Схема оцінювання завдань тесту 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Схема оцінювання завдань тестуПоможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойЗ української літератури

Екзамен з української літератури на 1-му курсі за курс повної загальної середньої освіти проводиться у 2012/13 н. р. у формі тес­тування. Його мета - перевірити відповідність знань, умінь і навичок студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації програмовим вимогам і оцінити рівень навчальних досягнень студентів за курс середньої школи.

Тестування є швидким, надійним і об’єктивним методом оцінювання. Воно дає змогу охопити весь зміст навчальної програми, тому проведення екзамену з української літератури в такій формі є найдоцільнішим і найефективнішим методом оцінювання.

Завдання для екзамену укладено відповідно до чинної програми з української літератури для ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації України.

Тривалість виконання тесту - 90 хвилин (час на вступну бесіду та інструк­таж не враховується).

Структура тесту

У збірнику представлено 20 варіантів завдань у тестовій формі, однакових за структурою та складністю. Завдання вимірюють рівень засвоєння програмо­вого матеріалу й сформованість у студентів таких когнітивних рівнів, як знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез і оцінювання. Під час екзамену передбачено оцінити опанування студентами змістових ліній, визначених програмою: зміст художніх творів, аналіз художніх творів, літе­ратурний процес, відомості з теорії літератури.


Кожен тест складається з 33 завдань різної форми.

Завдання 1—24 з вибором однієї правильної відповіді містять чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки одна правильна. Студенти повинні вибра­ти правильну, на їхню думку, відповідь і позначити її в таблиці.

Завдання 22—24 з вибором однієї правильної відповіді потребують поглибленого вивчення матеріалу.

У завданнях 25—28 студенти мають установити відповідність між лівою та правою колонками й уписати літери в таблицю.

Чотири завдання відкритої форми з короткою відповіддю (завд. 29—32) пе­редбачають уписування відповіді у вигляді слова, словосполучення чи речення.

Тридцять два завдання тесту перевіряють знання змісту вивчених текстів, уміння їх аналізувати, виявляти особливості змісту і форми, порівнювати пев­ний літературний твір із творами інших письменників вивченого періоду.

Завдання 33 вимагає написання розгорнутої відповіді на запропоноване пи­тання. Студенти мають надати вичерпну відповідь, сформулювати і прокоментувати проблему, порушену в художньому творі, пояснити позицію автора, указати, чи погоджуються вони з такою позицією, й аргументувати свою думку. Обсяг відповіді - від 100 до 200 слів.


Схема оцінювання завдань тесту

Завдання 1-24 з вибором однієї правильної відповіді - 0 або 1 бал.

Завдання 25-28 на встановлення правильної відповідності - 0, 1, 2, 3 або 4 бали (кожна правильно визначена логічна пара - 1 бал).

Завдання 29-32 на надання короткої відповіді - 0 або 1 бал.

Примітка

Один бал ставиться за повну відповідь, 0,5 бала - за неповну.

Завдання 33 на надання розгорнутої відповіді - 0, 1 або 2 бали.

Критерії оцінювання завдання № 33:

Бали

Відповідь на питання вичерпна, студент/студентка виявляє розуміння пробле­ми, порушеної автором у творі, висловлює власне ставлення до неї, аргументує свої думки, логічно викладає зміст. У відповіді на запитання допущено не біль­ше ніж дві помилки (орфографічні чи пунктуаційні).

Бал

Відповідь на питання загалом повна, студент/студентка виявляє часткове розу­міння проблеми, порушеної автором у творі, не зовсім переконливо висловлює власне ставлення до неї, нечітко аргументує свої думки, порушує логічний ви­клад змісту. У відповіді на запитання допущено до п’яти помилок (орфографіч­них або пунктуаційних).

Балів

Студент/студентка не розуміє змісту запитання, підміняє аналіз питання пере­казом художнього твору або обмежується загальними фразами, відповідь не спирається на художній твір, відсутня власна позиція щодо теми висловлення. У відповіді допущено понад п’ять помилок.

Методика проведення екзамену та переведення тестових балів у бали за 12-бальною шкалою оцінювання

Не пізніше ніж за один день до проведення екзамену викладач повинен підготувати подвійні проліновані аркуші, які відповідають кількості студентів. У лівому верхньому кутку титульної сторінки має стояти штамп навчального закладу.

Перед початком виконання тесту студенти підписують титульну сторінку арку­ша, на штампі ставлять дату проведення екзамену, а після завершення роботи всередину вкладають виконаний тест.

Викладач визначає варіанти тестів для кожного студента на власний розсуд, але так, щоб студенти за сусідніми партами не виконували один варіант. Викладач попе­реджує студентів, що за правильне виконання тесту вони можуть отримати макси­мально 43 або 46 тестових балів (залежно від профілю навчання). Тож результат екзамену буде тим вищий, чим більшу кількість завдань студент виконає. Викладач також доводить до відома студентів, що, виконуючи завдан­ня 33, вони мають надати вичерпну відповідь на питання, але необхідно уникати розлогих вступів, переказування тексту чи детальної характеристики героїв. Варто також порадити студентам раціонально розподілити час: до 60 хвилин відвести на виконання 32 завдань закритої форми та відкритої форми з корот­кою відповіддю, на виконання завдання 33 передбачити до 30 хвилин.


Схема переведення тестових балів Схема переведення тестових балів

У 12-бальну шкалу у 12-бальну шкалу оцінювання

Оцінювання для класів профільного

Рівння

Тестові бали 12-бальна шкала
1-3
4-6
7-9
10-12
13-15
16-19
20-23
24-27
28-31
32-36
37-41
42-46

ВАРІАНТ 1

 

Цей епізод у творі є

А) експозицією

Б) зав’язкою

В) розвитком дії

Г) кульмінацією

Д) розв’язкою

11. «Моя мати - втілений прообраз тієї надзвичайної Марії, що стоїть на гранях невідомих віків» — так вважає головний персо­наж твору

А) «Вершники» Ю. Яновського

Б) «Маруся Чурай» Л. Костенко

В) «Лісова пісня» Лесі Українки

Г) «Я (Романтика)» Миколи Хвильового

Д) «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного

12. Сон старих гаїв, місячні весняні ночі — ці символи молодого почут­тя зображено у вірші

А) «Ви знаєте, як липа шелестить...» П. Тичини

Б) «Два кольори» Д. Павличка

В) «Безмежнеє поле...» І. Франка

Г) «Балада про соняшник» І. Драча

Д) «Молюсь і вірю...» М. Рильського

13. За жанром «Київ — традиція» М. Зерова — це

А) ода

Б) гімн

В) сонет

Г) балада

Д) елегія

14. На прийомі контрасту побудовано твір

А) «Балада про соняшник» І. Драча

Б) «Ви знаєте, як липа шелестить...» П. Тичини

В) «І все-таки до тебе думка лине...» Лесі Українки

Г) «З журбою радість обнялась...» Олександра Олеся

Д) «Вчись у природи творчого спокою...» Є. Плужника

15. Міщанство й українізація — така тема твору

А) «Маруся Чурай» Л. Костенко

Б) «Мина Мазайло» М. Куліша

В) «Лісова пісня» Лесі Українки

Г) «Вершники» Ю. Яновського

Д) «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого

16. «Трагічний портрет нашого смертельно зраненого і все ж безсмертного народу» у роки Другої світової війни написав

А) О. Гончар («Тронка»)

Б) Ю. Яновський («Вершники»)

В) О. Довженко («Україна в огні»)

Г) О. Турянський («Поза межами болю»)

Д) Микола Хвильовий («Я (Романтика)»)

17. Прочитайте уривок.

Так... Ну, все, таваріщ следователь! Все. - І важко задихав: - Кінчаю слідство... - І підніс голос, повільно, грізно: -Тут... я тобі...й рев, тут я тобі й трибунал! –Підкинув гвинтівку і вистрелив.

Ці рядки з твору

А) «Я...» В. Симоненка
Б) «Два Володьки» В. Сосюри
В) «Автобіографія» Б.-І. Антонича
Г) «У рідній моїй стороні...» В. Свідзінського

Д) «Для вас, історики майбутні...» Є. Плужника

 

Ні попівськії тортури,

Ні тюремні царські мури,

Ані війська муштровані,

Ні гармати лаштовані,

Ні шпіонське ремесло

В гріб його ще не звело.

У цих рядках використано

А) літоту

Б) анафору

В) епіфору

Г) гіперболу

Д) порівняння

8. Вибір між духовним, творчим і земним, матеріальним світами має зробити

А) Мойсей («Мойсей» І. Франка)

Б) Михайло («Земля» О. Кобилянської)

В) Лукаш («Лісова пісня» Лесі Українки)

Г) Карпо («Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького)

Д) Іван («Тіні забутих предків» М. Коцюбинського)

9. Проблему взаємовідносин митця і суспільства (чи може митець утекти від життя?) досліджує у своєму творі

А) «Мойсей» І. Франко

Б) «Лісова пісня» Леся Українка

В) «Іntегmezzо» М. Коцюбинський

Г) «Стилет чи стилос?..» Є. Маланюк

Д) «Я (Романтика)» Микола Хвильовий

10. Арідник, лісовик, русалки, веселий чорт чугайстир живуть поряд із героями твору

А) «Мойсей» І. Франка

Б) «Земля» О. Кобилянської

В) «Лісова пісня» Лесі Українки

Г) «Тіні забутих предків» М.Коцюбинський

Д) « Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса

Мирного

11. Спогади про неповторний час закоханості, коли «любові усміх квітне раз - ще й тлінно», покладено в основу вірша

А) «О панно Інно...» П. Тичини

Б) «Два кольори» Д. Павличка

В) «Блакитна Панна» М. Вороного

Г) «Молюсь і вірю...» М. Рильського

Д) «З журбою радість обнялась...» Олександра Олеся

12. «Лови летючу мить життя!», «Гори! Життя - єдина мить» — такий лейтмотив вірша

А) «Інфанта» М. Вороного

Б) «Чари ночі» Олександра Олеся

В) «Арфами, арфами...» П. Тичини

Г) «Молюсь і вірю...» М. Рильського

Д) «Ніч... а човен - як срібний птах!..» Є. Плужника

13.Заміна загальнолюдських цінностей класовими, трагедія брато­вбивчої війни — тема твору

А) «Місто» В. Підмогильного

Б) «Земля» О. Кобилянської

В) «Момент» В. Винниченка

Г) «Маруся Чурай» Л. Костенко

Д) «Вершники» (новела «Подвійне коло») Ю. Яновського

14. Проблему суперечності між синівським і революційним обов’язками порушено у творі

А) «Мойсей» І. Франка

Б) «Момент» В. Винниченка

В) «В житах» Григорія Косинки

Г) «Іntегmezzо» М. Коцюбинського

Д) «Я (Романтика)» Миколи Хвильового

15. До патріотичної лірики належить твір

А) «Арфами, арфами...» П. Тичини

Б) «Річний пісок...» Є. Плужника

В) «Недумано, негадано...» Л. Костенко

Г) «Молюсь і вірю...» М. Рильського

Д) «Задивляюсь у твої зіниці...» В. Симоненка

16. Усвідомлення причетності до долі свого народу прийшло до Марусі Чурай

А) перед стратою

Б) під час суду над нею

В) під час облоги Полтави

Г) під час подорожі на прощу до Києва

Д) коли Полтавський полк виходить у похід

17. У творі «Україна в огні» О. Довженка згодився стати старостою, щоб урятувати село

А) Іван Гаркавенко

Б) Василь Кравчина

В) Лаврін Запорожець

Г) Купріян Хуторний

Д) Лиманчук

18. Безпринципним, до смішного примітивним, позбавленим будь-якої національної гордості зображено головного персонажа твору

А) «Диво» П. Загребельного

Б) «Мина Мазайло» М. Куліша

В) «Місто» В. Підмогильного

Г) «Тигролови» Івана Багряного

Д) «За мить щастя» Олеся Гончара

19. Про чисте трагічне кохання, про високий духовний світ простих людей, скалічених тоталітарною системою, розповідається у творі

А) «Маруся Чурай» Л. Костенко

Б) «Лісова пісня» Лесі Українки

В) «В житах» Григорія Косинки

Г) «Три зозулі з поклоном» Гр. Тютюнника

Д) «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського

20. Прочитайте уривок з вірша.

Народе мій, до тебе я ще верну, і в смерті обернуся до життя...

Ці рядки належать

А) В. Стусу

Б) П. Тичині

В) М. Вороному

Г) М. Рильському

Д) Олександрові Олесю

21. Образ Софії Київської виступає і як реальна історична пам’ятка, і як художній символ сили, краси мистецтва, втілення людських рук та розуму, мистецького таланту у творі

А) «Тронка» О. Гончара

Б) «Диво» П. Загребельного

В) «Місто» В. Підмогильного

Г) «Момент» В. Винниченка

Д) «Маруся Чурай» Л. Костенко

22. Психологічною новелою, написаною в імпресіоністичній манері, є твір

А) «Тронка» О. Гончара

Б) «Бояриня» Лесі Українки

В) «Каторжна» Б. Грінченка

Г) «Перехресні стежки» І. Франка

Д) «На камені» М. Коцюбинського

*23. Вітаїстичність настрою, життєлюбство, оптимізм притаманні лі­ричному героєві твору

А) «Дим» Лесі Українки

Б) «Під чужим небом» Є. Маланюка

В) «Солодкий світ!..» М. Рильського

Г) «Коли помер кривавий Торквемада...» Д. Павличка

Д) «Ти увійшла нечутно, як русалка... » В. Свідзінського

*24. Боротьбу київських ремісників із феодалами за міські привілеї та права зображено у творі

А) «Диво» П. Загребельного

Б) «Сава Чалий» І. Карпенка-Карого

В) «Свіччине весілля» І. Кочерги

Г) «Поза межами болю» О. Турянського

Д) «Князь Єремія Вишневецький» І. Нечуя- Левицького

 

Ці рядки з твору В. Стуса

А) «О земле втрачена, явися...»

Б) «Господи, гніву пречистого...»

В) «Мені зоря сіяла нині вранці...»

Г) «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе...»

Д) «Як добре те, що смерті не боюсь я...»

*22. Стильові ознаки модернізму наявні у творі

А) «Марія» В. Стефаника

Б) «Дзвоник» Б. Грінченка

В) «Талан» М. Старицького

Г) «Людина і зброя» О. Гончара

Д) «Облога Буші» М. Старицького

*23. Мотив служіння українському народові, захисту його прав звучить у творі

А) «Дим» Лесі Українки

Б )«До молоді» М. Старицького

В) «Одчиняйте двері...» П. Тичини

Г )«У рідній моїй стороні» В. Свідзінського

Д) «Для вас, історики майбутні...» Є. Плужника

*24. Національну трагедію в роки Другої світової війни, а саме битву під Бродами, зображено у творі

А) «Марія» У. Самчука

Б) «Фавст» Григорія Косинки

В) «Україна в огні» О. Довженка

Г) «Огненне коло» Івана Багряного

Д) «Поза межами болю» О. Турянського

 

Так описано

А) Андрюшу («Я (Романтика)» Миколи Хвильового)

Б) Михайла Федорчука («Земля» О. Кобилянської)

В) Лавріна Кайдаша («Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького)

Г) Івана Палійчука («Тіні забутих предків» М. Коцюбинського)

5. Позитивно впливали на Чіпчине виховання («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного)

А) дід Улас і Мотря

Б) Мотря та Грицько

В) Грицько й Максим Ґудзь

Г) Максим Ґудзь і баба Оришка

Д) баба Оришка й дід Улас

6. Головне в житті — не титул, а вміння залишатися порядною, висо­коморальною людиною у всіх життєвих ситуаціях — така ідея твору

А) «Вершники» Ю. Яновського

Б) «Тигролови» Івана Багряного

В) «Лісова пісня» Лесі Українки

Г) «Intermezzo» М. Коцюбинського

Д) «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого

7. Прочитайте уривок.

Такими словами звертається

А) Мавка до Лукаша («Лісова пісня» Лесі Українки)

Б) Мавка до Лісовика («Лісова пісня» Лесі Українки)

В) Маруся до Гриця («Маруся Чурай» Л. Костенко)

Г) Мелашка до Лавріна («Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького)

Д) Марічка до Івана («Тіні забутих предків» М. Коцюбинського)

8. Прагнення людини до любові, добра, співчуття — головний мотив твору

А) «Мойсей» І. Франка

Б) «Земля» О. Кобилянської

В) «Каторжна» Б. Грінченка

Г) «Я (Романтика)» Миколи Хвильового

Д) «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського

9. Змушений зробити тимчасовий перепочинок ліричний герой твору

А) «Вершники» Ю. Яновського

Б) «Маруся Чурай» Л. Костенко

В) «Лісова пісня» Лесі Українки

Г) «Intermezzo» М. Коцюбинського

Д) «Я (Романтика)» Миколи Хвильового

10. Спільним мотивом поєднано обидва твори в рядку

А) «Блакитна Панна» М. Вороного, «Арфами, арфами...» П. Тичини

Б) «Арфами, арфами...» П. Тичини, «І все-таки до тебе думка лине... » Лесі

Українки

В) «І все-таки до тебе думка лине...» Лесі Українки, «Чари ночі» Олександра

Олеся В «Чари ночі» Олександра Олеся, «Під чужим небом» Є. Маланюка

Г) «Під чужим небом» Є. Маланюка, «Вишні» Б.-І. Антонича

Д) «Вишні» Б.-І. Антонича, «Блакитна Панна» М. Вороного

11. Конфлікт між гуманізмом і фанатизмом наявний у творі

А) «Земля» О. Кобилянської

Б) «Маруся Чурай» Л. Костенко

В) «Лісова пісня» Лесі Українки

Г) «Intermezzo» М. Коцюбинського

Д) «Я (Романтика)» Миколи Хвильового

12.Ідеологом літературної дискусії 1925—1928 років був

А) М. Зеров

Б) М. Куліш

В) Ю. Яновський

Г) Микола Хвильовий

Д) В. Підмогильний

13.Зображує різне ставлення обивателів до українізації

А) М. Зеров

Б) П. Тичина

В) М. Куліш

Г) Ю. Яновський

Д) Микола Хвильовий

14. «Ми б’ємося за те, чому нема ціни у всьому світі,- за Батьків­щину» — так відповів на брехливі ворожі листівки у творі «Україна в огні» О. Довженка

А) Іван Гаркавенко

Б) Василь Кравчина

В) Лаврін Запорожець

Г) Купріян Хуторний

Д) Лиманчук

15. Не уявляє свого існування без поезії, сповідує за покликом серця її закони ліричний герой твору

А) «Я...» В. Симоненка

Б) «Два кольори» Д. Павличка

В) «Блакитна Панна» М. Вороного

Г) «Балада про соняшник» І. Драча

Д) «О земле втрачена, явися!..» В. Стуса

16. Доля і недоля України, біда чи вина у цьому її народу, митець і його народ, шляхетне й нице в стосунках між людьми — така проблема­тика твору

А) «Земля» О. Кобилянської

Б) «Маруся Чурай» Л. Костенко

В) «Лісова пісня» Лесі Українки

Г) «Камінний хрест» В. Стефаника

Д) «Я (Романтика)» Миколи Хвильового

17. У творі «Зачарована Десна» О. Довженка Сашко найбільше любив музику

А) вітру

Б) шуму трав

В) співу солов’я

Г) народної пісні

Д) клепання коси

18. У творі «Три зозулі з поклоном» Гр. Тютюнника Михайла з дружи­ною розлучає

А) арешт

Б) війна

В) робота

Г) відрядження

Д) поїздка до матері

19. Прочитайте уривок із твору «Залізний острів» О. Гончара.

Вже бомбили, і ще бомбитимуть - бомбитимуть, доки не роз­бомблять, доки не буде виконана вся військова програма! ...Через деякий час почули гуркіт над полігоном. І ще гуркіт.

Цей епізод у творі є

А) експозицією

Б) зав’язкою

В) розвитком дії

Г) кульмінацією

Д) розв’язкою

20. Софія Київська як історична пам’ятка та художній символ наявні у творі

А) «Дім на горі» В. Шевчука

Б) «Диво» П. Загребельного

В) «Місто» В. Підмогильного

Г) «За мить щастя» О. Гончара

Д) «Маруся Чурай» Л. Костенко

21. На протиставленні двох образів-символів побудовано твір

А) «Молюсь і вірю...» М. Рильського

Б) «Стилет чи стилос?..» Є. Маланюка

В) «Балада про соняшник» І. Драча

Г) «Зелена євангелія» Б.-І. Антонича

Д) «Страшні слова, коли вони мовчать...» Л. Костенко

*22. Соціально-психологічною повістю з життя інтелігенції є твір

А) «Марія» У. Самчука

Б) «Бояриня» Лесі Українки

В) «Перехресні стежки» І. Франка

Г) «На камені» М. Коцюбинського

Д) «Valse melancholique» О. Кобилянської

*23. Мотив усвідомлення свого родового коріння та нерозривного
зв’язку з малою батьківщиною звучить у творі

А) «Сеньйорито акаціє, добрий вечір...» М. Вінграновського
Б) «Білі акації будуть цвісти...» В. Сосюри

В) «Солодкий світ!..» М. Рильського
Г) «Лист до калини...» І. Драча
Д) «Вишні» Б.-І. Антонича

*24. Василь Голобородько, Микола Воробйов, Віктор Кордун належать до

А) поетів-«шістдесятників»

Б) «празької школи» поетів
В) «київської школи» поетів
Г) київських «неокласиків»

Д) «покутської трійці»

ВАРІАНТ 10

 

Так описано

А) Андрюшу («Я (Романтика)» Миколи Хвильового)

Б) Михайла Федорчука («Земля» О. Кобилянської)

В) Карпа Кайдаша («Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького)

Г) Івана Палійчука («Тіні забутих предків» М. Коцюбинського)

4. У творі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного НЕ­МАЄ сюжетної лінії про

А) життя Максима Ґудзя та його родовід

Б) розвиток заводів після реформи 1861 р.

В) життя Чіпки Вареника та його родовід

Г) життя Грицька з дружиною

5. «Ти, сину, не дружи з нерівнею, краще з вищими, ніж з нижчи­ми» - таку настанову дає головний герой твору

А) «Місто» В. Підмогильного

Б) «Мина Мазайло» М. Куліша

В) «Вершники» Ю. Яновського

Г) «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого

Д) «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького

6. Прочитайте уривок.

ВАРІАНТ 11

Хоч від тисяч літ родився,

Та аж вчора розповився

О власній силі йде.

Вірш написано

А) ямбом

Б) хореєм

В) дактилем

Г) анапестом

Д) амфібрахієм

7. Зневажив «цвіт душі», «не зміг своїм життям до себе дорівня­тись »

А) Грицько («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного)

Б) Іван («Тіні забутих предків» М. Коцюбинського)

В) Іван Дідух («Камінний хрест» В. Стефаника)

Г) Лукаш («Лісова пісня» Лесі Українки)

Д) Мойсей («Мойсей» І. Франка)

8. Роздуми про місце особистості в суспільному житті, заперечення тужливих настроїв, відкидання думки про жалі й голосіння — тема твору

А) «О слово рідне! Орле скутий!..» Олександра Олеся

Б) «Contra spem spero!» Лесі Українки

В) «Київ - традиція» М. Зерова

Г) «Інфанта» М. Вороного

Д) «Гімн» І. Франка

9. «Уродзоний шляхтич», який прагне панського життя й дворян­ства, — це головний герой твору

А) «Момент» В. Винниченка

Б) «Каторжна» Б. Грінченка

В) «Камінний хрест» В. Стефаника

Г) «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого

Д) «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького

10. Прочитайте уривок із твору «Земля» О. Кобилянської.

Але він - то вже інша галузь. Росте й горнеться кудись... та не до доброго й не до нас. Він роботи боїться, йому танець у голові. Зо стрільбою ходив би день і ніч по полі й по лісі.

Так схарактеризовано

А) Василя Чоп’яка

Б) Саву Федорчука

В) Григорія Чункана

Г) Івоніку Федорчука

Д) Михайла Федорчука

11.Трагедія братовбивчої війни, що поставила рідних людей по різні боки політичних барикад, — це тема твору

А) «Місто» В. Підмогильного

Б) «Україна в огні» О. Довженка

Г) «Поза межами болю» О. Турянського

Д) «Подвійне коло» («Вершники») Ю. Яновського

 

 

12. Пафосом вітаїзму пройнято твір

А) «Два кольори» Д. Павличка

Б) «Київ - традиція» М. Зерова

В) «Балада про соняшник» І. Драча

Г) «Молюсь і вірю...» М. Рильського

Д) «Річний пісок...» Є. Плужника

13. Авангардні футуристичні тенденції впроваджував у літературне життя 20-х років ХХ ст.

А) Микола Хвильовий

Б) М. Рильський

В) М. Семенко

Г) П. Тичина

Д) М. Зеров

14. Персоніфікований образ весни подано у творі

А) «Два кольори» Д. Павличка

Б) «Балада про соняшник» І. Драча

В) «Арфами, арфами...» П. Тичини

Г) «Мені зоря сіяла нині вранці...» В. Стуса

Д) «Страшні слова, коли вони мовчать» Л. Костенко

15. «Главковерх чорного трибуналу», чекіст, який свято вірить у «за­гірну комуну», — це головний герой твору

А) «Місто» В. Підмогильного

Б) «В житах» Григорія Косинки

В) «Поза межами болю» О. Турянського

Г) «Я (Романтика)» Миколи Хвильового

Д) «Шаланда в морі» («Вершники») Ю. Яновського

16.Ідейно спорідненим із твором «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого є твір

А) «Вершники» Ю. Яновського

Б) «Мина Мазайло» М. Куліша

В) «Я (Романтика)» Миколи Хвильового

Г) «Зачарована Десна» О. Довженка

Д) «Три зозулі з поклоном» Гр. Тютюнника

17. За жанром твір «Зачарована Десна» О. Довженка є

А) нарисом

Б) новелою

В) оповіданням

Г) кіноповістю

Д) романом

18. Прочитайте уривок із вірша.

Одійдіте, недруги лукаві!

Друзі, зачекайте на путі!

Маю я святе синівське право

З матір’ю побуть на самоті.

Ці рядки з вірша

А) «Два кольори» Д. Павличка

Б) «Київ - традиція» М. Зерова

В) «Балада про соняшник» І. Драча

Г) «Під чужим небом...» Є. Маланюка

Д) «Задивляюсь у твої зіниці» В. Симоненка

19. Твір «Маруся Чурай» Л. Костенко розповідає про події

А) доби Руїни після смерті Богдана Хмельницького

Б) Визвольної війни 1648-1654 рр.

В) боротьби українців з татарами (XV ст.)

Г) зруйнування Запорізької Січі й покріпачення українського народу

Д) «розстріляного відродження»

20. Образи-архетипи як атрибути української свідомості є у творі

А) «Господи, гніву пречистого...» В. Стуса

Б) «Українське альфреско» Л. Костенко

В) «Арфами, арфами...» П. Тичини

Г) «Солодкий світ!..» М. Рильського

Д) «Я... » В. Симоненка

21. Яскравий представник постмодерної прози, патріарх Бу-Ба-Бу —

А) В. Слапчук

Б) В. Шевчук

В) Д. Павличко

Г) Ю. Андрухович

Д) М. Вінграновський

*22.У творі «Князь Єремія Вишневецький» І. Нечуй-Левицький поста­вив завдання показати

А) злиденне життя кріпаків

Б) свавілля російського царату

В) важливість освіти для народу

Г) появу відступника, перевертня

Д) захист прав творчої інтелігенції

*23.Темі емансипації жінки присвячено твір

А) «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького

Б) «Valse melancholique» О. Кобилянської

В) «Марія» В. Стефаника

Г) «На камені» М. Коцюбинського

Д) «Дзвоник» Б. Грінченка

*24.Павло Тичина оспівує духовне й національне піднесення народу під час проголошення незалежності України у творі

А) «Золотий гомін»

Б) «Скорбна мати»

В) «Арфами, арфами...»

Г) «Одчиняйте двері...»

Д) «Пам’яті тридцяти»

 

ВАРІАНТ 12

 

Завдання 1-24 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її.

1. Прочитайте уривок із повісті «Кайдашева сім’я».

Це - голос наш.

Це - пісня.

Це - душа.

ВАРІАНТ 13

 

Завдання 1-24 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її.

1. Прочитайте уривок із твору.

Веселі сині, як небо, очі світились привітно й ласкаво. Тонкі бро­ви, русяві дрібні кучері на голові, тонкий ніс, рум’яні губи - все по­дихало молодою парубочою красою.

Так розповідає про себе

А) Левко («Місто» В. Підмогильного)

Б) Мина («Мина Мазайло» М. Куліша)

В) Мартин («Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого)

Г) дід Захарко («Зачарована Десна»О. Довженка)

Д) Мирін Ґудзь («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного)

21. Гуманне, бережливе ставлення до природи, засудження браконьєр­ства — тема творів

А) Гр. Тютюнника

Б М. Куліша
В Остапа Вишні
Г Ю. Яновського
Д Миколи Хвильового

*22. У творі «Сава Чалий» І. Карпенка-Карого події відбуваються в

Часи

А Хмельниччини
Б Коліївщини
В війни на Кавказі
Г гайдамацького руху
Д Руїни після смерті Б. Хмельницького

*23. Хоче вмерти за Месію, щоб довести, що люди гідні тієї жертви, яку

Лячні довжаться тіні,

Дзвонять німби ікон,

І росте голосіння
З-за соснових ослон.

ВАРІАНТ 14

 

Завдання 1-24 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її.

1.Прочитайте уривок із твору.

І я здавлюю голову.

Це роздуми

А) доктора Тагабата

Б) дегенерата

В) інсургента

Г) Андрюші

Д) безіменного чекіста

17. Вітаїстичні мотиви, заклик цінувати кожну мить життя — головний мотив твору

А) «Я...» В. Симоненка

Б) «Чари ночі» Олександра Олеся

В) «Балада про соняшник» І. Драча

Г) «О земле втрачена, явися...» В. Стуса

Д) «І ти колись боролась, мов Ізаїль...» Лесі Українки

18. Купріян Хуторний, Христя, Ернст фон Крауз — це персонажі твору

А) «Місто» В. Підмогильного

Б) «Дім на горі» В. Шевчука

Г) «Україна в огні» О. Довженка

Д) «Я (Романтика)» Миколи Хвильового

19. Міфопоетичне зображення християнського таїнства народження Спасителя — тема твору

А) «Вчись у природи творчого спокою...» Є. Плужника

Б) «Contra spem spero!» Лесі Українки

В) «Арфами, арфами...» П. Тичини

Г) «Два кольори» Д. Павличка

Д) «Різдво» Б.-І. Антонича

20. Зображення паралельного навчання мови як засіб творення коміч­ного вводить у твір

А) «Місто» В. Підмогильний

Б) «Мина Мазайло» М. Куліш

В) «В житах» Г. Косинка

Г) «Зачарована Десна» О. Довженко

Д) «Три зозулі з поклоном» Гр. Тютюнник

21. Прочитайте уривок із твору «Маруся Чурай» Л. Костенко.

Так характеризує авторка

А) Мартина Пушкаря

Б) Федора Вишняка

В) Гриця Бобренка

Г) Гордія Чурая

Д) Івана Іскру

*22. Степан, герой твору «Бояриня» Лесі Українки

А) допомагає Україні і визволяє з неволі побратимів

Б) бере участь у повстанні, допомагає зброєю і грошима

В) не приховує своїх стосунків із посланцями з України

Г) не виконує своїх обов’язків перед Україною, бо боїться царя

Д) докладає неймовірних зусиль, щоб повернутися в Україну

*23. Прочитайте уривок із твору.

Ви постерегли мою страшну думку, ви одігріли порадою теплою моє серце задубле, ви визвали благодійні сльози; ви показали мені нову путь, яка може загоїти врази... і я припала з захватом до ніг нового бога...

У цих словах звертається

А) Зося Курчинська до Сави Чалого («Сава Чалий» І. Карпенка-Ка- рого)

Б) Марія Лучицька до Жалівницького («Талан» М. Старицького)

В) Мавка до Лукаша («Лісова пісня» Лесі Українки)

 

Г) Анна до Михайла («Украдене щастя» І. Франка)

Д) Уля до Мокія («Мина Мазайло» М. Куліша)

*24. До «київської школи» поетів належали

А) М. Семенко, В. Поліщук

Б) Є. Маланюк, О. Теліга

В) М. Воробйов, В. Кордун

Г) І. Драч, Д. Павличко

Д) М. Зеров, М. Рильський

 

ВАРІАНТ 15

 

Завдання 1-24 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її.

1. «Лірична драма» — такий підзаголовок має збірка

А) «Зів’яле листя» І. Франка

Б) «Сонячні кларнети» П. Тичини

В) «На крилах пісень» Лесі Українки

Г) «Проміння землі» Л. Костенко

2. У творі «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького бійка за мотовило закінчилася тим, що

А) Мотря таки забрала мотовило в Кайдашихи

Б) Карпо, захищаючи Мотрю, підняв руку на батька

В) Омелько поламав старе мотовило і вигнав їх з хати

Г) Мотря і Кайдашиха помирились і перепросили одна одну

3. «Вірним вартовим революції» називає Микола Хвильовий героя твору «Я (Романтика)»

А) доктора Тагабата

Б) Андрюшу

В) дегенерата

Г) героя «Я»

4. Максима Ґудзя в селі Піски називали

А) іудеєм

Б) турком

В) султаном

Г) махамедом

5. Прочитайте уривок із твору.

Діло шість місяців в герольдії, не сьогодня-завтра утвердять в дворянстві, а я дочку віддам за мужика!.. Що ж то я, з глузду з'їхав, чи як?

Так переконує свою дружину

А) Максим Ґудзь («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного)

Б) Омелько Кайдаш («Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького)

В) Мартин Боруля («Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого)

Г) Мина («Мина Мазайло» М. Куліша)

Д) Івоніка («Земля» О. Кобилянської)

6. Основна думка прологу до твору «Мойсей» І. Франка — це

А) віра у воскресіння українців як державної нації

Б) уславлення козацького минулого українського народу

В) засудження рабського духу єврейського народу

Г) уславлення Мойсея як лідера і проводиря народу

Д) засудження зрадників і псевдо патріотів

7. Встановив камінного хреста на горбі перед своїм від’їздом з Украї­ни герой твору

А) Іван Вареник («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного)

Б) Іван Палійчук («Тіні забутих предків» М. Коцюбинського)

В) Омелько Кайдаш («Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького)

Г)Іван Дідух («Камінний хрест» В. Стефаника)

Д) Івоніка Федорчук («Земля» О. Кобилянської)

8. Душевні страждання дівчини-сироти, покинутої сім’єю, зневаженою людьми, — тема твору

А «Дитинство» («Вершники») Ю. Яновського

Б «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського

В «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького

Г «Камінний хрест» В. Стефаника

Д «Каторжна» Б. Грінченка

9. У творі «Лісова пісня» Лесі Українки з Мавкою відбувається метаморфоза: вона перетворюється на

А) русалку

Б) тополю

В) зозулю

Г) вербу

Д) березу

10. Прочитайте уривок із твору.

П. Тичини.

Піди збуди, цілуй їй очі,

Кохана спить...

Ю. Яновського.

...Рід у державу вростає, в закон та обмеження, а ми анархію не­семо на плечах, нащо нам рід, коли не треба держави, не треба ро­дини, а вільне співжиття?

Такі політичні переконання захищає

А) анархіст Андрій

Б) махновець Панас

В) петлюрівець Оверко

Г) махновець Сашко

Д) більшовик Іван

14. У творі «Зачарована Десна» О. Довженка основним композиційним засобом для висловлення вражень про дитинство є

А) пролог

Б) епілог

В) спогад

Г) вставне оповідання

Д) опис процесу праці

15. Несподівана зустріч, що пробудила почуття ліричного героя на схи­лі літ, — тема твору

А) «Гімн» І. Франка

Б) «О земле втрачена, явися...» В. Стуса

В) «Ви знаєте, як липа шелестить...» П. Тичини

Г) «Ніч... а човен - як срібний птах!..» Є. Плужника

Д) «Сеньйорито акаціє, добрий вечір...» М. Вінграновського

16. Псевдонім Григорій Косинка мав митець

А) М. Зеров

Б) Г. Стрілець

В) П. Губенко

Г) Є. Плужник

Д) М. Семенко

17. Прочитайте уривок із твору.

Влітку 1658 року Полтава згоріла дощенту. Горіли солом’яні стріхи над Ворсклою. Плавились бані дерев’яних церков. Вітер був сильний. Полум’я гуготіло. І довго ще літав над руїнами магістра­ту легенький попіл спалених паперів...

Так починається твір

А) «Диво» П. Загребельного

Б) «Момент» В. Винниченка
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 387; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.24.209 (0.148 с.)