ТОП 10:

Особливості перекладу емфатичних повторів 

Використання повторів є ефективним засобом впливу на свідомість, оскільки одна й та ж інформація поступово перестає усвідомлюватися і починає впливати на підсвідомість. Такий засіб вираження емоцій як повтори слів та виразів є теж характерним як для англійської так і для української мов. Однак, в українській мові досить часто повторюється вже не слово чи вираз, а його синонім, що демонструє все багатство виражальних засобів української мови. Різноманітні заміни та вилучення є типовими перекладацькими трансформаціями.

(67) It's a promise that says each of us has the freedom to make of our own lives what we will, but that we also have the obligation to treat each other with dignity and respect.

It's a promise that says the market should reward innovation and generate growth, but that businesses should live up to their responsibilities to create American jobs, look out for American workers. – Саме ця обіцянка про те, що кожен з нас має право на свободу для створення власного життя, але ми також повинні ставитися один до одного з гідністю і повагою.

Саме ця обіцянка про те, що ринок заслуговує інновацій і забезпечення зростання, але підприємства повинні виконувати свої обов'язки, щоб створити робочі місця для американських робітників.

У наведеному прикладі у промові використано лексичну анафору.Для збереження цього ефекту при перекладі також були використані повтори слів саме ця обіцянка про те,що. Таким чином, перекладач має справу з повторами лексем. При перекладі використано лексико-граматичну трансформацію(вилучення)

(68) We measure progress by how many people can find a job; whether you can put a little extra money away at the end of each month so you can someday watch your child receive her college diploma.

We measure the strength of our economy not by the number of billionaires we have but by whether someone with a good idea can take a risk and start a new business. – Ми вимірюємо прогрес по тому, як багато людей можуть знайти роботу; чи можете ви відкласти трохи грошей в кінці кожного місяця, для того щоб колись побачити як ваша дитина отримує диплом коледжу.

Ми оцінюємо розвиток економіки не за кількістю мільярдерів, а чи є хтось з гарною ідеєю, який може ризикнути і почати новий бізнес.

Аналізуючи наведений приклад, ми можемо сказати, що у промові використано лексичну анафору.Для збереження емотивного ефекту при перекладі був використаний контекстуальний відповідник слів ми оцінюємо. При перекладі використано лексико-граматичну трансформацію(вилучення).

(69) This time we want to talk about the fact that the real problem is not that someone who doesn't look like you might take your job; it's that the corporation you work for will ship it overseas for nothing more than a profit.

This time we want to talk about the men and women of every color who serve together, and fight together under the same proud flag. – Цього разу ми хочемо говорити про те, що реальна проблема полягає не в тому, що хтось, хто не виглядає як ви, його б могли прийняти на вашу роботу.

У цей момент ми хочемо говорити про чоловіків і жінок будь-якого кольору, які служать разом, і борються разом під тим же гордим прапором.

У цьому прикладі в промові при перекладі повтору у другому реченні був використаний синонім у цей момент та повтори together для збереження стилістичного ефекту були перекладені як разом. При перекладі використано лексико-граматичну трансформацію(вилучення).

(70) And for all the problems we’re going through right now, we still have the best workers on Earth, we’ve got the finest universities on Earth, we’ve got the best entrepreneurs on Earth. We’ve got the freest, most vibrant economy on Earth. – І не дивлячись на всі проблеми з якими ми зараз стикаємося, у нас досі найкращі працівники на планеті, у нас найкращі університети на планеті, у нас найкращі підприємці на планеті. У нас найбільш незалежна і найбільш динамічна економіка на планеті.

Аналізуючи наведений приклад, ми можемо сказати, що у промові повтор we’ve got сприяє приверненню уваги слухача до важливих тем (universities, entrepreneurs, economy), а також використано лексичну епіфору(on Earth).Для збереження цього ефекту при перекладі також були використані повтори слів у нас, на планеті та найвищий ступінь порівння прикметників the best і the finest. При перекладі використано лексико-граматичну трансформацію(вилучення)

(71) We do not fear the future for we are the future because of what we will achieve.We got here by rewarding the values of hard work and responsibility, and by investing in our people, and making sure that economic growth happened from the bottom up – middle-class families and small business owners. We did it by out-working and out-educating and out-competing every nation on Earth. That’s who we are. That’s who we need to be. That’s who we are as a country. We are Americans. We do not give up. We do not quit. We do not fear the future – we shape the future. – Ми не боїмося майбутнього, тому що ми і є те мабутнє, чого ми досягли. Ми зібралися тут, щоб вшанувати важку працю і відповідальність за інвестування в наш народ та упевнитися в тому, що економічне зростання відбувається з самого низу – від родин середнього класу й власників малого бізнесу. Ми робимо це для того, щоб бути кращими в роботі, освіті й конкуренції серед інших країн світу. Це те, ким ми є. Це те, ким ми повинні бути. Це те, чим є наша країна. Ми американці. Ми не здаємося. Ми не виходимо з гри. Ми не боїмося за майбутнє – ми будуємо майбутнє.

Аналізуючи наведений приклад, ми можемо сказати, що у промові повтор we do not fear – лексична анафора, що створює сприятливу атмосферу для сприйняття реципієнтом дієслів give up та quit. При перекладі використано лексико-граматичну трансформацію(вилучення).

(72) The only way to protect our people, the only way to secure the peace, the only way to control our destiny is by our leadership. – Наше лідерство це єдиний спосіб захистити наших людей, єдиний спосіб гарантувати мир і єдиний спосіб контролювати нашу долю.

У цьому прикладі, ми можемо сказати, що у промові повтор – the only way – лексична анафора, що сприяє створенню емоційності та привертає увагу до читачів. При перекладі використано граматичну трансформацію(переставлення).

(73) Yes, we can. Yes, we can change. Yes, we can. – Так! Ми зможемо! Ми зможемо змінити це! Так! Ми зможемо!

Аналізуючи наведений приклад, ми можемо сказати, що у промові повтор – уes, we can –, що сприяє створенню впевненості та привертає увагу до читачів. При перекладі використано лексико-граматичну трансформацію: вилучення так – у другому реченні та додавання у ньому – це, а також використано граматичну трансформацію: членування.

Отже, в українській мові, зазвичай, використовується синонім або контекстуальний відповідник, що демонструє все багатство виражальних засобів української мови. Різноманітні заміни, вилучення, членування – типові перекладацькі трансформації, які використовуються при перекладі повторів для відтворення їх.

 

 


 

ВИСНОВКИ

 

У межах цієї проблеми значної ваги набуває питання про відтворення значень емфатичних конструкцій, які є невід’ємним складником авторської стилістики. Можна зробити висновок, що особливо часто яскраві й експресивні емфатичні конструкції використовуються у промовах політиків, які, за їх допомогою, намагаються привернути увагу народу, вплинути на прийняття ним бажаних рішень. Таким чином, емфаза є показовим об’єктом вивчення лексикології, граматики й стилістики, на межі яких вона і знаходиться. Дослідження виступів дозволяють, з одного боку, прогнозувати подальші дії й наміри політика, а з іншого – встановлювати найбільш ефективні способи впливу на слухачів. Промова політика повинна викликати підтримку аудиторії. Для цього політики і використовують різні стилістичні засоби.

Процес аналізу перекладів політичних промов дозволив дійти висновку, що механізм перекладу емфатичних конструкцій лексичного й граматичного мовних рівнів на українську мову проходить декілька етапів: врахування розбіжностей у мовних системах, а також виявлення прихованих смислів висловлення, причин використання емфатичних конструкцій визначення перекладацьких трансформацій, необхідних для передачі змісту повідомлення.

Для адекватного перекладу емфатичних конструкцій перед перекладачем виникає необхідність вміти правильно аналізувати граматичну структуру англійського речення, виявляти ту модель, за якою воно побудоване.

У ході роботи було опрацьовано транскриптів політичних промов загальним обсягом 83 678 знаків, які містять в собі 200 емфатичних конструкцій. Серед них було виявлено таке співвідношення 32% (62 одиниць) риторичних питань, 25% (57 одиниць) – конструкції з підсилювальною часткою do, 21% (41 одиниця) інверсії, 13% (21 одиниць) повтори та 9% (19 одиниць) конструкції it is (was, were, will be), that (which, who,whom).

Переклавши транскрипти промов, було виявлено, що 62 одиниці риторичних питань, які перекладались за допомогою прийомів додавання підсилювальних слів, членування речення та різноманітних замін; 57 одиниць конструкції з підсилювальною часткою do одиниць передавались за допомогою лексико-граматичної трансформації: додавання підсилювальних слів, таких як прислівники дійсно, безсумнівно, напевне, безумовно; 41 одиниць інверсії передавались синтаксичним (перебудовою речення) і лексичним шляхом (підсилюючими словами навіть, тільки, дуже, досить, вкрай); 21 одиниць повторів перекладалися лексичними замінами, вилученням, членуванням; 19 одиниць конструкції it is (was, were, will be), that (which, who,whom) передавалися за допомогою складнопідрядних речень, замін, додавання підсилюваних слів (саме, тільки, лише, ось тоді-то та ін.), перестановок та антонімічного перекладу.

Курсова робота має досить велику значущість для перекладацьких досліджень, оскільки в процесі дослідження було визначено типи емфатичних конструкцій, надані способи перекладу емфатичних конструкцій з англійської мови українською та проаналізовано способи перекладу емфатичних конструкцій у промовах Б. Обами.

 


 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.219.167.194 (0.004 с.)