Кейнсіанський та монетар підходи до ГКПМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кейнсіанський та монетар підходи до ГКПЕфективність монетарної політики залежить насамперед від надійності передавального механізму між монетарними коман­дами (змінами) та змінами обсягів виробництва (ВВП).

Дія цього механізму була і є предметом гострих суперечок в економічній науці передусім між монетаристами та кейнсіанцями, що негати­вно позначається на практиці грошово-кредитного регулювання.

На цей час представники цих наукових шкіл дійшли єдності у визнанні дієвого впливу пропозиції грошей на формування суку­пного попиту, а отже на економічний розвиток. Проте в інших деталях механізму цього впливу зберігаються відчутні розбіжно­сті. Найбільш принциповою з них є те, що монетаристи визнають пропозицію грошей єдиним чинником впливу на сукупний попит, а кейнсіанці розглядають її як один із багатьох чинників, які мо­жуть змінювати сукупний попит (фіскально-бюджетні чинники, зміна вартості цінних паперів та майна, діловий та споживчий оптимізм та ін.). Усі ці інші (немонетарні) чинники монетаристи вважають похідними від пропозиції грошей, а вплив їх на сукуп­ний попит обмежують сферою впливу зміни пропозиції грошей.

Ці розбіжності зумовлюють істотні відмінності в самому конструюванні передавального механізму представниками моне-таризму та кейнсіанства.

Монетаристи вважають швидкість обігу грошей відносно ста­більною, і тому зміна пропозиції грошей повинна прямо пропор­ційно впливати на обсяг сукупного попиту незалежно від того, яку конкретну його складову вона зачіпає (споживчу чи інвести­ційну). Для забезпечення стабільної кон'юнктури ринку вони вважали достатнім підтримувати на стабільному рівні пропози­цію (масу) грошей. Змінювати останню можна лише залежно від зміни потреб розвитку обсягів виробництва, а отже дуже виваже­но і передбачено. Тому передавальний механізм у трактуванні монетаристів можна визначити так:

Зміна М -> Зміна СП -> Зміна Ц-> Зміна ВВП,

де М — пропозиція грошей; СП — сукупний попит; ІД — середній рівень цін; ВВП — реальний обсяг валового внутрішнього продукту.

Кейнсіанці заперечують тезу монетаристів про незмінність швидкості обігу грошей і вважають, що передавальний меха­нізм є значно складнішим. Вирішальну роль у ньому вони від­водять не зміні пропозиції грошей самій по собі, а одному з її наслідків — зміні процентної ставки, від якої залежить зміна норми прибутку та інвестиційного попиту агентів реального сектору, а отже, усього сукупного попиту. Передавальний ме­ханізм у кейнсіанському трактуванні можна подати у такому вигляді:

де i — рівень процентної ставки;

П — норма прибутку;

І — обсяг інвестиційних витрат;

СП — обсяг сукупного попиту.

175.. ГКП, інструменти.

I.В залежності від хар-ру впливу інструментів на грошов ринок:

1. інструменти прямого впливу- адміністративні (лімітні обмеження, нормативи).Спрямов на обмеж діял КБ.

Інструменти прямого впливу- регулят заходи ЦБ, що мають форму ліміт. обмеження, нормативів. Вони спрямован на обмеж. діял.КБ,зокрема визначають або обмежують ціни, обсяги кредитів. Напр-д: встанов ЦБ для КБ кредит стель-потолків.

2. інструменти опосередкованого (– ринкові) впливу на грошовий ринок.

Інструменти опосередкованого впливу на грошовий ринок. Застосування цих інструментів створює на грошовому ринку умови за яких поведінка суб¢єктів ек на цьому ринку відповідає намірам ЦБ (політика операцій на відкритому ринку). Ці інструм назив ще ринковими, бо ЦБ застос-чи їх провод операц за ринков цінами і на добровіл засадах. Інколи їх поділ на нормативні і корегуючі. Нормативні- встанов ЦБ для КБ нормативів. До корегуючих віднос інструм застос яких змінює обсяг резервів і ціну грош

Застосування цих інструментів, створюють на грошовому ринку умови за яких поведінка суб¢єктів економіки на цьому ринку відповід намірам ЦБ (політика на відкр ринку).

II.В залежності від періодичності використання:

1. інструменти постійного впливу (пол обовязк-х резервних вимог, overnight)

2. інструменти разового використання (проведення НБ тендерів по розміру депозитних сертифікатів)

III.В залежності від спрямуваності регулятивного впливу:

1. інструменти загального спрямування (облікова ставка)Дія інструм розповсюд на всі б-ки і грош ринок.

2. селективні інструменти (рефінансування КБ, вибір банків яким дає кредит) Дія вибіркова, на окремі б-ки, види діяльн, види креитів.

В залеж від хар-ру впливу на ліквід:

1Інстру спрям на підтримк лікв (рефінанс КБ,куп ЦБ цп на відкр рин),

2. Інструм спрямов на вилуч (стереалізацію) надлишк ліквід КБ (розміщ ЦБ депоз сертиф, операц зворот РЕПО)

176.. Політика обов¢язкових резервів.(ПОР)

ПОР- це інструм антицикліч антиінфляц політ. Ця політ обовяз для виконання.Сутність полягає у зміні ЦБ норми, в межах якої КБ частину залучених коштів повинні тримати на рах в ЦБ.

Механізм обов¢язкового резервування:

1) порядок визнач норми обов¢язкових резервів. У світовій практиці застосовується 2 підходи: -норма або верхня межа норми визнач на законодавчому рівні; -ЦБ самостійно визначає норму (НБУ)

2) база, що використовується для обчислення норми резервів. База встановлюється у % і відноситься до суми залучених коштів або до суми банківських активів (рідко застос). НБ встановлює норму обов¢язк резервів у відсотках до суми залучених коштів.

3) банківські активи, які ЦБ дозволяє використовувати для задоволення норми обов¢язкового резервування на рах в НБ або на коррах., на якому врах і обов¢язкові і надлишкові резерви. НБ може встанов диференцій норми обовяз резерв за такими критеріями: строк і валюта залучення коштів. Зараз НБ викор тільки критерій строку, для строков вклад 7%, вклади до запит-8%. Якщо НБУ проводить рестрикційну політику, то він підвищує норми обов¢язкових резервів. Якщо експансійну політику то навпаки.

Визначення норм обов резервів – досить сильний інструмент грош кред політики. На грошову масу він впливає не тільки через зміну обсягу ресурсів кожного комерційного банку, а й через зміну грошового мультиплікатора.

Часті зміни норм обов¢язкових резервів негативно впливають на діяльність комерційних банків.

177.. Політика рефінансування комерційних банків.

У широкому розумінні сутність полягає у зміні ЦБ-м умов рефінанс. КБ-в. Осн. умовою рефінанс виступ його ціна, тобто % ставка, яку визнач. ЦБ і за якою він забезпеч КБ-ки додатков. резер-ми. Це дає підставу розгляд %політику ЦБ, як окремий інститут грош-кред політ. У вузьк. розумінні політ рефінансув. – зміна ЦБ-м всіх ін, крім ціни, умов рефінансув КБ. Йде мова про способи рефінан, про забезпеч кредит, про лімітуван обсягів кред, про цільове спрямув кредитів КБ.

Осн. способи рефінанс: 1)надання ломбард кредит(прямі і шляхом провед кред тендерів), 2)реф-ня шляхом провед. операц. РЕПО,3)редискон-ня ЦБ-м векселів.

Осн. правила ломбард кредитування: 1)вартість забезпечення повинна перевищ суму ломбард кредиту, 2)якщо КБ своєчасно не погашає кредити ЦБ-у, то право власності на депоновані цін. пап. переходить до ЦБ, 3)% ставка за якою надаються ломб кредити, як правило встановл на більш високий рівні ніж облікова ставка ЦБ.

Способи рефінанс. які застос НБ змінюються у відповідь із цілями грош-кр політ та ступенем розвит. Ринк-х методів регулю грош ринку.

178.. Процентна політика ЦБ.

Процентна політикаполяг в у встановленні і періодичній зміні ЦБ-м % ставки за якою він здійсн рефінансув КБ-ів. Цю ставку наз. обліковою чи дисконтною. Вона має особливий статус в ек, вона є ціною, за якою ЦБ емітує гроші в оборот. процесі первинної готівкової емісії. % політ впливає на пропозицію грошей; через зміну пропозиції грошей впливає на ринкові % ставки; вплив. на динаміку коньюктури ринку цін. пап., а отже і на дохідність цін. пап.; вплив на динаміку обміну курсу нац. грош. одиниці.

ЦБ встановл ставку враховуючи такі чинники: 1)рівень інфляц, 2)темпи ек зростання, 3) динаміка % ставок КБ-в за кредитами і депозитами, 4)динам % ставки на між банк ринку, 5)динам обміну курсу нац. вал, 6)рівень дохідності держ цін пап.

% Пол. НБУ реаліз. через врахув таких % ставок: 1)облікова ставка, 2)ставка за якою НБ надає кред. „овернайт”, 3)ставка за якою здійсн. рефінанс шляхом провед кредит тендерів, 4)ставки за якими провод. операц. РЕПО, 5)ставки за якими провод депозит. операц.(розміщення сертифікатів).

НБ може рекоменд КБ-м при проведен. актив і пасив операц застосовувати індикативні % ставки з урахув. ситуації на грош ринку. В Укр. з 2002р. ставка-7%, а з 2004-9%.

% політ-інструмент адекватної ринкової ек, досить гнучка, має зворотність дії, але результат застос. цього ін струм. важко спрогноз.

179.. Політикеа проведення операцій на відкритому ринку.

Політика операцій з цін. пап. на відкритому ринку полягає у змінах обсягів куп/прод цін. пап. ЦБ-м на вторин. ринку.

ЦБ прод цін. пап. свого портфелю, коли йому потрібно зменшити масу грошей в обороті, стрим. зростан. платоспромож попиту, сприяти підвищ. ринк. % ставки, зменш. цін і інфляц.

ЦБ купує цін. пап, коли ставить за мету підвищ. грош масу, зменшити вартість грошей, і актив. підприємницьку діяльн, активізує інвестиц в реальн. сектор ек.

Традиційно ЦБ проводить пол-ку відер. ринку на відер. ринку цп.

Пол-ка відкритого ринку-найбільш дійовий і гнучкий інструмент грош. регулювання: Регул. застос. цього ін струм. ЦБ-и можуть досить точно спрогнозувати; ЦБ самост. визначає обсяг, час, напрями здійсн. операц. на відкрит. ринку; Наслідки провед. операц. на відкрит ринку легко піддаються коригуванню.

Активи

Кошти та депозити в іноземній валюті

Кошти на рах у ЦБ

Авуари в СПЗ

Монетарне золото

Цінні папери уряду

Кредити банкам та іншим позичальникам

Кредити уряду

Нараховані доходи

Внески в рахунок квоти

Основні засоби та нематеріальні актив

Зобовязання, пасиви

Банкноти та монети в обігу

Кошти банків

Готівка в обігу

Депозити уряду

Кошти на рах КБ

Кошти на поточ рах клієнтів

Кошти уряду та інших клієнтів

Цінні папери власного боргу

Кредити отримані

Заборгованість перед МВФ

Нараховані витрати

Строков депозити клієнтів

Результати переоцінки

Позички отрим від КБ,ЦБ

Статутний капітал

Фонди та інші резерви

180.. Сутність, необхідність, завдання регулювання і нагляду

Регулювання б.д. – створення відповідної нормативно-правової бази: ухвалення законів, розробка нормативних документів, інструкцій, директивів, що конкретизують окремі положення законів

Банківський нагляд – моніторинг діяльності окремих банків і всієї системи в цілому, застосування певних заходів впливу за порушення банк. законодавства.

В країнах з розвинутою економікою викор система пруденційного (розумного) рег-ня б.д. і нагляду: регулюючі органи не повинні заважати дія-ті КБ.

Необхідність системи держ рег-ня б.д. і нагляду:

ü Банки-це комерц.структури і вони приймають участь у створенні грошової маси. Відповідальність за стабільність грош. одиниці покладена на ЦБ.

ü КБ-ки зберігають грошові заощадження всього суспільства. вОно розглядає виконання державою функції банк. регул-ня і нагляду як гарантію збереження всіх заощаджень

ü Банки відіграють ключову роль в економіці. Їм притаманна особлива фін вразливість.

ü Банки формують платіжну систему країни

ü В сучасних умовах банк система б-я країни не може сприйматися світовою спільнотою як повноцінна, якщо в ній не створена система банківського регул-ня і нагляду, що відповідає міжнародним стандартам

Завдання системи держ рег-ня б.д. і нагляду:

l Забезпечення стабільності і надійності БС

l Захист інтересів вкладників

l Створення конкурентного середовища в БС

l Забезпечення відкритості (прозорості, транспорентності) політики і дія-ті банків

l Підтримка необхідного рівня стандартизації і професіоналізму в БС

Нормативи

Нормативи, що регламентують капітальну базу КБ

Закон “Про банки і банківську дія-ть” визначає min розмір статутного капіталу:

- для місцевих кооперат банків – 1 млн євро

- для регіональних – 3 млн євро

- для міжрегіональних – 5млн євро

інструкція “про порядок регулювання банківської дія-ті” визначає min розмір регулятивного капіталу ( основний капітал (статутний, резерви за рахунок прибутку, емісійні різниці) + додатковий капітал (нерозподілений прибуток поточного року, резерви під стандартну заборгованість, субординований борг (кошти залучені від юр осіб на строк >5 років)))

додатковий капітал не може перевищувати основний капітал, а субординований борг не може перевищувати 50% основного капіталу. НБ встановив вимоги щодо поступового ↑ регулятивного капіталу для того щоб на початок 2007р його min розмір складав для

- кооперативних банків – 1,5 млн євро

- регіональних банків – 5 млн євро

- міжрегіональних банків – 8 млн євро

1) Н адекватності регулят к-лу=рег к-л / активи б-ку зменшені на суму сформ-х резервів на покриття і зважені за ступенем ризику

НБ пропонує КБ в залежності від ризику виділяти 5 груп нормативів

ü високоліквідні активи (кошти в касі і на коррахунку в ЦБ)

ü ліквідні з малим ризиком К=0,1 (боргові ЦП)

ü з середнім ризиком К=0,2 (кошти на депозитах в інших банках)

ü з суттєвим ризиком К=0,5

ü ризиковані К=1 (всі кредити КБ)

Minзначення нормативу – не менше 8%

2) Н адекв осн к-лу= Осн к-л/активи б-ук зменшені на суту банк резервів на покриття ризиків

Minзначення – 4%

В залежності з дотриманням нормативів, НБ поділяє КБ на 5 груп:

- добрекапіталізовані – н.а.р.к. – 17%, н.а.о.к. – 8% >

- достатньо капіталізовані

- недокапіталізовані

- значнонедокапіталізовані

- критично недокапіталізовані –н.а.р.к.-2%, н.а.о.к.-менше 1,3%

НБ щодо банків з недостатньою капіталізацією висуває деякі вимоги (розроблення програми капіталізації) або накладає окремі заборони (забороняється виплачувати дивіденди, надавати бланкові кредити)

Нормативи, що регламентують ліквідність КБ

ЛІКВІДНІСТЬ –здатність банку забезпечувати своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань

1) Н мит лікв = Кошти в касі і на коррах/зоб-ня на пот рах

Minзначення – 20%

На кожну 1 грн повинен мати не менше 20 копійок

2) Н пот лікв = активи перв і втор лікв-ті зі строком погаш до 30 дн / зоб зі строком погаш до 30 дн

Minзначення – 35%,а з 1.01.2003р– 40%

Активи первинної і вторинної ліквідності:

- готівка

- банківські метали

- кошти на коррахунках

- боргові ЦП

- надані кредити

Зобов’язання:

- кошти до запитання

- короткострокові і довгострокові кредити від НБУ і інших КБ

- строкові депозити

- ЦП власного боргу

- Субординований борг

3) Н короткості лікв = Лікв активи зі строком погаш до 1 р / Короткості зоб до 1 р

Minзначення – 20%

Ліквідні активи:

- Готівка

- Кошти на коррахунках

- Короткострокові кредити надані іншим банкам

Зобов’язання:

- Депозити до запитання

- Короткострокові кредити від КБ і НБУ

- Короткострокові ЦП власного боргу

Нормативи, що регламентують кредитний ризик

Вимоги до кредитної дія-ті КБ

¨ Надання кредиту керівникам банку на ∑ 5 тис. євро дозволяється якщо є спільне рішення Правління і спостережної ради банку

¨ Загальна ∑ кредитів надана керівникам банку не повинна перевищувати 10% загальної ∑ основного капіталу банку

¨ КБ має право надавати бланкові кредити, якщо він дотримується всіх нормативів НБ

1) Н Макс розміру кред ризику на 1 контраг = сума всіх вимог б-ку до контрагента та всіх поза бал зоб-нь / Регулят к-л

Mахзначення – 25%

2) Н вел кред ризиків = сума всіх вел кред ризиків щодо всіх контрагентів / Регулят к-л

не повинен перевищувати 8-кратний розмір регулятивного капіталу. Mахзначення - 800% регулятивного капіталу

Кредитний ризик вважається великим якщо ∑ всіх вимог до контрагента – 10% і більше від регулятивного капіталу.

Якщо цей норматив порушується, то вимоги НБ до показника адекватності регулятивного капіталу подвоюються або потроюються.

3) Н Макс розміру кредитів, гарантій, поручительств наданих 1 інсайдеру = сума всіх зоб інсайдера перед б-м / Регулят к-л

Mахдопустимезначення – 5%

Інсайдер –особа, що має вплив на КБ

- Фіз

- Юр

Фізичні інсайдери

- Власники істотної участі (форм власного капіталу 10% і більше)

- Управлінський персонал

- Контролери банку

- Асоційовані особи

Юр інсайдери

- Власники істотної участі

- Афілійовані особи (установа в якій банк є власником істотної участі)

- Спорідненіособи (установа керівники якої є керівниками банку)

- Асоційовані особи

4) Н сук.розміру кредитів, гар, наданих інсайдерам =сума всіх зоб всіх інсайдерів / Регулят .к-л

Mахдопустиме значення – 40%

Нормативи інвестування

Обмежують інвестиції КБ в акції і паї

1) Н інв-ня за окр установою = кошти інв-ні б-м на придбання часток стат.фонду установи / регулят к-л

Mахдопустиме значення – 15%

2) Н заг інв-ня = сума кошт, що інв-ся б-м на придоб часток ст. фонду всіх установ / рег к-л

Mахдопустиме значення – 60%

Нормативи, що регламентують відкриту валютну позицію

Валютна позиціявизначається шляхом порівняння вимог банку та зобов’язань в іноземній валюті

Якщо вимоги = зобов’язанням – позиція закрита

Якщо вимоги > зобов’язань – позиція відкрита довга

Якщо вимоги < зобов’язань - позиція відкрита коротка

1) Н заг відкр вал поз = Заг відкр вал поз за всіма іноз валютами в грн. еквів / рег к-л

Mах значення – 35%

2) Н довгої відкр вал поз= сума довгих відкр вал поз / рег к

Mахзначення – 30%

3) Н кор. Відкр вал поз = всі кор. Відкр вал поз / рег к

Mахзначення – 5%Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.92.96.236 (0.021 с.)