VІІІ. Отримали осади сульфідів заліза (ІІ) та міді (ІІ). Який реагент може розчинити лише сульфід заліза, залишивши в осаді мідь?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

VІІІ. Отримали осади сульфідів заліза (ІІ) та міді (ІІ). Який реагент може розчинити лише сульфід заліза, залишивши в осаді мідь?1. Сульфід натрія.

2. Соляна кислота.

3. Азотна кислота.

4. Суміш азотної та соляної кислот.

5. Ні один з наведених.

ІХ. Аналізу піддали червонувато - рожеву сіль, розчинну у воді. При цьому:

а) соляна кислота і сірководень в потрібних умовах не дали осадів. При дії сульфіда амонія в присутності амонійного буфера випав осад чорного кольору;

б) реакція з диметилгліоксимом була негативна;

в) аніон солі не має відновлювальних властивостей і утворює з катіоном барія білий осад, нерозчинний в соляній кислоті.

Яка сіль піддавалась аналізу?

1. Сульфат нікеля.

2. Сульфат кобальта .

3. Карбонат кобальта.

4. Хлорид марганця.

5. Хлорид кобальта.

Х. З окремими порціями розчину задачі на аніони зробили такі проби: а) при додаванні хлорида барія випав білий осад, який розчинився в соляній кислоті; б) додали розчин нітрату срібла в присутності 2н. розчину азотної кислоти; осаду не спостерігали; в) при дії молібденової рідини ніякого зовнішнього ефекту не спостерігали; г) розчин йоду, забарвлений крахмалом в синій колір, знебарвився і придбав кислу реакцію; д) при дії дифеніламіну спостерігали забарвлення в синій колір. Які аніони були присутні у розчині?

2. Йодид і нітрат. 2. Нітрат і сульфат. 3. Йодид і фосфат. 4. Хлорид і нітрат. 5. Фосфат і сульфіт.

 

 

Білет № 3

І. Який із наведених катіонів заважає виявленню магнія гідрофосфатом?

1.Амоній. 2. Калій. 3. Барій. 4. Кальцій. 5. Ні один з наведених.

ІІ. Чи розчинний у воді хлорид срібла?

ІІІ. Чи можна осадити всі катіони І аналітичної групи будь - яким із перелічених реагентів?

6. Немає реагента, осаджуючого усі катіони І аналітичної групи.

7. Реактив Несслера.

8. Гексанітрокобальтат (ІІІ) натрія.

9. Карбонат натрія.

10. Гідроксид калія.

ІV. Що являється груповим реагентом на аніони ІІ групи?

6. Нітрат срібла.

7. Групового реагента немає.

8. Хлорид барія при рН = 7-9.

9. Нітрат срібла в присутності 2М азотної кислоти.

10. Хлорид барія в кислому середовищі.

V. Напишіть у молекулярному вигляді рівняння реакції розчинення сульфіда кобальта в розбавленій азотній кислоті. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 25. 2. 5. 3. 23. 4. 27. 5. 11.

VІ. Розчин включає в себе катіони магнія, кальція та барія. Який реагент може осадити всі катіони разом?

6. Сірчана кислота.

7. Біхромат калія.

8. Карбонат натрія.

9. Карбонат амонія в присутності амонійної буферної суміші.

10. Сірководень.

VІІ. Як виявити йодид - іон в присутності хлорид - іона?

6. Додати нітрат срібла в середовищі азотної кислоти і за кольором осадів встановити присутність йодида.

7. На суміш аніонів подіяти хлорною водою в присутності бензолу. За зміною кольору бензольного шару виявити йодид - іон.

8. Дією йодокрахмального розчину.

9. Подіяти нітрит - іоном в присутності кислоти. Йод, що утворюватиметься, виявити за допомогою бензола чи крахмала.

10. Виявити йодид - іон в присутності хлорид - іона неможливо.

VІІІ. Який катіон можна виявити в присутності іншого катіона без попереднього розподілу та маскування?

6. Кобальт в присутності заліза (ІІІ).

7. Залізо (ІІІ) в присутності кобальта.

8. Залізо (ІІІ) в присутності заліза (ІІ).

9. Нікель в присутності заліза (ІІ).

10. Залізо (ІІ) в присутності заліза (ІІІ).

ІХ. Аналізу піддавалась безбарвна кристалічна сіль, розчинна у воді. При цьому:

а) при проведенні реакції з реактивом Несслера випав червоно - бурий осад;

б) групові реактиви на V, IV, III та ІІ аналітичні групи катіонів при потрібних

умовах осадів не дали;

в) при виявленні аніона додали декілька крапель хлорної води, бензола та

перемішали; бензольний шар забарвився у фіолетовий колір. Яка це сіль?

1. Йодид амонія.

2. Хлорид амонія.

3. Йодид калія.

4. Хлорид калія.

5. Йодид натрія.

Х. З окремими порціями аналізуємого на вміст аніонів розчину зробили такі проби :

а) додали розчин нітрату срібла в присутності 2М азотної кислоти; з'явився жовтий осад; б) при додаванні хлорида барія при рН = 7-9 випав білий осад, який розчинився в соляній кислоті; в) при додаванні молібденової рідини (після відповідної обробки) випав жовтий осад; г) при додаванні соляної кислоти ніякого ефекту не состерігалось. Які аніони мали присутність у розчині?

6. Йодид, фосфат, карбонат.

7. Йодид, фосфат.

8. Карбонат, фосфат.

9. Хлорид, йодид.

10. Йодид, карбонат.

Білет № 4

І. В якому з перелічених випадків не вдається відкриття катіона калія за допомогою гексанітрокобальтата натрія?

6. В присутності катіона натрія.

7. В нейтральному середовищі.

8. В слабокислому середовищі.

9. В лужному середовищі.

10. В присутності катіона амонія.

ІІ. Напишіть рівняння реакції виявлення катіона магнія гідрофосфатом в іонному вигляді. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 4. 2. 5. 3. 7. 4. 8. 5. 9.

ІІІ. Що є груповим реагентом на аніони І групи?

6. Нітрат срібла.

7. Хлорид барія при рН = 7-9.

8. Групового реагента немає.

9. Нітрат срібла в присутності 2М азотної кислоти.

10. Хлорид барія в кислому середовищі.

ІV. Які з перелічених аніонів відносяться до аніонів - відновників?

2. Карбонат.

3. Сульфіт.

4. Нітрат.

5. Нітрит.

6. Йодид.

V. Які з названих катіонів можна виявити без попереднього відділення та маскування?

6. Іон калія в присутності іона амонія.

7. Іон натрія в присутності іона амонія.

8. Іон амонія в присутності іона натрія.

9. Іон барія в присутності іона кальція.

10. Іон кальція в присутності іона барія.

VІ. В чому заключається проба на присутність аніонів - окисників?

До досліджуваного розчину потрібно додати :

6. 2М розчин лугу та 1-2 краплі перманганата калія.

7. Розбавлений розчин йоду, забарвлений в синій колір крахмалом.

8. 2н. розчин сірчаної кислоти. Декілька крапель бензола та 1-2 краплі йодида калія.

9. 2М розчин оцтової кислоти чи хлористоводневої кислоти.

10. Провести пробу на виділення газу.

VІІ. Напишіть в іонному вигляді рівняння реакції взаємодії нітрит - іона з йодидом калія в кислому середовищі. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 10. 2. 13. 3. 8. 4. 14. 5. 5.

VІІІ. За якою причиною катіон магнія відносять до І аналітичної групи катіонів?

1. Карбонат магнія розчинний у воді.

2. Сульфат магнія розчинний у воді.

3. Основний карбонат магнія розчинний в солях амонія.

4. Сульфід магнія розчинний у воді.

5. Хлорид магнія не розчинний у воді.

ІХ. Які реакції і в якій послідовності потрібно провести, щоб відкрити катіон в солі хлорида марганця?

1. На початку аналіза додати сульфід амонія в присутності амонійної буферної суміші при рН = 9.

2. Провести реакцію з вісмутатом натрія в кислому середовищі.

3. Послідовно додати групові реагенти на V, IV та ІІІ аналітичні групи в потрібних умовах.

4. Зробити попередні висновки за забарвленням солі.

5. Сіль розчинити у воді.

6. Провести перевірочні реакції на присутність катіонів кобальта і нікеля.

Х. З окремими порціями аналізуємого на вміст аніонів розчину провели наступні досліди :

5) Додали розчин нітрата срібла в азотній кислоті; з'явився білий осад, який повністю розчинився в гідроксиді амонія;

6) Додали розчин хлорида барія в нейтральному середовищі, з'явився білий осад, який розчинився в соляній кислоті;

7) При додаванні дифеніламіна синє забарвлення не з'явилось;

8) При додаванні розчину молібденової рідини (після відповідної обробки) з'явився жовтий осад. Які з перелічених аніонів могли бути присутніми у розчині?

1. Хлорид і фосфат. 2. Хлорид і нітрат. 3. Фосфат і нітрат.

4. Йодид і фосфат. 5. Йодид, фосфат та нітрат.

Білет № 5

І. Який з наведених іонів заважає знаходженню іона амонія реактивом Несслера?

1. Калій. 2. Натрій. 3. Магній.

4. Барій. 5. Залізо (ІІІ).

ІІ. Який із перелічених реагентів може бути використаний для виявлення катіона марганця?

6. Вісмутат натрія.

7. Алізарин.

8. Гексацианоферат (ІІ) калія.

9. Диметилгліоксим.

10. Роданід амонія.

ІІІ. Чи має ІІІ аналітична група аніонів груповий реагент?

ІV. Який із названих реагентів може бути використаний для виявлення йодид - іона?

6. Хлорна вода.

7. Гіпохлорид натрія.

8. Хлорид барія в нейтральному середовищі.

9. Перманганат калія в кислому середовищі.

10. Розбавлена сірчана кислота.

V. Напишіть в іонному вигляді реакцію розчинення сульфіда заліза (ІІІ) в соляній кислоті. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння.

1. 8. 2. 9. 3. 10. 4. 14. 5. 12.

VІ. Яка розчинність у воді сульфідів різних катіонів?

1. Всі сульфіди розчинні у воді.

2. Всі сульфіди не розчинні у воді.

3. Не розчинні у воді сульфіди ІІІ, ІV, V груп.

4. Не розчинні у воді тільки сульфіди І групи.

5. Розчинні у воді тільки сульфіди І та ІІ груп.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.011 с.)