ТОП 10:

Особливості перекладу риторичних питань 

До синтаксичних засобів вираження емоцій також належать риторичні запитання – явище, яке в українській і англійській мовах має подібний характер.

Отже, значна частина таких речень перекладається за допомогою синтаксичного уподібнення. Риторичні запитання перекладаються переважно трьома способами:

1)відповідним риторичним запитанням;

2)заміною риторичного запитання на констатив (твердження);

3) окличними реченнями.

Аналізуючи наведені приклад, можна сказати, що речення, які відтворено відповідним риторичним питанням втрачають свою експресивність. Відсутність її на синтаксичному рівні часто компенсується інтонацією, а на письмі графічним способом. Також іноді застосовується додавання підсилювальних слів, членування речення та різноманітні заміни, наприклад:

(18) Why associate myself with Reverend Wright in the first place, they may ask? Why not join another church? – Напевно,в першу чергу вони можуть запитати про те чому асоціюю себе з преподобним Райтом або чому б мені не змінити церкву?

При перекладі було застосовано комплексну граматичну трансформацію: прийом перестановки та об,єднання речень. Також було застосовано лексико-граматичну трансформацію додавання прислівника напевнодля збереження експресивності.

(19) Senator McCain likes to talk about judgment, but really, what does it say about your judgment when you think George Bush has been right more than ninety percent of the time? – Сенатор Маккейн любить говорити про суд, але насправді, що сказати про ваш суд, коли, дійсно, ви думаєте, що Джордж Буш був майже завжди правий?

Аналізуючи наведений приклад, можна сказати, що під час перекладу цього питального речення використано прийом синтаксичного уподібнення та лексико-граматичну трансформацію: генералізацію та прислівник дійсно – для збереження експресивності.

(20) Why else would he define middle-class as someone making under five million dollars a year? – Інакше навіщо б він визначав середній клас, як тих хто заробляє до п'яти мільйонів доларів на рік?

У наведеному прикладі, можна сказати, що під час перекладу цього питального речення використано прийом синтаксичного уподібнення та варіативний відповідник – інакше, зберігає експресивність. У прикладі застосовано графічний спосіб вираження емфази, який відтворений таким же способом українською мовою.

(21) How else could he propose hundreds of billions in tax breaks for big corporations and oil companies but not one penny of tax relief to more than one hundred million Americans? – Ну, як він, дійсно, міг запропонувати сотні мільярдів податкових пільг для великих корпорацій і нафтових компаній, але аніскілечки податкових пільг для більш ніж ста мільйонів американців?

Аналізуючи наведений приклад, можна зазначити, що експресивність цього прикладу збереглась, завдяки, прислівнику – дійсно. Який

(22) The question is not whether the other party will bring about change in Washington - the question is, will we? – Питання не в тому, чи буде інша партія змінювати щось у Вашингтоні. Питання в тому, чи будемо ми?

Цей приклад є гібридною емфатичною конструкцією, тому що у ньому зустрічається емфатичний повтор слова – question,який відтворений лексичною анафорою в українському перекладі, що зберігає експресивність у запитанні. Аналізуючи наведений приклад, можна сказати, що при перекладі використано комплексну граматичну трансформацію: членування речення та заміну, а також лексико-граматичну трансформацію (додавання). Експресивнісь у цьому прикладі збереглася, завдяки, граматичній трансформації(членування речення) та лексичній анафорі.

(23) How many years – how many decades - have we been talking about solving our health care crisis? – Скільки років чи десятиліть ми вже говоримо про вирішення наших проблем охорони здоров'я?

У цьому прикладі поєднано два вираження емфази: графічний спосіб та риторичне запитання. Аналізуючи наведений приклад, можна сказати, що при перекладі використано граматичну трансформацію(заміну), а також лексико-граматичну трансформацію (вилучення). Також –how many decades виражено графічним способом, щоб підкреслити тривалість часу.

(24) How many Presidents have promised to end our dependence on foreign oil? – Ну, як багато президентів обіцяли незалежність від імпорту нафти?

У цьому прикладі для збереження експресивності при перекладі використано комплексну лексико-граматичну трансформацію: антонімічний переклад та вилучення.

(25) Did I know him to be an occasionally fierce critic of American domestic and foreign policy? – Чи знав я, що він випадково стане лютим критиком американської внутрішньої і зовнішньої політики?

Аналізуючи цей приклад для збереження експресивності при перекладі використано комплексну граматичну трансформацію: членування речення та заміну, а також лексико-граматичну трансформацію(вилучення).

(26) We come together across party and region; race and religion to restore prosperity and opportunity as the birthright of every American? – Чи не можемо ми об'єднатися партією та регіоном; расою та релігією, щоб відновити процвітання і можливості, які є правом з народження кожного американця?

У наведеному прикладі при перекладі використано комплексну лексико-граматичну трансформацію: калька та для збереження експресивності був використаний антонімічний переклад.

(27) Where else could they have a child who would one day have the chance to run for the highest office in the greatest nation the world has ever known? – Де ще вони могли б мати дитину, яка б в один прекрасний день матиме шанс балотуватися на президента в країні найвеличнішою в світі, хтось це знав?

У цьому прикладі при перекладі використано комплексну лексико-граматичну трансформацію: додавання та конкретизація. Для збереження експресивності слово прекрасний, використано найвищий ступінь порівняння прикметника найвеличнішої.

(28) Can we send a message to all those weary travelers beyond our shores who long to be free from fear and want that the United States of America is, and always will be? – Чи можемо ми надіслати повідомлення всім цим втомленим мандрівникам за межами наших берегів? Тим, хто хоче бути вільними від страху і нужди та щоб Сполучені Штати Америки завжди були.

У цьому прикладі питальне речення відтворено відповідним риторичним запитанням та констативом. Для адекватного перекладу та збереження експресивності використано комплексну лексико-граматичну трансформацію: додавання та вилучення, а також граматичну трансформацію: членування.

(29) Where else could he marry a white girl from Kansas whose parents survived war to find opportunity out west? – Скажіть мені, де ще б він міг одружитися на білій дівчині з Канзасу, чиї батьки пережили війну, щоб знайти можливість жити на заході?

При перекладі використано комплексну лексико-граматичну трансформацію: описовий переклад та для відтворення експресивновності українською мовою використано додавання скажіть мені.

(30) Can we lead the community of nations in taking on the threats of the 21st century – terrorism and climate change; genocide and disease? – Чи зможемо ми очолити товариство націй в подоланні загроз 21-го століття: тероризму та зміни клімату; геноциду та хвороб?

У цьому прикладі при перекладі використано для збереження експресивності лексико-граматичну трансформацію: антонімічний переклад та граматичну трансформацію(заміна).

(31) Will I be able to save enough to send them to college or plan for a secure retirement? – Чи зможу я,дійсно, назбирати достатньо грошей, щоб відправити їх у коледж або забезпечити вихід на пенсію?

При перекладі використано лексико-граматичну трансформацію: додавання, граматичну трансформацію(заміна) та варіативний відповідник. Для збереження експресивності додано підсилювальний прислівник – дійсно.

Аналізуючи наведені приклади, можна сказати, що речення, які відтворено окличними реченнями не втрачають свою експресивність, завдяки, інтонації, застосуванню додавання, підсилювальних слів, членування речення та різноманітні заміни, наприклад:

(32) I want to know, when am I going to be able to breathe again?” – Я, дійсно, хочу знати, коли я зможу знову дихати!

У наведеному прикладі для збереження при перекладі експресивності використано підсилювальне слово дійсно,а саме прислівник, який виражає впевненість, а також лексико-граматичну трансформацію(вилучення) та граматичну трансформацію(заміна).

(33) How does this approach help to quell the insurgency? – Ну, як цей підхід допоможе «придушити» заколот!

Аналізуючи наведений приклад, можна сказати, що це питальне речення відтворено окличним реченням. При перекладі використано дієслово «придушити», що завдяки конотативному значенню зберігає експресивність речення.

(34) How else could he offer a health care plan that would actually tax people's benefits, or an education plan that would do nothing to help families pay for college, or a plan that would privatize Social Security and gamble your retirement? – Ну, як ще він міг би запропонувати план охорони здоров'я, ціною якого б були податкові пільги людей, або навчальний план, який би нічим не допоміг сім'ям заплатити за коледж! Ну, як він міг запропонувати план, щоб приватизувати ваше соціальне забезпечення та гратися грошима, які могли б бути вашою пенсією!

У наведеному прикладі риторичне запитання відтворено окличним реченням. Для збереження емотивності при перекладі використано комплексну граматичну трансформацію: членування речення та заміну, а також лексико-граматичну трансформацію(додавання).

(35) In Washington, they call this the Ownership Society. But what it really means is - you're on your own. Out of work? – У Вашингтоні, вони називають це Спілкою власників. Подумайте самі, вони безробітні!

Аналізуючи наведений приклад, можна сказати, що це питальне речення – гібрид. Тому що речення є одночасно риторичним питанням з інверсією. При перекладі відтворено заміною риторичного запитання на окличне речення, а також використано граматичну трансформацію: об,єднання речень та лексико-граматичну трансформацію: вилучення. Також this the Ownership Society та Out of work– виражено графічним способом, за для створення асоціації негативної семантики для реципієнта.

Аналізуючи наведені приклади, можна сказати, що речення, які відтворено констативом втрачають свою експресивність. Також іноді застосовується додавання підсилювальних слів, членування речення та різноманітні заміни. Відсутність експресивності на синтаксичному рівні часто компенсується інтонацією, а на письмі графічним способом, наприклад:

(36) I asked myself how I would be feeling if it were me struggling to learn how to walk again? – Я запитую себе, яке я б мав відчуття, якщо б усіма силами навчався ходити знову.

Аналізуючи наведений приклад, можна сказати, що це питальне речення відтворено констативом. При перекладі використано лексико-граматичну трансформацію (додавання) та граматичну трансформацію (заміна)

(37) How much do you think the American people were able to spend on their Senators or Representatives last year? – Ну, як ви думаєте, скільки в минулому році грошей американський народ був в змозі витратити на своїх сенаторів або представників.

Аналізуючи наведений приклад, ми можемо сказати, що це питальне речення відтворено констативом. При перекладі використано лексико-граматичну трансформацію: додавання та граматичну трансформацію (переставлення).

Отже, при перекладі риторичних питань на українську мову можна зберегти експресивність такими прийомами якдодавання підсилювальних слів, членування речення та різноманітні заміни.

 

 


 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.250.80 (0.007 с.)