І. Напишіть в іонному вигляді рівняння реакції виявлення іона калію за допомогою гексанітрокобальтата натрію. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

І. Напишіть в іонному вигляді рівняння реакції виявлення іона калію за допомогою гексанітрокобальтата натрію. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?1. 5. 2. 4. 3. 6. 4. 8. 5. 10.

ІІ. Чи забарвлений водний розчин нітрата кобальту?

  1. Синій 2. Зелений 3. Рожевий 4. Жовтий 5. Безбарвний

ІІІ. Чим відрізняється осад сульфата барію від інших солей барію аніонів І аналітичної групи?

1. Осад сульфата барію не розчиняється в кислотах.

2. Осад сульфата барію не розчиняється у воді.

3. Утворюються змішані кристали з перманганатом калію.

4. Немає ніяких відмінностей.

5. Осад сульфата барію відрізняється за кольором.

ІV. Яких умов необхідно дотримуватись при відкритті фосфат-іону молібденовою рідиною? Чому? Написати рівняння реакцій.

1. Реагент додавати в надлишку.

2. Додати твердий нітрат амонію.

3. Додати нітратну кислоту.

4. Нагріти розчин.

5. Провести реакцію в холодному розчині.

6. Спочатку окиснити відновники.

V. Які операції здійснюються на початку аналіза солі хлорида калію?

1. Сіль розчиняють у воді.

2. Сіль розчиняють в хлоридній кислоті.

3. Проводять знаходження іона амонію.

4. Проводять знаходження ІІ-VІ аналітичних груп катіонів груповими реагентами, а потім переходять до аналізу І групи.

5. Одразу досліджують розчин на присутність катіонів І аналітичної групи.

VІ.Які реактиви потрібні для відкриття іонів хрому(ІІІ) у досліджуваному розчині? Чому? Написати рівняння реакцій.

  1. NH4OH 2. NaOH 3. H2О2 4. NH4SCN 5. ВаСІ2

VII. Для відкриття яких іонів використовують реактив Несслера? Написати рівняння реакцій.

1. NO2 2. Ni2+ 3. NO3 4. NH4+ 5. PO43–

VIII.Який іон реагує з окисниками як відновник, а з відновниками – як окисник? Чому? Написати рівняння реакцій.

1. NO2 2. Ni2+ 3. NO3 4. NH4+ 5. SO32–

IX.Для відкриття яких іонів використовують вісмутат натрію? Чому? Написати рівняння реакцій.

1. Mn2+ 2. Cd2+ 3. NO2 4. Co2+ 5. SO32–

X.Який реактив є груповим для двох аналітичних груп? Чому? Написати рівняння реакцій.

1. BaCl2 2. NH4OH 3. HCl 4. NaOH 5. AgNO3

Білет № 11.

І. Чи можна розділити І та ІІ аналітичні групи катіонів? Якщо так, та який при цьому необхідний реагент? Чому? Написати рівняння реакцій.

1. Сульфатна кислота

2. Групи розділити не можна.

3. Хлоридна кислота.

4. Гідроксид натрію.

5. Гідроксид амонію.

ІІ. Напишіть в іонному вигляді реакцію виявлення купруму (ІІ) гексацианофератом (ІІ) калію. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 3. 2. 4. 3. 6. 4. 8. 5. 5.

ІІІ. Вкажіть характерні ознаки І аналітичної групи аніонів.

1. Солі барію не розчинні у воді.

2. Солі аргентуму не розчинні у воді, але розчинні в кислотах.

3. Солі аргентуму не розчиняються в кислотах.

4. Солі барію добре розчинні у воді.

5. Солі аргентуму добре розчинні у воді.

ІV. Чи має нітрит - іон окислювальні властивості? Чому? Написати рівняння реакцій.

1. Так 2. Ні

V. Як розділити суміш катіонів калію, барію та феруму (ІІ)? Написати рівняння реакцій.

. Які статистичні правила (без врахування виключень) розчинності у воді кислот і гідроксидів?

1. Більшість кислот не розчиняється у воді.

2. Більшість кислот розчиняється у воді.

3. Більшість гідроксидів не розчиняється у воді.

4. У воді розчинні гідроксиди лужних металів.

5. Більшість гідроксидів розчиняється у воді.

VІІ. За якими реакціями можна знайти карбонат-іон в присутності сульфіт - іону? Чи заважають вони визначенню один одного? Чому? Написати рівняння реакцій.

1. Сульфіт-іон не заважає визначенню карбонат-іону.

2. Дією хлоридної кислоти і пропусканням газу, що виділяється через вапняну воду.

3. Дією хлоридної кислоти в присутності пероксида водню і пропусканням газу, що виділився через вапняну воду.

4. Дією хлоридної кислоти в присутності перманганата калію і пропусканням газу, що виділився через вапняну воду.

5. Дією нітрата срібла в присутності нітратної кислоти.

VIII.Які реактиви потрібні для відкриття іонів йодиду в досліджуваному розчині? Чому? Написати рівняння реакцій.

1. Нітратна кислота. 2. Хлороформ. 3. Нітрат арґентуму. 4. Хлорна вода. 5. Всі, що наведені

IX.Для відкриття яких іонів використовують перманганат калію? Чому? Написати рівняння реакцій.

1. NO2 2. Ni2+ 3. NO3 4. NH4+ 5. SO32–

X.Які речовини входять до складу реактива Несслера?

1. KJ + K2HgJ4

2. KOH + K2HgJ4

3. KCl + K2HgCl4

4. KJ + K2HgCl4

5. KOH + K2HgCl4

 

Білет № 12

І. Які із перелічених катіонів мають амфотерні властивості?

1. Ферум (ІІІ).

2. Ферум (ІІ) та ферум (ІІІ).

3. Алюміній та цинк.

4. Манган (ІІ) та цинк.

5. Барій та алюміній.

ІІ. Чи розчинний у воді карбонат купруму?1. Так. 2. Ні.

ІІІ. Вкажіть ознаки, характерні для ІІ аналітичної групи аніонів.

1. Солі аргентуму не розчиняються у воді.

2. Солі аргентуму не розчиняються в нітратній кислоті.

3. Солі аргентуму розчиняються в нітратній кислоті.

4. Солі барію не розчиняються у воді.

5. Солі барію не розчиняються в кислоті.

ІV. Напишіть в молекулярному вигляді рівняння реакції взаємодії хлорида кальцію з реагентом, який зазвичай використовують для виявлення кальцію. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 4. 2. 5. 3. 6. 4. 8. 5. 10.

V. Чи можна виявити нітрат-іон в присутності нітрит-іону? Чому? Написати рівняння реакцій.

1. Можна, дією йодокрахмального розчину.

2. Неможна, так як нітрит-іон заважає виявленню нітрат-іону.

3. Можна, реакцією з дифеніламіном.

4. Можна, дією йодида калію в кислому середовищі.

5. Можна, розділивши ці іони дією хлорида барію.

VІ. Як розділити суміш іонів кальцію, кобальту та плюмбуму? Написати рівняння реакцій.

VІІ. Як відрізнити один від одного хлориди і йодиди? Написати рівняння реакцій.

1. Хлорид аргентуму білого кольору, а йодид аргентуму - жовтого.

2. Хлорид аргентуму розчиняється в нітратній кислоті, а йодид аргентуму ні.

3. Хлорид аргентуму розчиняється в гідроксиді амонію, а йодид ргентуму ні.

4. Йодид - іон окиснюється нітритом до вільного йоду, при цьому розчин буріє; хлорид - іон такої реакції не дає.

5. Хлорид - іон осаджується солями аргентуму, а йодид - іон ні.

VІІІ. З окремими порціями розчину, який досліджували на аніони, зробили такі проби:

а) додали хлорид барію в нейтральному середовищі, виділився білий осад, розчинний в хлоридній кислоті;

б) додали синій йодокрахмальний розчин, який при цьому знебарвився; в) додали нітрат аргентуму і 2 М нітратну кислоту, випав білий осад; г) додали дифеніламін, який не викликав змін. Які з перелічених аніонів могли бути присутні в дослідженні?

1. Сульфат і нітрат.

2. Сульфіт і йодид.

3. Сульфід і хлорид.

4. Карбонат і нітрат.

5. Сульфат і хлорид.

IX. Сіль, розчинна у воді, являється сіллю барію. Який із перелічених аніонів може входити до складу цієї солі? Чому? Написати рівняння реакцій.

1. Сульфат. 2. Фосфат. 3. Нітрат. 4. Хлорид. 5. Карбонат

X. Який з наведених іонів заважає знаходженню іона амонію реактивом Несслера? Чому? Написати рівняння реакцій.

1. Калій. 2. Натрій. 3. Магній. 4. Барій. 5. Ферум (ІІІ).

Білет № 13

І Із перелічених виділіть ознаки, характерні для ІІІ аналітичної групи аніонів.

1. Солі барію не розчиняються у воді, але розчиняються в кислотах.

2. Солі аргентуму не розчиняються у воді і кислотах.

3. Групового реагента група не має.

4. Солі барію та аргентуму розчинні у воді.

5. Груповим реагентом є нітрат аргентуму.

ІІ. Чи розчинний у воді гідроксид купруму (ІІ)?

ІІІ. Які метали володіють змінним ступенем окиснення?

1.Магній. 2. Кальцій. 3. Ферум. 4. Манган. 5. Алюміній.

ІV. Який із реагентів можна застосувати для виявлення іона амонію в суміші без попереднього відділення заважаючих іонів? Чому? Написати рівняння реакцій.

1. Реактив Несслера.

2. Гексанітрокобальтат (ІІІ) натрію.

3. Диметилгліоксим.

4. Дигідроантимонат калію.

5. Гідроксид натрію при нагріванні.

V. Який із перелічених реагентів можна використати для розділення іонів барію і кальцію? Чому? Написати рівняння реакцій.

1. Сульфатна кислота.

2. Карбонат калію.

3. Біхромат калію.

4. Оксалат амонію.

5. Карбонат амонію

VІ. Чи можна виявити сульфіт-іон в присутності сульфату? Чому? Написати рівняння реакцій.

1. Неможна, так як вони входять в одну аналітичну групу.

2. Можна, так як вони входять в різні аналітичні групи.

3. Можна дією хлорида барію в нейтральному середовищі.

4. Можна, дією йодида калію, який окиснюється сульфіт-іоном до вільного йоду, в результаті чого розчин буріє.

5. Можна, дією синього йодокрахмального розчину. При цьому йод відновлюється сульфітом і розчин знебарвлюється.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.177.171 (0.01 с.)