ТОП 10:

Тема 18.3. Призначення та проведеннЯ судових експертизТривалість: 2 години.

Місце: навчальна аудиторія.

Мета: закріплення, поглиблення і конкретизація теоретичних знань з правових, організаційних і тактичних основ використання спеціальних знань при розкритті і розслідуванні злочинів.

Методи: бесіда, реферативне повідомлення, дискусія.

Ключові поняття: спеціаліст; форми використання спеціальних знань; довідка спеціаліста; експерт; експертиза; висновок експерта; об'єкти криміналістичних досліджень; зразки для порівняльного дослідження; стадії експертного дослідження; структура висновку експерта..

Хід заняття

1. Закріплення поняття і значення судової експертизи в доказуванні по кримінальним справам. Криміналістична класифікація судових експертиз.

2. Розгляд системи судово-експертних установ України.

3. Підготовка матеріалів із урахуванням тактичних особливостей призначення судових експертиз.

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1. Висновок експерта, його форма і зміст.

2. Оцінка висновку експерта.

 

Практичне завдання

1. Ознайомитися з архівними висновками різних видів судових експертиз. Провести їх оцінку і вирішити питання про можливість і перспективи використання висновків, що містяться в них, у процесі розслідування.

2. Виходячи з запропонованої викладачем фабули скласти постанови про призначення відповідних судових експертиз.

3. Складені постанови про призначення судових експертиз занести до лабораторного практикуму.

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Архівні висновки експертів з різних видів судових експертиз - 30 шт.
2. Електронні варіанти архівних висновків експертів з різних видів судових експертиз -30 шт.
3. Комп'ютери - 2 шт.
4. Бланки постанов про призначення судових експертиз - 30 шт.

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1. Поняття і значення судової експертизи в доказуванні по кримінальним справам. Криміналістична класифікація судових експертиз.

2. Система судово-експертних установ України.

3. Підготовка матеріалів і тактичні особливості призначення судових експертиз.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

11. КПК України.

12. Закон України "Про судову експертизу", 1994.

13. Наказ МВС України N 30 від 18.01.99 р. "Про затвердження Положення про Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України».

14. Наказ МВС України № 682 від 30.08.99 р. «Про затвердження На станови про діяльність експертно-криміналістичної служби МВС України».

15. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. профессора Р.С. Белкина. М., «НОРМА-ИНФРА» · М., 2000.

16. Коваленко В.В. Застосування науково-технічних засобів спеціалістами при проведенні слідчих дій. Монографія. – Луганськ, 2007.

17. Ищенко П.П. Специалист в следственных действиях. - М., 1990.

18. Шамонова Т.Н. Особенности участия специалиста-криминалиста в расследовании преступлений против личности.- М., 1996.

19. Селиванов Н.А. Участие специалиста в предварительном следствии. – М., 1962.

20. Клименко Н.І. Судова експертологія. Курс лекцій. К.: «Видавничій дім», 2007.

 

ДОДАТКОВА література

1. Каткова Т.В., Кожевников Г.К. Судебные экспертизы. Сборник вопросов. – Харьков: ИМП «Рубикон», РИП «Оригинал», 1994.

2. Біленчук П.Б., Курко М.Н., Стахівський С.М. Проведення судових експертиз. Довідник. - К., РВВ МВС України, 1995.

3. Гончаренко В.И., Бергер В.Е. и др. Экспертизы в судебной практике. - К., 1987.

4. Кононенко И.П. Судебные экспертизы. Возможности, подготовка материалов и их оценка.- К., 1981.

5. Авилина П.М. Назначение и производство судебных экспертиз. - М., 1988.

6. Лифшиц Е.М. Назначение и производство экспертизы.- Волгоград, 1977.

7. Орлов Ю. К. Заключение эксперта и его оценка по уголовным делам. – М., 1995.

8. Бірюков В.В., Шехавцов Р.Н., Попов И.В.Организация расследования умышленных убийств. Учебно-практическое пособие. Луганск РИО ЛИВД, 2001. 70 с.

 

Розподіл балів

А (відмінно) 65-70 балів – 28-30 балів - 7 на заняттях (мод.-рейт. сист.),37-40 балів на модуль контролі – 2 бали(мод.-рейт. сист.);

В (добре) 59-64 балів – 26-27 балів – 5 на заняттях(мод.-рейт. сист.), 33-37 балів на модуль-контролі –1,5 бали(мод.-рейт. сист.);

С (добре) 53-58 балів – 24-25 балів -4 на заняттях(мод.-рейт. сист.), 29-33 бали на модуль-контролі –1,5 бали(мод.-рейт. сист.);

D (задовільно) 47-52 балів – 22-23 бали –3 на заняттях (мод.рейт. сист.), 25-29 балів на модуль-контролі –1 бал(мод.-рейт. сист.);

E (задовільно) 40-46 балів - 20-21 бал– 2 на заняттях (мод.рейт. сист.), 20-25 балів на модуль-контролі –1 бал(мод.-рейт. сист.).

 

 


 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА РІЗНІ ВИДИ РОБІТ:

Оцінювання відповідей на аудиторних заняттях здійснюється за модульно-рейтинговою системою – від 1 до 3 балів (за заняття). Для переведення результатів роботи студента протягом аудиторних занять з модульно-рейтингової до кредитно-модульної системи вираховуємо коефіцієнт переведення (відношення максимальної можливої кількості балів за кредитно-модульною системою (30 балів) до кількості аудиторних занять (6).

Самостійна та індивідуальна робота оцінюється за кредитно-модульною системою – від 0 до 30 балів.

Модульний контроль також оцінюється за кредитно-модульною системою – від 0 до 40 балів та складається з таких елементів:

Підсумковий модуль − 0-100 балів

Поточне тестування(поточна успішність) – 0 - 30 балів

Самостійна робота – 0 - 30 балів

Підсумковий тест – (модуль-контроль) ­ - 0 - 40 балів.

Шкала оцінювання:

Загальний підсумок:

Рейтинг за модульно-рейтинговою системою –

„5” – 38 на заняттях, 12 на модулях – 50;

„4” - 24 на заняттях, 9 на модулях – 33;

„3” - 12 на заняттях, 6 на модулях – 18.

За системою ECTS:

Загальний підсумок

А (відмінно) 90-100 балів – 28-30 балів -38 на заняттях (мод.-рейт. сист.),27-30 балів індивідуальна, самостійна робота, 37-40 балів на кожному модуль контролі –по 2 бали(мод.-рейт. сист.);

В (добре) 83-89 балів – 26-27 балів –30 на заняттях(мод.-рейт. сист.), 25-26 балів індивідуальна, самостійна робота, 33-36 балів на кожному модуль-контролі - по 1,5 бала(мод.-рейт. сист.);

С (добре) 75-82 балів – 24-25 балів -24 на заняттях(мод.-рейт. сист.), 23-24 бали індивідуальна, самостійна робота, 29-32 бали на кожному модуль-контролі –по 1,5 бала(мод.-рейт. сист.);

D (задовільно) 68-74 балів – 22-23 бали –16 на заняттях (мод.рейт. сист.), 21-22 бал індивідуальна, самостійна робота, 25-28 балів на кожному модуль-контролі -по 1 балу(мод.-рейт. сист.);

E (задовільно) 60-67 балів - 20-21 бал– 12 на заняттях (мод.рейт. сист.), 20-21 балів індивідуальна, самостійна робота, 20-24 балів на кожному модуль-контролі по -1 балу(мод.-рейт. сист.).

Шкала ECTS – оцінок:

За шкалою ECTS За національною шкалою За 100-бальною шкалою
A відмінно 90-100
В добре 83-89
C 75-82
D задовільно 68-74
Е 60-67
F незадовільно менш 60

А - Відмінно- свідчить про високий рівень знань, навичок і вмінь, які отримав курсант (студент, слухач) з даної дисципліни, його вміння самостійно розв’язувати складні теоретичні та практичні завдання.

В- Добре - результат, вищий за середній, але з декількома несуттєвими недоліками;

С - Добре- свідчить, що рівень теоретичної та практичної підготовки курсанта (студента, слухача) відповідає основним вимогам навчальної програми дисципліни, проте мають місце окремі суттєві недоліки у роботі;

D - Задовільно- посередній результат, зі значними недоліками;

Е - Задовільно - результат задовольняє мінімальним вимогам щодо знань, умінь та навичок з даної дисципліни;

F- Незадовільно- для одержання кредиту потрібна значна додаткова робота.
ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

Тема Лекції Семінарські та практичні та лабораторні заняття Самостійна робота Індивідуаль­на робота
Розділ 1. Вступ до криміналістики (теоретичні засади). Розділ 2. Криміналістичне техніка. Змістовий модуль I.
1. Предмет, система та завдання криміналістики . Проект (складання лабораторного практикуму; виконання індивідуальних навчально-наукових завдань тощо)
2. Методологічні основи криміналістики. Криміналістична ідентифікація та діагностика.  
3. Основи криміналістичного вчення про виявлення та фіксацію криміналістично значимої інформації.  
4. Загальні положення криміналістичної техніки.
5. Засоби та методи фіксації криміналістично значимої інформації в наглядно-образній формі.  
Змістовний модуль II.
6. Криміналістична трасологія. Проект (складання лабораторного практикуму; виконання індивідуальних
7. Криміналістична габітоскопія.
Змістовний модуль III.
8. Криміналістичне дослідження зброї, боєприпасів, вибухівки та слідів їх застосування. Проект (складання лабораторного практикуму; виконання індивідуальних навчально-наукових завдань, тощо)
9. Криміналістичне дослідження документів.
Розділ 3. Криміналістична тактика. Змістовний модуль IV.
10. Загальні положення криміналістичної тактики. Проект (складання лабораторного практикуму; виконання індивідуальних навчально-наукових завдань, тощо)
11. Тактика слідчого огляду.  
Змістовний модуль V.
12. Тактика допиту та очної ставки. Проект (складання лабораторного практикуму; виконання індивідуальних навчально-наукових завдань, тощо)
13. Тактика обшуку та виїмки.
14.Тактика пред’явлення для впізнання.
Змістовний модуль VI.
15. Тактика відтворення обстановки та обставин події.   Проект (складання лабораторного практикуму; виконання індивідуальних навчально-наукових завдань, тощо)
16. Взаємодія учасників розкриття та розслідування злочинів.  
17. Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування.
18. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів.
Усього годин  
Іспит
           
             

Методи навчання:лекції із застосуванням прозірок, комп’ютера та проектора; робота в Інтернеті; складання практикуму; моделювання ситуаційних завдань; ділові ігри тощо.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: поточне тестування, оцінки за самостійну роботу та індивідуальні науково-дослідницькі завдання, підсумковий тест (модуль –контроль).


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Здійснити фотозйомку інсценованого місця події з використанням науково обґрунтованих видів та методів криміналістичної фотографії – 1 год. До 10 балів.

2. Зафіксувати дрібний об’єкт користуючись методами макро-, та масштабної зйомки – 1 год. До 10 балів.

3. Сфотографувати особу за правилами сигналетичної зйомки – 1год. До 10 балів.

4. Скласти фото таблицю за результатами фотозйомки інсценовано місця події – 1 год. До 10 балів.

5. Відпрацювати техніку виявлення, фіксації й вилучення слідів папілярних візерунків на різноманітних об’єктах з використанням НТЗ, які входять у комплект уніфікованої валізи слідчого. Отримані сліди оформити з дотриманням криміналістичних і процесуальних вимог. Скласти фрагмент протоколу огляду місця події, в якому описати виявлений слід папілярного візерунка. Отримані та оформлені належним чином сліди та фрагмент протоколу огляду місця події занести до лабораторного практикуму – 2 год. До 10 балів.

6. Вивчивши збільшені ксерокопії двох відбитків, розмістити їх у лабораторному практикуму, провести розмітку ознак будови папілярних візерунків, описати загальні й часткові ознаки – 2 год. –до 10 балів.

7. Дактилоскопувати живу особу. Скласти дактилоскопічну карту, та занести до лабораторного практикуму. Схематично замалювати папілярні візерунки, які знайшли відображення у відбитках. Вказати тип і вид папілярного візерунку – 2 год. – до 10 балів.

8. Знайти, зафіксувати й вилучити сліди ніг та взуття, залишені на запропонованих об’єктах. Скласти фрагмент протоколу огляду місця події з описанням знайдених слідів, та занести до лабораторного практикуму – 2 год. До 15 балів.

9. Використовуючи метод «словесного портрету», скласти опис зовнішності живої особи. Скласти орієнтировку на розшук особи, яка зникла та занести до лабораторного практикуму – 2 год. До 10 балів.

10. Скласти композиційний портрет з використанням комп’ютера та комп’ютерної програми «Фоторобот». Оформити складений композиційний портрет у відповідності з криміналістичними вимогами та занести до лабораторного практикуму – 2 год. До 10 балів.

11. Оглянути екземпляр холодної зброї. Хід та результати огляду зафіксувати в фрагменті протоколу огляду та занести до лабораторного практикуму – 1 год. До 10 балів.

12. Оглянути пістолет або револьвер. Хід та результати огляду зафіксувати в фрагменті протоколу огляду та занести до лабораторного практикуму – 1 год. До 10 балів.

13. Оглянути стріляну гільзу або кулю. Скласти фрагмент протоколу огляду. Оглянути об’єкт з вогнепальними пошкодженнями, або пошкодженнями від вибуху. Хід та результати огляду зафіксувати в фрагментах протоколу огляду та занести до лабораторного практикуму – 1 год. До 15 балів.

14. Оглянути документ з метою визначення видів поліграфічного друку, використаних при його виготовленні. Скласти фрагмент протоколу його огляду. – 1 год. До 10 балів.

15. Оглянути рукописний документ і охарактеризувати загальні і часткові ознаки почерку. Описати його у фрагменті протоколу огляду, скласти орієнтировку на розшук виконавця рукописного тексту. Фрагмент протоколу та орієнтировку занести до лабораторного практикуму – 2 год. До 10балів.

16. Оглянути документ, виготовлений з використанням комп’ютерної техніки, визначити вид друку та тип пристрою виводу. Скласти фрагмент протоколу його огляду та занести до лабораторного практикуму – 2 год. До 10 балів.

17. Оглянути підроблену купюру, визначити тип друку, з використанням якого її було виготовлено. Скласти фрагмент протоколу її огляду та занести до лабораторного практикуму - 2 год. До 10 балів.

18. Виходячи із запропонованої фабули висунути й обґрунтувати слідчі версії. – 2 год. До 10 балів.

19. Переглянути й обговорити фрагменти відеофільмів з огляду реальних місць події. – 2 год. До 10 балів.

20. Згідно з запропонованою фабулою оглянути інсценоване місце події на відкритій місцевості з використанням науково-технічних засобів і методів. Хід і результати огляду зафіксувати в протоколі огляду місця події, а також із застосуванням фотозйомки і відеозапису. Виготовити фототаблицю і схему до протоколу огляду місця події та включити їх до лабораторного практикуму – 2 год. До 15 балів.

21. Оглянути інсценоване місце події в приміщенні з використанням відповідних науково-технічних засобів. Хід і результати огляду зафіксувати в протоколі огляду місця події, а також із застосуванням фотозйомки і відеозапису. Скласти фототаблицю і схему до протоколу огляду місця події та включити їх до лабораторного практикуму. – 2 год. До 15 балів.

22. Виходячи з запропонованої фабули визначити коло осіб, яких необхідно допитати, визначити їхнє процесуальне положення, а також скласти плани допиту потерпілого, свідків. – 2 год. До 10 балів.

23. Переглянути та обговорити фрагменти відеофільмів з тактики допиту підозрюваних і обвинувачуваних. Здійснити допит підозрюваного. При цьому, як у ролі слідчого так і в ролі підозрюваного виступають заздалегідь проінструктовані курсанти, студенти. По закінченні допиту, обговорити його результати з викладачем – 2 год. До 10 балів.

24. Виходячи із запропонованої викладачем фабули дати відповіді на такі запитання:

- чи є підстави для проведення обшуку?

- у чому полягає підготовка до проведення обшуку?

- у якому складі СОГ треба направити для проведення обшуку? – 2 год. До 10 год.

25. Провести обшук в приміщеннях офісу-полігону та квартири-полігону. – 2 год. До 15 балів.

26. Згідно з запропонованою фабулою провести пред’явлення для впізнання живої особи, а також пістолета та ножа. Хід та результати даних слідчих дій охормити у відповідності з процесуальними вимогами. – 2 год. До 15 балів.

27. Перегляд і обговорення відеофільму "Відтворення обстановки й обставин події". Згідно з запропонованою фабулою треба:

- скласти план проведення слідчої дії;

- визначити коло учасників і їхні ролі при проведенні даної слідчої дії;

- визначити питання, які необхідно з'ясувати в ході відтворення обстановки й обставин події;

- провести відтворення обстановки й обставин події – 2 год. До 15 балів.

28. Згідно запропонованої викладачем фабули дати відповіді на наступні запитання:

- якими підрозділами ведеться облік слідів рук, вилучених з місць нерозкритих злочинів? Скласти запит на перевірку таких слідів.

- якими підрозділами ведеться облік слідів знарядь злому, вилучених з місць нерозкритих злочинів?

- яку інформацію щодо знаряддя злому можна одержати використовуючи такі сліди?

29. Що необхідно зробити слідчому у випадку:

- виявлення номерних речей;

- одержання заяви про крадіжку номерних речей.

Складені запити на перевірку відповідних слідів занести до лабораторного практикуму – 2 год. До 15 балів.

30. Ознайомитися з архівними висновками різних видів судових експертиз. Провести їх оцінку і вирішити питання про можливість і перспективи використання висновків, що містяться в них, у процесі розслідування. – 2 год. До 15 балів.

31. Виходячи з запропонованої викладачем фабули скласти постанови про призначення відповідних судових експертиз. – 2 год. До 10 балів.


ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНицькі ЗАВДАННЯ:

(за вибором)

1. Участь у науково-практичних конференціях, семінарах, піблікація наукової статті, тез. – 3 бали (25-30 бал. за шкалою ECTS ).

2. Розробити тести до теми «Криміналістичні засади криміналістики» - до 15 балів.

3. Здійснити аналіз історичних передумов зародження та розвитку криміналістики як науки та навчальної дисципліни. Результати оформити у вигляді наукової доповіді. – до 15 балів.

4. Здійснити аналіз внеску А. Бертильона у становлення та розвиток криміналістики. Результати оформити у вигляді наукової доповіді. – до 15 балів.

5. Здійснити аналіз внеску У. Хершела та Г. Фолдса у становлення та розвиток дактилоскопії. Результати оформити у вигляді наукової доповіді. – до 10 балів.

6. Здійснити аналіз праць Ганса Гроса. Показати їх значення для розвитку криміналістики. Результати оформити у вигляді наукової доповіді. – до 10 балів.

7. Оцінити внесок Внесок Д.І. Менделєєва, Ф.Д. Буринського та інших російських вчених 19 століття в розвиток та становлення криміналістики. Результати оформити у вигляді наукової доповіді. – до 15 балів.

8. Здійснити аналіз робіт А. Вейнгарта «Уголовная тактика» та С.М. Трегубова «Уголовная техника». Оцінити їх вплив на розвиток вітчизняної криміналістики. Результати оформити у вигляді наукової доповіді. – до 15 балів.

9. Учені криміналісти України в 50-90 роки 20 століття. Їх внесок у розвиток вітчизняної криміналістики. – до 10 балів.

10. Розробити комплект тестів до теми «Криміналістична фотографія і відеозапис» - до 15 балів.

11. Розробити комплект тестів за темою «Криміналістична трасологія» - до 15 балів.

12. Здійснити аналітичний огляд запропонованих викладачем літературних джерел з проблем трасології. – до 10 балів.

13. Здійснити аналітичний огляд запропонованих викладачем літературних джерел з проблем дактилоскопії. – до 10 балів.

14. За запропонованими викладачем літературними джерелами визначити сутність та значення пороскопічних та еджеоскопічних досліджень. Результати оформити у вигляді наукової доповіді. – до 10 балів.

15. Розробити комплект тестів за темою «Криміналістична дактилоскопія. – до 15 балів.

16. Підготувати мультимедійну презентацію за темою «Криміналістична трасологія». – до 15 балів.

17. За працями М.В. Салтевського оцінити криміналістичне значення локомаційних навичок людини. Результати оформити у вигляді наукової доповіді. – до 10 балів.

18. Розробити комплект тестів за темою «Криміналістична габітоскопія». – до 15 балів.

19. За працями О.А. Кириченка оцінити криміналістичне значення мікрооб’єктів, сучасні можливості їх використання в розкритті й розслідуванні злочинів. Результати оформити у вигляді наукової доповіді. – до 10 балів.

20. Скласти суб’єктивний портрет запропонованої викладачем особи. Проаналізувати можливості науково-технічних засобів, що використовуються для складання суб’єктивних портретів. Результати оформити у вигляді наукової доповіді. – до 10 балів.

21. Здійснити аналітичний огляд запропонованих викладачем літературних джерел з проблем судової балістики. – до 10 балів.

22. Розробити комплект тестів до теми «Криміналістичне зброєзнавство». – до 15 балів.

23. Здійснити аналітичний огляд запропонованих викладачам літературних джерел з проблем криміналістичного дослідження вогнепальної зброї. – до 10 балів.

24. Здійснити аналітичний огляд запропонованих викладачам літературних джерел з проблем криміналістичного дослідження холодної зброї. – до 10 балів.

25. Здійснити аналітичний огляд запропонованих викладачам літературних джерел з проблем криміналістичного дослідження газової зброї. – до 10 балів.

26. Здійснити аналітичний огляд запропонованих викладачем літературних джерел з проблем криміналістичного дослідження боєприпасів. – до 10 балів.

27. Розробити комплект тестів до теми «Криміналістичне дослідження документів». – до 15 балів.

28. Здійснити аналітичний огляд запропонованих викладачем літературних джерел з проблем криміналістичного почернкознавства. – до 10 балів.

29. Підготувати мальтимедійну консультацію за темою «Криміналістичне зброєзнавство» - до 15 балів.

30. Підготувати мальтимедійну консультацію за темою «Криміналістичне дослідження документів» - до 15 балів.

31. Розробити комплект тестів за темою «Загальні положення криміналістичної тактики. – до 15 балів.

32. За запропонованими викладачем літературними джерелами здійснити аналітичний огляд проблем участі групи спеціалістів у слідчих діях. Результати оформити у вигляді наукової доповіді. – до 10 балів.

33. Розробити комплект тестів за темою «Тактика слідчого огляду». – до 15 балів.

34. Підготувати мультимедійну консультації за темою «Тактика слідчого огляду» - до 15 балів.

35. Підготувати мультимедійну консультації за темою «Загальні положення криміналістичної тактики» - до 15 балів.

36. Підготувати комплект схем за темою «Тактика слідчого огляду» - до 10 балів.

37. Скласти типовий план розслідування кримінальної справи – до 10 балів.

38. Участь у предметних студентських олімпіадах – до 10 балів.

39. Розробка комплекту тестів до теми «Тактика допиту та очної ставки». – до 15 балів.

40. Розробка комплекту тестів до теми «Тактика обшуку та виїмки». – до 15 балів.

41. Розробка комплекту тестів до теми «Тактика пред’явлення для впізнання». – до 15 балів.

42. Підготувати мультимедійну консультацію до теми «Тактика допиту та очної ставки». – до 15 балів.

43. Підготувати мультимедійну консультацію до теми «Тактика обшуку та виїмки». – до 15 балів.

44. Підготувати комплект схем за темою «Тактика допиту та очної ставки». – до 10 балів.

45. Розробка комплекту тестів до теми «Тактика відтворення обстановки та обставин події». – до 15 балів.

46. Розробка комплекту тестів до теми «Взаємодія учасників розслідування злочинів». – до 15 балів.

47. Підготувати мультимедійну консультацію до теми «Взаємодія учасників розслідування злочинів». – до 15 балів.

48. Розробити комплект тестів за темою «Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів». – до 15 балів.

49. Підготувати комплект схем за темою «Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів» - до 10 балів.

50. Підготувати мультимедійну консультації за темою «Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів» - до 15 балів.

 

 

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:законодавча база, нормативні документи МОН і МВС України, тексти фондових лекцій, інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД), що містить ілюстративні матеріали, комплекс графічних схем до дисципліни; відеофільми, методичні рекомендації до підготовки до семінарських занять, тести для контролю та самоконтролю, питання та завдання для модуль-контролю, комп’ютерні програми навчаючого та контролюючого характеру.


Література до курсу

Нормативно-правові акти

Основні

1. Конституція України. - К., 1996.

2. Кримінально-процесуальний кодекс України. – К., 2001.

3. Кримінальний кодекс України. – К., 2001.

4. Про судову експертизу. Закон України від 25 лютого 1994 р.

5. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз. Затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 8 жовтня 1998 року.

 

Додаткові

6. Про порядок надання запитів в Національне центральне бюро Інтерполу в Україні. Розпорядження ДМКУ № 60 від 25 квітня 1994 р.

7. Про додаткові заходи щодо зміцнення законності та правопорядку в Україні: Указ Президента України від 5 серпня 1996 р. // Урядовий кур’єр. - 1996. 10 серпня.

 

Підручники

Основні

1. Криминалистика. Том 1 / Под ред. проф. Р.С. Белкина, В.П. Лаврова, И.М. Лу­згина. – М.: ВЮЗШ., 1987. – 340 с.

2. Криминалистика: Том 2 / Под ред. проф. Р.С. Белкина, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина. – М.: Акад. МВД СССР, 1989. – 454 с.

3. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селива­нова. – М.: Юрид. лит., 1993. - 592 с.

4. Криминалистика. Т. 2 / Под ред. А.Г. Филиппова, А.А. Кузнецова. – Омск: ВСШ МВД России, 1993.

5. Криминалистика. Т. 2 / Под ред. Б.П. Смагоринского. – Волгоград: ВШМ МВД России, 1994.

6. Криминалистика. Т. З / Под ред. Б.П. Смагоринского, А.А. Закатова. – Волгоград, 1995.

7. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: Підручник для студентів юрид. вузів і факультетів. / За ред. проф. В.Ю. Шепітька. – Харків: Право, 1998. – 376 с.

 

Додаткові

8. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова, А.Ф. Волынс­кого. – М.: Спарк, 1998. - 544 с.

9. Криміналістика: Підруч. для слухачів, ад’юнктів, викладачів вузів системи МВС України / За ред. акад. П.Д. Біленчука. – К., 1998. - 416с.

10. Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов. /Под ред. проф. В.Ю. Шепитько. – Харьков: ООО “Одиссей”, 2001. – 528 с.

11. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной мили­ции и органов предварительного расследования / Под ред. Т.В. Аверьяно­вой, Р.С. Белкина.–М.: Юрид. лит., 1997

12. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1.– Х.: Консум, 1999. – 416 с.

13. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. заслуж. деятеля науки РФ, проф. Р.С.Белкина. – М.: изд-во НОРМА-ИНФРА-М, 2000. – 990 с.

 

Бібліографія з криміналістики

Основна

1. Бахин В.П., Ищенко А.В. Вопросы криминалистики и судебных экс­пертиз в диссертационных исследованиях. – К., 1988

2. Бахин В.П., Викторова Е.Н., Ищенко А.В. Библиографический указа­тель диссертаций по криминалистике. – М., 1989

3. Советские криминалисты. Биобиблиографический справочник / Сост. Т.В. Аверьянова и Н.Н. Лысов. – Нижний Новгород, 1991.

 

Додаткова

4. Ищенко А.В., Ищенко Н.Д., Иерусалимов И.А. Криминалистическое обеспечение борьбы с преступностью (Диссертации криминалистов, защи­щенные в специализированных ученых советах Украины), – К., 1997

5. Ищенко А.В., Карпов Н.С. Научное обеспечение практики борьбы с преступностью. – К., 1997.

 

ЛітератураПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.026 с.)