ТОП 10:

Особливості перекладу конструкції з підсилювальним дієсловом do. 

Аналіз мовного матеріалу свідчить, що одним з найуживаніших засобів вираження емфази в англійській мові є підсилювальне дієслово do. Слід зауважити, що воно має емфатичний характер лише у стверджувальних реченнях, а в заперечних реченнях воно не є емфатичним.

При перекладі емфатичних конструкцій з підсилювальним do, застосовується лексична трансформація, що зберегти напруженість, динамічність мови оригіналу.

Дієслово do передається за допомогою лексико-граматичної трансформації: додавання підсилювальних слів, таких як прислівники дійсно, безсумнівно, напевне, безумовно і т. ін. Вони надають емотивності при перекладі на українську мову, наприклад:

(52) If you do decide to consult an attorney for legal advice, hold on. – Тримайтеся, якщо ви дійсно вирішили звернутися до адвоката за юридичною консультацією.

Щоб зберегти експресивність, довелося при перекладі частинку do передати прислівником дійсно, що передає власне ставлення в українській мові. При перекладі використано граматичну трансформацію(переставлення) та варіативний відповідник.

(53) Even for those blacks who did make it, questions of race, and racism, continue to define their worldview in fundamental ways. – Навіть для тих чорних, які насправді робили це, питання раси та расизму, продовжує визначати їх світогляд.

Аналізуючи наведений приклад, ми можемо сказати, що дієслово do передано за допомогою прислівника насправді.При перекладі використано варіативний відповідник та лексико-граматичну трансформацію (вилучення).

(54) But we do need to remind ourselves that so many of the disparities that exist in the African-American community today can be directly traced to inequalities passed on from an earlier generation that suffered under the brutal legacy of slavery and Jim Crow. – Але ми, безсумнівно, повинні нагадати собі, що так багато відмінностей, які сьогодні існують в афро-американській громаді можна безпосередньо простежити нерівність прав, що передаються з попередніх поколінь, які постраждали із-за жорстокої спадщини рабства та Джима Кроу.

У цьому прикладі дієслово do передано за допомогою прислівника безсумнівно, який передає власне ставлення, що допомагає при перекладі зберегти експресивність речення.При перекладі використано варіативний відповідник та лексико-граматичну трансформацію (додавання).

(55) We do need work better – because we cannot meet twenty-first century challenges with a twentieth century bureaucracy. – Ми не можемо приймати виклик ХХІ століття з бюрократією двадцятого століття. Безсумнівно, нам потрібно працювати краще.

У наведеному прикладі дієслово do передано за допомогою прислівника безсумнівно, який під час перекладу зберігає емотивність в українській мові.При перекладі використано граматичну трансформацію (членування) та лексичну трансформацію (заміна).

(56) The Afghan people do need our troops and your troops. – Народ Афгану, дійсно, потребує наших та своїх військ.

Аналізуючи наведений приклад, можна сказати, що дієслово do передано за допомогою прислівника дійсно, який зберігає експресивність у прикладі.При перекладі використано варіативний відповідник та лексико-граматичну трансформацію(вилучення).

(57) We do move forward with respect for America's tradition of a bipartisan national security policy and a commitment to national unity. – Mи безумовно рухаємося вперед з повагою до традицій американської двопартійної політики національної безпеки і прихильності до національної єдності.

У цьому прикладі дієслово do передано за допомогою прислівника безумовно, що зберігає експресивність наведеного прикладу.

(58) I am more confident than ever that we have everything and we do need to renew our economy. – Я впевнений більш ніж будь-коли, що у нас є все. Тому, безсумнівно, нам потрібно відновити нашу економіку.

У цьому прикладі дієслово do передано за допомогою прислівника безсумнівно.При перекладі використано варіативний відповідник та лексико-граматичну трансформацію (додавання), граматичну трансформацію (членування).

(59) We do need to act boldly and act now to reverse these cycles. – Mи, безсумнівно, повинні діяти сміливо і зараз, щоб припинити рухатися по колу.

У цьому прикладі, можна сказати, що дієслово do передано за допомогою прислівника безсумнівно.При перекладі використано варіативний відповідник та комплексну лексико-граматичну трансформацію: вилучення та описовий переклад.

(60) We do need to put money in the pockets of the American people, create new jobs, and invest in our future. – Класти гроші в кишені американського народу, створювати нові робочі місця та інвестувати в наше майбутнє – ось, що нам безсумнівно потрібно.

Аналізуючи наведений приклад, можна сказати, що дієслово do передано за допомогою прислівника безсумнівно.При перекладі використано варіативний відповідник та комплексну лексико-граматичну трансформацію: додавання та граматичну трансформацію (переставлення).

(61) We do come together and lift this nation from the depths of this crisis. – Ми об,єдналися, щоб безсумнівно підняти цю націю з глибин кризи.

Аналізуючи наведений приклад, ми можемо сказати, що дієслово do передано за допомогою прислівника безсумнівно, який надає емотивності в українській мові.При перекладі використано варіативний відповідник.

(62) I do believe if I do my part, and you, the American people, do yours, then we will emerge from this crisis a stronger nation. – Я, дійсно, вірю, що якщо я роблю свою частину роботи, і ви, американський народ зробити вашу, тоді ми вийдемо з цієї кризи сильнішою нацією.

Аналізуючи наведений приклад, ми можемо сказати, що дієслово do передано за допомогою прислівника дійсно, який виражає власне ставлення та зберігаю експресивність при перекладі на українську мову. У перекладі було використано варіативний відповідник та лексико-граматичну трансформацію(додавання).

(63) I do agree with the broader rationale that we must provide banks with the capital and the confidence necessary to start lending again. – Я безумовно згоден з обґрунтуванням, що ми повинні надати банки з капіталом і довірою, необхідною, щоб почати знову видавати кредити.

Аналізуючи наведений приклад, ми можемо сказати, що дієслово do передано за допомогою прислівника безумовно.При перекладі використано варіативний відповідник та лексико-граматичну трансформацію(вилучення).

(64) I do believe that many of these decisions were motivated by a sincere desire to protect the American people. – Я, дійсно, вірю, що багато з цих рішень були вмотивовані щирим бажанням захистити американський народ.

У цьому прикладі дієслово do передано за допомогою прислівника дійсно, який в поєднанні зі словом вірю набуває більше емотивності та впливу на реципієнта.

(65) We do need to update our institutions to deal with this threat. – Нам безумовно потрібно оновити наші установи, щоб впоратися з цією загрозою.

Аналізуючи наведений приклад, ми можемо сказати, що дієслово do передано за допомогою прислівника безумовно. Тому при перекладі українською мовою зберігається емфатичність речення.

(66) I did strongly oppose legislation proposed by the Bush administration and passed by the Congress. – Я, безумовно, проти законодавства, запропонованого адміністрацією Буша та прийнятого конгресом.

У цьому прикладі, ми можемо сказати, що дієслово do передано за допомогою прислівника безумовно. В наслідок цього, речення зберігає експресивність на українській мові.При перекладі використано варіативний відповідник та лексико-граматична трансформація(вилучення).

Отже, дієслово do передається за допомогою лексико-граматичної трансформації: додавання підсилювальних слів, таких як прислівники дійсно, безсумнівно, напевне, безумовно і т. ін. В наслідок цього, відбувається збереження емотивності при перекладі українською мовою.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.219.167.194 (0.004 с.)