ТОП 10:

ЕМФАТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІЗМІСТ

 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1 ЕМФАТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 5

1.2 Політичний дискурс як середовище функціонування політичної промови 5

1.2 Типи емфатичних конструкцій у синтаксичній стилістиці 8

РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЕМФАТИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ 19

2.1 Переклад конструкції it is (was, were, will be), that (which, who,whom) 19

2.2 Особливості перекладу риторичних питань. 21

2.3. Особливості перекладу інверсії 28

2.5 Особливості перекладу емфатичних повторів. 36

ВИСНОВКИ.. 40

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 42

 

 


 

ВСТУП

 

Політична діяльність завжди відіграє особливу роль у житті суспільства. Від певної політичної позиції або ситуації залежить місце країни на міжнародній арені, її взаємовідношення з іншими державами. За допомогою політичних промов політики мають можливість звернутися як до міжнародного співтовариства, так і до громадян своєї країни. Для впливу на слухачів, політик у своїй промові використовує безліч технік на різних рівнях мови.

Одним зі способів привернення уваги адресата є виділення її окремих частин чи фрагментів. Тому для впливу на свідомість реципієнта широко застосовується емфаза. Таким чином, емфаза є показовим об’єктом вивчення лексикології, граматики й стилістики і яка знаходить своє вираження в емфатичних конструкціях. В наслідок цього, завданням перекладача є збереження спрямованості й тональності, виражених засобами мови-джерела, при їх передачі на цільову мову. Тому способи реалізації емфатичних конструкцій все частіше привертають увагу лінгвістів і стають об’єктом їх дослідження.

Пропоноване дослідження присвячено розгляду проблеми передачі функціональних значень синтаксичних структур на українську мову. Вона викликає більший інтерес при розгляді того, у яких випадках точне збереження синтаксичної структури при перекладі подібних пропозицій буде виправданим і можливим, а в яких – ні.

Актуальність цієї роботи визначається необхідністю усебічного та комплексного вивчення типів емфатичних конструкцій та виявлення особливостей їх перекладу українською мовою.

Метоюкурсової роботи є виявлення особливостей перекладу англійських емфатичних конструкцій українською мовою, а саме встановлення відповідників та структурних трансформацій для передачі смислу.

Об’єктом дослідження є емфатичні конструкції.

Предметдослідження – особливості перекладу емфатичних конструкцій (на матеріалі промов Б. Обами).

Завдання: визначити типи емфатичних конструкцій; визначити способи перекладу емфатичних конструкцій з англійської мови українською; виявити емфатичні конструкції у промовах Б. Обами та запропонувати власних переклад виявлених одиниць, проаналізувати способи їх перекладу.

Для досягнення поставленої мети використовувалися такі методи:

1) методи індукції та дедукції;

2) гіпотико-дедуктивний;

3) зіставний метод – для встановлення відповідників англійських та українських емфатичних конструкцій;

4) статистичний метод.

Матеріалом дослідженняслугували скрипти сто двадцять однієї промови президента США Б. Обами.

Наукова новизнароботи полягає в тому, що не існує ще достатньо чіткого та повного погляду на способи емоційного підсилення мовлення, який би об’єднував усі можливі методи емфатичного виділення, їх функціонування та поєднання, а також особливості їх перекладу українською мовою.

Теоретичне значеннякурсової роботи полягає тому, що здобуті результати дають можливість здійснити більш повне вивчення засобів створення емфатичних конструкцій в англійській мові та особливостей їх перекладу українською.

Щодо практичного значенняроботи, вона також може знайти своє застосування на аудиторних заняттях з перекладознавства, теорії та практики перекладу з англійської мови на українську та стилістиці англійської мови.

Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури.

РОЗДІЛ 1

РОЗДІЛ 2

ВИСНОВКИ

 

У межах цієї проблеми значної ваги набуває питання про відтворення значень емфатичних конструкцій, які є невід’ємним складником авторської стилістики. Можна зробити висновок, що особливо часто яскраві й експресивні емфатичні конструкції використовуються у промовах політиків, які, за їх допомогою, намагаються привернути увагу народу, вплинути на прийняття ним бажаних рішень. Таким чином, емфаза є показовим об’єктом вивчення лексикології, граматики й стилістики, на межі яких вона і знаходиться. Дослідження виступів дозволяють, з одного боку, прогнозувати подальші дії й наміри політика, а з іншого – встановлювати найбільш ефективні способи впливу на слухачів. Промова політика повинна викликати підтримку аудиторії. Для цього політики і використовують різні стилістичні засоби.

Процес аналізу перекладів політичних промов дозволив дійти висновку, що механізм перекладу емфатичних конструкцій лексичного й граматичного мовних рівнів на українську мову проходить декілька етапів: врахування розбіжностей у мовних системах, а також виявлення прихованих смислів висловлення, причин використання емфатичних конструкцій визначення перекладацьких трансформацій, необхідних для передачі змісту повідомлення.

Для адекватного перекладу емфатичних конструкцій перед перекладачем виникає необхідність вміти правильно аналізувати граматичну структуру англійського речення, виявляти ту модель, за якою воно побудоване.

У ході роботи було опрацьовано транскриптів політичних промов загальним обсягом 83 678 знаків, які містять в собі 200 емфатичних конструкцій. Серед них було виявлено таке співвідношення 32% (62 одиниць) риторичних питань, 25% (57 одиниць) – конструкції з підсилювальною часткою do, 21% (41 одиниця) інверсії, 13% (21 одиниць) повтори та 9% (19 одиниць) конструкції it is (was, were, will be), that (which, who,whom).

Переклавши транскрипти промов, було виявлено, що 62 одиниці риторичних питань, які перекладались за допомогою прийомів додавання підсилювальних слів, членування речення та різноманітних замін; 57 одиниць конструкції з підсилювальною часткою do одиниць передавались за допомогою лексико-граматичної трансформації: додавання підсилювальних слів, таких як прислівники дійсно, безсумнівно, напевне, безумовно; 41 одиниць інверсії передавались синтаксичним (перебудовою речення) і лексичним шляхом (підсилюючими словами навіть, тільки, дуже, досить, вкрай); 21 одиниць повторів перекладалися лексичними замінами, вилученням, членуванням; 19 одиниць конструкції it is (was, were, will be), that (which, who,whom) передавалися за допомогою складнопідрядних речень, замін, додавання підсилюваних слів (саме, тільки, лише, ось тоді-то та ін.), перестановок та антонімічного перекладу.

Курсова робота має досить велику значущість для перекладацьких досліджень, оскільки в процесі дослідження було визначено типи емфатичних конструкцій, надані способи перекладу емфатичних конструкцій з англійської мови українською та проаналізовано способи перекладу емфатичних конструкцій у промовах Б. Обами.

 


 

ЗМІСТ

 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1 ЕМФАТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 5

1.2 Політичний дискурс як середовище функціонування політичної промови 5

1.2 Типи емфатичних конструкцій у синтаксичній стилістиці 8

РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЕМФАТИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ 19

2.1 Переклад конструкції it is (was, were, will be), that (which, who,whom) 19

2.2 Особливості перекладу риторичних питань. 21

2.3. Особливості перекладу інверсії 28

2.5 Особливості перекладу емфатичних повторів. 36

ВИСНОВКИ.. 40

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 42

 

 


 

ВСТУП

 

Політична діяльність завжди відіграє особливу роль у житті суспільства. Від певної політичної позиції або ситуації залежить місце країни на міжнародній арені, її взаємовідношення з іншими державами. За допомогою політичних промов політики мають можливість звернутися як до міжнародного співтовариства, так і до громадян своєї країни. Для впливу на слухачів, політик у своїй промові використовує безліч технік на різних рівнях мови.

Одним зі способів привернення уваги адресата є виділення її окремих частин чи фрагментів. Тому для впливу на свідомість реципієнта широко застосовується емфаза. Таким чином, емфаза є показовим об’єктом вивчення лексикології, граматики й стилістики і яка знаходить своє вираження в емфатичних конструкціях. В наслідок цього, завданням перекладача є збереження спрямованості й тональності, виражених засобами мови-джерела, при їх передачі на цільову мову. Тому способи реалізації емфатичних конструкцій все частіше привертають увагу лінгвістів і стають об’єктом їх дослідження.

Пропоноване дослідження присвячено розгляду проблеми передачі функціональних значень синтаксичних структур на українську мову. Вона викликає більший інтерес при розгляді того, у яких випадках точне збереження синтаксичної структури при перекладі подібних пропозицій буде виправданим і можливим, а в яких – ні.

Актуальність цієї роботи визначається необхідністю усебічного та комплексного вивчення типів емфатичних конструкцій та виявлення особливостей їх перекладу українською мовою.

Метоюкурсової роботи є виявлення особливостей перекладу англійських емфатичних конструкцій українською мовою, а саме встановлення відповідників та структурних трансформацій для передачі смислу.

Об’єктом дослідження є емфатичні конструкції.

Предметдослідження – особливості перекладу емфатичних конструкцій (на матеріалі промов Б. Обами).

Завдання: визначити типи емфатичних конструкцій; визначити способи перекладу емфатичних конструкцій з англійської мови українською; виявити емфатичні конструкції у промовах Б. Обами та запропонувати власних переклад виявлених одиниць, проаналізувати способи їх перекладу.

Для досягнення поставленої мети використовувалися такі методи:

1) методи індукції та дедукції;

2) гіпотико-дедуктивний;

3) зіставний метод – для встановлення відповідників англійських та українських емфатичних конструкцій;

4) статистичний метод.

Матеріалом дослідженняслугували скрипти сто двадцять однієї промови президента США Б. Обами.

Наукова новизнароботи полягає в тому, що не існує ще достатньо чіткого та повного погляду на способи емоційного підсилення мовлення, який би об’єднував усі можливі методи емфатичного виділення, їх функціонування та поєднання, а також особливості їх перекладу українською мовою.

Теоретичне значеннякурсової роботи полягає тому, що здобуті результати дають можливість здійснити більш повне вивчення засобів створення емфатичних конструкцій в англійській мові та особливостей їх перекладу українською.

Щодо практичного значенняроботи, вона також може знайти своє застосування на аудиторних заняттях з перекладознавства, теорії та практики перекладу з англійської мови на українську та стилістиці англійської мови.

Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури.

РОЗДІЛ 1

ЕМФАТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.245.48 (0.006 с.)