Інформац забезпеч банк нагляду НБУ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інформац забезпеч банк нагляду НБУ.У Національному банку України почали створювати інформаційну систему банківського нагляду. Вона містить:

- статистичну звітність, отриману за допомогою системи NEW-stst

• автоматизовану інформаційну систему «Досьє банків» ;

• реєстр кореспондентських рахунків;

• єдину інформаційну систему обліку позичальників (боржни­ків), які мають прострочену заборгованість за банківськими кре­дитами.

Основні шляхи поліпшення інформаційного забезпечення ба­нківського нагляду такі:

1) підвищення якості інформації щодо фінансового стану банків з метою виявлення проблем, системних ризиків у їх діяль­ності на етапі раннього реагування;

2) підвищення достовірності інформації, що сприятиме прийняттю правильних управлінських рішень;

3) оптимізація кількості форм звітності шляхом об'єднан­ня форм, близьких за економічним змістом, та формування їх як вихідних документів на базі існуючих файлів. При цьому обсяг інформації, кількість показників мають не скорочуватись, а на­впаки — розширюватися.

4) уніфікація форм звітності. Значення і методика розрахун­ку одного й того самого показника мають бути єдиними для всіх форм звітності;

5) конструювання нових вихідних форм на базі існуючих файлів. Робота у цьому перспективному напрямі вже ведеться. З'явиться можливість значно збільшити обсяг інформації щодо фінансового стану банків без запровадження нових форм звітності.

192.. Дистанційний моніторинг діяльн б-в.

Нагляд за банками НБУ та його установи традиційно здійснюють двома методами:— безвиїзний (дистанційний, заочний) нагляд;

— виїзне інспектування банків.

Безвиїзний нагляд — це дистанційний моніторинг діяльності окремих банків і банківської системи в цілому, а також застосування наглядовими органами певних заходів з метою реагування на проблеми і недоліки, виявлені в діяльності банків. У більшості країн безвиїзний нагляд грунтується на аналізі звітності (балансовий звіт, звіт про прибутки/збитки та інші супутні форми), що подається органам банківського нагляду на регулярній основі і дає їм можливість постійно поновлювати інформацію про фінансовий стан банків, зокрема про їхню капітальну позицію, ліквідну позицію, рентабельність, а також певною мірою і про якість активів.

Дані звітності аналіз і зводяться у статистичні звіти, за якими розрахо різноманітні стандартні показники. Такі звіти дають змогу:

— виявляти, чи дотримуються банками економічні нормативи;

— досліджувати тенденції в діяльності банків за певний період;

— проводити порівняльний аналіз за групами банків.

-- відстеж своєчасн і повноту формуван резервів

Безвиїзний нагляд використовується як система раннього застереження, що дає змогу наглядовим органам ухвалювати рішення про застосування до банків коригувальних заходів до загострення ситуації або до проведення інспекційної перевірки на місці. Проте слід зазначитви, що безвиїзний нагляд може бути ефективним лише за умови, що він провадиться на основі достовірної звітності, отриманої від банків, та у разі дотримання ними пених стандартів обліку та звітності і високого рівня комп'ютеризації банківської діяльності.

193.. Інспектування банків.

Нагляд за банками НБУ та його установи традиційно здійснюють двома методами:— безвиїзний (дистанційний, заочний) нагляд;— виїзне інспектування банків

Інспекційні перевірки Головним завданням виїзного інспектування є перевірка достовірності інформації, поданої у звітах банків, та оцінка здатності керівництва розробляти та підтримувати відповідні положе-ння, механізми й процедури та систему контролю ризику у ком б-у.

Інспекційні перевірки банків на місцях мають проводитися кваліфікованими спеціалістами б-го нагляду, Інспектування дає змогу органам б-го нагляду перевіряти такі аспекти дія-ті б-в:

— достовірність звітності;

— дотримання законів і нормативних актів;

— надійність управління банком;

-- оцінка ризиків у діяльн б-в(визнач кількісн параметр ризику, ефектив управ ризик, напрям зміни риз на майб)

— стійкість фінансового стану банку. Порівняно з безвиїзним наглядом інспекційні перевірки надають наглядовим органам більше можливостей щодо виявлення реальної якості банківських активів, якості управління банком і взагалі реального фінансового стану банку. Види перевірок: планові (1раз на рік-НБ повідом КБ за 10 днів), позапланові (з наявн обгрунтов підстав),спеціальні(за письмов. звернен. Мін внутр справ прокуратури...)

Процес виїзного інспектування можна поділити на три фази: планування інспектування, проведення інспектування та подання результатів інспектування до б-у та Правлінню НБУ.

CAMELS

CAMELS – стандартна рейтингова система запроваджена вперше у США. НБУ використовує цю систему з 1998 року. Рейтинг банків визначений за цією системою є власністю НБУ і призначений тільки для внутрішнього використання. За цією системою оцінюються 6 показників діяльності банків за 5 – бальною шкалою (1 – найвища оцінка, 5 – найнижча оцінка).

Компоненти:1)достатність капіталу;2)якість б-ких активів; 3)якість менеджменту;4)надходження (рівень прибутковості активів, капіталу); 5)ліквідність б-у-нормативи, якість управлін-ня активами, пасивами; 6)чутливість до ринкових ризиків.

За результатами рейтингу виділяють 5 груп банків: 1 або 2 надійні за всіма показниками;3–б-ки, які мають суттєві недоліки у своїй діяль-ності; 4 або 5 - банки, які мають серйозні проблеми і вимагають нагля-ду. Рейтиннг б-у затвердж Началь-ник ТУ НБ, чи його заступник.

195.. Заходи впливу за поруш б-го законод-ва.

Головною функцією банк нагляду є виявлення проблемних банків і застосування відповідних заходів щодо них. З погляду банку проблемним є банк, який може збанкрутувати через неплатоспромож-ність чи неліквідність. До таких банків НБУ застос: 1. письмове застереження. 2.Скликан учасників б-у на збори- розроблення і прийняття програми фін оздоровлення. Програм включ: прич тяжкого фін стану, прогноз показн після програм, конкретн заходи покращ.Програм на 6 міс, може ще продовж на 6 міс, в кін НБ перевір банк і виріш його долю3.НБУ вимагає від кб припинити виплату дивідендів. 4. НБ вимагає підвищити розмір резервів на покриття ризиків від проведення активних операцій. 5 Встановлює для кб підвищені економ нормативи, 6 Забороняє КБ операції з підвищеним ризиком,7. накладає штрафи на керівників б або банк. 8 примусову реорганізацію (злиття,приєдн, поділ,перетвор), 9. призначає тимчаові адміністр для управління б. 10. нб може відкликати б ліцензію і ініціювати ліквідацію б.

196.. Ліквідації банків.

Підставою для ліквідації банку є : невиконання ним жодної операції з дня отриманняліцензії протягом1р, якщо банк є критично недокапіталізованим(не дотримується нормативів к-лу). Рішення про відклкання ліцензії і призначення ліквідатора приймає правління НБУ. Ліквідаторами можуть бути фіз (напр службовці НБУ) чи юр (аудиторська фірма, не менше 3 працівників і мають відповідний сертифікат). Робота ліквідатора і залучених до ліквідації осіб оплачується за рах б , який ліквідуєьться. Ліквідатор протягом 3-х днів з момента призначення зобов”язаний опублікувати в газеті “урядовий курєр” чи “голос Укр” повідомлення про початок ліквідації б. Коррах б в НБУ закривається, в б відкривається накопичувальний рахунок для забеспечення д-ті ліквідатора. Право органівупавління переходить до ліквідатора.

Повноваження ліквідатора: управляє майном б і забеспечує його збереження, здійснює інвентаризацію активів і архіву б, зд оцінку майна б згідно з чинними з-вом, визначає ліквідаційну масу, проводить роботу щодо повернення деб заборгованості, виявляє кредиторів б і складає їх реєстр, реалізує майно б і задовольняє вимоги кредиторів, складає ліквідаційний баланс. Банк вважається ліквідованим після його вилучення з державного реєстру банків. Рішення про таке вилучення приймає комісія НБУ з питань регул і нагляду. Процедура ліквідації б має бути завершена не пізніше 3-х років з дня прийняття рішення про відкликання ліцензії

БО

1.. Класифікація банк.ресурсів. 1

2.. Власний к-л б-ку, його структура і формув. ( Ф-ї, Ст.к-л, Рез.к-л, Регулят.к-л, Спец.фонди) 2

3.. Залучені ресурси КБ 3

4.. Види депозитів та їх х-ка 4

5.. Показники, що х-ть викор-ня депозитів. 5

6.. Ощадні (депозитні) сертифікати. 6

7.. Формув банк.ресурсів на позичковій основі.

8.. Між банк.кредити та їх вилди. 8

9.. Банк.розрахунки та платежі. 9

10.. Основи орг-ї, спос та форми гр..розрах-в.

11.. Гот.і безгот.розрах.11

12.. Ведення банками рахунків клієнтів. 12

13.. Принципи та орг-я між банк.розрах-в в У.

14.. СЕП 14

15.. ВПС 15

16.. Сис-ма термін.платежів НБУ. 16

17.. Безготівкові міжгосподарські розрахунки. 1

18.. Розрах-ки із застос.плат.доруч та плат.вимог-доручень. 18

19.. Розрахунки чеками. 19

20.. Чеки, що викор-ся фо. Чеки з чек.книжок.

21.. Акредитиви та їх види. 21

22.. Схема розрах-ку акредитивами. 22

23.. Розрахунки під час здійснення заліку взаємної заборг-ті. Разові та пост.розрах-ки за сальдо вз.вимог.23

24.. Х-ка та види векселів. 24

25.. Операції банків з векселями.25

26.. Розрах-ки з викор платіжних карток.26

27.. Лізинг, види, орг-я.27

28.. Банківські гарантіі та поруч-ва, їх види.28

29.. Посередницькі, консультаційні, довірчі та інформаційні послуги банків.29

30.. Факторинг. Види та їх х-ка.30

31.. Зміст і послідовність зд-ня факторинг.операцій.31

32.. Форфейтинг.32

33.. Операції банків з валютн.цінностями.33

34.. Банк кредити і їх клас-я. 34

35.. Принципи та умови банк.кред-ня.35

36.. Кредитний договір.36

37.. Оцінка кред.спромож.позичальника. 37

38.. Банк кредити, Форми забезпеч поверн 38

39.. Кред.ризик: визнач.і мініміз.втрат. 39

40.. Резервів для покриття можл.втрат від кред.опер, форми 40

41.. Банк кредиту, ціна 41

42.. Банк кред-ня, х-ка його етапів. 42

43.. Проблемні кредити, упр-ня 43

44.. Кредити, повяз.з вексельним обігом.44

45.. Кредити під заставу ЦП.45

46.. Спож.кредити, клас-я і х-ка.46

47.. Консорціальні та парал.кредити.47

48.. Сг кредити.48

ГРОШІ

49.. Гроші, походження.Роль д-ви у твор грош.49

50.. Гроші, суть. Г як г і г як к.50

51.. Гроші, еволюція форм.Прич та знач демонетизації золота.51

52.. Гроші, Ф-ї.52

53.. Гроші, Якісні власт.53

54.. Гроші, Роль у р-ку ек: кільк та як аспекти

55.. Грош оборот, Суть та ек основа 55

56.. Грош оборот, Модель. Х-ка окр потоків 56.

57.. Грош оборот, Готівк та безгот сектори. Сектор гр. обігу, фіск-бюдж та кред сектори.57

58.. Маса грошей: пон, склад та чинники, що визнач її зміну.58

59.. Маса грошей:Пок-ки, гр. агрег, їх х-ка, гр..база, її склад.59

60.. Швидкість обігу грошей 60

61.. Закон к-ті грошей, необх для обігу.61

62.. Маса грошей, механізм її зміни в обігу.62

63.. Первинна емісія ЦБ. Втор 63

64.. Грошово-кред мульт-р.64

65.. Грош с-ма, Суть, елементи.65

66.. Грош с-ма, Осн типи, їх еволюція.66

67.. Грош с-ма, Створ та р-к в У 67

68.. ЦБ як орган держ.регул грош.сфери.Признач., статус, основи орг. 68

69.. ЦБ, Д-ть як банку банків. 69

70.. ЦБ, Становлення в У. 70

71.. Інфляція, суть, форми вияву, прич та законом р-ку.71

72.. Грош.реформи, суть, способи клас-ї.72

73.. Вал с-ма, пон, признач, елем.73

74.. Вал.ринок, осн.операц на вал.ринку.74

75.. Вал.курс. 75

76.. Платіжний баланс. Золотовал.резерви.76

77.. Грош ринку. Суть 77

78.. Грош ринок, Інституц модель 78

79.. Грош ринок, Структура 79

80.. Попит на гроші: сутність, цілі та мотиви. Чинники, що вплив. Крива.80

81.. Пропозиція грошей, її суть, особл формув та чинники зміни. Крива 81

82.. Рівновага попиту і пропоз та процент.82

83.. Кредит, Необх-ть 83

84.. Кредит, Сутність 84.

85.. Кредит, Стадії та закономірн.руху 85.

86.. Кредитування:принципи 86

87.. Кредит, Форми та види 87

88.. Процент за кредит 88

89.. Кредит, Роль 89

90.. Фін посередництво, Суть, признач та види

91.. Банк с-ма, цілі, ф-ї, принцип побудови. 91

92.. Банк с-ма, Особл побуд в У 92

93.. Небанк фін-кред установи, їх види 93

94.. Банк, Пон, признач і клас-я.94

95.. Банк, Види операцій 95

96.. Банківські послуги. 96

ІН ВЕСТ

97. Інвестиції, зміст ек катег 97

98.. Інв процес (д-ть), стадії. 98

99.. Інв ринок, складові. 99

100.. Реальні інв-ї. , клас. 100

101.. Інновації, пон і особл. 101

102.. Держ інновац пол.-ка, осн напр. 102.

103.. Іноземні інвестиції, пон, види, форми. 103

104.. Міжнар фін-кред установи., ф-ї.104

105.. Спеціальні економічні зони (СЕЗ). 105

106.. Пол-ка д-ви з залучення іноз інвестицій.

107.. Інв проект, суть, роль 107

108.. Інв проект, стр, зтіст. 108

109.. Інв проект, клас 109

110.. Інв проект, їх аналіз банком 110

111.. Інв проект, оцінка його еф-ті 111

112.. Інв проект, оцінка в умовах не визнач 112

113.. Концепція вартості грошей в часі. 113

114.. Грош потоки, Нарощ та дисконтув 114

115.. Ціноутвор в інв сфері, мех.-м, 115

116.. Фін інв-ї, пон і цілі 116

117.. ЦП, клас, х-ка, особл обігу. 117

118.. Фін інв-ї, оцінка 118

119.. Ринок ЦП, хар, структ 119

120.. Ринок ЦП, Профес д-ть в У, види, цілі.

121.. ЦП, Формув портфелю 121

122.. Банківський інв кредит 122

123.. об’єкти нерухомості, Принципи оцінки 123

Інв!!

124.. Назвіть та охар осн схеми та джерела фін-ня реальних інв проектів.124

125.. Назвіть осн методи держ регулюв інв д-ті в У.125

126.. Охар права та обов'язки інвесторів та учасників інв д-ті.126

127.. Визначте ф-ї д-ви як суб'єкту інв-ня.127

128.. Охар напрямки інв д-ті КБ.128

129.. Охар осн методи оцінки еф-ті вкладень в інв проекти.129

130.. Визначте осн складові аналізу ризику в інв д-ті.130

131.. Охар ек сутність вартості кап-лу інв проекту.131

132.. Охар аналіз ціни та стр-ри інв кап-лу підпр-ва.132

133.. Визначте зміст та хар ознаки реальних інв-й.133

134.. Назвіть осн об'єкти реальних інв-й.134

135.. Охар стадії кругообігу реальних інв-й.135

136.. Визначте особл-ті інв-й у нерухомість.136

137.. Назвіть осн джерела фін-ня інновац інв-й

138.. Визначте осн напрямки держ інновац пол.-ки.138

139.. Визначте завдання фін-банк сфери для наук технічного та інновац розв-ку У.139

140.. Охар зміст портф інв-ня.140

141.. Назвіть та охар фактори, що вплив на ціну фін інстр-в.141

142.. Визначте та охар осн види та форми ЦП

143.. Охар пол.-ку д-ви з залучення іноз інв-й

144.. Охар ринок інв-й та інв товарів.144

145.. Охар види та особл обігу боргових ЦП

146.. Визначте шляхи активіз інв д-ті в У.146

147.. Визначте роль фін-кред установ на інв ринку

148.. Визначте роль банк кред-ня в фін-ні інв-х проектів

149.. Охар особл іпотечн кред-ня.149

150.. Охар зміст міжнар інв д-ті та її чинники.150

ОБЛІК

151.. Бухг облік, його види. 151

152.. Фін бухг облік, зміст і признач.152

153.. Бухг облік, Принципи, особл застосув.

154.. Балансові і позабал бухг.рах-ки, х-ка і клас-я. 154

155.. План рахунків КБ та принципи його побудови.155

156.. Фін звіти як гол засіб повідомл інф-ї щодо б-ку

157.. Каси перерахунку, Орг роботи та облік їх операцій.157

158.. Прибуткові кас операції, їх облік 158

159.. Видаткові кас операції, їх облік 159

160.. Між банк розрах-ки, орг-я і облік.160

161.. Доходи і витрати б,облік , клас-я рах-в

162.. Доходи і витрати, розкриття інф-ї у звіті про фін рез. 162

163.. Внутр аудит, засади ф-ння, місце в с-мі контролю КБ.163

ЦБ

164.. ЦБ, Признач та походж 164

165.. ЦБ, Статус та основи орг-ї ЦБ.165

166.. НБУ, Осн принц орг-ї та функт-ня 166

167.. ЦБ. Осн напрями д-ті 167

168.. ЦБ, Операції. Пасиви і активи ЦБ. 168

169.. ГКП (сутн, визначення, суб’єкти, об’єкти), інституц.основа 169

170.. ГКП, цілі 170

171.. ГКР, Типи 171

172.. ГКС, місце і роль в заг ек пол. д-ви. 172

173.. ГКП і фіск пол.-ка, Взаємозв і порівн аналіз

174.. ГКП, Кейнсіанський та монетар підходи

175.. ГКП, інструменти. 175

176.. Політика обов¢язкових резервів.(ПОР)

177.. Політика рефінансування КБ 177

178.. Процентна політика ЦБ. 178

179.. Політикеа проведення операцій на відкритому ринку. 179

180.. Регулювання та нагляд, Суть, необх-ть, завд

181.. Нормативи 181

182.. Банк регулювання, Орг-я с-ми 182

183.. Банк регулювання, Суч.тенденції 183

184.. НБУ – орган банк.регулювання та нагляду. 184

185.. Державна реєстрація банку 185

186.. Реєстрація банків з іноз к-лом. 186

187.. Ліцензування банківської діяльності 187

188.. Резерви на покриття ризику від провед банками акт опер-й, Порядок форм і використ

189.. Нагляд за д-тю б, принципи і методи. 189

190.. Базельські принципи ефектив б-го регулюв та нагляду. 190

191.. Банк нагляд НБУ, Інформац забезпеч 191

192.. Дистанційний моніторинг діяльн б-в. 192

193.. Інспектування банків. 193

194.. CAMELS 194

195.. Заходи впливу за поруш б-го законод-ва.

196.. Ліквідації банків. 196

CAMELS 194

Акредитиви та їх види. 21

Базельські принципи ефектив б-го регулюв та нагляду. 190

Балансові і позабал бухг.рах-ки, х-ка і клас-я. 154

Банк кредити і їх клас-я. 34

Банк кредити, Форми забезпеч поверн 38

Банк кредиту, ціна 41

Банк кред-ня, х-ка його етапів. 42

Банк нагляд НБУ, Інформац забезпеч 191

Банк регулювання, Орг-я с-ми 182

Банк регулювання, Суч.тенденції 183

Банк с-ма, Особл побуд в У 92

Банк с-ма, цілі, ф-ї, принцип побудови. 91

Банк, Види операцій 95

Банк, Пон, признач і клас-я.94

Банк.розрахунки та платежі. 9

Банківський інв кредит 122

Банківські гарантіі та поручительства, їх види.28

Банківські послуги. 96

Безготівкові міжгосподарські розрахунки. 17

Бухг облік, його види. 151

Бухг облік, Принципи, особл застосув. 153

Вал с-ма, пон, признач, елем.73

Вал.курс. 75

Вал.ринок, осн.операц на вал.ринку.74

Ведення банками рахунків клієнтів. 12

Видаткові кас операції, їх облік 159

Види депозитів та їх х-ка 4

Визначте завдання фін-банк сфери для наук технічного та інновац розв-ку У.139

Визначте зміст та хар ознаки реальних інв-й.133

Визначте осн напрямки держ інновац пол.-ки.138

Визначте осн складові аналізу ризику в інв д-ті.130

Визначте особл-ті інв-й у нерухомість.136

Визначте роль банк кред-ня в фін-ні інв-х проектів.148

Визначте роль фін-кред установ на інв ринку.147

Визначте та охар осн види та форми ЦП.142

Визначте ф-ї д-ви як суб'єкту інв-ня.127

Визначте шляхи активіз інв д-ті в У.146

Власний к-л б-ку, його структура і формув. ( Ф-ї, Ст.к-л, Рез.к-л, Регулят.к-л, Спец.фонди) 2

Внутр аудит, засади ф-ння, місце в с-мі контролю КБ.163

ВПС 15

ГКП (сутн, визначення, суб’єкти, об’єкти), інституц.основа 169

ГКП і фіск пол.-ка, Взаємозв*язок і порівн аналіз 173

ГКП, інструменти. 175

ГКП, Кейнсіанський та монетар підходи 174

ГКП, Типи 171

ГКП, цілі 170

ГКС, місце і роль в заг ек пол. д-ви. 172

Гот.і безгот.розрах.11

Грош оборот, Готівк та безгот сектори. Сектор гр. обігу, фіск-бюдж та кред сектори.57

Грош оборот, Модель. Х-ка окр потоків 56.

Грош оборот, Суть та ек основа 55

Грош потоки, Нарощ та дисконтув 114

Грош ринку. Суть 77

Грош ринок, Інституц модель 78

Грош ринок, Структура 79

Грош с-ма, Осн типи, їх еволюція.66

Грош с-ма, Створ та р-к в У 67

Грош с-ма, Суть, елементи.65

Грош.реформи, суть, способи клас-ї.72

Гроші, еволюція форм.Прич та знач демонетизації золота.51

Гроші, походження.Роль д-ви у твор грош.49

Гроші, Роль у р-ку ек: кільк та як аспекти.54

Гроші, суть. Г як г і г як к.50

Гроші, Ф-ї.52

Гроші, Якісні власт.53

Грошово-кред мульт-р.64

Держ інновац пол.-ка, осн напр. 102.

Державна реєстрація банку 185

Дистанційний моніторинг діяльн б-в. 192

Доходи і витрати б,облік , клас-я рах-в 161

Доходи і витрати, розкриття інф-ї у звіті про фін рез. 162

Закон к-ті грошей, необх для обігу.61

Залучені ресурси КБ 3

Заходи впливу за поруш б-го законод-ва. 195

Зміст і послідовність зд-ня факторинг.операцій.31

Інв проект, їх аналіз банком 110

Інв проект, клас 109

Інв проект, оцінка в умовах не визнач 112

Інв проект, оцінка його еф-ті 111

Інв проект, стр, зтіст. 108

Інв проект, суть, роль 107

Інв процес (д-ть), стадії. 98

Інв ринок, складові. 99

Інвестиції, зміст ек катег 97

Інновації, пон і особл. 101

Іноземні інвестиції, пон, види, форми. 103

Інспектування банків. 193

Інфляція, суть, форми вияву, прич та законом р-ку.71

Каси перерахунку, Орг роботи та облік їх операцій.157

Класифікація банк.ресурсів. 1

Консорціальні та парал.кредити.47

Концепція вартості грошей в часі. 113

Кред.ризик: визнач.і мініміз.втрат. 39

Кредит, Необх-ть 83

Кредит, Роль 89

Кредит, Стадії та закономірн.руху 85.

Кредит, Сутність 84.

Кредит, Форми та види 87

Кредити під заставу ЦП.45

Кредити, повяз.з вексельним обігом.44

Кредитний договір.36

Кредитування:принципи 86

Лізинг, види, орг-я.27

Ліквідації банків. 196

Ліцензування банківської діяльності 187

Маса грошей, механізм її зміни в обігу.62

Маса грошей: пон, склад та чинники, що визнач її зміну.58

Маса грошей:Пок-ки, гр. агрег, їх х-ка, гр..база, її склад.59

Між банк розрах-ки, орг-я і облік.160

Між банк.кредити та їх вилди. 8

Міжнар фін-кред установи., ф-ї.104

Нагляд за д-тю б, принципи і методи. 189

Назвіть осн джерела фін-ня інновац інв-й.137

Назвіть осн методи держ регулюв інв д-ті в У.125

Назвіть осн об'єкти реальних інв-й.134

Назвіть та охар осн схеми та джерела фін-ня реальних інв проектів.124

Назвіть та охар фактори, що вплив на ціну фін інстр-в.141

НБУ – орган банк.регулювання та нагляду. 184

НБУ, Осн принц орг-ї та функт-ня 166

Небанк фін-кред установи, їх види 93

Нормативи 181

об’єкти нерухомості, Принципи оцінки 123

Операції банків з валютн.цінностями.33

Операції банків з векселями.25

Основи організації, способи та форми гр..розрах-в. 10

Охар аналіз ціни та стр-ри інв кап-лу підпр-ва.132

Охар види та особл обігу боргових ЦП 145

Охар ек сутність вартості кап-лу інв проекту.131

Охар зміст міжнар інв д-ті та її чинники.150

Охар зміст портф інв-ня.140

Охар напрямки інв д-ті КБ.128

Охар осн методи оцінки еф-ті вкладень в інв проекти.129

Охар особл іпотечн кред-ня.149

Охар пол.-ку д-ви з залучення іноз інв-й.143

Охар права та обов'язки інвесторів та учасників інв д-ті.126

Охар ринок інв-й та інв товарів.144

Охар стадії кругообігу реальних інв-й.135

Оцінка кред.спромож.позичальника. 37

Ощадні (депозитні) сертифікати. 6

Первинна емісія ЦБ. Втор 63

План рахунків КБ та принципи його побудови.155

Платіжний баланс. Золотовал.резерви.76

Показники, що х-ть викор-ня депозитів. 5

Політика держави з залучення іноз інвестицій. 106

Політика обов¢язкових резервів.(ПОР) 176

Політика рефінансування КБ 177

Політикеа проведення операцій на відкритому ринку. 179

Попит на гроші: сутність, цілі та мотиви. Чинники, що вплив. Крива.80

Посередницькі, консультаційні, довірчі та інформаційні послуги банків.29

Прибуткові кас операції, їх облік 158

Принципи та орг-я між банк.розрах-в в У. 13

Принципи та умови банк.кред-ня.35

Проблемні кредити, упр-ня 43

Пропозиція грошей, її суть, особл формув та чинники зміни. Крива 81

Процент за кредит 88

Процентна політика ЦБ. 178

Реальні інв-ї. , клас. 100

Регулювання та нагляд, Суть, необх-ть, завд 180

Реєстрація банків з іноз к-лом. 186

Резерви на покриття ризику від провед банками акт опер-й, Порядок форм і використ 188

Резервів для покриття можл.втрат від кред.опер, форми 40

Ринок ЦП, Профес д-ть в Україні., види, цілі. 120

Ринок ЦП, хар, структ 119

Рівновага попиту і пропозиції та процент.82

Розрахунки з використанням платіжних карток.26

Розрахунки із застосув.плат.доручень та плат.вимог-доручень. 18

Розрахунки під час здійснення заліку взаємної заборг-ті. Разові та пост.розрах-ки за сальдо вз.вимог.23

Розрахунки чеками. 19

Сг кредити.48

СЕП 14

Сис-ма термін.платежів НБУ. 16

Спеціальні економічні зони (СЕЗ). 105

Спож.кредити, клас-я і х-ка.46

Схема розрах-ку акредитивами. 22

Факторинг. Види та їх х-ка.30

Фін бухг облік, зміст і признач.152

Фін звіти як гол засіб повідомл інф-ї щодо б-ку.156

Фін інв-ї, оцінка 118

Фін інв-ї, пон і цілі 116

Фін посередництво, Суть, признач та види 90

Формування банк.ресурсів на позичковій основі. 7

Форфейтинг.32

Х-ка та види векселів. 24

ЦБ як орган держ.регул грош.сфери.Признач., статус, основи орг. 68

ЦБ, Д-ть як банку банків. 69

ЦБ, Операції. Пасиви і активи ЦБ. 168

ЦБ, Признач та походж 164

ЦБ, Становлення в У. 70

ЦБ, Статус та основи орг-ї ЦБ.165

ЦБ. Осн напрями д-ті 167

Ціноутвор в інв сфері, мех.-м, 115

ЦП, клас, х-ка, особл обігу. 117

ЦП, Формув портфелю 121

Чеки, що викор-ся фо. Чеки з чекових книжок. 20

Швидкість обігу грошей 60Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.222.124 (0.045 с.)