ТОП 10:

Дослідження рукописних текстівТривалість: 2 години.

Місце: навчальна аудиторія, навчально-методичний кабінет.

Мета: закріпити знання з проблем дослідження ознак почерку; напрацювати практичне уміння виділення загальних та часткових ознак почерку, а також фіксувати результати огляду рукописних документів в протоколі огляду.

Методи: демонстрація, пояснення, індивідуальні вправи, реферативні повідомлення, дискусія.

Основні поняття: почерк; властивості почерку; загальні ознаки почерку; часткові ознаки почерку; вільні, умовно-вільні, експериментальні зразки почерку; почеркознавча експертиза.

хід ЗАНЯТтя:

1. Закріплення знань з криміналістичного почеркознавства.

2. Аналіз зразків письмової мови, визначення їх криміналістичного значення. Загальні та приватні ознаки письмової мови.

3. Розгляд ідентифікаційних ознак почерку, визначення видів зразків почерку і правил їх отримання.

4. Підготовка матеріалів для проведення почеркознавчої експертизи, і використання висновку експерта в розслідуванні.

Тематика реферативних робіт:

1. Історія розвитку і сучасний стан судового почеркознавства.

2. Сучасний стан авторознавства. Можливості використання даних авторознавчого дослідження у процесі розслідування.

ПРАКТИЧне ЗАвДАНня:

1. Оглянути рукописний документ і охарактеризувати загальні і часткові ознаки почерку.

2. Описати документ у фрагменті протоколу огляду, скласти орієнтировку на розшук виконавця рукописного тексту.

3. Оглянутий рукописний документ, фрагмент протоколу його огляду та орієнтировку на розшук виконавця даного рукописного документу занести до лабораторного практикуму.

МАТЕРіАЛЬНе забезпечення:

1. Рукописні тексти - 30 шт.
2. Лінійки - 16 шт.
3. Лупи 4Х - 16 шт.

 

питання для САМОКОНТРОЛю:

1. Поняття та завдання криміналістичного почеркознавства.

2. Письмова мова. Її криміналістичне значення. Загальні та приватні ознаки письмової мови.

3. Ідентифікаційні ознаки почерку.

4. Види зразків почерку і правила їх отримання.

5. Підготовка матеріалів для проведення почеркознавчої експертизи, і використання висновку експерта в розслідуванні.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. — М.: Изда­тельская группа НОРМА—ИНФРА • М, 1999.

2. Бірюков В.В., Коваленко В.В. Криминалистическое исследование документов. - Луганск, 1999.

3. Бірюков В.В., Коваленко В.В., Бірюкова Т.П., Ковальов К.М. Криміналістичне документознавство. - Науково-практичний посібник. Видавництво юридичної літератури А. Паливода. – К., 2007.

2. Добровольская Е.Д. и др. Судебно-почерковедческая экспертиза. – М., 1971.

3. Винберг А.И„ Шванкова М.В. Почерковедческая экспертиза. – Вол­гоград. 1977.

Додаткова ЛіТЕРАТУРА:

1. Зуев – Инсаров Д.М. Почерк и личность. /Способ определения характера по почерку, графологический метод изучение личности/ - М., 1993.

2. Вул С.М. Криминалистическое исследование признаков речи. – К., 1973.

3. Назначение и производство криминалистических экспертиз (Пособие для следователей и судей). Отв. Ред. Г.П. Аринушкин, А.И. Винберг, А.Р. Шляхов. - М., 1976. – С. 50-74.

4. Іщенко А.В. Зародження та формування почеркознавства (історико-хронологічний аспект) // Криміналістичний вісник: Науково-практичний збірник. Вип. 2. К., 2001.

Практичне заняття

З 2 викладачами

Тема 9.4. Техніко-криміналістичне дослідження документів, виготовлених із застосуваням

сучасних комп"ютерних технологій

Тривалість:2 години.

Місце: навчальна аудиторія, навчально-методичний кабінет.

Мета: конкретизувати і поглибити знання з проблем дослідження документів з метою встановлення наявності підробки і її способу; виробити практичні навички встановлення факту і можливого способу підробки; описування документу і ознак підробки в протоколі.

Методи: пояснення, реферативне повідомлення, демонстрація, виконання індивідуальних завдань, дискусія.

Основні поняття: техніко-криміналістичне дослідження документів; реквізити документа; комп’ютерні технології; програмне забезпечення, пристрої виводу; принтери; тверда копія;повне підроблення документа; часткове підроблення документа; види поліграфічного друку.

хід заняття:

1. Аналіз криміналістичного значення техніко-криміналістичного дослідження документів виготовлених з використанням комп’ютерних технологій.

2. Ознайомлення із сучасними пристроями виготовлення твердих копій документів, можливість їх ідентифікації.

3. Дослідження ознаки документів виготовлених з використанням комп’ютерної та копіювально множинної техніки (ознаки програмного забезпечення та ознаки пристрою виводу).

4. Огляд та виявлення ознак підробки грошей виготовлених з використанням комп’ютерних технологій.

Тематика реферативногої роботи:

1. Підроблені гроші – особливий об’єкт техніко-криміналістичних досліджень.

Практичне завдання:

1. Оглянути документ виготовлений з використанням комп’ютерної техніки, визначити вид друку та тип пристрою виводу.

2. Оглянути підроблену купюру, визначити тип друку яким її було виготовлено.

3. Результати огляду документу, виготовленого з використанням комп’ютерної техніки, та підробленої купюри оформити у вигляді фрагменту протоколу огляду та занести до лабораторного практикуму.

Питання для самоконтролю:

1. Криміналістичне значення техніко-криміналістичного дослідження документів виготовлених з використанням комп’ютерних технологій.

2. Сучасні пристрої виготовлення твердих копій документів, можливість їх ідентифікації.

3. Ознаки документів виготовлених з використанням комп’ютерної та копіювально множинної техніки (ознаки програмного забезпечення та ознаки пристрою виводу).

4. Захисні властивості грошей. Ознаки підроблених грошей виготовлених з використанням комп’ютерних технологій.

 

Основна ЛіТЕРАТУРА

1. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. — М.: Изда­тельская группа НОРМА—ИНФРА • М, 1999.

2. Бірюков В.В., Коваленко В.В. Криминалистическое исследование документов. Луганск, 1999. Бірюков В.В., Коваленко В.В., Бірюкова Т.П., Ковальов К.М. Криміналістичне документознавство. - Науково-практичний посібник. Видавництво юридичної літератури А. Паливода. – К., 2007.

3. Бирюков В.В. Научные и практические основы использования компьютерных технологий для фиксации криминалистически значимой информации. Луганск, 2002.

4. Технико-криминалистическая экспертиза документов. Учебник для вузов МВД СССР. Волгоград. 1978.

5. Петряєв С.Ю. Обережно, фальшивка! (довідник для касирів пунктів обміну валюти і експертів комерційних банків). – К., 1987.

Додаткова література

1. Андрейченко В.Е. Судебно-техническая экспертиза документов. Вып. №1 – М., 1989. /спец. библиотека/.

2. Павленко С.Д., Золотарь Н.С. Возможности криминалистического исследования документов, изготовленных печатным способом. – К., 1988 г. /спец. библиотека/

3. Назначение и производство криминалистических экспертиз (Пособие для следователей и судей). Отв. Ред. Г.П. Аринушкин, А.И. Винберг, А.Р. Шляхов. - М., 1976. – С. 75-102.

4. Болотских Б.С. и др. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество). Под ред. проф. В.Д. Ларичева. – М.: Экзамен, 2002. – 384 с.

5. Кузнєцов О.О. Криміналістична діагностика підроблених банкнот, цінних паперів, документів методами інтроскопії // Криміналістичний вісник: Наук.-практ. зб. – К., 2003.

 

 

Розподіл балів

А (відмінно) 65-70 балів – 28-30 балів - 6 на заняттях (мод.-рейт. сист.),37-40 балів на модуль контролі – 2 бали(мод.-рейт. сист.);

В (добре) 59-64 балів – 26-27 балів – 5 на заняттях(мод.-рейт. сист.), 33-37 балів на модуль-контролі –1,5 бали(мод.-рейт. сист.);

С (добре) 53-58 балів – 24-25 балів -4 на заняттях(мод.-рейт. сист.), 29-33 бали на модуль-контролі –1,5 бали(мод.-рейт. сист.);

D (задовільно) 47-52 балів – 22-23 бали –3 на заняттях (мод.рейт. сист.), 25-29 балів на модуль-контролі –1 бал(мод.-рейт. сист.);

E (задовільно) 40-46 балів - 20-21 бал– 2 на заняттях (мод.рейт. сист.), 20-25 балів на модуль-контролі –1 бал(мод.-рейт. сист.).


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV

КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА

ТЕМА 10. Загальні положення криміналістичної тактики.

Основні поняття: криміналістична тактика; тактична рекомендація; тактичне рішення; тактичний прийом; тактична комбінація; тактична операція; злочинна діяльність; слідча діяльність; версія; планування розслідування; слідча ситуація; протидія розслідуванню злочинів; форми протидії розслідуванню злочинів; способи протидії розслідуванню злочинів.

ТЕМА 11. Тактика слідчого огляду.

Основні поняття: огляд; етапи огляду; слідчий огляд; огляд місця події; зовнішній огляд трупа; огляд місцевості; огляд приміщення; огляд предметів; огляд документів; освідування.

Тези лекційПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.009 с.)