ТОП 10:

Тема 8.2. поняття, ознаки і криміналістична класифікація вогнепальної та холодної зброїТривалість: 2 години.

Місце: навчальна аудиторія, навчально-методичний кабінет.

Мета: поглибити знання з питань криміналістичного дослідження ручної вогнепальної зброї і боєприпасів; отримати практичні навички використання засобів і прийомів знаходження фіксації та вилучення криміналістично значимої інформації під час огляду вогнепальної зброї, боєприпасів і слідів їх застосування.

Методи: пояснення, демонстрація, демонстрація матеріалу з використання комп’ютерних засобів, реферативне повідомлення, виконання індивідуальних вправ, бесіда, дискусія.

Основні поняття: криміналістичне дослідження зброї; судова балістика; судово-балістична експертиза; вогнепальна зброя; боєприпаси; вибухові пристрої; вибухові речовини; основні сліди пострілу; додаткові сліди пострілу; холодна зброя; клинкова холодна зброя; ударно-дробильна холодна зброя; комбінована холодна зброя; метальна холодна зброя; бойова, мисливська, кримінальна холодна зброя.

хід ЗАНЯТтя:

1. Закріплення знань з криміналістичного зброєзнавства, як галузі криміналістичної техніки.; аналіз можливостей використання знань про зброю та сліди її застосування у процесі розслідування.

2. Розгляд поняття, ознак і криміналістичної класифікації ручної вогнепальної зброї.

3. Ознайомлення зі зразками вогнепальної та холодної зброї. Їх класифікація і конструктивні особливості .

4. Формулювання питаннь експерту щодо дослідження вогнепальної та холодної зброї.

Теми реферативних робіт:

1. Історія становлення та розвитку судової балістики.

2.Загальна характеристика сучасної пневматичної зброї, та метаючих пристроїв, їх криміналістичне значення.

Забезпечення заняття

комп’ютерними засобами:

1. Комп’ютерна програма «Стрелковое оружие» - призначена для демонстрації відповідного матеріалу.

2. Комп’ютерна програма «TEATHER» - призначена для тестування рівня знань під час проведення заняття.

3. Комп’ютерна програма «Вивчаємо криміналістику» -призначена для використання під час підготовки до заняття.

4. Комп’ютер “Pentium”. - 2 шт.

 

Практичне завдання:

Відповідно до запропонованої фабули сформулювати питання експерту щодо дослідження вогнепальної та холодної зброї.

 

питання для самоконтролю:

1. Криміналістичне зброєзнавство – галузь криміналістичної техніки. Використання знань про зброю та сліди її застосування у процесі розслідування.

2. Поняття, ознаки і криміналістична класифікація ручної вогнепальної зброї.

3. Поняття і ознаки боєприпасів в криміналістиці. Їх класифікація і конструктивні особливості .

4. Поняття ознаки та класифікація холодної зброї.

ОСНОВНА ЛіТЕРАТУРА:

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Р.С. Белкина. — М.: НОРМА—ИНФРА, 1999.

2. Кузнецов А.А. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения. - Луганск, 1996.

3. Аханов В.С. Криминалистическая экспертиза огнестрельного оружия и следов его применения. – Волгоград, 1979.

4. Русаков М.Н. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения. – Омск, 1981.

5. Самсонов Г.А. Судебная баллистика. – М., 1975.

6. Тихонов Е.Н. Криминалистическая экспертиза холодного оружия. – Барнаул, 1987.

7. Тихонов Е.H. Судебно-балистическая экспертиза. – Барнаул, 1991.

Додаткова література:

1. Писаренко И.В. Криминалистическое исследование охотничьего огнестрельного оружия. – К., 1987.

2. Теоретические и методические основы судебно-баллистической экспертизы. - М., 1984. - Вып. 1-2.

3. Ермоленко Б.Н. Теоретические и методические проблемы судебной баллистики. - К., 1976.

4. Жук А.Б. Винтовки и автоматы. - М., 1984.

5. Жук А.Б. Револьверы и пистолеты. - М., 1983.

6. Коваленко В.В. Судебная баллистика: исторический очерк // Вісник ЛІВС МВС України. - Вип. 4, 2001. - Луганськ, 2001.

7. Коваленко В.В. Принципы классификации газового ствольного оружия // Вісник ЛІВС МВС України. № 2. Луганськ, РВВ ЛІВС МВС України, 1999. – С. 124-132.

8. Коваленко В.В. Криминалистическая оценка газового оружия // Вісник ЛІВС МВС України. Спеціальний випуск. Ч. 4. Луганськ, РВВ ЛІВС МВС України, 1999. – С. 60-65.

Практичне ЗАНЯТтя

З 2 викладачами

Тема 8.3. Огляд та сучасні можливості криміналістичного дослідження вогнепальної та холодної зброї

Тривалість:2 години.

Місце: навчальна аудиторія, навчально-методичний кабінет.

Мета: закріпити знання з проблем криміналістичного дослідження вогнепальної та холодної зброї; сформувати практичне вміння огляду, фіксації та вилучення вогнепальної та холодної зброї і слідів її застосування.

Методи: пояснення, демонстрація, демонстрація матеріалу з використання комп’ютерних засобів, реферативне повідомлення, виконання індивідуальних вправ, бесіда, дискусія.

Основні поняття: вогнепальна зброя; боєприпаси; вибухові пристрої; вибухові речовини; основні сліди пострілу; додаткові сліди пострілу; холодна зброя; клинкова холодна зброя; ударно-дробильна холодна зброя; комбінована холодна зброя; метальна холодна зброя; бойова, мисливська, кримінальна холодна зброя.

хід заняття:

1. Закріплення знань з порядку огляду та вилучення вогнепальної зброї, боєприпасів та слідів їх застосування. Фіксація ходу та результатів.

2. Аналіз сучасних можливостей судово-балістичних і вибухово-технічних експертиз.

3. Проведення огляду холодної зброї та слідів її застосування. Фіксація отриманих результатів.

4. Відпрацювання практичних навичок зі складання протоколів огляду вогнепальної та холодної зброї.

Тема реферативної роботи:

1. Зброя для самозахисту (для нанесення травм та газова). Криміналістичне значення її дослідження.

ПРАКТИЧнЕ ЗАвДАНня

1. Оглянути екземпляр холодної зброї. Хід та результати огляду зафіксувати в фрагменті протоколу огляду.

2. Оглянути об’єкт зі слідами застосування холодної зброї. Хід та результати огляду зафіксувати в фрагменті протоколу огляду.

3. Оглянути пістолет або револьвер. Хід та результати огляду зафіксувати в фрагменті протоколу огляду.

4. Оглянути стріляну гільзу або пулю. Скласти фрагмент протоколу огляду.

5. Оглянути об’єкт з вогнепальними пошкодженнями, або пошкодженнями від вибуху. Хід та результати огляду зафіксувати в фрагменті протоколу огляду.

6. Отримані фрагменти протоколів огляду занести до лабораторного практикуму.

МАТЕРіАЛЬНЕ забезпечення:

1. Зразки ручної вогнепальної зброї - 30 екз.
2. Відстріляні пулі - 15 шт.
3. Стріляні гільзи - 15 шт.
4. Об’єкти з вогнепальними пошкодженнями і пошкодженнями від вибухового пристрою - 30 шт.
5. Зразки холодної зброї  
5. Лінійки - 30 шт.
6. Штангенциркулі - 15 шт.
7. Лупи 4х - 15 шт.

Забезпечення заняття

Комп’ютерними засобами

1.Комп’ютерна програма «холодное оружие народов мира» - призначена для демонстрації відповідного матеріалу.

2. Комп’ютерна програма «TEATHER» - призначена для тестування рівня знань під час проведення заняття.

3. Комп’ютерна програма «Вивчаємо криміналістику» -призначена для використання під час підготовки до заняття.

4. Комп’ютер “Pentium” - 2 шт.

питання ДЛЯ САМОКОНТРОЛю:

1. Огляд та вилучення вогнепальної зброї, боєприпасів та слідів їх застосування. Фіксація ходу та результатів.

2. Сучасні можливості судово-балістичних і вибухово-технічних експертиз.

3. Огляд холодної зброї та слідів її застосування. Фіксація отриманих результатів.

4. Питання, які вирішуються експертизою холодної зброї.

ОСНОВНА ЛіТЕРАТУРА:

1. Егоров А.Г. Правовые и криминалистические вопросы экспертизы холодного оружия. – Волгоград, 1984.

2. Тихонов Е.Н. Криминалистическая экспертиза холодного оружия. - Барнаул, 1987.

3. Методика криміналістичного дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів. К., 1999.

4. Подшибякин А.С. Холодное оружие. Уголовно-правовое и кримина­листическое исследование. – Саратов, 1980.

Додаткова ЛіТЕРАТУРА:

1. Устинов А.И. Криминалистическое исследование холодного оружия, народов Востока. - М., 1984.

2. Кузнецов А.А. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения. - Луганск, 1996.

3. Русаков М.Н. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения. – Омск, 1981.

4. Самсонов Г.А. Судебная баллистика. – М., 1975

5. Тихонов Е.H. Судебно-балистическая экспертиза. – Барнаул, 1991.

Практичне ЗАНЯТтя

З 2 викладачами

Тема 8.4. предмет, система та завданняПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.006 с.)