ТОП 10:

Криміналістиченої трасологіїТривалість:2 години.

Місце:навчальна аудиторія.

Мета:закріпити й конкретизувати знання про предмет, систему й завдання криміналістичної трасології.

Методи:пояснення, реферативне повідомлення, бесіда, дискусія.

Основні поняття: трасологія; слід; класифікація слідів; слідоутворюючий та слідосприймаючий об’єкти; матеріальні сліди; ідеальні сліди.

хід заняття:

1. Закріплення основних положень криміналістичної трасології, як галузі криміналістичної техніки.

2. Розгляд зв’язку трасології з іншими галузями криміналістичної техніки, розділами криміналістики й науками.

3. Аналіз поняття й класифікації слідів у трасології; загальних й окремих ознак, які характеризують сліди.

4. Ознайомлення з засобами й методами, призначеними для збирання слідів.

5. Розгляд питань, вирішуваних трасологічними дослідженнями.

Тематика реферативної роботи:

1. Історія становлення та розвитку криміналістичної трасології.

питання для самоконтролю:

1. Криміналістична трасологія – галузь криміналістичної техніки. Предмет, система й задачі криміналістичної трасології.

2. Зв’язок трасології з іншими галузями криміналістичної техніки, розділами криміналістики й науками.

3. Поняття й класифікація слідів у трасології. Загальні й окремі ознаки, які характеризують сліди.

4. Засоби й методи, призначені для збирання слідів.

5. Питання, вирішувані трасологічними дослідженнями.

Основна Література:

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Росинская Е.Р. Криминалистика. Учебник для ВУЗов. Под ред. засл. Деятеля науки Р.Ф. проф. Р.С. Белкина. – М., Издательская группа НОРМА – ИНФРА. М., 1999.

2. Криминалистика. Учебник для ВУЗов. Отв. ред. проф. Н.П. Яблоков - М.: Издательство БЕК, 1995.

3. Кобзар С.І. Криміналістична трасологія. Луганськ, РВВ ЛІВС, 1999.

4. Криміналістика ( у сучасному викладі ):підручник/МВС України, НАВСУ.– К.:Кондор, 2004.– 592 с.

Додаткова Література:

1. Біленчук П.Д., та ін. Криміналістика.: Підручник для слухачів , ад’юнктів ,викладачів вузів системи МВС України /П. Д. Біленчук , О.П. Дубовий , М.В. Салтевський, П.Ю. Тимошенко. За ред. Акад. П.Д. Біленчука. - К.: Атіка, 1998.

2. Грановский Г.Л. Основы трасологии. - М., 1974.

3. Шевченко Б.И. Теоретические основы трасологической идентификации в криминалистике. - М.: 1975.

4. Крылов И.Ф. Криминалистическое учение о следах. Ленинград, 1976.

5. Пророков И.И. Криминалистическая экспертиза следов. Волгоград, 1980.

6. Разумов Э.А., Молибога М.П. Осмотр места происшествия. Методика и тактика. - К. 1994.

7. Сорокин В.С. Обнаружение фиксация следов на месте происшествия. М., 1966.

8. Рощин И.А., Биленчук П.Б., Омельченко Г.Е. Книга криминалистика. - К. 1995.

9. Найдис И.Д. Использование следов орудий взлома и инструментов для расследования преступлений. - Х., 1980.

Практичне заняття

З 2 викладачами

Тема 6.3. Предмет, система та завдання дактилоскопії

Тривалість:2 години.

Місце:навчальна аудиторія, учбово-методичний кабінет.

Мета: конкретизувати й поглибити знання про предмет, систему та завдання криміналістичної дактилоскопії

Методи: пояснення, демонстрація, реферативне повідомлення, дискусія.

Основні поняття: дактилоскопія; папілярний візерунок; властивості папілярних візерунків; види папілярних візерунків; типи папілярних візерунків; деталі будови папілярного візерунку; дактилоскопія; піроскопія; еджеоскопія; дактилоскопічна карта; методи виявлення слідів папілярних візерунків.

хід заняття:

1. Розгляд предмету та системи дактилоскопії.

2. Аналіз криміналістичного значення слідів папілярних візерунків.

3. Дослідження будови шкіряного покрову на долонній поверхні кистей рук людини; властивості папілярних візерунків, їх типів і видів.

ТЕМА РЕФЕРАТУ:

1. Зародження й розвиток дактилоскопії (за працями Ю. Торвальда, Е. Локара ).

Питання для самоконтролю:

1. Предмет та система дактилоскопії.

2. Криміналістичне значення слідів папілярних візерунків.

3. Будова шкіряного покрову на долонній поверхні кистей рук людини. Властивості папілярних візерунків, їх типи і види.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Росинская Е.Р. «Криминалистика. Учебник для ВУЗов» под ред. засл. Деятеля науки Р.Ф. проф. Р.С. Белкина. – М., Издательская группа НОРМА – ИНФРА. М., 1999.

2. Кобзар С.І. “Криміналістична трасологія”. Луганськ, РВВ ЛІВС, 1999.

3. Голдованский Ю.П. «Следы рук» М. – 1981.

4. «Криминалистика. Учебник для ВУЗов» Отв. редактор проф. Н.П. Яблоков. - М.: Издательство БЕК , 1995.

Додаткова ЛіТЕРАТУРА:

1. Біленчук П.Д., та ін. “Криміналістика”.: Підручник для слухачів , ад’юнктів ,викладачів вузів системи МВС України /П. Д. Біленчук , О.П. Дубовий , М.В. Салтиковський, П.Ю. Тимошенко. За ред. Акад. П.Д. Біленчука.- К.: Атіка, 1998.

2. Салтевский М.В. «Криминалистика в современном изложении юристов».-Х.: «Рубикон», 1996.

3. Грановский Г.Л. «Основы трасологии». - М., 1965.

4. Шевченко Б.И. «Теоретические основы трасологической идентификации в криминалистике».- М.:1975

5. Грановский Г.Л. «Основы трасологии» - М., 1974

6. Крылов И.Ф. «Криминалистическое учение о следах» Ленинград, 1976 г.

7. Салтевский М.В. «Следы человека и приёмы их использования для получения информации о преступнике и обстоятельствах преступления: Лекция» К. – 1983 г.

8. Криминалистика. Под ред. проф. Образцова В.А. - М: Юрист, 1995.

9. Криминалистика Под ред. проф. Образцова В.А. - М: Юрист, 1997.

 

Практичне заняття

З 2 викладачами

Тема 6.4. Сліди папілярних візерунків. Їх виявлення, дослідження й використання у процесі

Розслідування

Тривалість:2 години.

Місце:навчальна аудиторія, учбово-методичний кабінет.

Мета: конкретизувати й поглибити знання про прийоми, методи й засоби, які застосовуються для виявлення, фіксації та вилучення слідів папілярних візерунків; напрацювати практичні навички з використання прийомів і засобів виявлення, фіксації й вилучення слідів папілярних візерунків.

Методи: пояснення, демонстрація, реферативне повідомлення, виконання практичних завдань.

Основні поняття: папілярний візерунок; властивості папілярних візерунків; види папілярних візерунків; типи папілярних візерунків; деталі будови папілярного візерунку; дактилоскопія; піроскопія; еджеоскопія; дактилоскопічна карта; методи виявлення слідів папілярних візерунків.

хід заняття:

1. Ознайомлення із засобами та методами виявлення, фіксації й вилучення слідів папілярних візерунків.

2. Закріплення правил поводження з предметами-носіями слідів папілярних візерунків та правил упакування об’єктів зі слідами папілярних візерунків.

3. Відпрацювання практичні навички з виявлення, фіксації й вилучення слідів папілярних візерунків та належного процесуального оформлення отриманих результатів.

ТЕМАтика реферативної роботи:

1. Сутність та значення пороскопічних та еджеоскопічних досліджень.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ:

1. Відпрацювати техніку виявлення, фіксації й вилучення слідів папілярних візерунків на різноманітних об’єктах з використанням НТЗ, які входять у комплект уніфікованої валізи слідчого. Отримані сліди оформити з дотриманням криміналістичних і процесуальних вимог.

2. Скласти фрагмент протоколу огляду місця події, в якому описати виявлений слід папілярного візерунка.

3. Отримані та оформлені належним чином сліди та фрагмент протоколу огляду місця події занести до лабораторного практикуму.

матеріальне забезпечення:

1. Лупи дактилоскопічні – 30 шт.

2. Валізи уніфіковані – 5 шт.

3. Об’єкти зі слідами папілярних візерунків - 30 шт.

4. Пензлі магнітні – 30 шт.

5. Пензлі “флейц” – 30 шт.

6. Порошки й реактиви для виявлення слідів папілярних візерунків – 5 компл.

7. Дактилоскопічна плівка:

· Темна – 2 пачки

· Світла – 2 пачки

8. Липка плівка – 2 рулони

9. Папір білий, не лінований –30 арк.

10. Бланки дактилоскопічних карт – 30 шт.

11. Дактилоскопічні валики – 15 шт.

12. Скляні пластини – 15 шт.

13. Фарба друкарська – 1 тюбик

14. Ножиці - 5 шт.

Питання для самоконтролю:

1. Засоби та методи виявлення, фіксації й вилучення слідів папілярних візерунків.

2. Правила поводження з предметами-носіями слідів папілярних візерунків.

3. Правила упакування об’єктів зі слідами папілярних візерунків.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Росинская Е.Р. «Криминалистика. Учебник для ВУЗов» под ред. засл. Деятеля науки Р.Ф. проф. Р.С. Белкина. – М., Издательская группа НОРМА – ИНФРА. М., 1999.

2. Кобзар С.І. “Криміналістична трасологія”. Луганськ, РВВ ЛІВС, 1999.

3. Голдованский Ю.П. «Следы рук» М. – 1981.

4. «Криминалистика. Учебник для ВУЗов» Отв. редактор проф. Н.П. Яблоков. - М.: Издательство БЕК , 1995.

Додаткова ЛіТЕРАТУРА:

1. Біленчук П.Д., та ін. “Криміналістика”.: Підручник для слухачів , ад’юнктів ,викладачів вузів системи МВС України /П. Д. Біленчук , О.П. Дубовий , М.В. Салтиковський ,П.Ю. Тимошенко. За ред. Акад. П.Д. Біленчука .-К.: Атіка,1998.

2. Салтевский М.В. «Криминалистика в современном изложении юристов».-Х.: «Рубикон», 1996.

3. Грановский Г.Л. «Основы трасологии».- М. 1965

4. Шевченко Б.И. «Теоретические основы трасологической идентификации в криминалистике».- М.:1975

5. Грановский Г.Л. «Основы трасологии» - М., 1974

6. Крылов И.Ф. «Криминалистическое учение о следах» Ленинград, 1976 г.

7. Салтевский М.В. «Следы человека и приёмы их использования для получения информации о преступнике и обстоятельствах преступления: Лекция» К. – 1983 г.

8. Криминалистика. Под ред. д. ю. н. проф. Образцова В.А. - М: Юрист, 1995.

9. Криминалистика Под ред. д. ю. н. проф. Образцова В.А. - М: Юрист, 1997.

ПРАКТиЧнЕ ЗАНЯТтя

З 2 викладачамиПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.009 с.)