ТОП 10:

Приготування розчину метилового оранжевого1. Зважте 0,05 г барвника (метилоранжу).

2. Розчиніть наважку в 100 мл води.

3. Застосуйте індикатор у кількості 3-4 краплі на 25 мл тит­рованого розчину.

 

АЛГОРИТМ № 25

Приготування розчину метилового червоного

1. Зважте 0,2г барвника (метилового червоного).

2. Розчиніть наважку в суміші (60 мл етилового спирту і 40 мл води).

3. Застосуйте індикатор у кількості 1-3 краплі на 25 мл тит­рованого розчину.

 

АЛГОРИТМ № 26

Приготування розчину фенолфталеїну

1. Зважте 0,1г барвника (фенолфталеїну).

2. Розчиніть наважку в суміші (70 мл етанолу і 30 мл води).

3. Застосуйте індикатор у кількості 2 краплі на 25 мл титрова­ного розчину.

 

 

Питання для самоконтролю

1. Що таке індикатор?

2. У якому методі визначення застосовують індикатори?

3. Які є види індикаторів?

4. Як приготувати індикатори згідно з Державною фармако­пеєю?

 

 

Лабораторна справа Практична робота 10.

Тема: МІКРОСКОП ТА ТЕХНІКА МІКРОСКОПУВАННЯ

Матеріальне забезпечення

Мікроскопи біологічні МБІ-3, МБР-1, бінокулярні БМ-56, сте­реоскопічні МБС-1.

Навчальна мета

Знати

1. Будову мікроскопа.

2. Призначення мікроскопа.

3. Вимоги до препарату для мікроскопічного дослідження.

Уміти

1. Приготувати нативні препарати.

2. Проводити аналіз мікроскопічним методом.

План проведення заняття

1. Вивчення будови мікроскопа.

2. Техніка мікроскопування.

Теоретичні відомості

Мікроскоп - оптичний прилад, призначений для розгляду об'єктів, невидимих неозброєним оком.

Такими об'єктами можуть бути мікроорганізми, тканини та окремі клітини, кристали солей та ін. Для мікроскопічного дослї- дження з них виготовляють препарати. Матеріали подрібнюють, просвічують, забарвлюють, кладуть у розчинні рідини, роблять мазки на предметних скельцях.

Для дослідження в галузі медицини, біології, мікробіології, як правило, використовують біологічні мікроскопи типу МБІ-3, МБР- 1, а також бінокулярний (БМ-56), стереоскопічний (МБС-І)та ін.

Принцип роботи різних типів мікроскопів однаковий.

Будова мікроскопа

Мікроскоп складається з оптичної і механічної частин (мал. 18).

Мал. 18. Будова мікроскопа:

а - вигляд збоку; б - вигляд спереду. 1 - черевик; 2 - коробка мікромеханізму; 3 - мікрогвинт; 4 - тубусотримач; 5 - механізм для грубої подачі тубуса; 6 - макрогвинт; 7 - головка з гніздом; 8-револьверна система; 9 - тубус; 10 - предметний столик; 11 - гвинт; 12 - клема; 13 - оправа конденсора; 14 - кронштейн; 15 - гвинт; 16 - вилка дзер­кала; 17 - дзеркало; 18 - конденсор; 19 - об'єктив; 20 - окуляр

Механічна частина складається зі штатива, коробки з мікро- механізмом, макромеханічного гвинта, тубусотримача, револьвер­ної системи, предметного столика, гвинта та оправи конденсора, вилки для дзеркала. Ці деталі потрібні для зміцнення і пересуван­ня оптичних частин мікроскопа.

Штатив є опорою всіх складових частин мікроскопа. Основа його - черевик підковоподібної форми (1), що надає мікроскопу стійкості. На ньому монтується коробка мікромеханізму (2), яка являє собою систему зубчастих коліс, що приводиться в дію пово­ротом мікрогвинта (3). Мікромеханізм потрібен для точного фоку­сування зображення, що дає змогу розглядати деталі. До коробки мікромеханізму кріпиться тубусотримач (4), який фіксує в певно­му положенні оптичні частини мікроскопа. У нижній його частині розміщений механізм для грубої подачі тубуса (5) за допомогою макрогвинтів (б), розміщених з обох сторін тубусотримача. Тубу­сотримач переміщується в межах 5-10 мм, встановлюючи фокусні відстані для об'єктивів з різним збільшенням.

Тубусотримач (4) мікроскопа типу МБІ має форму дуги. У верхній частині його розміщена головка з гніздом (7) для кріплен­ня до тубуса револьверної системи (5). Тубус фіксується в гнізді за допомогою гвинта, послабивши який, легко повернути тубус пра­воруч і ліворуч. Тубус (0) закріплений похило, що створює кращі умови для роботи. Револьвер має чотири отвори з різьбою для за­гвинчування об'єктивів. Сферична його частина повертається, що дозволяє швидко замінити один об'єктив на інший. Предметний столик мікроскопа (10) призначений для розміщення і закріплен­ня на ньому досліджуваного препарата. Він знаходиться над короб­кою мікромеханізму - під револьвером і тубусом. Верхня частина предметного столика може повертатися за допомогою двох невели­ких гвинтів (11), що знаходяться праворуч і ліворуч, та пружини, прихованої в передній частині столика. Це дає можливість пере­міщувати препарат відносно об'єктива в межах 8 мм і переводити частину, що цікавить досліджувача, в центр поля зору. Всередині предметного столика є круглий наскрізний отвір, через який про­ходять промені світла, що освітлюють препарат. У верхній частині столика зроблено декілька малих отворів. Два з них потрібні для встановлення клем (12) -металевих пружинних пластинок, при­значених для закріплення препарата на предметному столику. В інших отворах можна закріпити препаратоводій, за допомогою якого переміщують препарат на точно визначену відстань право­руч, ліворуч і вниз.

Оправа (гільза) конденсора (18) закріплена на кронштейні (14), розміщеному на коробці мікромеханізму під предметним столиком Невеликий гвинт утримує конденсор у гільзі. За допомогою гвин­та (15) конденсор можна переміщувати вгору і вниз на 20 мм. Під гільзою конденсора кріпиться вилка дзеркала (16).

Оптична частина складається з освітлювальної та збільшуваль­ної систем.

Освітлювальна система включає в себе дзеркало (17) і конден­сор (18) з діафрагмою.

Дзеркало мікроскопа направляє світло на об'єкт. Воно має дві відображальні поверхні: з одного боку плоску, а з іншого - увіг­нуту. Увігнуте дзеркало використовується під час роботи з штуч­ним освітленням і об'єктивами малих збільшень. При природньо- му освітленні краще використовувати плоску поверхню дзеркала.

Дзеркало обертається на півкруглій вилці, яка повертається справа наліво, тому воно може переміщуватись у двох взаємно пер­пендикулярних напрямках, що дозволяє збільшувати освітлення.

Конденсор зосереджує промені світла, відображені дзеркалом на препараті. Конденсор складається з двох розгвинчуваних час­тин. Верхня частина, конусоподібна, вміщує одну або декілька лінз, верхня з яких повернута до отвору в предметному склі мікро­скопа. Нижня частина, циліндрична, має одну лінзу. В її оправу вмонтована діафрагма, яка складається з окремих зігнутих мета­левих пластинок. Пластинки зміщуються, накладаються одна на одну завдяки руху з'єднаної з ними ручки. При цьому отвір діа­фрагми звужується або розширюється. Ступенем розкриття діафрагми регулюється світосила конденсора. При звуженні отвору діафрагми через конденсор проходять тільки промені, близькі до центра, чим досягається велика чіткість зображення. На конден­сорі знизу є рухома оправа (рамка) для світлофільтра.

Світлофільтр матового або синього скла використовують для пом'якшення дуже яскравого світла.

Збільшувальна частина створює збільшувальне зворотнє і уявне зображення об'єкта. Вона складається з окуляра, встанов­леного в тубус, та об'єктива.

Об'єктив направлений на досліджуваний об'єкт (звідси і його назва). Він являє собою коротку металеву трубку, в якій монтується система лінз. Мікроскопи типу МБІ оснащені трьома об'єктивами х 8, х40 і х90 (19), які дають відповідно мале, середнє і велике збіль­шення. Під об'єктивом х90 розглядають найменші об'єкти.

Об'єктиви вкручені в рухомий револьвер, поворотом якого один об'єктив легко замінити на інший. Це важливо, оскільки інколи деталь, помітну при малому збільшенні об'єкта, необхідно вивчи­ти при великому збільшенні. Об'єктиви повинні бути централізо­вані, точка препарату, яка встановлена в центрі поля зору при слаб­кому об'єктиві, повинна залишатись у полі зору і сильнішого об'єк­тива. Для цього лінзи монтують так, щоб оптична вісь кожного об'єктива збігалася з оптичною віссю тубуса.

У верхній частині тубуса є окуляр (20), який складається з двох лінз, вставлених у металеву оправу. В окуляр спрямоване око до­слідника. Для біологічних мікроскопів використовують окуляри із збільшенням у 7, 10 і 15 разів. На кожному об'єктиві і окулярі вигравіювана цифра, яка вказує збільшення.

Таким чином, найменше збільшення мікроскопів типу МБІ в 56 разів (8 - збільшення об'єктива, помножене на 7 - збільшен­ня окуляра), а найбільше - в 1350 (90x15). Око дослідника, мов продовжуючи оптичну систему мікроскопа, переломлює промені, які вийшли з окуляра, і будує збільшене зображення об'єкта на сітківці ока.

У мікроскопі типу МБІ, де тубус розміщений під кутом 45° до об'єктива, є доповнююча призма, яка змінює хід променів і спря­мовує їх в окуляр.

Лінзи мікроскопа, які збільшують об'єкт, породжують і від'єм­ні явища, які заважають дослідженню. Бокові промені, які пада­ють на краї лінзи, заломлюються найбільше і роблять зображення об'єкта розмитим, нечітким. Це явище називається сферичною абе­рацією. Крім цього, білий промінь світла, проходячи через лінзу, розкладається, тому зображення об'єкта бачимо в обрамленні ве­селки. Це явище називається хроматичною аберацією. Для усунен­ня цих явищ в об'єктивах мікроскопа монтують цілу систему ви­правних лінз.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.232.51.240 (0.008 с.)