ІІІ. Чи розчиняється хлорид свинця у гарячій воді?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІІІ. Чи розчиняється хлорид свинця у гарячій воді?ІV. Які реагенти використовуються для відкриття нітрат - іона?

6. Хлорна вода.

7. Хлорид барія при рН = 7-9.

8. Нітрат срібла в 2М азотній кислоті.

9. Дифеніламін.

10. Йодид калія в кислому середовищі.

V. Написати в іонному вигляді рівняння реакції розчину сульфіда марганця в розбавленій азотній кислоті. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 5. 2. 11. 3. 23. 4. 25. 5. 27.

VІ. Який із перелічених реагентів дозволяє відділити іон барія від іона кальція?

1. Карбонат амонія.

2. Оксалат амонія.

3. Біхромат калія.

4. Сульфід амонія.

5. Гідрофосфат натрія.

VІІ. Які аніони заважають знаходженню йодид - іона реакцією з хлорною водою?

1. Нітрат. 2. Сульфіт. 3. Карбонат. 4. Хлорид. 5. Бромід.

VІІІ. Які аніони в аналізуємому розчині не можуть бути присутні, якщо рН розчину ≤ 2?

1. Карбонат. 2. Сульфат. 3. Сульфіт. 4. Нітрат. 5. Хлорид.

ІХ. Аналізу піддали безбарвну кристалічну сіль, розчинну у воді. При цьому :

а) групові реагенти на V, IV, ІІІ і ІI анлітичні групи катіонів в потрібних умовах осадів не дали;

б) при дії реактива Несслера і дигідроантимоната калія осадів не спостерігали;

в) при знаходженні аніону при додаванні нітрата срібла в присутності 2М азотної кислоти випав білий осад; при додаванні хлорної води і бензола ніякого ефекта не спостерігали.

Яку з наведених далі солей піддавали аналізу?

1. Хлорид калія.

2. Хлорид натрія.

3. Йодид калія.

4. Йодид натрія.

5. Хлорид магнія.

Х. З окремими порціями аналізуємого на вміст аніонів розчину провели наступні проби:

а) досліджуваний розчин знебарвлював перманганат калія в кислому середовищі, але не знебарвлював в лужному;

б) до підкисленого розчину додали розчин хлорида барія, осаду не спостерігали;

в) додали розчин нітрата срібла в 2М азотній кислоті, з'явився осад білого кольору.

Які з наведених далі аніонів могли бути присутніми в розчині?

6. Нітрит і йодид.

7. Нітрит і хлорид.

8. Йодид і хлорид.

9. Сульфіт і хлорид.

10. Йодид, нітрит і сульфат.

 

 

Білет № 9

І. Напишіть рівняння реакції взаємодії іона барія з біхромат - іоном. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 4. 2. 5. 3. 7. 4. 8. 5. 10.

ІІ. Який реагент дозволяє знайти залізо (ІІІ) в суміші катіонів п'яти груп?

7. Гідрофосфат натрія.

8. Гексацианоферат (ІІ) калія.

9. Гексацианоферат (ІІІ) калія.

10. Диметилгліоксим. 5. Роданід амонія.

ІІІ. Які з перелічених іонів осаджуються, якщо суміш обробити розчином хлорида барія в нейтральному середовищі.

1. Нітрит. 2. Сульфіт. 3. Сульфат. 4. Йодид. 5. Хлорид.

ІV. Які з перелічиних реагентів використовуються для виявлення хлорид - іона?

6. Хлорид барія в нейтральному середовищі.

7. Нітрат срібла в 2М азотній кислоті.

8. Хлорна вода і бензол.

9. Перманганат калія і сірчана кислота.

10. Біхромат калія і сірчана кислота.

V. Чи заважають катіони І аналітичної групи виявленню один одного?

6. Будь - який катіон можна виявити в присутності всіх інших катіонів.

7. Виявленню катіона натрія заважає катіон магнія.

8. Виявленню катіона амонія заважають іони калія та натрія.

9. Виявленню іона магнія заважають іони калія та натрія.

10. Виявленню іонів калія та натрія заважає іон амонія.

VІ. Який з наведених реактивів дозволяє виявити фосфат - іон в присутності сульфіт - іона?

6. Хлорид барія в кислому середовищі.

7. Нітрат срібла в кислому середовищі.

8. Молібденова рідина в присутності окисника.

9. Нітрат свинця.

10. Ні один з наведених реактивів.

VІІ. Які реактиви дозволяють відділити залізо (ІІІ) від міді (ІІ)?

2. Гідроксид амонія.

3. Сульфід амонія.

4. Карбонат амонія.

5. Сірководень в кислому середовищі.

6. Сульфід натрія.

VІІІ. Чи можна розділити йодид - і хлорид - іони?

6. Неможна, оскільки вони відносяться до одної аналітичної групи.

7. Можна, дією нітрата срібла в присутності азотної кислоти. При цьому йодид срібла залишається в осаді, а хлорид срібла розчиняється.

8. Можна, дією гідроксида амонія на передчасно осаджені хлорид і йодид срібла. При цьому йодид срібла залишається в осаді, а хлорид срібла розчиняється.

9. Можна, дією хлорида барія. При цьому осяде тільки йодид барія.

10. Неможна, так як хімічні властивості їх сполук однакові.

ІХ. З окремими порціями аналізуємого на вміст аніонів розчину проведені наступні досліди :

а) додали рочин хлорида барія в нейтральному середовищі; випав білий осад, який не розчинявся в соляній кислоті; б) додали розчин нітрата срібла в 2М азотній кислоті; осаду не спостерігали; в) подіяли дифеніламіном, спостерігали забарвлення в синій колір; г) подіяли йодидом калія в кислому середовищі; реакція була негативною. Які аніони могли бути присутні у розчині?

2. Сульфат і нітрат.

3. Сульфіт і нітрит.

4. Хлорид і сульфіт.

5. Нітрат і сульфіт.

6. Сульфат і нітрит.

Х. Аналізували безбарвну кристалічну сіль, розчинну у воді. При цьому :

а) групові реагенти на V, IV, ІІІ аналітичних групи катіонів в потрібних умовах осадів недали; б) при дії біхромата калія і ацетата натрія виділився жовтий осад; в) в процесі відкриття аніона при додаванні нітрата срібла в середовищі 2м азотної кислоти з'явився осад білого кольору. Яку сіль аналізували?

1. Хлорид барія. 2. Хлорид кальція. 3. Хлорид калія. 4. Хлорид магнія. 5. Йодид калія.

 

Білет № 10

І. Напишіть в іонному вигляді рівняння реакції знаходження іона калія за допомогою гексанітрокобальтата натрія. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 5. 2. 4. 3. 6. 4. 8. 5. 10.

ІІ. Які характерні особливості сульфідів катіонів ІІІ аналітичної групи?

1. Усі сульфіди розчинні у воді.

2. Усі сульфіди не розчинні у воді.

3. Усі сульфіди розчиняються в розбавлених мінеральних кислотах.

4. Сульфіди не розчиняютьяс в кислотах.

5. Сульфіди розчиняються в кислотах - окисниках.

ІІІ. Чи забарвлений водний розчин нітрата кобальта?

ІV. Чим відрізняється осад сульфата барія від інших солей барія аніонів І аналітичної групи?

6. Осад сульфата барія не розчиняється в кислотах.

7. Осад сульфата барія не розчиняється у воді.

8. Утворюються змішані кристали з перманганатом калія.

9. Немає ніяких відмінностей.

10. Осад сульфата барія відрізняється за кольором.

V. Напишіть в молекулярному вигляді ріняння реакції розчинення сульфіда нікеля в азотній кислоті. Чому дорівнює сума коефіцієнтв рівняння?

1. 5. 2. 11. 3. 23. 4. 13. 5. 20.

VІ. Чи можна повністю осадити ІV аналітичну групу катіонів дією сірководня в лужному чи кислому середовищі (рН = 0,5)?

1. Можна осадити сірководнем в лужному середовищі, так як сірководень - груповий реагент ІV аналітичної групи і при цьому утворюються сульфіди катіонів.

2. Неможна осадити сірководнем в кислому середовищі, оскільки сульфіди катіонів ІV аналітичної групи розчинні в мінеральних кислотах.

3. Неможна зовсім осадити сірководнем, оскільки сульфіди катіонів ІV аналітичної групи розчинні у воді.

4. Неможна осадити сірководнем в лужному середовищі, оскільки катіони підгрупи миш'яка утворюють при цьому розчинні тіосолі.

5. Можна осадити сірководнем в кислому середовищі тому,що сульфіди катіонів ІV аналітичної групи не розчиняються в розведених мінеральних кислотах.

VІІ. Яких умов необхідно дотримуватись при відкритті фосфат - іона молібденовою рідиною?

7. Реагент додавати в надлишку.

8. Додати твердий нітрат амонія.

9. Додати азотну кислоту.

10. Нагріти розчин.

11. Провести реакцію в холодному розчині.

12. Спочатку окислити відновники.

VІІІ. Які операції здійснюються на початку аналіза солі хлорида калія?

6. Сіль розчиняють у воді.

7. Сіль розчиняють в соляній кислоті.

8. Проводять знаходження іона амонія.

9. Проводять знаходження ІІ-V аналітичних груп груповими реагентами, а потім переходять до аналізу І групи.

10. Відразу ж досліджують розчин на присутність катіонів І аналітичної групи.

ІХ. При додаванні сульфіда амонія до розчину солі в лужному середовищі випав чорний осад. Надлишок роданіда амонія викликає появу синього забарвлення. Сіль якого ктіона знаходилась у розчині?

1. Cu2+. 2. Ca2+. 3. Fe2+. 4. Fe3+. 5. Bi3+.

Х. Водний розчин досліджуваної солі виявився нейтральним. Додавання карбоната натрія не призвело до утворення осаду. Яку сіль аналізували?

1. Карбонат калія.

2. Сульфат натрія.

3. Сульфат амонія.

4. Сульфат магнія.

5. Хлорид магнія.

 

Білет № 11.

І. Чи можна розділити І та ІІ аналітичні групи катіонів? Якщо так, та який при цьому необхідний реагент?

6. Карбонат амонія при рН = 9,2.

7. Групи розділити не можна.

8. Карбонат амонія при рН = 0,5.

9. Сульфід амонія при рН = 9,2.

10. Соляна кислота.

ІІ. Напишіть в іонному вигляді реакцію знаходження міді (ІІ) гексацианофератом (ІІ) калія. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 3. 2. 4. 3. 6. 4. 8. 5. 5.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.242.204 (0.013 с.)