Реєстрація банків з іноз к-лом. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Реєстрація банків з іноз к-лом.Для реєстрації банку з іноземним капіталом засновники банку, які отримали попередній дозвіл Національного банку на створен­ня банку з іноземним капіталом, не пізніше ніж за три місяці з дня його отримання подають до територіального управління На­ціонального банку за місцем створення банку документи, що за­значені в Положенні, а також:

а) нотаріально засвідчену за місцем видачі копію легалізова­ного рішення уповноваженого органу управління іноземного ін­вестора про участь у банку в Україні (для юридичних осіб);

б) нотаріально засвідчений за мсісцем видачі легалізований ви­тяг з торговельного (банківського) реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію іноземного учасника в країні, у якій зареєстровано головний офіс іноземного інвестора (для юридичних осіб);

в) нотаріально засвідчену за місяцем видачі легалізовану копію висновку іноземної аудиторської організації про фінансовий стан іноземного інвестора на кінець останнього повного календарного року (для юридичних осіб). Якщо зазначений висновок надається іноземною аудиторською організацією, яка не входить до перелі­ку іноземних аудиторських організацій, визнаних Національним банком, то такий висновок має бути підтверджений українською аудиторською організацією;

г) копію платіжного документа про внесення плати за держав­ну реєстрацію банку.

Реєстрація банку з іноземним капіталом здійснюється не піз­ніше ніж за три місяці з часу подання повного пакета документів.

Рішення про реєстрацію змін до статуту банку з іноземним капіталом у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу за раху­нок коштів нерезидентів, а також у зв'язку зі збільшенням частки юридичних осіб — нерезидентів України та фізичних осіб — іно­земців у статутному капіталі банку приймається Комісією Націо­нального банку.

Ліцензування банківської діяльності

З метою підвищення надійності та стабільності банків­ської системи України, забезпечення захисту інтересів кредито­рів, вкладників банків НБУ визначає порядок видачі банкам та банківським корпораціям банківських ліцензій, письмових до­зволів і ліцензій на виконання окремих операцій.

Банківська ліцензія — документ, який видається Національним банком України в порядку і на умовах, визначених Законом, на під­ставі якого банки мають право здійснювати банківську діяльність.

Ліцензія на виконання окремої операції для банківської кор­порації — документ, який видає Національний банк банківській корпорації в порядку і на умовах, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність» і Положенням, виходячи з розміру зведеного (консолідованого) регулятивного капіталу ба­нків — учасників банківської корпорації, та на підставі якого ба­нківська корпорація має право на виконання окремої операції.

Крім ліцензії, Національний банк має право видавати письмо­вий дозвіл, тобто документ, на підставі якого банки мають право здійснювати окремі банківські операції.

Банк має право здійснювати банківську діяльність лише після отримання банківської ліцензії. Без отримання банківської ліцен­зії не дозволяється одночасно здійснювати діяльність із залучен­ня вкладів та інших коштів, що підлягають поверненню, і надан­ня кредитів, а також вести рахунки. Особи, винні у здійсненні банківської діяльності без банківської ліцензії, несуть криміналь­ну, цивільну чи адміністративну відповідальність згідно із зако­нодавством України.

188.. Порядок формування і використання резервів на покри-ття ризику від проведення банками активних операцій.

НБ вимагає такі резерви:що покликані мінімізув банк-кі ризики через списання за рах цих коштів безнадійних боргів з актив операціями б-в:

1) резерв для відшкодув можливих втрат за кредит операціями;

2) резерв для відшкод можливих втрат від дебітор заборгован;

3) резерв на відшк можливих збитків банків від операцій з цп;

4) резерв на відшко можливих збитків за простроченими понад 30 днів та сумнівними щодо їх отримання нарахованими доходами за активн операціями;5) резерв на відшк можливих збитків за коштами розміщ на депозитних рахун у б-х (резидентах і нерезидентах), які визнані банкрутами, ліквідуються або зареєстровані в офшорних зонах.

1) Банк повинен проаналізува­ти кредитний портфель за такими критеріями:• оцінка фінансового стану позичальника(виділ 5 класів позичальн:А,Б,В,Г,Д);•стан обслуговування позичальни-ком кредит заборгованості за осн боргом і відсотків за ним(кредити поділ на 3 групи:кред з добрим станом, слабким, недостатнім); З урахув усіх критер кредит поділ на:станд-1,під конт-5,субстан-20,сумнів-50,безнадій-100.(коеф резерв ін вал-2,7,25,60,100 ) 2)уся дебітор заборгов поділ на 4 груп залежно від кількості днів з дня її в балансі.Дебітор.заборг.за 1-ю груп.вваж. стандартною,а за 3-ма ін –нестандарт. Розмір відрах до резерву залежть від: виду дебітор заборг, кількос днів прострочен цієї заборг. Дебітор заборг,що є безнадійн, списується за рах резерву, за рішшенням Правлін НБ.

Нагляд за д-тю б, принципи і методи.

Банків-ський нагляд – моніторинг д-ті б-в на всіх етапах функціонування, починаючи з моменту реєстрації і закінчуючи їх ліквідацією.

Еф-ний нагляд є однією з передумов стабільності ек серед-ща.

У процесі розроблення принципів ураховувалося таке:

—основна мета нагляду полягає в тому, щоб забезпечувати стабільність фінансової системи і довіру до неї з боку вкладників та інших кредиторів;

—для ефективного виконання своїх обов'язків наглядовий ор­ган повинен мати операційну незалежність, кошти, повноваження отримувати від банків інформацію, право примусового виконан­ня прийнятих рішень;

— наглядовий орган повинен розуміти характер ділової актив­ності банків і вживати заходів щодо забезпечення ними адекват­ного управління ризиками;

—орган нагляду повинен стежити за тим, щоб банки мали у своєму розпорядженні ресурси, необхідні для покриття ризиків, достатній обсяг капіталу, надійний менеджмент, систему бухгал­терської звітності та внутрішнього контролю;

—тісне співробітництво наглядових органів різних країн є об'єктивною необхідністю.

Методи банківського нагляду

Банк. нагляд здійсн. 2 методами:

1)безвиїздний нагляд (дистанційний моніторинг діяльн. банку)

2)виїздне інспектування банків

Безвиїздний нагляд—аналіз діяльн. банків на основі банк.звітності, яка подається наглядовим органам регулярно. На основі звітності дослідж.:

1)дотримання екон.нормативів

2)своєчасність та повнота формув. резервів на покриття ризиків

3)основні тенденції в діяльн. банків

4)аналіз по порівняних банках

Інспекційні перевірки

1)достовірність банк. звітності

2)дотрим. законів і нормат. вимог ЦБ

3)якість упр-ня банком

4)фін. стан банку

Види інспекційних перевірок:

1)планові; вони провод. не частіше ніж 1 раз на рік. НБУ повинен інформ. про перевірку КБ за 10 днів до початку перев.

2)позапланові; провод. при наявності обгрунтованих підстав

3)спеціальні; провод. за спец. письм. зверненням МВС, СБУ, податк. служби, органів прокуратури.

В залежн. від кола питань:

1) комплексні

2) тематичні

Рішення про провед. перевірки оформл. у формі розпорядж., яке підпис. або головою НБУ або його заступником, який керує службою нагляду в НБУ (Кротюк)

Інспекц. перевірка склад. з 3 етапів:

1)підготовка до перевірки

2)процес інспектування

3)оформлення рез-тів інспекційної перевірки

За рез-ти перевірки склад. акт встановленої форми, затвердж. заступником голови НБУ, склад. у 2 примірниках: 1 – зал. в НБУ, 2 – направл. в КБ

За рез-ми комплексного інспект. НБУ визначає і затвердж. рейтингову оцінку діяльн. банку за сис-мою Camel.

Основою рейтингової сис-ми Camel є оцінка ризику за 5 основними компонентами:

1)достатність капіталу

2)якість банк. активів

3)якість менеджменту (упр-ня) банком

4)дохідність банку

5)ліквідність банку

6)чутливість до ризику

На основі оцінки 5 компонентів визнач. комплексна рейтингова оцінка банку.

Кожний компонент оцін. за п`ятибальною шкалою. Комплекс. рейтинг—за 5 шкалою.

5 або 4 мають серйозні проблеми в своїй діяльн. і потреб. ретельного нагляду.

Банки, які отримали 3 мають недоліки, які можуть бути виправлені за певний період часу.

1 або 2 – надійні банки.

Рейтинг є власністю НБУ і призначені тільки для внутрішнього корист.

Служба банк. нагляду по кожному банку веде паспорт нагляду. Розділи:

1)заг. хар-ка банку

2)стан банку (Camel)

3)стратегія нагляду

190.. Базельські принципи ефектив б-го регулюв та нагляду.

Дію екон нормативів регламентує Інструкція «Про порядок регулюва-ня та аналіз діяльності комерційних б-хв». Вона побудована на основі останніх вимог Базельс комі­тету, що включають 25 базових принци-пів, якими необхідно керува­тися для ефективної роботи системи банківського нагляду. Ці принципи згруповані за такими розділами:

—Передумови ефективного банківського нагляду (Принцип 1).

— Ліцензування і структурування (Принципи 2-5).

— Пруденційні вимоги і регулятивні заходи (Принципи 6-15).

— Методи постійного банківського нагляду (Принципи 16-20).

— Інформаційні вимоги (Принцип 21).

— Повноваження органів банківського нагляду (Принцип 22).

—Міжнародна банківська справа (Принципи 23-25). Принципи Базельс комітету є мінімал вимоги до ор­ганізації банк-го нагляду, а тому в багатьох випадках існує необхідність доповнення їх іншими заходами, розробленими для конкретних умов і ризиків, властивих фінансов с-мам окре­мих країн.Регулятивно-наглядові органи викор-ть різні форми і методи регулюв б-кої діяльн та б-го нагляду. Однак у світовій практиці б-кої справи спост-ся стійка тенденція до уніфікації системи б-го регулюваня та нагляду. Ця тенденція передусім пов'язана з діяльністю Базельськ комітет згідно з рекомендаціями якого на сьогодні визначают такі основні напрями б-го регулювання:

1 Порядок реєстрації КБ.2 Порядок надання б-м ліцензій на здійснення б-­ких операцій.3.Правила, то регламентують банківську діяльність.

4. Принципи та стандарти бухгалтерського обліку та звітності.5.Порядок страхуваня банківських ризиків.6. Порядок страхування депозитів.

7. Економічні нормативи, що регулюють, банківську діяль­ність

8. Методи б-го нагляду.9. Порядок визначення рейтингової оцінки банків.

10. Механізм реорганізації та ліквідації комерційних банків.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 272; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.71.155 (0.02 с.)