І. Який із перелічених регентів використовують для виявлення кальцію після відділення заважаючих іонів? Чому? Написати рівняння реакцій.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

І. Який із перелічених регентів використовують для виявлення кальцію після відділення заважаючих іонів? Чому? Написати рівняння реакцій.1. Оксалат амонію.

2. Гідроксид амонію.

3. Сульфатна кислота.

4. Біхромат калію.

5. Диметилгліоксим.

ІІ. Які із названих катіонів можуть утворювати комплексні сполуки? Написати рівняння реакцій.

1. Натрій.

2. Барій.

3. Ферум(ІІІ).

4. Нікель.

5. Купрум(ІІ).

ІІІ. Напишіть в іонному вигляді рівняння реакції розчинення карбоната кальцію в оцтовій кислоті. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 7. 2. 8. 3. 9. 4. 6. 5. 5.

ІV. Чи розчинний у воді сульфат мангану?1. Так. 2. Ні.

V. Які аніони випадають в осад при дії нітрата аргентуму в нейтральному розчині? Написати рівняння реакцій.

1. Нітрат. 2. Хлорид. 3. Нітрит. 4. Карбонат. 5. Фосфат.

VІ. Як і в якій послідовності відкривають катіон в солі нітрата магнію? Написати рівняння реакцій.

1. Сіль розчиняють у воді.

2. Сіль розчиняють в кислоті.

3. Додають гідрофосфат натрія і амонійну буферну суміш.

4. Додають гідрофосфат натрія і хлоридну кислоту.

5. Діють груповими реагентами на VІ-ІІ аналітичні групи катіонів.

6. Додають реакив Несслера.

VІІ. Який із запропонованих реагентів дозволяє розділити іони барію і плюмбуму? Чому? Написати рівняння реакцій.

1. Біхромат калію.

2. Сульфатна кислота.

3. Хлоридна кислота.

4. Карбонат амонію.

VІІІ. При аналізі суміші аніонів був проведений ряд операцій з окремими порціями розчину. Отримані наступні результати:

а) при підкисленні розчину виділився газ із запахом сірки, що горить;

б) газ, що виділявся пропустили через вапнякову воду, яка ставала каламутною;

в) газ, що виділявся знебарвлював йодокрахмальний розчин;

г) при підкисленні розчину в присутності пероксида водню виділився газ, що викликав помутніння вапнякової води.

Які з наведених далі аніонів знаходились у розчині? Чому? Написати рівняння реакцій.

1. Карбонат і нітрат.

2. Карбонат і сульфат.

3. Сульфіт і нітрит.

4. Карбонат і нітрит.

5. Сульфіт і карбонат.

ІХ. З окремими порціями аналізованого на вміст аніонів розчину проведені наступні досліди :

а) додали рочин хлорида барію в нейтральному середовищі; випав білий осад, який не розчинявся в хлоридній кислоті; б) додали розчин нітрата аргентуму в 2 М нітратній кислоті; осаду не спостерігали; в) подіяли дифеніламіном, спостерігали синє забарвлення; г) подіяли йодидом калію в кислому середовищі, реакція була ативною. Які аніони могли бути присутні у розчині? Чому? Написати рівняння реакцій.

1. Сульфат і нітрат. 2. Сульфіт і нітрит. 3. Хлорид і сульфіт. 4. Нітрат і сульфіт.

5. Сульфат і нітрит.

Х. Які реактиви потрібні для відкриття іонів кадмію у досліджуваному розчині? Чому? Написати рівняння реакцій.

1. NH4OH 2. NaOH 3. H2S 4. NH4SCN 5. K3Fe(CN)6

 

Білет № 20

І. Які із перелічених реагентів можуть бути використані для виявлення купруму (ІІ)?

1. Тіомочевина.

2. Гексацианоферат(ІІІ) калію.

3. Гексацианоферат(ІІ) калію.

4. Гідроксид амонію.

5. Диметилгліоксим.

ІІ. Чи розчинний у воді гідроксид купруму (ІІ)?1. Так. 2. Ні.

ІІІ. Напишіть рівняння реакції між іонами барію і фосфату. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 3. 2. 6. 3. 4. 4. 5. 5. 8.

ІV. Які реактиви можуть бути використані для виявлення нітрат-іонів? Написати рівняння реакцій.

1. Дифеніламін.

2. Диметилгліоксим.

3. Солі аргентуму.

4. Йодид калія та сульфатна кислота.

5. Хлорна вода.

VІІ. Для виявлення хлорид - іону спочатку осаджують його іонами аргентуму, а потім утворений хлорид аргентуму розчиняють в аміаку. Напишіть в іонному вигляді реакцію руйнування аміакату аргентуму (в присутності хлорид - іонів) кислотою. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 7. 2. 5. 3. 10. 4. 4. 5. 9.

VІІІ. Які і в якій послідовності проводяться операції для аналізу солі нітрат амонію? Написати рівняння реакцій.

ІХ. При аналізі суміші аніонів отримані наступні результати:

1. При дії хлорида барію виділився білий осад, розчинний в кислоті.

2. Додавання нітрату срібла викликало утворення жовтого осаду, розчинного в нітратній кислоті.

3. Додавання хлорної води не викликало ніяких змін.

4. В присутності йодида калію і сульфатної кислоти ніяких ефектів не спостерігалось.

5. При додаванні дифеніламіну з'явилась інтенсивна синь.

Які аніони були присутні у розчині? Чому? Написати рівняння реакцій.

1. Сульфат і хлорид.

2. Фосфат і нітрат.

3. Йодид і нітрит.

4. Йодид і нітрат.

5. Фосфат і йодид.

X.Який реактив є груповим для двох аналітичних груп? Чому? Написати рівняння реакцій.

1. BaCl2 2. NH4OH 3. HCl 4. NaOH 5. AgNO3

 

 

 

Білет № 1 сірко-воднева схема

І. Який із вказаних реагентів використовується для виявлення іона нікеля?

6. Вісмутат натрія в кислому середовищі.

7. Роданід амонію.

8. Диметилгліоксим.

9. Гексацианоферрат (ІІ) калія.

10. Гексацианоферрат (ІІІ) калія.

ІІ. Які з перелічених реагентів і при яких умовах використовують для розподілу ІІ та ІІІ аналітичних груп катіонів?

6. Сірководень при рН = 0,5.

7. Сірководень при рН = 9,2.

8. Сульфід амонію при рН = 9,2.

9. Ці групи не можна розділити, оскільки вони осаджуються разом.

10. Карбонат амонію при рН = 9,2

ІІІ. Які з наведених реагентів використовуються для виявлення сульфіт іону?

6. Дифеніламін.

7. Хлорид барію в кислому середовищі.

8. Нітрат срібла в 2М розчині азотної кислоти.

9. Йодокрахмальний розчин.

10. Розчин перманганата калію в кислому середовищі.

ІV. Які з перелічених аніонів осаджуються, якщо суміш обробити розчином нітрату срібла в присутності 2М азотної кислоти?

1. Нітрат. 2. Хлорид. 3. Йодид.

4. Сульфат. 5. Карбонат.

V. Дією яких реагентів можна розділити іони барія і магнія?

6. Na2CO3.

7. (NH4)2CO3 в присутності NH4OH i NH4Cl.

8. Na2HPO4.

9. Na2HPO4 в присутності NH4OH i NH4HCl.

10. K2Cr2O7.

VI. Які іони заважають виявленню карбонат - іона реакцією помутніння вапнякової чи баритової води?

1. Йодид. 2. Сульфіт. 3. Сульфат.

4. Фосфат. 5. Нітрит.

VIІ. Напишіть в іонному вигляді рівняння реакції взаємодії йодид - іона з хлорною водою. Знайдіть суму коефіцієнтів.

1. 6. 2. 4. 3. 8. 4. 10. 5. 12.

VIІІ. Отримали осади сульфідів нікеля і марганця (ІІ). Який із перелічених реагентів може розчинити сульфід марганця, залишивши в осаді нікель?

1. Соляна кислота.

2. Азотна кислота.

3. Суміш соляної та азотної кислот.

4. Гідроксид амонію.

5. Соляна кислота в присутності пероксида водню.

ІХ. Аналізу піддавали кристалічну сіль, розчинну у воді. При цьому :

а) соляна кислота і сірководень в потрібних умовах не дали осаду. При дії сульфіда амонія в присутності амонійно буферної суміші випав осад тілесного кольору;

б) в процесі відкриття аніону при додаванні нітрата срібла в середовищі 2М азотної кислоти з'явився білий осад;

в) реакція з хлорною водою була негативна.

Яку сіль піддавали аналізу?

1. Йодид марганцю.

2. Хлорид марганцю.

3. Хлорид нікелю.

4. Нітрат кобальту.

5. Сульфіт марганцю.

Х. При дії карбоната амонія у лужному середовищі на розчин солі металу випав білий осад. При дії соляної кислоти на цей же розчин виділився білий осад, розчинний в гарячій воді. Додавання біхромата калія призвело до утворення осаду, розчинного у лузі. Який катіон знаходиться у розчині?

1. Барій. 2. Магній. 3. Свинець.

4. Кальцій. 5. Срібло.

 

 

Білет № 2

І. Який із перелічених катіонів заважає знаходженню кобальта (ІІ) роданідом амонія?

1. Барій. 2. Кальцій. 3. Залізо (ІІІ).

4. Залізо (ІІ). 5. Нікель.

ІІ. Чи розчинний у воді сульфат барія?

ІІІ. Який із наведених реактивів дозволяє відкрити фосфат - іон?

6. Хлорид барія в кислому середовищі.

7. Нітрат срібла в середовищі 2М азотної кислоти.

8. Молібденова рідина.

9. Хлорна вода.

10. Ні один з наведених реагентів.

ІV. Який з названих реагентів використовують для знаходження заліза (ІІІ) в суміші катіонів п'яти груп?

6. Гексацианоферат (ІІ) калія.

7. Гексацианоферат (ІІІ) калія.

8. Сульфід амонія.

9. Роданід амонія.

10. Сірководень в кислому середовищі.

V. Напишіть в молекулярному вигляді рівняння реакції розчинення сульфіду міді (ІІ) в азотній кислоті. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 5. 2. 11. 3. 20. 4. 23. 5. 27.

VІ. Який з наведених реактивів дозволяє відкрити сульфат - іон в присутності аніонів І групи?

6. Хлорид барія в кислому середовищі.

7. Нітрат срібла в азотній кислоті.

8. Сірчана кислота.

9. Молібденова рідина.

10. Ні один з наведених реактивів.

VІІ. Який з перелічених катіонів можна виявити в присутності іншого катіона без попереднього маскування і відділення?

6. Калій в присутності амонія.

7. Кальцій в присутності барія.

8. Натрій в присутності амонія.

9. Магній в присутності амонія.

10. Барій в присутності кальція.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.011 с.)