обґрунтування проектних рішень.

Процедура фін-ек-ї оцінки банком інв проекту включ в себе:

1)попер розгляд та аналіз інв проекту, що включає в себе :

-реєстрацію поданого інв проекту,

-провед попер аналізу і оцінки представленого інв проекту

-надання відповіді замовнику проекту щодо провед аналізу і оцінки інв проекту

Мета – визначення джерела фін-ня з внесенням проекту до інф бази даних інв-х проектів.

2)поглибл аналіз інв проекту

Мета – визначення потенц можливості реалізації проекту за рах коштів банку та спроможності позичальника раціонально розпорядитися залуч інв коштами з метою отриманого очікуваного рез-ту.

Погл експертиза проекту має ряд завдань:

-аналііз анкети замовника,

-оцінка заг відповідності проекту інв пріоритетам інвестора

-аналіз фін прогнозів

-аналіз можл-й досягнення п-м – замовником відповідних очікуваних фін та соц-ек рез-в

-оцінка бізнес-плану

-вивчення висновків незалежної експертизиПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.222.124 (0.009 с.)